Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagordenens punkt 10-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 8. oktober 1993

 

 

Dagordenens punkt 10.

 

 

Hjemmestyrets udtalelse til forslag om ændring af lov om et selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer i Grønland.

(Landsstyreformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Jeg skal hermed på regeringens vegne fremlægge forslag til lov om ændring af et selskab til varetagelse af aktiviteter ved­rørende mineralske råstoffer i Grønland til udtalel­se.

 

Lovforslaget har til formål at udvide rammerne for aktiviterne i det fælles dansk/grønlandske selskab Nuna Oil A/S, hvis aktieka­pital er fordelt med en halvdel til staten og en halvdel til Grønlands Hjemmestyre.

 

Nærværende lovforslag er i overensstemmelse med det forslag til landstingslov, som blev 1. behandlet her i Landstinget forleden dag.

 

Jeg skal derfor henholde mig til de bemærkninger, som blev fremsat under debatten i forbindelse med 1. be­handlingen af det tilsvarende grønlandske lovforslag.

 

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Folketinget, men det forventes, at Folketinget vil behandle for­slaget i løbet af efteråret.

 

Eftersom regeringens lovforslag er i overensstemmelse med forslaget til landstingslov skal jeg anmode Lands­tinget om at tilslutte sig, at Landsstyret på Lands­tingets vegne anbefaler, at regeringens forslag til lov om ændring af lov om et selskab til varetagelse af mineralske råstoffer i Grønland til Lands­tingets ud­talelse, og at den fremlægges i Folketinget i den fore­liggende form.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Under henvisning til vore bemærkninger under 1. be­handlingen af en tilsvarende landstingslov, som vi behandlede under dags­ordenens punkt 9, skal vi erklære os enige med det forelagte.

 

Vi har imidlertid med glæde bemærket, at statens ind­skud i Nuna Oil A/S også sigter til overvejelser om­kring Færøernes kommende aktiviteter af lignende art fremover. Den glæde vil vi gerne dele med Færøerne.

 

Vi går ind for forslaget, eftersom der her tales om, at Tetis med det seismiske udstyr også kan bruges i far­vandet om­kring Færøerne.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Under henvisning til vores bemærkninger under punkt 9's be­handling i tirsdags, nemlig forslaget til landstings­lov om samme, hvor vi gav vores fulde tilslutning til forslaget. Vi skal således indstille, at Landsstyret fremlægger nærværende forslag i Folketinget i den foreliggende form.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

I forbindelse med Landstingets behandling af dagsorde­nenspunkt nr. 9, tirsdag den 9. oktober, hvorunder

 

ændring af den til­svarende landstingslov var til debat, tiltrådte Inuit Ataqatigiit de nødvendige ændringsfor­slag i loven.

 

Med henvisning til dette, går vi ind for, at Lands­styret på vegne at Landstinget, anbefaler den danske regering, at det aktuelle ændringsforslag fremlægges i Folketin­get i den foreliggende form.    

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akuuliit Paartiia:

Fra Akulliiit Partiiat vil vi gerne give vores støtte uden yderligere bemærkning.

 

Landsstyreformanden:

Jeg siger tak for partiernes tilslutning, så hurtigt kan det også gå, selvom det er store spørgsmål som, vi debatterer.

 

Mødeleder:

Således er behandlingen af dagsordenens punkt 10 fær­dig, nemlig Hjemmestyrets udtalelse om forslag til lov om ændring af lov om et selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer i

Grø­nland.

 

Punktet slut.