Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 48-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 8. oktober 1993

 

 

 

Dagsordenens punkt 48.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Ole Lynge.

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An-

­liggender:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind­komstskat.

 

Som det er Landstinget bekendt indebærer de nylig ind­gåede overenskomster, at bl.a. SIK og PIP området skal e­tablere en arbejdsmarkedspensionsordning med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. april 1994. 

 

Det følger allerede af den gældende skattelovgivning at pen­sionskasser vil være skattepligtige, men for at si­kre ens­artede skatteregler for pensionskasser, uanset deres organisationsform, skal Landsstyret foreslå at de gøres til selvstændige skattesub­jekter.

 

For at sikre, at medlemmernes pensioner ikke beskattes 2 gange skal Landsstyret endvidere foreslå at pensions­kas­ser, med opgørelse af den skattepligtige indkomst skal kun­ne foretage fradrag til hensættelser til dæk­ning af de­res forpligtelse overfor medlemmerne.

 

Det er et grund­læggende princip i vore pensionsbeskat­nings­­regler, at præmier og bidrag til ordninger med lø­bende øvelser, der ophører ved pensionsberettigedes død, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligti­ge ind­komst, mod at de løbende pensionsydelser til gengæld be­skattes på udbe­talingstidspunkter­ne.

 

Da størrelsen af de omhandlede pensioner, i sagens natur, vil være små for de personer der kun har været omfattet af pensions­ordningen i foråret, skal Lands­styret fore­slå, at pen­sio­nen udbetales som en engangs­sum, såfremt den år­lige løbende ydelse ikke oversti­ger 1.200 kr, uden at fra­drags­rette for de indbetalte præmier og bidrag mistes. 

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til ænd­ring af landstingslov om ind­komstskat til Landstingets behandling og efterbe­hand­ling i Skatteudvalget inden overgang til 2. behand­ling.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Vi vil betegne ændringsforslaget som det første skridt i forbindelse med tilpasning af skattesystemer til de kom­mende pensionsordninger.

 

Som bekendt er de omhand­lede pensionsordniger en ny­ska­bel­se i Grønland. Det er Siumuts grundlæggende hold­ning, at det skal være til­lokkende at være medlem af en pen­si­onsordning og vi lægger vægt på, at en pen­si­onsopsparing har hjemsted i Grønland, således at de opsparede midler kan være med til at cirkulere i vort lands økonomiske cyk­lus.

 

Vi er enige i, at pensions­kasser gøres til et selvstæn­digt skattesubjekt, uanset hvorledes det organiserer sig. Vi er ligeledes enige i at pensionskasser, der er hjem­me­hørende i Grønland skal være skattepligtige, men at det ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal kunne foretages fradrag for hensættelser til dækning af døds­forpligtelser over for deres medlemmer.

 

Vi mener det er vigtigt, at de personer, der har sparet op til deres alderdom, ikke løber ind i en dobbelt be­skatnings­situation, men forslaget, sådan som vi læser det, inde­bærer at pensi­onsbidrag er skattefradragsbe­rettigede.

 

Eftersom de kommende pensionsordninger endnu ikke er fuldt ud etablerede, skal vi bede lansstyremedlemmet for Økonomi om nøje at følge med i den videre udvik­ling, og være rede til at foretage de nødvendige

skrid­t, såfremt det skulle vise sig at være nødvendigt med yderligere til­pasninger.

 

Med disse bemærkninger skal vi udtale vor støtte til for­slaget, samt at forslaget overgår til 2. behand­ling efter gennemgang i Skatteudvalget.

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partiia er enige i forslaget fra lands­styre­medlemmet for Økonomiske Anliggender, om at pensionsskatter, som er skattepligtige, gøres til selv­stæn­dige skattesubjekter, for at sikre ensartede skat­te­reg­ler.

 

Da landstyremedlemmet for Økonomiske Anlig­gen­der al­lerede klart og tydeligt har redegjort for, hvad sagen drejer sig om, skal Atassut fatte sig i korthed for ikke at gen­tage, hvad der allerede er sagt.

 

Men vi skal bemærke, at der i en årrække, i forbindelse med over­enskomstaftalerne, har været diskuteret pen­si­ons­ord­ninger for at gardere sig til alderdommen og pensio­ne­ringen. Derfor er vi glade for at SIK og PIP allerede har indført en arbejdsmarkedsordning med virkning fra hen­holds­vis 1. januar og 1. april 1994.

 

Vi ønkser dem tillykke, alligevel kan vi ikke undlade at bemærke, at vi får kuldegysninger når vi tænker tilbage på bygnigen af A-kasse kontorerne i forbindelse med A-kasse diskussio­nerne.

 

Med disse bemærkninger går Atassut og Issittup Partiia ind for at ændringsforslaget behandles i Skat­teudvalget forud for 2. behandlingen.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Vi i Inuit Ataqatigiit mener, at de aftaler som SIK og PIP har opnået under deres overenskomstforhandlinger i 1992, som ved­rører arbejdsmarkedspensioner, er noget vi alle kan være glade for.

 

Vi, i Inuit Ataqatigiit håber at denne opnåede ordning, som vi mener er en forbedring af vil­kårerne i samfun­det, vil blive modtaget godt fra ar­bejdsgiverne, uanset om de er private eller de er of­fentlige.

 

Det er også helt på sin plads at denne over­enskomstaf­tale må til­passes til den eksisterende lands­tingslov om ind­komst­skat.

 

Dette betyder naturligvis ikke at vi har til hensigt at beskatte de kommende arbejdsmarkedspensionsordninger blot for at opnå højere skatteindtægter, men snarere at til­passe dem ligesom fonde, forsikringsselskaber og kredit­foreninger til vor eksisterende skattelovgivning. Vi må heller ikke se bort fra det faktum at de ek­si­sterende arbejdsmarkedspensionsordninger i andre lande har bevist at pensionskasserne kan forrentes under meget gunstige vilkår, ved at lade midlerne arbejde til glæde for med­lemmerne, til værdiska­belse i samfundet generelt.

 

Med disse korte bemærkninger tilslutter vi os æn­drings­for­slaget til landstingslov om indkomstskat og indstil­ler at dette behandles i Skatteudvalget forinden 2. behand­lingen.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Da vi ikke har nogle tilføjelser til forslaget til æn­dring af landstingsloven om indkomstskat, går vi ind for forslaget og indstiller det videre udvalgsbe­hand­ling.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender:

Jeg har godt nok ikke et langt indlæg, men vil blot takke for tilslutningen, også fordi jeg fra Siumut blev an­modet om, at jeg skal følge meget nøje med i det videre arbejde og være parat til nødvendige skridt, såfremt det skulle vise sig at være nødvendigt med yderligere tilpasning.

 

Dette tager jeg til efter­retning.

 

Atassuts hilsen med hensyn til A-kasserne, håber jeg, at ordlyden af det skete ikke kommer tilbage og at det også gælder her.

 

Mødeleder:

Således er behandlingen af dags­ordenspunkt 48 før­stebe­handling færdig og som allerede sagt vil det for­inden 2. behandlingen blive behandlet i Skatteudval­get.

 

 

Det er forslag til landstingslov om ændring af lands­tings­lov om indkomstskat der hermed er blevet færdigbe­hand­let. Vi går så over til dagsordenens punkt 17.

 

Punktet sluttet.