Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 35-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. oktober 1993

 

 

Dagsordenens punkt 35.

 

 

Forslag til landstingsforordning om selskabsdannelse af Tele.

(Landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Trafik)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Johan Lund Olsen, formand for Landstingets Tekniske Udvalg:

Teknisk Udvalg har på udvalgsmøde den 7. oktober 1993 drøftet dagsordenens punkt 35, forslag til landstings­forordning om selskabsdannelse af Tele Attaveqaatit. Udvalget har således drøftet sammenhængen mellem finan­sieringen af Teles opgaver og taksterne.

 

Det blev overfor udvalget oplyst, at den egentlige koncession vil blive fastlagt i en bekendtgørelse og dermed være offentlig tilgængelig. Landsstyret skal således i forbindelse med stiftel­sen af Tele som aktie­selskab og i den løbende overvågning af Tele tage stilling til over­skudsmål, selvfinansieringsevne, takster, udbytteudlodning, opta­gelse af lån m.m..

 

Det blev oplyst, at der skelnes mellem to typer af takstned­sættelser. Den ene mulighed for takstnedsættel­ser sker som følge af den almindelige forøgelse af telekommunikationen.

 

Den anden mulighed for takstned­sættelser indtræffer på længere sigt, når de næste 3-4 års tunge in­vesteringer er overstået, og ny teknik kan tages i brug.

 

Udvalget er i den forbindelse orienteret om, at Lands­styret løbende vil vurdere, hvornår det rette tidspunkt for de langsig­tende takstnedsættelser indtræffer, hvilket udvalget tager til efterretning.

 

Der vil derfor blive udarbejdet særlige oversigter over sammen­hængen mellem egenfinan­siering, lånefinansi­ering (primært i Landskassen) og Tele­selskabets ind­tjenings­potentiale.

 

I to tekstanmærkninger til finanslovsforslaget er der taget højde for selskabsdannelsen af Tele. Den ene tekstanmærkning giver Landsstyret bemyndigelse til at foretage de nødvendige økonomiske dispositioner til brug for selskabsdannelsen. Den anden tekstan­mærkning sikrer Teles tjenestemandsansatte personale samme pensionsbetingelser under aktieselskabet, som de har haft under Hjemmestyret.

 

Som anført i forelæggelsen og i bemærkningerne til forordnings­forslaget er det hensigten, at ikke blot Tele Attaveqaatit A/S, men også Tele Greenland Inter­national A/S skal have hjemsted i Grønland.

 

Hjemtagning af anlægsaktiviteter fra Danmark til Grøn­land er en igangværende proces, som gennemføres i takt med, at der uddannes hjemmehørende ingeniører og tekni­kere og i takt med, at der kan sikres blivende ar­bejds­kraft i Grønland. Et enigt udvalg udtaler i denne forbindelse sin tilfredshed med disse initiativer.

 

Det er vigtigt for udførelsen af de store anlægsop­gaver, at Teles ekspertise på driftstedet i Danmark bevares, og at eks­pertisen udnyttes fuldt ud. Samtidigt med at anlægsop­gaverne bliver gennem­ført i Grønland, medgår der en mindre og mindre del af årsværkene til anlægsop­gaverne i Grønland.

 

I takt hermed er det hen­sigten at udnytte en større og større del af årsværkene til systemekspor­taktiviteter­ne. På den måde kan eks­pertisen udnyttes helt, vedlige­holdes og udvikles.

 

Med uddybningen af ovennævnte emner, finder et enigt udvalget således, at forslaget til landstingsforordning om selskabs­dannelse af Tele Attaveqaatit kan overgå til 3. behandling i den foreliggende form.

 

Teknisk Udvalg har følgende medlemmer:

Ussarqak Qujaukitsoq og Jonathan Motzfeldt, begge fra Siumut,

 

Jakob Sivertsen, Atassut,

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia og endelig under­tegnede Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, som er udvalgsformand.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand på vegne af landsstyremed­lemmet for Offentlige Arbejder og Trafik:

Vedrørende omdannelse af selskabsdannelse af Tele Attaveqaatit har forslaget efter 1. behandlingen været be­handlet nøje i Teknisk Udvalg, og der har ikke været ændringsforslag fra udvalget, ej heller ændringsforslag fra Landsstyret. Så Lands­styret ind­stiller også, at forslaget overgår til 3. be­handling i sin fore­liggende form.

 

Kaj Egede, Siumut:

Vedrørende selskabsdannelse af Tele Attaveqaatit og under 1. behandlingen af landstingsforordningen har vi fra Siumut ønsket blandt andet med hensyn til tele­takster, at taksterne bliver nedsat hurtigere, og at Tele får mulig­heder for selvfinansiering, når det overgår til aktiesel­skab.

 

Vi har fra betænkningen fra Teknisk Udvalg lagt mærke til, at man har undersøgt dette, og man er også vågen over for dette. Dette er vi tilfredse med, og jeg håber også, at dette vil medføre, at telefontaksterne vil have mulighed for at falde yderligere.

 

I forbindelse med 3. be­handlingen udtaler vi vores god­kendelse. Vi vil også udtale, at det kommende selskab vil blive fulgt op fra Siumuts side, og at der bør ske en løbende orientering til Landstinget. Dette regner vi med.

 

Med disse bemærkninger vil vi fra Siumut ønske det kommende selskab held og lykke i fremtiden.

 

Mødeleder:

Da der ikke er kommet ændringsforslag, vil jeg derfor bede dem, der går ind for, at forslaget overgår til 3. be­handlingen i sin foreliggende form om at rejse sig,

 

26.

 

Således overgår forslaget til 3. behandling i sin foreliggen­de form. Således er vi igennem vores møde for i dag.

 

Punktet sluttet.