Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenens punkt 51-123

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 26. oktober 1993

 

 

 

 

Dagsordenens punkt 51.

 

 

Forslag til landstingstillægsbevillingslov III 1993.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(1., 2., og 3. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

I forbindelse med Landskassens behandling af regnskab for 1992 oplyste Siumut, at der på baggrund af en god sty­ring af regnskabet, er kommet et positivt resultat på 90 mio. kr. og at det ønskes udmøntet til an­vendelse til eks­traordinære ydelser til bestemte be­folknings­grupper.

 

Som nævnt er Landskassens forventede underskud på 74 mio. kr. og dette er blevet vendt til et overskud på 16. mio kr. som følge af Landsstyrets gode økonomi­styring. Dette er et flot resultat, og fra Siumut ønsker vi at dette udmønter sig til fordel for befolk­ningen.

 

Desværre har det ikke været muligt for Landsstyret at enes om vort forslag om at tilgodese vore ældre medbor­gere. Desuagtet fastholder vi fra Siumut, at vore ældre medborgere som har slidt i arbejdet i mange år, og som vi skylder så megen tak, skulle kunne nyde godt af en del af det opnåede overskud.

 

Vi finder, at en sådan disposition vil være en god beslutning, eftersom det vil komme 10 % af befolkningen til gode, som på den måde vil få en god og hyggelig jul sammen med deres børnebørn. Vi mener derfor, at vi med denne disposition ikke alene vil gavne vore ældre medborgere men samtidig deres familier.

 

Derfor skal vi i Siumut, under henvisning til ' 39 i Landstingets Forretningsorden, komme med følgende for­slag til en enig landstingsbeslutning.

 

Landstinget beslutter hermed en bevilling på 10 mio. kr. til brug for engangsydelse til pensionister for 1993.

 

Lands­styret afholder med denne bevilling udgifter til en skattefri engangsydelse på 2.000 kr. til alle pen­sioni­ster, der modtager pension i december måned 1993, efter landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitu­tioner med senere æn­dringer. D.v.s. såvel førtidspensionister som ældre alderspen­sionister.

 

Beløbet, der udbetales fra denne bevilling, til modta­gere af pensioner medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til landstingslov om indkomstskat og indgår således heller ikke i bereg­ningen af grundbeløbreguleringen m.v., i.h.t. lands­tingsforordningen om pensioner og ældrein­stitutioner m.v.

 

Med disse ord ønsker vi en afstemning om vort beslut­ningsforslag fra samtlige landstingsmed­lemmer.

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Til dette nærværende har der gennem pressen været diskuteret forskelligt, men indholdet af forslaget har vi først fået forelagt fra Siumut netop nu. I og med at sådanne opgaver kommer frem skal vi selvfølgelig be­handle dem, og vi har fra Inuit Ataqatigiits side fundet det mærke­ligt, at Landsstyret uden at nævne forslagets indehold, har tilbagekaldt dette forslag.

 

I og med at Siumut vil rette op på denne fejl, ser vi fra Inuit Ataqatigiit ikke noget til hinder for dette, fordi vi hørte om forslagets indhold udenfor denne sal, og det er ikke ret god forretningsgang.

 

Fra Inuit Ataqa­tigiit skal vi gøre opmærksom på den klare socialpoli­tik, der køres med i dag og i de kom­mende år.

 

For at tage hensyn til de der har de største problemer i de dagli­ge vilkår, og med henblik på at føre en politik der først og fremmest afhjæl­per disse, støtter vi, fra Inuit Ataqatigiit, fuldt ud Landsstyrets for­slag, som har det sigte, at der i de kommende år, hvis økonomien kører stabilt, skal ske forskellige vurderin­ger af befolkningens vilkår; lige fra børn til ældres vilkår. Det er ud fra disse realistiske vurderinger at man har en rea­listisk og klar politik.

             

Med hensyn til fordeling af finansieringerne bør man afvente de undersøgelser Socialdirek­tora­tet i dag er i gang med, med hensyn til børns vilkår.

