Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 48-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 19. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 48.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind­komstskat.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

(2. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, formand for Lands­tin­gets Skat­teudvalg:

Skatteudvalget har på sit møde den 13. oktober 1993 behandlet det af Landsstyret fremsatte forslag til landtingslov om ind­komstskat.

 

Udvalget finder det positivt, at mange flere lønmodta­gere nu får en ar­bejdsmarkedspension. Udvalget støtter fortsat prin­cip­pet i pensionsbeskatningsreglerne om, at det kun skal være præmier og bidrag med løbende ydel­ser, som ophører ved den pen­sionsberettigedes død, der kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige ind­komst.

 

Det vil dog være uforholdsmæssigt dyrt, løbende at udbetale pen­sioner til personer hvor den årlige ydelse ikke overstiger kr. 1.200,00, d.v.s. en udbetaling på max. kr. 100,00, pr. må­ned. Udvalget finder det derfor langt mere økonomisk attrak­tivt for den pensionsbe­rettigede, at få forudbetalt en èn­gangs­sum.

 

 

 

 

Udvalget kan således støtte, at fradragsretten for de indbe­tal­te præmier og bidrag i disse tilfælde bevares, uanset der er tale om udbetaling af èngangssum. Ud­valget kan tilslutte sig at pensionskasser gøres skat­tepligti­ge, men at kasserne ved opgørelsen af den skat­teplige indkomst kan fratrække de hen­sættelser, der er foretaget til dækning af deres forplig­telser overfor medlemmerne.

 

En sådan ordning bevirker, at alle de penge der senere skal ud­betales til medlemmerne, ikke vil blive beskat­tet i pensi­ons­kassen, hvilket udvalget lægger afgørende vægt på.

 

Udvalget finder det helt naturligt, at man respekterer pen­si­onskassernes legitime ret til at organisere sig som aktie­sel­skabsfond eller forening, men at de også skattemæssigt skal be­handles ens.

 

Udvalget er derfor enige i at pensionskasserne gøres til et selv­stændigt skattesubjekt. Et enigt Skatteud­valg kan således støtte det fremlagte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indskomst­skat i sin helhed.

 

Da udvalget er bekendt med, at de grønlandske pensions­kasser ik­ke for tiden vil være underlagt nogen form for regler eller til­syn, skal udvalget opfordre Landsstyret til at overveje en sådan lovgivning. Indtil en sådan lovgivning kan være på plads, må man sikre medlemmerne gennem pensionskasser­nes ved­tæg­ter.

 

Endvidere opfordres Landsstyret til nøje at følge etableringen af grønlandske pensionskasser samt disses

ydelser, pensioner m.m. med henblik på konstatering af

 

 

eventuelle behov for yderligere regel tilpasning, ek­sempelvis i skattelovgivningen.

 

Skatteudvalget har følgende medlemmer:

 

Bendt Frederik­sen og Peter Grønvold Samu­elsen fra Siumut,

Lars Chemnitz og Knud Sørensen fra Atassut og

Josef Motzfeldt fra Inuit Ataqatigiit.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske An­liggen­der og Boliger:

Jeg skal på Landsstyrets vegne udtrykke min tilfredshed med, at det er et enigt Skatteudvalg, der står bag for­slag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.

 

Landsstyret vil naturligvis nøje følge etableringen af de grønlandske pensionskasser og sideløbende hermed overveje, hvordan tilsyn med pensionskasser bedst kan sikres, ligesom Landsstyret er indstillet på, at der skal finde en regel til­pasning sted, såfremt der efter­følgende måtte vise sig behov her­for.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne ind­stil­le forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om ind­komstskat overgang til 3. behand­ling for endelig vedtagelse i den foreliggende form.

 

Mødeleder:

Der er ikke fremkommet ændringsforslag, heller ikke fra Skat­te­udvalget.

 

Derfor vil jeg bede dem, der går ind for, at forslaget går til 3. behandling i sin foreliggende form om at rejse sig,

 

26.

 

Således går forslaget videre til 3. behandling i sin fore­lig­gen­de form.

 

Punktet sluttet.