Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 34-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 5. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 34.

 

 

Forslag til landstingsforordning om Misissueqaarnerit/­Grønlands Forundersøgelser.

(Landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand, på vegne af landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremsætte for­slag til landstingsforordning om Misissueqaarnerit/Grøn­lands Forundersøgelser.

 

De opgaver, som Misissueqaarnerit har videreført, er nævnt i Landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 vedrørende Grønlands Tekniske Organisation.

 

De i for­ordningen nævnte opgaver er imidlertid ikke fuldstændi­ge i forhold til de forpligtelser og det arbejde, der påhviler Misissueqaarnerit i dag, hvorfor dette forslag til landstingsfor­ordning er udarbejdet.

 

I forordningsforslaget defineres virksomheden Misissue­qaarnerit og de rammer, som virksomheden skal fungere under. Desuden beskrives de opgaver, som virksomheden er pålagt og kan rekvireres at udføre indenfor det fysiske miljø. Det vil sige, den ikke-levende natur samt ved bebyggelse og andet menneskeligt indgreb i naturen.

 

Endeligt anføres det krav, der stilles til virksom­heden, således at fagdata og anden teknisk information kan blive bearbejdet og genbrugt.

 

Med disse bemærkninger overlader jeg forordningsfor­slaget til Landstingets velvillige behandling og skal samtidig indstille, at forslaget behandles i Teknisk Udvalg inden 2. behandling i Tinget.

 

Pavia Nielsen, ordfører for Siumut:

Vi har følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsforordning om Mis­issueqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser:

 

Da forslaget til landstingsforordning om Misissueqqaar­nerit er en tilpasning af forordning nr. 8 af 19. december 1986 om GTO til nugældende faktiske forhold vedrørende Misissueqaar­nerits virksomhed, har vi fra Siumut ingen yderligere bemærkninger, udover at vi støtter det fremlagte forslag.

 

Vi ønsker i samme for­bindelse, at punktet inden 2. behandlingen behandles i Landstingets Tekniske Udvalg.

 

Emile Lennert, ordfører for Atassut:

Indledningsvis skal vi først bemærke, at vi fra Atassut og Issittup Partiia ingen grund har til at være mod­stan­dere af vedtagelsen af forslag til landstingsfor­ordning om Misissueqqaarnerit.

 

Af forslaget fremgår det, at man her har medtaget de forpligtelser og opgaver, som påhviler Misissueqqaar­nerit i dag, og som ikke har været medtaget i den hidtidige gældende forordning, ligesom man nærmere har præciseret forpligtelserne og grænserne for det arbej­de, der påhviler Misissueqqaarnerit.

 

Endvi­dere beskri­ves de opgaver, som virksomheden er pålagt nærmere, samt de opgaver virksomheden kan re­kvireres til at udføre.

 

Vi er vidende om, at de opgaver, som for­ordningsfor­slaget har beskrevet, har været varetaget af staten i mange år og er overgået til varetagelse af Hjem­mestyret i forbindelse med Hjem­mestyrets overtagelse af Grøn­lands Tekniske Organisation.

 

I forbindelse med Misessueqqaarnerit´s virksomhed har vi dog et forhold at anke over. Vi ved alle, at der hvert år foretages forskellige geografiske opmålinger og forundersøgelses­arbejder.

 

Efter hvad vi har kunnet se, anvendes tit danske stu­derende som medhjælpere i for­bindelse med disse op­gaver. Det er ønskeligt, at stu­deren­de her i landet bliver anvendt i større omfang til dette arbejde. Dette er nødvendigt for i større omfang at kunne give vore studerende en større interesse for forskellige uddan­nelsesmuligheder.

 

Da man påregner, at forordningsforslaget skal være gældende fra den 1. november 1993 og da ' 2, stk. 1 nr. 6 og 8 i den hidtidige forordning vedrørende Grønlands Tekniske Organisation samtidig skal ophæves, så til­træder vi fra Atassut og Issittup Partiia for­ordnings­forslaget uden yderligere bemærkninger, ligesom vi samti­dig tiltræder at forslaget behandles i Teknisk Udvalg inden 2. behandlingen.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit går ind for det forelagte forord­ningsfor­slag, som hoved­sagligt har til formål at for­malisere Misissueqqaar­nerits arbejde, efter at først GTO og dernæst Nuna-Tek er blevet nedlagt.

 

Vi skal benytte lejligheden til at opfordre bygherrer til at benytte sig af Misissueqqaarnerits ekspertise ved planlægning af anlægsopgaver, idet man derved vil sikre sig den bedst mulige forberedelse og sikkerhed for anlægsopgaverne.

 

Med disse ord går vi ind for, at forordningsforslaget overgår til 2. behandling i den foreliggende form, og at den henvises til behandling i Teknisk Udvalg inden 2. behandlingen.

 

Landsstyreformanden:

Jeg takker for partiernes støtte til forordningsfor­slaget om Misissueqqaarnerit. Atassuts ordfører anker over, at man bruger for få grønlandske studerende i for­bindelse med Misissueqqaarnerits virksomhed. Hun påpeger, at der ofte anvendes danske studerende som med­hjælpere.

 

Jeg er helt enig med Atassuts ordfører, og vi vil fra Landsstyrets side selvfølgelig arbejde for, at brugen af grøn­landske studerende øges.

 

Afslutningsvis skal jeg bemærke, at det må påregnes, at dele af Misissueqqaarnerits arbejdsopgaver, der ved­rører det fysiske miljø dvs. den ikke-levende natur samt med bebyggelse og andet indgreb i naturen, kan blive justeret i forhold til de opgavesæt, som det kommende naturinstitut måtte varetage.

 

Dette spørgsmål vil Landsstyret vende tilbage til på et senere tidspunkt.

 

Med disse bemærkninger takker jeg for partiernes vel­villige modtagelse af forslaget her ved 1. behandling.

 

Mødeleder:

Således er behandlingen af det sidste dagsordenspunkt 34, 1. behandling færdigt og forslaget overgår til behandling i Teknisk Udvalg inden 2. behandlingen.

 

Torsdag den 7. oktober har vi følgende 5 punkter på dagsordenen, nemlig:

 

punkt 6 og 7: forslag til landstingslov om Landstingets ombudsmand samt forslag til landstingslov om den of­fentlige forvaltning.

 

Dertil har vi fremsendt et notat til partierne om, at landsstyreformanden har ønsket over for Formandskabet, at disse 2 punket frem­lægges under et og ligeledes kommenteres af partierne under et. Det har Formand­skabet accepteret, og landsstyrefor­mandens henvendelse er endvidere tilstillet de enkelte partier for en sikkerheds skyld.

 

Punkt 15: forslag til landstingstillægsbevillingslov 2 for 1993, 1. behandlingen.

 

Punkterne 23 og 24: forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitutioner. Det er nemlig 1. behandlingen, hvor også Nikolaj Heinrich har fremsat et forslag til lands­tingsforordning om ændring af landstingsfor­ordning om orlov og dagpenge vedkrævet barsel og adoption.

 

Jeg har allerede nævnt udvalgsmøderne i dag, og der er følgende udvalgsmøder:

 

torsdag kl. 10: Finansudvalget i sit eget mødelokalet, Forretningsudvalget i Sekretariatets mødelokale, samt kl. 16 Teknisk Udvalg i Rigsombudets mødelokale.

 

Således er vort møde i dag forbi.

 

Tak for i dag.

 

Punktet sluttet.