 

Fra Inuit Ataqatigiit godkender vi ikke, at der sker sådan noget lige pludseligt. For vi mener, at sam­fundet altid må vide, hvad det er for nogle klare hen­sigter og formål man skal følge i de kommende år. Det skal ikke være sådan, at når man får penge for et eller andet ét år, så mister man dem et andet år.

 

Sådan et indhold af dette forslag vil medføre store problemer. I henhold til forslaget er det kun i år, at de ældre vil få en check på 2.000 kr. som engangsydel­se, og selvfølgelig ved man jo ikke hvad, der vil ske til næste år.

 

Derfor er sådan en fremgangsmåde uhensgtsmæssig, når man tænker over den. Vi vil stærkt fra Inuit Ataqati­giit anmode Lands­styret om, at man med hensyn til den kommende klare politik for socialom­rådet, ikke på den måde får den forrin­get. Man kunne jo i stedet placere disse overskud for 1992 som foreslået. Men vi har været bange for at den resterende del af befolkningen, som også har behov, allesammen vil begynde at råbe op, og allerede er begyndt at råbe op.

 

Derfor beklager jeg, at Landstinget i dette spørgsmål fik kniven for struben. For hvem kan sige nej efter, at de ældre har hørt dette.

 

Hvis forslaget bliver støttet fuldt ud fra Landsstyret, så kan vi fra Inuit Ataqatigiit gå ind for det, fordi det er et forslag fra partiet Siumut. Og hvis der er enighed i Landsstyret, vil vi, som koali­tions­part­ner, fra Inuit Ataqatigiit komme med vor tilslutning.

 

Det er med beklagelse at jeg kommer med så stærke og kritiske ord. Men jeg mener, at der har været behov for, at jeg skulle kommentere dette, og at der er behov for sådan en kommentar.

 

Med henvisning til ' 39 i vor Forretningsorden så tilslut­ter vi os hermed Siumuts forslag.

 

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Man skal nok huske, at da man, i landstingssamlingen i fredags, diskuterede forelæggelse af Landskassens regn­skab for 1992 og godkendelse, da blev det klart, at man ikke har planlagt at få et positivt resultat på 90 mio. kr.

 

Det er på baggrund af en god økonomistyring at man har fået dette over­skud. Og det er netop på baggrund af dette, at jeg i fredags overfor Landstinget har udtalt, at Landsstyret har overvejelser om, at få afsat penge, som skal udmøntes til bestemte befolkningsgrupper.

 

Netop dette har jeg udtalt over for Finansudvalget i lørdags, således at Finansud­valget, i forbindelse med behandling af TB 2 i går, skulle være parate til, at vi ville komme med nogle forslag. Det er også en korrekt fremgangsmåde, men Aqqaluk Lynge kom ind på, at det først er nu, at han får det at vide.

 

Netop nu glemmer han, at det har været forelagt overfor Finansudvalget, og at jeg også, på vegne af Lands­styret, overfor Finansudvalget har orienteret om, at vi vil fremkomme med dette i forbindelse med TB 2.

 

Desværre har vi i går morges besluttet, at vi må trække vort forslag, fordi vi har fået et brev under­skrevet af Aqqa­luk Lynge, hvori det foreslås, at Landsstyret ikke skal uddele nogle engangsydelser, og at man skal be­vilge midler årligt. Hvis der skal ydes nogle mid­ler, at man så skal gøre det hvert eneste år.

 

Selv­følgelig kan vi ikke planlægge vort budget således at der kommer et eks­traordinært overskud på 90 mio. kr. hvert år. Det er på baggrund af det eksakte regnskab at vi har fået dette overskud. Det er derfor, at vi for­slår, at det kun er for 1992; fordi vore økonomer har kunnet passe vore finanser så godt, og har styret dem så godt, at man har fået disse 90 mio. kr.

