Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 02-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 4. oktober 1993 kl. 13.00.

 

Dagsordenens punkt 2.

 

Redegørelse for dagsordenen.

(Formandskabet)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Mødet er åbnet, i dag mandag den 4. oktober har vi 4 dagsordningspunkter til behandling, det er: punkt 2, redegørelse for dagsordenen. Punkt 14, Forslag til landstingsfinanslov for 1994, 1. behand­ling. Punkt 36, Forslag til landstingsforordning om tele­kommunikation, 1. behandling. Punkt 35, Forslag til landstingsfor­ordning om selsskabsdan­nelse af Tele, og det er lige­ledes en 1. behandling.

 

Men inden vi går over til dagsordenen, vil jeg byde landsstyremedlem Henriette Rasmussen velkommen, som på baggrund af omfattende arbejde ikke har deltaget i første del af mødet. Dernæst skal jeg meddele, at lands­styremed­lem Ove Rosing Olsen har anmodet Formand­skabet, om fritagelse fra landstings­arbejdet fra den 2. oktober til den 20. oktober 1993. På den baggrund har Formandskabet indkaldt Ove Rosing Olsens første supple­ant Hans Kleist.

 

Jeg kan oplyse, at Hans Kleist opfylder valgbarheds­betingelser­ne i ' 6 i landstingslov nr. 11 af 1988 om Landstinget og Lands­styret, og skal derfor overfor Landstinget indstille, at Hans Kleist indtræder under Ove Rosing Olsens fravær, kan dette godkendes?

 

Godkendt.

 

Da dette er godkendt, skal jeg hermed byde Hans Kleist velkommen, og anmode ham om at indtage sin plads her i salen.

 

Ligeledes har landstingsmedlem Otto Steenholdt anmodet Formandskabet om fritagelse fra landstings­arbejdet fra 4. oktober til den 8. oktober 1993, og på den baggrund har For­mandskabet indkaldt Otto Steen­holdts suppleant Daniel Skifte. Jeg kan oplyse at Daniel Skif­te, op­fylder valgbarhedsbetingelserne i ' 6 i lands­tingsloven nr. 11 af 1988 om Landstinget og Lands­styret, og skal derfor overfor Landstinget indstille, at Daniel Skifte indtræder under Otto Steenholdts fravær, kan dette godkendes?

 

Godkendt.

 

Da dette er godkendt, skal jeg hermed byde Daniel Skifte velkommen, og anmode ham om at indtage sin plads her i salen.

 

Før vi går over til det første dagsordningspunkt, så vil jeg bede næstformanden lede mødet, da jeg skal fremlægge.

 

Mødeleder: Emilie Lennert:

Dagsordenspunkt 2, redegørelse for dags­orden, vil hermed blive forelagt af landstingsfor­man­den.

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Formandskabet har på sit møde den 30. august 1993 taget stilling til de forslag, der er indkommet fra lands­tings­medlemmerne og landsstyreområderne.

 

Der er til efterårssamlingen 1993 indkommet 48 forslag fra landstingsmedlemmer, 4 forslag fra partiet Atassut og 38 forslag fra landsstyreområderne og For­mandskabet.

 

Der er dermed indkommet ialt 90 forslag fra landstings­medlemmer, partier, landsstyreområder og Formandskab.

 

Af den omdelte henvisningsliste fremgår det, under hvilken form medlemsfor­slagene bliver taget op. Svarene til de forslag som er henvist til skriftlig besvarelse hos landsstyremed­lemmerne er, hvor nødvendig høring er foretaget, blevet udarbejdet og omdelt til med­lemmerne forud for dette møde. Andre forslag er henvist til de landstingsudvalg, som sagen vedrører eller til andre punkter hvor Formandskabet skønner at der er sammenfald i forslagene.

