Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 24-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 22. oktober 1993

 

 

 

Dagsordenens punkt 24.

 

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitu­tioner.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Ar­bejdsmarked og Nikolaj Heinrich)

(3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked:

I forbindelse med det af Landsstyret fremsatte æn­drings­forslag til pensionsforordningen skal jeg herved knytte nogle bemærkninger til de indlæg, der er frem­kommet under Landstingets behandling af forslaget.

 

Forslaget har, mellem 1. og 2. behandling, været be­handlet i Social- og Arbejdsmarkeds­udvalget, der har afgivet betænkning. Denne blev der redegjort for på 2. behandlingen. Landsstyret tager til efterretning, at et enigt Lands­ting på forslagets 1. og 2. behandling har tilsluttet sig forslaget til ændring af forordningen om sociale pensioner og ældreinstitutioner.

 

Lands­styret skal udtrykke sin tilfreds­hed over den forståelse, der har været blandt Lands­tingets flertal for at landets nuværende økonomiske situation ikke indbyder til ændringer i hverken omfanget af personer, der er berettiget til pension eller i ydelser­nes stør­relse.

 

Med baggrund heri finder Landsstyret ikke at der er plads til forbedringer hverken gennem forhøjelser af beløbenes størrelser eller alternativt gennem forhøjel­ser i grænsebeløbet for biindkomster.

 

Landsstyret tager afslutningsvis til efterretning, at  Landstinget afventer resultatet af de igangværende undersøgelser på området, før der tages nye initiati­ver.

 

Der er her tale om ældrefore­ningernes redegørelse, direktoratet for Sociale An­liggender og Arbejdsmarkeds redegørelse til Finansud­valget samt levevilkårsundersø­gelsen.

 

Med disse bemærkninger skal jeg herved indstille til Landstinget at forslaget overgår til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Ane-Sofie Hammeken, ordfører for Siumut:

I forbindelse med 2. behandlingen af forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsfor­ord­ningen om sociale pensioner og ældreinstitutioner krævede vi fra Siumut at en evt. forhøjelse af grænsen af skatte­fri arbedjsindtægter, der kan oppebæres ved siden af de sociale pensioner undersøges inden 3. behandlingen af punktet, og vi konstaterer med be­kla­gelse at vort ønske ikke er blevet opfyldt.

 

Vi kræver at der foretages undersøgelser af alle de forhold som er krævet undersøgt i forbindelse med behandlingen af forordningsforslaget idet det altid har været Siumuts erklærede mål, at de ældre skal have gode levevilkår.

Med disse bemærkninger vil Siumut stemmme for vedtagel­se af herværende forslag til ændring af forordningen.

 

Emilie Lennert, ordfører for Atassut:

Med henvisning til vore bemærkninger under 1. og 2. behandling så beklager vi at der ikke kan opnås nogen forhøjelser på de mindste satser af ældrepensionen, men vi er glade for at vort forslag resulterede i at der blev lovet at der sker en undersøgelse ligesom det i betænkningen blev udtalt at man vil forelægge resulta­tet af undersøgelsen til forårssamlingen 1994.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for ændringen af forordningsforslaget og tilslutter os hermed at for­slaget går til 3. bahndling i sin foreliggende form.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Fra Inuit Ataqatigiit skal vi uden yderligere kommen­tarer gå ind for forslaget til landstings­forordning om ændring af lands­tingsforordning om pensioner og ældre­pensioner og at det bliver vedtaget i sin forliggende form og vi vil blot henstille det over for Landstinget.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejds­marked:

Siumut og Atassuts bemærkninger tager vi til efter­retning, vi har forstået at vort forslag tiltrædes, dette takker jeg for.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Til nærværende dagsordensforslag har jeg fremsendt et forslag til efterårssamlingen og mit forslag er for­ståeligt og med grund i det kan jeg forstå at det på nuværende tidspunkt ikke kan godkendes og i den for­bindelse har Atassut fremsendt et kompromisforslag med omkring 20 % og som jeg også har støttet men desværre kan det ikke blive til noget, men ifølge det der er blevet lovet så skal disse undersøgelser der nu pågår nu fortsætte og så vil jeg håbe at vi til forårssam­lingen kan se et mere konkret forslag.

 

Dermed med hensyn til det forordningsforslag samt at det indeholder et mere samlet samarbejde omkring det nordiske samarbejde, så vil jeg sige at jeg vil gå ind for forordningsforsla­get.

 

Mødeleder:

Vi går over til afstemning,

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Punktet sluttet.