 

Vi vil gerne bruge en del af disse til en engangsydelse til pensionister. Det er ikke således, at vi hermed allerede er kommet ind i vurderingerne om forbe­drede pensioner, men alene at vi i Landsstyret har haft nogle over­vejel­ser om, at der skal udmøntes noget til gavn af vore ældste medborgere.

 

Selvfølgelig skal man også regne med at Landsstyret vil komme med nogle forslag. Vi vil ellers gerne, i for­bindelse med behandlingen af TB 2, at man kunne medtage disse. Men da TB 2 allerede er vedtaget, vil jeg, på vegne af et fuldt enigt Lands­styre, anmode For­mand­skabet om, at man kan godkende forslaget.

 

Når jeg vil komme med et forslag til Landstingets tillægs­be­villingslov 3 er baggrunden, at vi i Lands­styret er parate til, at kunne imøde­kommme et krav overfor os. For vi hører selvfølgelig også efter pres­sen.

 

Derfor har vi undersøgt, som Kaj Egede har foreslået, at sådan en finansiering har hjemmel i lovgiv­ningen. I landstingsloven om Landsstyret og Landstinget står der i ' 23 stk. 1 "Lands­styret kan ikke afholde nogen udgift, som ikke har lovhjemmel i Finansloven eller midlertidig landstingsbevillingslov" og i andre para­graffer er det blevet fastsat, at Finansud­valget, på vegne af Lands­tinget, kan godkende formål, der ikke kan afvente be­handling i Finansloven, men at udvalgets godkendelser skal optages på en tillægsbevillingslov.

 

Da det er sidste dag i lands­tings­samlingen, og da der ikke er nogle planer om, at der skal afholdes ekstramø­der i 1993, skal jeg derfor foreslå, at vi laver en TB 3 lov­givning. Og hvis dette kan vedtages, at vi behand­ler den 1. - 2. og 3. gang i dag. Forslaget lyder som følgende:

 

      -       med hensyn til forslag til landstingstillægsbe­villingslov 3 for 1993 ' 1, ændring af udgifter og indtægter i Hjemmestyret for 1993,

 

      -       ' 2, ændring af tekstanmærkninger bestem­mes i bilag 2.

 

              Hvis disse 2 kan godkendes og vedtages i dag, så vil der være behov for følgende 2 tekstanmærk­ninger.

 

                            1.           Hovendkonto 48.90., beløbet udbetales til mod­ta­gere af socialpensio­ner og medregnes ikke ved op­gørelse af den skattepligtige indkomst i hen­hold til landstingslov om indkomstskat, og indgår således heller ikke i beregninger af grundbe­lø­breguleringen m.v. i henhold til landstingsfor­ordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

 

                            2.           Hovedkonto 48.90., engangsydelser til pen­sioni­ster med et samlet beløb på 10 mio. kr. Tekstan­mærkningen har følgende ordlyd: at Landsstyret overfor samtlige modtagere af pensioner yder en engangsydelse på 2.000 kr. uden modregning af skat, og at beløbet, der udbetales fra denne bevilling, til mod­tagere af pensioner ikke medregnes ved op­gørelsen af den skattepligtige indkomst i henhold til landstingslov om indkomst og indgår således heller ikke i beregningen af grundbeløbreguleringen osv. i henhold til landstings­forordning om pensioner og ældre­institutioner mv.

 

Her skal jeg præcisere, at man medtager i tekstanmærk­ningerne, at det er til samtlige modtagere af pensio­ner. Her er det i henhold til beregningen 4.496 perso­ner, der er tale om, incl. dem der modtager pension 1. gang. Her er der også medtaget tjene­stemandspensioni­ster, førtids­pensionister og alderspensionister. Det er alle disse befolkningsgrupper, man i den forbindelse tænker på.

 

Afslutningsvis skal jeg udtale, at vi i Landsstyret har lagt vægt på at gøre op­mærksom på følgende: at det ikke er nærliggende at yde sådan noget hvert eneste år. Man har ikke råd til det hvert eneste år. At man i år har fået flere midler, end dem man har forventet på bag­grund af en god økonomistyrring i 1992. Man bruger dette ligesom en tak til vore ældre ved, at en del af det foregående års overskud bruges til gavn for vore ældre medborgere.