 

Til dagsordensforslaget, som ligeledes er blevet om­delt, er der kommet en anmodning om ændringsforslag fra Landsstyret, ligesom Formandskabet på baggrund af uddybende oplysninger har ønsket at fremsætte ændrings­forslag, idet Landsstyret har anmodet om, at der skal optages nye dagsordenspunkter, der medfører ændring af det eksisterende dagsordensfor­slag.

 

Endvidere har Landsstyret fremsat ønske om, at forslag fra lands­tings­medlemmer med økonomiske konse­kvenser fremover optages under punkterne vedrørende bevillings­love. For­mandskabet skal derfor fremsætte følgende ændringsfor­slag til dagsordenen:

 

1) At der på dagsordenen som punkt 46 optages: Rede­gørel­se om KNI-om­dannelsen, som fremsættes af lands­styrefor­manden.

 

2) At henvisningslistens rubrik nr. 59, forslag om adskillelse af Forbrugerrådet fra Landsstyresekretaria­tet fremsat af landstingsmedlem Josef Motzfeldt ændres til Forslag om adskillelse af Forbrugerrådet fra lands­styreområderne. Formandskabet skal beklage den fejl­agtige oversættelse, og foreslår på grund af forslagets ændrede karakter at det optages på dagsordenen som punkt 47.

 

3) At der på dagsordenen som punkt 48 optages: Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind­komstskat, som fremsættes af landsstyremed­lemmet for Økonomiske Anliggender.

 

4) At dagsordenens punkt 33, forslag til landstingsfor­ordning om veterinærvæsenet ændres til Forslag til landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.

 

5) At henvisningslistens rubrik nr. 85, forespørgsel om baggrundsstråling, fremsat af landstingsmedlem Pavia Nielsen og optaget på dagsordenen som forespørgsel nr. 1 i stedet besvares skriftligt af landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik. Landsstyret finder at forespørgslen er af en sådan karakter at en skrift­lig besvarelse vil være den bedste fremgangsmåde.

 

6) Landsstyret har anmodet om, at følgende forslag som af Formandskabet er henvist til skriftlig besvarelse i stedet henvises til behandling under punkt 14, forslag til landstingsfinans­lov for 1994. Det drejer sig om følgende forslag:

 

a) Forslag om udvidelse af alderdomshjemmet i Ittoqqor­to­ormiit, fremsat af landstingsmed­lem Ane-Sofie Hamme­ken.

 

b) Forslag om renovering af forsamlingshuset i Tasii­laq, fremsat af landstingsmed­lem Jakob Siverten.

 

c) Forslag om etablering af et produktionsanlæg i Tasiilaq, ligeledes fremsat af landstings­med­lem Jakob Siverten.

 

d) Forslag om fremskyndelse af skolebyggeriet i Aappi­lat­toq, fremsat af landstingsmedlem Bendt Frederiksen.

 

e) Forslag om indsættelse af et indhandlingsskib i Upernavik for vinteren 1993/94, ligeledes fremsat af landstingsmedlem Bendt Frederiksen.

 

f) Forslag om etablering af varefryselagre i Upernavik Kommune, også fremsat af landstingsmedlem Bendt Fre­derik­sen.

 

g) Forslag om bloktilskud til kommmunerne, øremærket til fritidssektoren, fremsat af landstingsmedlem Bjarne Kreutsmann, og

 

h) Forslag om tildeling af bevilling til ekstraordinære beskæftigelsesformål, fremsat af landstingsmedlem Ole Lynge.

 

Formandskabet skal indstille at ovennævnte punkter behandles under forslag til finanslov for 1994.

 

7) Ligeledes har Landsstyret anmodet om at Forslag til landstingsbeslutning om en samlet redegørelse for forløbet af omdannelsen af hjemmestyreejede virksom­heder til aktieselskaber, fremsat af landstingsmedlem Kaj Egede og som af For­mandskabet var indstillet til skriftlig besvarelse og Forslag om, at Landsstyret fremkommer med en vurdering af forsyningerne af bygder­ne samt postordre­forret­ningerne, fremsat af landstings­medlem Josef Motzfeldt og som af Formandskabet var indstillet til behandling i Handels- og Industriudval­get i stedet behandles under dagsordenens punkt 46, redegørelse om KNI-omdannelsen.

