Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 27-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 5. oktober 1993

 

 

 

Dagsordenens punkt 27.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsud­dannelsesbidrag.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og For­skning).

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Uddannel­se og Forskning:

Den nugældende landstingslov om arbejdsgiveres er­hvervs­uddannel­sesbidrag trådte i kraft i 1990 og der er efter loven har virket i 3 år et naturligt behov for en mindre justering og ajourføring med sam­fundets behov.

 

Landsstyrets hovedformål med forslaget er, at give arbejdsledige en formaliseret mulighed for at følge erhvervsud­dannel­sens kurser, hvilket alt andet lige vil øge de arbejdslediges jobmuligheder.

 

Derudover foreslår Landsstyret, at hyrevognsbranchen fritages for at be­tale afgift. Branchen er som den eneste karak­teri­seret ved, at den ob­jek­tivt ikke kan ansætte elever. Det er derfor alene vognmændenes lønud­gifter til chaufførerne, der fritages for afgiften.


 

Endelig indeholder forslaget en præcisering af den ad­mi­ni­stra­ti­ve praksis ved­rørende arbejds­givere, der om­danner deres personlige virksom­hed til selskabs­form, el­ler omdanner et selskab til personlig virksomhed.

 

Der forventes ingen bevillingsmæssige konsekvenser af det fremsatte ændringsforslag, der træder i kraft med virkning for bidragsåret 1994.

 

Efter nu at have redegjort for lovforslaget vil jeg opfor­dre partierne til at fremlægge deres syns­punkter til drøftelse inden forslaget fremsættes til 2. og 3.

be­handling.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Fra Siumuts side støtter vi nærværende ønske om for­nyelse af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsud­dannelsesbidrag fra 1990 på 3 mindre områder.

 

Men for god ordens skyld vil vi høfligst anmode lands­styremedlemmet for uddannelse m.v. redegøre for, i hvilken størrelsesorden indtægtstabet vil være, efter hyrevognsejerne nu slipper for at betale erhvervsud­dannelsesbidraget.

 

Siumut støtter fuldt ud bestræbelserne for at give arbejdsledige mulighed for at følge erhvervsuddannel­sens kurser, der nu kan blive realiseret ved ændring af nærværende landstingslov.

 

Daniel Skifte, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partiia går ind for det forelagte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsebidrag.

 

Den gældende landstingslov fra 1990 ønskes justeret og ajourført i mindre omfang.

 

Atassut og Issittup Partiia støtter Landsstyrets for­slag, om at de arbejdsledige gives mulighed for delta­gelse i erhvervsuddannelsens kompetancegivende kurser.

 

Folk med uddannelse vil altid være bedre rustet til arbejdsmarkedets specifikke krav end folk uden uddan­nelse.

 

Forslaget om, at hyrevognbranchen fritages for at betale afgift for de lønudgifter vognmanden udbetaler til sine chauffører, ønsker Atassut og Issittup Partiia at støtte.

 

Vi er glade for at de i den 3 år gamle landstingslov utilsigtede afgifter nu er foreslået fjernet.

 

På tilsvarende vis støtter vi forslaget om lovens præcisering af den administrative praksis og justering i forbindelse med arbejdsgiveres personlige- eller hjemmestyreejede selskabs­dannelser.

 

Med disse ord anbefaler Atassut og Issittup Partiia, at lovforslaget fremsendes til Tingets 2. behandling.

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Nærværende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbi­drag støtter Inuit Ataqatigiit fuldt ud.

 

De fremgår klart ifølge ændringsforslaget og bemærk­ningerne hertil, at man for det første ikke forventer bevillingsmæssige konsekvenser af det fremsatte æn­dringsforslag og for det andet vil man sikre hyrevogns­branchen mulighed for at kunne ansætte elever og ende­lig for det tredje, giver de arbejdsledige adgang til

de kompetencegivende kurser som følges af dem, der er i arbejde, hvilke man indtil nu har manglet i ordningen.

 

Derfor er Inuit Ataqatigiit glad for, at Landsstyret har taget initiativ til disse ændringsforslag og vi kan kun støtte, at det overgår til 2. behandling i den forelæggende form.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag trådte i raft i 1990 - altså loven - og Akulliit Partiiat kon­sta­terer, at der efter 3 år, nu er naturlig behov for en mindre justering og ajourføring med samfundets behov.

 

Vi er enige i ændringsforslaget bl.a. af følgende grunde:

 

Hovedformålet med forslaget er, at give arbejdsledige en formaliseret mulighed for at følge erhvervsuddannel­ses kurser, hvilke alt andet lige vil øge de arbejds­lediges muligheder for at få arbejde.

 

Det andet er, at hyrevognsbranchen fritages for at betale afgift og for det tredje, at forslaget inde­holder en præcisering af den administrative praksis vedrørende arbejdsgivere, der omdanner deres personlige virksomhed til et selskab, eller omdanner et selskab til en personlig virksomhed.

 

Endelig for det fjerde, forventes der ikke bevillings­mæssige konsekvenser, af de fremsatte ændringsforslag, der træder i kraft med virkning fra bidragsåret 1994.

 

Med disse bemærkninger indstiller vi, at forslaget går videre til 2. behandling i den forelæggende form.

 

Lansstyremedlemmet for Kultur, Undervisning og For­skning:

Jeg skal her præcisere, at 2 direktorater arbejdet sammen om det fremsatte forslag.

 

Forslag til anvendelse samt regeludarbejdelse vedrøren­AEB-midlerne påhviler landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse og Forskning, medens indkrævningen af bi­draget administreres af Skattedirektoratet.

 

Fritagelse af hyrevognsbranchen for afgiften har en værdi på ca. kr. 200.000,- kr. mindre til AEB-midler om året. Dette skal ses i sammenligning med, at vi alt i alt får ca. 20 mio. kr. ind om året til brug til mange forskellige spørgsmål. Derfor vil herværende ændring ikke få de store konsekvenser og vil ikke i nævneværdig grad begrænse handlemulighederne.

 

Jeg er på Landsstyrets vegne glad for, at alle partier støtter de initiativer, som æn­dringsforslaget inde­holder.

 

Punktet sluttet.