 

Vi har også vægtet om andre befolkningsgrupper kan medtages, for at finde ud af om man kan medtage andre. Men det skal være til større gavn for dem der får det udbetalt. Derfor har vi foreslået dette lovforslag, og dette overgiver jeg hermed til Formandskabet.

 

Mødeleder:

Jeg håber så, at Formandskabet kan acceptere, hvis Landstinget vedtager, at man behandler lovforslag til TB 3 1993, fordi Siumuts økonomiske forslag må have en lovhjemmel for at kunne vedtages.

 

Ud fra Siumuts forslag så foreslår Landsstyret, at Landstinget beslutter et lovforslag om TB 3 for 1993. Og jeg vil overfor Landstinget spørge, om vi, i henhold til tidsfristerne i ' 38, kan godkende dette?

Det blev godkendt.

 

Dagsordenspunktet behandles i løbet af dagen.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Til vor efterårssamling er det 2. gang, at vi hører noget, vi ikke ved, via pressen og radioen. Derfor havde Atassut ellers til hensigt i starten af dette møde, at fremkomme med en forespørgsel om, at få en redegørelse. Men vi ved så nu hvad det er, der er tale om.

 

Vi skal udtale at Atassuts forbedringstiltag til ældre,  er alle sammen blevet udsat til forårssam­lin­gen. Det er sådan, at der skal komme en samlet rede­gørelse til forårssamlingen. Derfor er det lidt ­underligt, at man kommer med sådan et pludseligt forslag her og nu. Idet Atassuts ønsker allesammen er blevet afslået og blevet udsat til forårssamlingen, og da vi har behov for at undersøge det fremlagte, så vil jeg foreslås at vi holder en pause i mødet for i dag.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Omsætningen i Grønland i de senere år, har været om­kring 4 mia. kr., og når man ser på behandlingen af disse i Landstinget, så har der været stor enighed om at fordele dem.

 

Lad mig sige, at man har trukket 10 millioner kroner tilbage fra TB-II, som ellers foreslået. Og det har jeg svært ved at forstå, da jeg først gennem pressen har fået uddybende oplysninger om, hvad det er man har haft som grundlag. Lad mig udtale, at disse 10 millioner kroner ville være gavnlige for et samfund, som har så stort et behov for penge, at man ikke rigtig ved hvem, der skal have disse.

 

Men med hensyn til det man frem­kommer med, og når man tænker på min egen mening og mine tidligere forslag om, at de udmøntes til de ældre, så har jeg overhovedet ikke nogen indvendinger fra min side. Selvfølgeligt skal jeg udtale, at selvom der sker sådan en engangs­ydelse, er det vigtigt at man også til næste år tager hensyn til vore tiltag om forbedring af de ældres vilkår i de kommende år.

 

Selvfølgelig skal jeg udtale, at når disse midler bliver udmøntet til de ældre, så vil de være meget taknemmeli­ge, selvom der også er andre grupper i sam­fundet, der har lige så store behov.

 

Med disse bemærkninger skal jeg udtale, at jeg går fuldt ud ind for landsstyre­formandens forslag omkring en ny lov med TB-III/93, og derfor vil jeg stemme for forslaget ved afstemningen. Og jeg støtter også hermed Atassutgruppens forslag om, at man lige holder en pause i behandlingen af dette dagsordens punkt.

Mødeleder:

Kaj Egede og Bjarne Kreutzmann skal lige først have ordet, så holder vi pause i mødet.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Fra Siumuts side fastholder vi, at der kommer en debat omkring vilkårene for de ældre og forbedringer af disse. Men nu kommer der et forslag om en engangsydelse til de ældre. Vi har ytret ønske om fra Siumut, at denne engangsydelse skal udmøntes til de ældre, og vi har også stillet et forslag til landstingsbeslutning.