 

Formandskabet er enige i Landsstyrets vurdering og skal indstille at ændringsfor­slaget godkendes.

 

8) Endelig har Landsstyret anmodet om, at at dagsorde­nens punkt 39, hvor Forslag om stabilisering af fisker­nes indkomst, fremsat af landstingsmedlem Otto Steen­holdt, Forslag om generel landstingsdebat om fiskerier­hvervet, fremsat af landstingsmedlem Ole Lynge og Forslag til generaldebat vedrørende fangernes samt jolle- og kystfiskernes eksistensgrundlag og lands­tingsbeslutning og lovgivnings­tiltag til sikring af rimelige levevilkår for disse, fremsat af partiet Atassut, skulle behand­les. Først behandles i Fiskeriud­valget og indgår i be­tænkningen fra udvalget under  dagsordenens punkt 43, betænkning afgivet af Fiskeriud­valget.

 

Formandskabet skal indstille at ovennævnte godkendes af Landstinget.

 

Ligeledes har Landsstyret anmodet om, at forslag om ændring af landstingsfor­ordning nr. 6 af 13. maj 1993 om støtte til Fiskeri, Fangst og Landbrug, fremsat af landstingsmedlem Pavia Nielsen, og som af Formandskabet var indstillet til skriftlig besvarelse, i stedet behandles i Fiskeriudvalget og indgår i udvalgets betænkning.

 

Landstingets Formandskab finder ikke anledning til at ændre sin oprindelige opfattelse, og skal derfor ind­stille overfor Landstinget, at forslaget skriftligt besvares som foreslået af Formandskabet.

 

Formandskabet har ladet udarbejde et bilag til denne redegørelse. Af bilaget, som er udarbejdet med baggrund i Formandskabets indstillinger på mødet den 30. august 1993, fremgår hvilke forslag der er henvist til be­handling under et andet dagsordens­punkt der i forvejen er sat på dagsordenen.

 

Til slut skal jeg nævne, at der er mulighed for frem­komme med fredagsfore­spørgsler. Disse afleveres i Landstingets Bureau senest mandag middag og vil blive besvaret førstkommende fredag.

 

Med disse bemærkninger skal jeg indstille, at dags­ordens­forslaget vedtages med de nævnte ændringer. Punktet vil iøvrigt kunne tages op igen, såfremt der måtte opstå behov herfor.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Siumut er generelt tilfreds med den tilrettelægning der er foretaget med dagsordensforslaget til Landstingets efterårssam­ling, og Siumut er enig med de fleste ind­stillinger i den forelagte redegørelse. Vi skal derfor ikke ind på de enkelte indstillinger og kun komme med bemærkninger til de punkter, som vi synes skal ændres.

 

I punkt 6 i den forelagte redegørelse indstilles 8 medlemsforslag behandlet i forbindelse med finanslovs­for­slaget for 1994. Dette er vi enig i, men skal fore­slå at disse ikke forelægges ved 1. behandlingen af finans­lovsforslaget, men at disse indgår i forbindelse Finans­udvalgets betænkning til anden behandlingen af finans­lovsforslaget.

 

Pavia Nielsens forslag til ændring af landstingsfor­ordning om støtte til Fiskeri, Fangst og Landbrug er af Formandskabet indstillet til skriftlig besvarelse, mens Landsstyret foreslår forslaget behandlet af Fiskeriud­val­get. Siumut mener at forslaget har betydning for det kystnære fiskeri, og at forslaget bør behandles af Fiskeriudvalget således at det kan indgå i udvalgets betænkning.

