Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 23-1.htm

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 7. oktober 1993

 

 

 

Dagsordenens punkt 23.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender:

Jeg skal hermed på Landsstyrets vegne fremlægge forslag til ændringer i landstingsfor­ordningen om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

Forslaget indeholder alene ændring af finansieringsbe­stemmelserne for bloktilskuddet til kommunerne med henblik på at gøre afregning mellem Landskassen og de enkelte kommuner smidigere, således at de hidtidigt kendte store efter­reguleringer af bloktilskuddet und­gås, idet disse har haft meget uhensigtmæssige likvidi­tets­virkninger for såvel Lands­kassen som for kommuner­ne.

 

Ændrin­gen medfører, at kommuner­ne, i modsætning til tidligere, hver måned modtager refusion af deres af­holdte udgifter fratrukket merskat­teprovenuet, fastsat efter forhandling med Kanukoka.

 

Ved årsafslut­ningen, når kommunernes revidere­de regn­skaber foreligger, foretages en endelig opgørelse af de afholdte udgifter.

 

Fordelene ved denne ændring er dels som førnævnt, at likviditetspro­blemerne omkring efterregulering af bloktilskuddet bliver mindre for alle parter, dels og for Landsstyret ligeså vigtigt, at vi får et bedre indblik i hvordan og hvor meget mulighederne for bar­selsorlov udnyttes.

 

Indtrykket er, at flere og flere forældre, der ikke gennem deres overenskomst er sikret mulighed for orlov, benytter sig af landstings­for­ord­ningen, og at specielt fædrene er begyndt i højere grad at benytte deres mulighed for orlov. Denne tendens skulle gerne fortsæt­te.

 

Ved sidste debat på Landstinget om dette emne, dvs. da den op­rindelige landstings­for­ordning blev vedtaget i 1990, blev det besluttet, at denne forordning skulle tages op til revision blandt andet med henblik på belysning af mulighederne for en udvidelse af længden for orlovs­perio­den, og at det fortsat skal være det lang­sigtede mål, at en sådan udvidelse finder sted.

 

Imidlertid har Landsstyret i forbindelse med udarbej­del­se af forslag til finanslov 1994 måttet konstatere, at der hviler et stort ud­giftsmæssigt pres på Lands­kassen i de kommende år.

 

Landsstyret har derfor ikke kunnet udvide det sociale budget med henblik på at tilgodese en forlængelse af orlovsperioden ved gravidi­tet, barsel og adoption i den nuværende situation.

 

Afslutningsvis skal Landsstyret oplyse om, at nærværen­de ændring i landstingsforordningen er foreslået efter forudgående forhandlinger med Kanukoka, og efter intern høringsrunde i Hjem­mestyret.

 

Med disse bemærkninger overlader jeg forslaget til Landstingets velvillige behandling.

 

Ane-Sofie Hammeken, ordfører for Siumut:

Siumut går ind for nærværende forslag til landstings­forordning om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

Reguleringen af ydede dagpenge i.h.t. forordningen i forhold til bloktilskuddene til kommunerne, sker idag bagud een gang om året, hvilket har givet visse pro­blemer, og en løbende regulering vil medføre en bedre styring af ordningen for begge parter.

 

Vi har forståel­se for Landsstyrets henholdende hold­ning til at øge orlovsperioden, og ydelse af dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, i disse år hvor der er økonomisk afmatning i vort samfund.

 

I den forbindelse vil vi gerne anmode Landsstyret løbende at vurdere, under hensyntagen til landets økonomiske situation, om orlov og dagpenge kan sættes op.

 

Med disse bemærkninger går vi i Siumut ind for for­slaget til lands­tingsforordningen om ændring af lands­tingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, og at sagen inden 2. behandling her i salen behandles i Landstingets Socialudvalg.

 

 

 

Agnethe Nielsen, ordfører for Atassut:

Ændringsforslaget til forordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, indeholdende æn­dring af finansieringsbestemmelser­ne for bloktilskudde­ne til kommunerne, med henblik på smidiggørelse af af­regningen mellem Landskassen og kommunerne, er på sin plads og vi hilser forslaget velkommen.

 

Forslaget har været forhandlet i Kanukoka, og vi er tilfredse, at kommunerne får refusion for deres af­holdte udgifter hver måned og får en endelig opgørelse ved årsafslutningen for de afholdte udgifter.

 

Sådan et ændringsforslag støtter Atassut og Issittup Partiia med glæde, da det vil indebære en stor lettelse for kommunerne i disse økonomiske hårde år, idet kommu­nerne hidtil ofte har måttet vente for længe på disse refusioner uden at få nogen rentegodtgørelse.

 

Vi er også enige i, at det er vigtigt, at vi får ind­blik i hvordan og hvor meget mulighederne for barsels­orlov benyttes.

 

Vi har med glæde bemærket, at fædrene i højere grad end før, nu er begyndt at udnytte deres mulighed for orlov, og det finder vi er en naturlig udvikling.

 

Vi er enige i, at muligheden for en udvidelse af læng­den af orlov­sperioden - som Atassut og Issittup Partiia altid har støttet - fortsat må være et langsigtet mål, som skal kunne realiseres, når de økonomiske forhold er blevet bedre i fremtiden.

