Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 8. oktober 1993

 

Dagsordenens punkt 17.

 

 

Forslag til landstingslov om optagelse af lån i ud­landet.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Ole Lynge.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggen­der:

Jeg skal hermed forelægge forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet.

 

Som bekendt vedtog Landstinget på forårssamlingen tidligere i år, forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet, hvori bemyndigelsen til optagelse af lån i udlandet blev hævet fra 2 mia. kr. til 2,5 mia. kr.

 

Som jeg oplyste på forårssamlingen var baggrunden for lovfor­slaget, optagelsen af et refinansieringslån på 175 mio. DM til erstatning af et ældre lån optaget i 1988 på oprindeligt 225 mio. DM.

 

I overensstemmelse med de almindelige procedurer på de inter­nationale kapital­markeder blev refianansierings­lånet på 175 mio. DM. optaget umiddelbart inden det gamle lån blev tilba­gebe­talt, og der var således rent teknisk behov for en forhøjelse af be­myndigelsen for optagelse af lån i udlandet.

 

Som lovet på forårssamlingen skal Landsstyret hermed give en orientering om udviklingen i Landskas­sens langfristede gæld siden april i år.

 

Hjemmestyret hjem­tog i maj måned det nye lån på 175 mio. DM., hvilket svarer til ca. 675 mio. kr.

 

Hjem­mestyret har i dette forår tilbagebetalt restgælden på ca. 600 mio. kr. på Hjemmestyrets DM lån fra 1988, og i løbet af 1993 nedbringes realkreditgælden med 73 mio. kr.

 

I august måned gennemførte Hjemmestyret en række trans­aktioner i forbindelse med sit Yen-lån, der betød at Hjemmestyret yderligere reducerede sin gæld til ud­landet med ca. 38 mio. kr. Grønlands Hjemmestyre ned­bringer dermed sin samlede langfristede gæld med 36 mio. kr.i løbet af 1993.

 

Landskassens langfristede gæld er på nuværende tids­punkt ca. 1,8 mia. kr. hvoraf udlandsgælden udgør ca. 1,4 mia. kr. mens de resterende 0,4 mia. kr. er real­kreditgæld.

 

I overensstemmelse med forudsætningerne for forhøjelse af lånebemyndigelsesloven på forårssamlingen 1993, samt den langsigtede målsætning om afvikling af Landskassens gæld, fremsætter Landsstyret hermed for­slag til lov om optagelse af lån i udlandet, der nedsætter lånebemyndi­gelsen til 1,9 mia. kr.

 

Med disse bemærkninger overgiver jeg forslaget til Tingets behandling, og vil blot erindre om vore inten­tioner om at betale vor gæld. Atassut har sagt, at vi så vidt muligt ikke skal låne mere end vores behov tilsiger - da det heller ikke til­fældet - er Atassut hørt i denne sag.

 

Pavia Nielsen, ordfører for Siumut:

I forbindelse med Landstingets møde i foråret i år vedtog Landstinget en lov om optagelse af lån i ud­landet, hvori bemyndigelsen til at optage lån blev hævet til 2,5 mia. kr.

 

Dengang lovede Landsstyret, at der i forbindelse med efterårssam­lingen ville blive fremsat et lovforslag, der sigter på at nedsætte lånebe­myndigel­sen.

 

Landsstyret har med fremsættelse af lov til landstings­lov om optagelse af lån i udlandet holdt det, de lovede dengang endda med et bedre indhold.

 

Siumut støtter derfor forslaget til landstingslov om optagelse af lån i udlandet og vil udtrykke sin glæde over at Landsstyret, efter vor vurdering som sædvanligt fremtræder på en sådan måde at vi kan have fuld tillid til det.

 

Peter Ostermann, ordfører Atassut:

Under forårssamlingens behandling af bemyndigelsen til optagelse af lån i udlandet, fremsatte vi forslag om at maximum­beløbet skulle nedfældes i loven, således at lånebemyndigelsen ligger fast.

 

Hvis man blot dengang havde fulgt Atassuts forslag, ville der ikke have været noget lovforslag nu, allige­vel tilslutter vi os Landsstyrets forslag og tilslutter os også maksimumbeløbet.

 

Jeg vil også udtale, at vi finder det betryggende, at der er  meget god kontrol med udlandslånet og at man har sikret sig en god afdragsordning, og at Atassut fortsat vil med­virke hertil.

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Under forårssamlingen blev det vedtaget at hæve beløbet til optagelse af lån i udlandet til 2,5 mia. kr.

 

I forbindelse med denne vedtagelse krævede Landstinget samtidig, at beløbet skal søges nedsat her til efter­års­samlingen.

 

I dette lovforslag har Landsstyret imødekommet dette krav ved at foreslå beløbsgrænsen nedsat med 600 mio. kr., dvs. ned til 1,9 mia. kr. Det vil Inuit Ataqati­giit hermed tilslutte sig.

 

I forbindelse med vores tilslutning til lovforslaget skal vi udtrykke vor tillid til den i dag gældende afvikling af udlands­gælden og det er vort håb, at denne gode forvaltning vil fortsætte.

 

Med disse bemærkninger går Inuit Ataqatigiit ind for forslaget.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Vi har med glæde konstateret, at udlandslånene afvikles efter hensigten. Vi vil derfor uden yderligere kommen­tarer støtte det fremlagte forslag.

 

Mødeleder:

Hermed er forslag til landstingslov om optagelse af lån i udlandet, 1. behandling færdig og går videre til 2. behandling. Og hermed er vores møde også slut for i dag.

 

Punktet sluttet.