Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagordenens punkt 13-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Dagordenens punkt 13.

 

 

Forslag til vedtægter for Augo Lynges fond.

(Landsstyreformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

På sit efterårsmøde i 1969 oprettede Grønlands Landsråd en fond, "Augo Lynges Mindelegat", hvis afkast skal anvendes til legater til unge mennesker, som i særlig grad har udvist interesse og flid indenfor fisker-, fanger- og fåreholdererhvervet.

 

Landsrådet vedtog ligeledes en fundats for det til fonden knyttede legat "Augo Lynges Mindelegat". Fundat­sen giver retningslinier for administration af legats­midlerne, anbringelse af fondsmidler m.v.

 

Fundatsen er efterhånden blevet utidsvarende, da den anvender betegnelser for forsamlinger og myndigheder, som var aktuelle på tidspunktet for dens vedtagelse. Derfor foreslås fundatsen ændret på en række punkter.

 

Der er omdelt såvel kopi af den gamle fundats som af forslaget til ændret fundats, og jeg vil derfor hevise hertil.

 

De foreslåede ændringer er primært af redaktionel karakter, men ændringen af ' 3 er dog også indholdsmæs­sig. Bestemmelsen regulerer sammensætning af legatets bestyrelse.

 

Den nuværende fundats fastslår, at bestyrelsen er identisk med Landsrådets forretningsudvalg, hvilket svarer til det nuværende Landsstyre.

 

Landsstyret har imidlertid ment, at det vil være pas­sende om de organisationer, som har særlig tilknytning til de erhvervsområder, som fundatsen beskæftiger sig med, bliver repræsenteret i bestyrelsen.

 

Det foreslås derfor, at bestyrelsen fremover sammen­sættes af landsstyreformanden, eller et af ham udpeget landsstyremedlem som medlem, samt en repræsentant fra KNAPK og SIK.

 

Jeg skal afsluttende anmode Landstinget om tilslutning til de foreslåede ændringer i fundatsen for "Augo Lynges Mindelegat".

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Med hensyn til ændringsforslaget til Augo Lynge-fonden har vi ingen yderligere bemærkninger.

 

Men vi vil samtidig med vor tilslutning præcisere, at eksistensen af sådanne fonde i et samfund som vort er en nødvendighed. I erkendelse af naturens og klimaets barskhed, storhed m.m. er vi klar over, hvor vanskeligt kan være for den enkelte, familien og bygden/byen at overleve med stadigvæk tro på fremtiden.

 

Augo Lynge, som fondens navn hviler på, har hele sit liv, i sit arbejde som lærer og reformator kæmpet for at vi skal beholde vor arbejdsvilje, glæde over vort mod på livet, at vi skal smide dèt væk, der undermi­nerer vor skabervilje i livet.

 

Jeg vil have lov til at citere en af hans digt herom, jeg citerer:

 

"hvad opnår en person der

ikke tror på sig selv?

hvad tilkommer en underkuet mand?

 

kun ved tapperhed tilfalder det

der tilkommer os

kun ved stræbsomhed opnår en

person sine mål." citat slut.

 

Med disse få men vigtige bemærkninger tilslutter vi os fundatsens videre arbejde.

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut:

Mindelegatet blev stiftet af Grønlands Landsråd i 1969. Afkastet anvendes til legater til unge mennesker, som i særlig grad har udvist interesse og flid indenfor fisker, - fanger- og fåreholdererhvervet, og legatet har været til glæde for en række unge mennesker og givet højtidelige stunder i kommunalbestyrelserne.

 

"Augo Lynges Mindelegat" er noget man kan være stolt af, og det bør fortsat eksistere.

 

Atassut og Issittup Partiia er enig i ændringsforslaget for fundatsen.

 

Forslaget til bestyrelsens sammensætning er Atassut og Issittup Partiia derimod ikke enig i, idet vi mener at Landstingets Formandskab skal danne bestyrelse.

 

Mindelegatet blev stiftet af Grønlands Landsråd, som er at sidestille med Grønlands Landsting. Derfor finder vi

det mest passende, at Augo Lynges Mindefond bliver ledet af Landstingets Formandskab.

 

Ved forslag til legatmodtagere, anmoder kommunalbe­styrelserne fisker - og fangerforeninger samt fårehol­derforeninger om at indstille unge, som de finder egnede. Herefter prioriterer kommunalbestyrelserne de indstillede og sender deres forslag til legatbestyrel­sen. Atassut og Issittup Partiia finder det vigtigt, at den endelige afgørelse træffes af uvildige personer.

 

Endvidere finder vi det umotiveret, at SIK foreslås at have repræsentant i bestyrelsen; legatet vedrører overhovedet ikke SIK. Det var måske skrivefejl; der skulle måske have stået "De forenede fåreholderfore­ninger", Savaatillit peqatigiit suleqatigiissut, SPS.

 

Med disse ord foreslår vi, ar ændringsforslaget sendes til vurdering i Landstingets Forfatnings­udvalg.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Forslag om ændring af fundats for Augo Lynges Mindele­gat går mest ud på at tilpasse dette til nuværende forhold, hvilket Inuit Ataqatigiit uden yderligere bemærkninger vil gå med til som foreslået.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

I 1969 oprettes "Augo Lynges Mindefond", hvis afkast skal anvendes til unge mennesker, som i særlig grad har udvist interesse og flid indenfor fisker, fanger- og fåreholdererhvervet.

 

I Akulliit Partiiat er vi fuldt ud enig i forslag om ændring af fundats for "Augo Lynges Mindefond".

 

 

Akulliit Partiiat mener, at der mangler noget, idet man ikke har medtaget de forenede fåreholderforeninger, for de udfører meget stort arbejde og derfor foreslår vi også, at de skal være med i bestyrelsen.

 

Med disse få bemærkninger, tilsluttet vi os til for­slaget.

 

Landsstyreformanden:

Jeg takker for Landstingets tilslutning til vores ændringsforslag til Augo Lynges Mindelegat.

 

Med hensyn til Atassuts forlag, at bestyrelsen skal være Landstingets Formandskab skal det nævnes at bag­grunden for ændringerne er ændringer af reglerne. Der sker en ajourførring til vore dage.

 

Man kan selvfølge­lig tænke over sammensætning af be­styrelsen ud fra disse bemærkninger. Vi har fundet det mere hensig­mæs­sigt, at det daværende forretningsudvalg si­destil­les med det nuværende Landsstyre.

 

Atassuts ord­fører kom ind på, at man finder det umoti­veret, at SIK og ikke de forenede fåreholderfore­ningen skal være repræsenteret i bestyrelsen.

 

Selv­følgelig kan man tænke mere over bestyrelsens sammensætning, men de forenede foreholder­forening kommer med indstil­linger til Augo Lynges Mindelegat, før der uddeles legater, ligesom KNAPKs afdelinger.  Jeg kan selv­følgelig godt forstå Atassuts forslag om, at man skal have SPS i stedet for SIK og at man kan have Landstingets Formandskab som bestyrelses­formand, det finder jeg ikke, man kan være uenig i.

 

 

Med disse bemærkninger takker jeg for det faldne be­mærkninger.

 

Mødeleder:

Der er ikke andre, der har bedt om ordet vedrørende forslag om ændring af vedtægterne for Augo Lynges Mindelegat og behandlingen sluttes og som landsstyre­formanden sagde, så er det jo ændring af Landsstyrets love og derfor kan man også ændre dem.

 

Jeg mener også, at Landstinget har tilsluttet sig forslaget.

 

Punktet sluttet.