Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. oktober 1993

 

Dagsordenens punkt 18.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om hav­neaf­gift.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, formand for Lands­tin­gets Skatteudvalg:

Skatteudvalget har på sit møde den 13. oktober 1993 be­hand­let det af Landsstyret fremsatte forslag til æn­dring af landstings­lov om havneafgift. Et enigt Skat­teud­valg støtter princippet om en nedsættelse af havne­af­giftsatserne for gods­­førende skibe.

 

Nedsættelsen af havneafgiftsatserne indgår som en del af for­ud­sæ­tningen for et yderligere fald i fragtraterne pr. 1. januar 1994, således at samfundets udgifter til skibs­fragt igen i 1994 falder med ca. 55 mio. kr.

 

Af de 55 mio. kr. har de 20 mio. kr. direkte sammenhæng med ned­sættelsen af havneafgiften. Skatteudvalget finder det væ­sent­lig at den oprindelige målsætning om gradvis faldende fragtrater fast­holdes, således at vi kan få sænket omkost­ningsniveauet i sam­fundet og dermed leve­omkostningerne.

 

Landskassens provenutab på 20 mio. kr. får ingen konse­k­venser for balancen på Finansloven for 1994, fordi

 

Lands­kassens tilskud til KNI-service A/S forudsættes nedsat med tilsvarende beløb.

 

­KNI-service A/S har meddelt Skatteudvalget, at på trods af det faldende tilskud til KNI-service A/S, vil servi­ceni­veauet i skibs­betjeningen af bygder og yderdi­strik­ter ikke blive for­rin­get fordi behovet for det faldende til­skud til selskabet finan­sieres af rationa­liserings­gevin­ster bl.a. i forbindelse med af­vikling af trafi­kvirksom­heden i Ålborg.

 

Da dette spørgsmål hænger nøje sammen med dagsordenens pkt. 46, redegørelse om KNI-omdannelsen, finder Skat­teud­valget ik­ke an­ledning til, på nuværende tidspunkt, at gå ind i en nærmere drøf­telse af spørgs­målet.

 

På det foreliggende grundlag tilslutter et enigt skat­teud­valg sig, at havneafgiften nedsættes.

 

Et enigt Skatteudvalg støtter forslaget om at kun skibe som ejes eller chartres af Hjemmes­tyrets forvaltnings­organer fri­tages for havneafgift, og at skibe som anløber havn for at tage en lods om­­bord ligeledes fritages for havneafgif­ten.

 

Udvalget ser ingen grund til at, nettostyrede virksom­he­der - som er virksomheder der drives på almindelige for­ret­ningsmæssige vil­kår - skal være fritaget for hav­neafgif­ten når de ejer eller chartre et skib.

 

Af hensyn til sikkerheden til søs er der derimod god grund til at fritage skibe som anløber en havn for at tage en lods ombord.

 

 

 

 

Et enigt Skatteudvalg tilslutter således det fremlagte for­slag til landstingslov om ændring af landstingslov om hav­ne­afgift i sin helhed.

 

Udvalget har følgende medlemmer:

 

Bendt Frederiksen og Peter Grønvold Samuelsen fra Siumut,

Lars Chemnitz og Knud Sørensen fra Atassut og

under­tegne­de Josef Motzfeldt fra Inuit Ataqatigiit.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anlig­gen­der og Boliger:

Jeg skal på Landsstyrets vegne takke Skatteudvalget for dets vel­villige behandling af forslaget om ændring af

­landstin­gsloven om havneafgifter.

 

Der er med tilfredshed jeg har konstateret, at det er et e­nigt Skat­teudvalg som står bag forslaget.

 

Jeg har bemærket mig, at Skatteudvalget fra KNI-service A/S har fået oplyst, at en ned­sættelse af Landskassens tilskud til sel­ska­bet ikke vil bevirke forringet skibs­betjening for bygder og yderdistrikter. Dette bekræftes da også af det om­delt materi­ale i forbindelse med dags­ordenens punkt 46 - Redegørelse om KNI-om­dan­nelsen.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne ind­stille de fremlagte forslag til ændring af lands­tings­lov om havneafgift til overgang til 3. behandling for endelig ved­ta­gelse i den fo­re­­liggende form.

 

Mødeleder:

Der er hidtil ikke fremkommet noget ændringsforslag i for­bin­delse med ovennævnte.

 

 

Da et enigt Skatteudvalg indstiller forslaget som det er, skal jeg indstille at forslaget overgår til 3. behandling i den fo­religgende form hvorfor jeg skal bede de medlem­mer der går ind for dette om at rejse sig,

 

25.

 

Således går den videre til 3. behandling i sin fore­lig­gende form.

 

Punktet sluttet.