 

Vi skal under efterårssamlingen behandle forslag om boligssel­skabsdannelse. Da dette forslag vil få stor betydning for borgerne i dette land, lægger Siumut stor vægt på at dette forslag bliver drøftet nøje. Vi skal derfor overfor Formandskabet og Landsstyret foreslå at Tingets medlemmer forinden behandlingen her i salen får en grundig orientering i et orienteringsmøde. Dette har vi også praktiseret i forbindelse med andre selskabs­dannelser.

 

Med disse ord og henvisende til vore ændringsforslag skal vi indstille at dagsordensforslaget viderebehand­les i Formandskabet.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Vi har følgende bemærkninger til redegørelsen for dagsordenen for Formandskabet, som vi fuldt ud til­slutter os, selvom vi før i tiden plejede at komme med hel masse ændringsforslag. Vi mener, at det er meget veltil­rettelagt redegørelse for dagsordenen, lige som vi finder det enkelte punkter er placeret hvor de skal placeres.

 

Hvorfor vi skal indstille, at forslaget godkendes i den foreliggende form med dertil hørende ændringsforslag.

 

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Vedrørende redegørelse for dagsordenen, går Inuit Ataqatigiit ind for forslaget. De forslag der er hen­vist til behandling i forbindelse med finanslovsfor­slaget, finder vi er i orden.

 

Vi mener, at sådan en fremgangsmåde også skal bruges i fremtiden, således, at medlemmerne kan tage stil­ling for eller imod de enkelte medlemsforslag, der indebærer udgifter. For så vidt andre medlems­forslag, som måske har været behandlet før i Lands­tinget, og som vi ikke mener ændrer noget i praksis, finder vi på sin plads, at sådanne forslag indstilles til skriftlig besvarelse. Der er frem­ført forslag om at der optages et selvstæn­digt punkt om forløbet af omdannel­sen af KNI. Inuit Ataqatigiit er enige i, at rede­gørel­sen optages som en selvstændigt punkt.

 

Med disse korte bemærkninger går vi ind for redegørel­sen for dagsordenen og Formandskabet ændringsforslag, og skal indstille at disse viderebehandles i Lands­tingets Formandskab.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat skal vi udtale, at redegørel­sen til dagsordenen, vil vi generelt god­kende. Med hensyn til ændringsforslagene, der er nævnt, vil vi også godkende disse.

 

Vedrørende oprettelse af boligselskabet, støtter vi at der afholdes et orienteringsmøde, fordi der er mange misforståelser ude på kysten. En del kommuner ved ikke hvilken kompetance kommunerne får og hvilke udgifter kommunerne vil få. Derfor mener jeg at der er behov for en uddybende redegørelse på dette område.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for rede­gørelse for dagsordenen.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Til Landstingets efterårssamling i år er der fra lands­tingsmedlemmerne blevet fremsat et forholdsvis mindre antal sager til behandling end sædvanligt. Dette kan måske skyldes, at man har haft en god sommer, men trods det har vi som sædvanlig flere betydningsfulde sager på dags­ordenen.

 

Jeg vurderer Formandskabets planlægning af behand­lingen af de fremsatte forslag til dagsordenen som værende velplanlagt. Der er ikke mange sager, der er blevet henvist til skriftlig besvarelse, og placeringen af de enkelte dagsordenspunkter må siges at være plan­lagt med god koordination.

 

Til nærværende efterårssamling er der fra min side kun indsendt tre forslag, og de er allesammen blevet pla­ceret til drøftelse på rette sted. Selvom jeg derved ikke har noget at anke over, vil jeg dog give udtryk for ønske om, at der optages et punkt på dagsordenen.

 

Det drejer sig om nr. 64 i listen over indsendte for­slag, forslag om generel landstingsdebat om ørred­fangst, som er blevet fremsendt af Johan Lund Olsen. Jeg mener, at såfremt man kender noget til det virkeli­ge forhold ved ørredelvene, er det på tide med en lands­tingsdebat vedrørende ørredelvene.