 

Med disse bemærkninger går Atassut og Issittup Partiia ind for ændringsforslaget.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

I forbindelse med nærværende forslag til landstingsfor­ordning om orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adop­tion, skal Inuit Ataqati­giit tilslutte sig ændringsfor­slaget, selvom Inuit Ataqatigiit kunne ønske orlov­speriodens forlængelse, hvad vi vil kommentere neden­for.

 

Indledningsvis skal vi fra vores side støtte for­slaget om ændring af finansieringsbestemmelserne, som vil muliggøre en smidigere og enklere samt mere retfærdig fordelingspolitik, samt en enklere admini­stration for kommunerne.

 

Som det er alle bekendt, er den nuværende finansi­eringsordning en medvirkende årsag til kommunernes likviditetsproblemer. En af forbedringerne, som IA vil pege på, er at der ved vedtagelsen af ændringsforsla­get, vil blive indført en praksis, hvor kommunerne løbende får refunderet deres udgifter, hvor midlerne i dag tildeles een gang om året.

 

Det er ligeledes også i orden, at skatteindtægter ved ordningen ikke medregnes i refusionsbeløbet.

 

Da forslaget er udarbejdet i samarbejde med Kanukoka, må vi regne med, at den nye ordning må være en lettelse for kommunernes administration.

 

Vi vil dernæst komme ind på barselsorlovens længde.

 

Under Landstingets første behandling af en barsels­orlovsordning, tilbage i efteråret 1990, henstillede IA, at man vendte tilbage til ønsket om en længere barselsorlov, når nærværende forordning skulle revi­deres.

 

Vi er ærgerlige over, at det for øjeblikket ikke vil være muligt at forlænge barselsorlovsperioden. Inuit Ataqati­giit har vurderet Landskassens situation, og ud fra de store sociale udgifter fundet, at der for inde­værende ikke er plads for de store forbedringer, lige­som der for pensionernes og for det børnerelaterede arbejdes vedkommende heller ikke er meget at rutte med.

 

Vi skal tilslut opfordre Landsstyret til på lidt læn­gere sigt at være vågne overfor de muligheder, der måtte vise sig, for en forlængelse af barselsorlov­sperioden.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat konstaterer, at alene ændringen af finansieringsbe­stemmelserne for bloktilskuddet til kommunerne med henblik på at gøre afregningen mellem Landskassen og de enkelte kommuner bedre, således at de hidtil kendte store efterreguleringer af bloktilskuddet undgås.

 

Vi vil blot henstille til vort ordførerindlæg som skrif­tligt er blevet uddelt til samtlige at vores bemærk­ninger allerede er blevet nævnt. Og med disse korte bemærkninger vil vi udtrykke vor støtte til forslaget.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender:

Jeg takker for Landstingets positive modtagelse af vores ændringsfor­slag.

 

Fra samtlige partier, beklager man sig over, at man ikke har mulighed for at forlænge barselsorlovsperio­den. Jeg mener, at hensigten her i Lands­tinget er, at få undersøgt mulighederne for, hvornår denne forlæn­gelse kan ske, og at dette arbejde skal følges nøje fra Landsstyrets side.

 

Indtil dato kan man sige, at barselsorlovsmuligheden bliver brugt meget, og at tendensen er opadgående. Man må erindre, at selvom en del holder orlov på baggrund af overenskomstmæssig aftale med deres arbejdsplads, så er der tradition for at bruge det offentliges bevil­linger til sådan en orlov, og til de udgifter, der er forbundet hermed.

 

Det offentlige betaler ca. 2/3 af udgifterne til bar­selsorlovsord­ningerne, og i forbindelse med en forlæn­gelse, vil det nok være hensigtsmæssigt, at erindre, at arbej­derne selv i forbindelse med deres overenskomst­forhandlinger, skal være vågne overfor, at det offent­lige ikke kan bære udgifterne fuldt ud, og at arbejds­giverne må være medfinansierende.

 

Jeg vil derfor opfordre SIK til også at være med i arbejdet vedrørende forlængelse af barselsorlovsperio­den.

 

Jeg regner med, at dette ændringsforslag vil blive behandlet igen i Socialudvalget. 

 

Mødeleder:

Ja, og således er dagsordenspunkt 23 forslag til lands­tingsforordning om ændring om landstingsfor­ordning om orlov og dagpenge ved gravidi­tet, barsel og adoption første behandling færdig.

 

Det blev indstillet, at forslaget sendes videre til udvalgs­arbej­de.

 

I ' 19 stk. 3 i Forretningsordenen står der, at i sager hvor mødelederen finder, at alle er enige, kan han meddele, at forslaget er vedtaget uden afstemning.

 

I henhold til denne bestemmelse, meddeler jeg, at ud fra enigheden her i salen, at forslaget overgår til 2. behandling i sin foreliggende form.

 

Der ikke er fremkommet nogle ændringsforslag fra parti­erne, og landsstyremed­lemmet accepterer fremgangsmåden.

 

Punktet sluttet.