 

Vi ved, at kommunerne i dag indenfor deres egne kommu­ne­grænser har deres egne vedtægter om deres ørredelve. Selvom dette selvfølgelig bør respekteres og kan være på sin rette plads må man dog sige, at det efterhånden er blevet utidssvarende på baggrund af, at der nu ejes mange fartøjer med stor rækkevidde og fart, og følge­virkningerne af disse forhold gør det nødvendigt med en nyordning vedrørende ørredelvene.

 

Derfor vil jeg herved give udtryk for, at forslaget vedrørende ørredelvene overlades til behandling i Fredningsud­valget, således at Landstinget kan tage stilling til sagen om fornødent i forbindelse med nævnte udvalgs redegørelse til foråret.

 

Med disse bemærkninger vil jeg her til slut give udtryk for, at jeg er enig med Formandskabet i resten af deres hen­stillinger vedrørende dagsordenen.

 

Landstingsformanden:

I forbindelse med redegørelsen for dagsordenen og de ønsker der blev fremført, så er det jo ikke ret mange andre. Som Siumuts ordfører nævnte, så har jeg ved min forelæggelse sagt, at vi kan genoptage dags­ordenen. Formandskabet vil på sit møde i morgen drøfte de for­slag, der er blevet fremsat.

 

Da omfanget af ændringsforslag er beskedent, kan lands­tingsmed­lemmerne eventuelt allerede nu beslutte at Pavia Nielsens forslag behand­les i Fiskeriudval­get. Vedrørende Nikolaj Heinrichs forslag om ørredelve, og som han allerede har nævnt, kan dette medtages i Fred­ningsudvalgets arbejde og fore­lægges til foråret. Vedrørende en redegørelse om boligselskabet, vil dette blive placeret på et senere tidspunkt.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Som formanden har udtalt, så mener han at ændringsfor­slagene kan afklares her i salen i dag. Vedrørende Pavia Nielsens forslag om forord­ningen om Fiskeri, Fangst og Landbrug behandles i Fiskeriudvalget støtter vi i Siumut. Siumut kan ligeledes støtte at Nikolaj Hein­richs forslag vedrørende ørredelve behandles i Fred­ningsudvalget.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Det er historisk glædeligt at Issittup Partiia og Atassut vil tilslutte kan Inuit Ataqatigiits forslag. Det er godt nok ikke et ændringsforslag, men vi vil gerne tilslutte os Nikolaj Heinrichs udtalelse, om at forslaget forbe­redes i udvalget, så man til foråret kan fremkomme med et klart forslag.

 

Mødeleder:

Ja, og således kan det konstateres, at dagsordenen er blevet godkendt i sin foreliggende form, med præci­sering af, at forskellige ændringsforslag, som vedrører be­villings­lovene, behandles i Finansudvalget.

 

Det er også blevet besluttet, at følge Siumuts forslag om at de medtages i forbindel­se med 2. behandling af forslaget og kan komme med i betænkningen.

 

Vedrørende Pavia Nielsens for­slag, bliver dette behand­let i Fiskeriudvalget og medtages i betænkningen fra Fiskeriud­val­get som foreslået her i salen.

 

Og for det tredje forslag fra Siumut om et uddybende møde om boligselskabsdannelsen, ønsker samtlige lands­tingsmedlemmer, at der kommer en uddybning.

 

Endelig forslag fra Issittup Partiia omkring en generel landstingsdebat om ørredelve fremsat af Johan Lund Olsen fra Inuit Ataqatigiit, at den behandles forbe­redende af udvalget og at den medtages på dags­ordenen til forårssamlingen, er dette også blevet godkendt.

 

Således er dagsordenen blevet godkendt og vi går så videre til næste dags­ordenspunkt. Det er forslag til landstingsfinanslov for 1994.

 

Punktet sluttet.