 

Vi har ellers regnet med, at der kan være nogle for­skellige problemer ved vores forslag, men vi har prøvet at give mulighed for at få gennemdrøftet forslaget.

 

Fra Siumut går vi ind for at Landsstyrets forslag om TB-III bliver vedtaget efter 1., 2. og 3. behandling. Således går vi også ind for, at der holdes en pause i mødet.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat vil vi gerne udtale, at vi ikke ser noget til hinder for for­slaget om oprettelse af en tillægsbevillingslov III. Og når det kommer til af­stemning vil vi støtte lovforslaget.

 

Men vi vil også gerne udtale, at vi fore­løbig har stoppet vores støtte til lettelse af de ældres vilkår, indtil der foreligger en samlet undersøgelse af de ældres vilkår. Vi ønsker at der skal foretages en samlet redegørelse, og har efterlyst, at man snarest muligt kommer med en klar og fast kon­struktiv løsning til de ældres vilkår.

 

Vi vil ikke undlade herfra at udtale, at vi støtter, at der gøres noget over for de ældre. Men der findes også andre grupper i samfundet, som har problemer, og det er ønske­ligt, at man kigger på disse grupper i frem­tiden. Vi vil gerne have, at man tager en prin­cipbe­slutning om, hvad der i fremtiden kan gøres over­for andre be­folkningsgrupper, der har problemer.

 

Men vi vil også gerne udtale, at sådan en debat, som den der desværre finder sted i dag, er meget beklage­lig. Der er sket en fejltagelse indenfor det samarbej­de, der har fundet sted.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut:

Landsstyret tog hermed et fuldstændigt nyt skridt. Et land hvor der er overskud, så skal der uddeles noget. Dette skal ske første gang. Og hvem er de første modta­gere? Det er de ældre. Og man har sørget godt for alle ældre. Men hvis vi skal tage sådanne skridt hver gang landet har overskud, hvis uddelingen skal fortsætte, så vil der opstå et meget stort problem rent politisk.

 

Jeg er ikke enig med min gruppe i at vi tager sådanne skridt her i Grøn­land. Dette udtaler jeg uden at skju­le, at jeg ellers vil pege på, at det overskydende beløb kunne bruges anderledes. Jeg skal endvidere udtale det klart, at jeg ikke går ind for sådan et arrangement.

 

Jeg kan gå ind for det, hvis det går over flere år. Men jeg kan se, at der er tale om en engangsydelse, hvor man giver folk glæde, og bagefter så går man tilbage til deres vante forhold. Derfor mener jeg, at det ikke er et politisk vellykket tiltag.

 

Jeg vil hellere se, og der er også andre inden­for Siumut der mener det samme som mig, at man bruger overskuddet til ungdomshjem eller skoler og lignende. Lad de ældre holde fest. Men lad også ungdomshjem og vilkårene indenfor ud­dannelse blive forbedret således, at vi også med glæde kan mødes med vore børn. Vi skal bruge overskuddet til vore børns uddannelser og deres muligheder.

 

Jeg synes, at Landsstyret her har lavet et forhastet tiltag. Og det haster så meget, at man får det fore­lagt her i forbindelse med 3. behand­ling af Finans­loven.

 

Vi kan ellers bruge flere dage på, at diskutere de ældres vilkår. Det er sådan, at de ældre allerede har sagt, at der bliver sørget for dem. Der er solidaritet. Men at de blot får uddelt en check når landet har overskud i kassen, mens der ikke bliver rettet op på skoler og lignende, det er noget andet.

 

Derfor vil jeg udtale, at en sådan beslutning bør genvurderes således, at det resterende beløb bliver brugt til ungdomshjem og lignende, da vi allerede har sørget godt nok for de ældre.

 

Landsstyreformanden:

Jeg skal erindre hr. Jonathan Motzfeldt om, at vi ikke har 3. behandlet Finansloven endnu. Her er der tale om et helt andet spørgsmål, og du må følge meget nøje med i debatten.

 

Her er der tale om et helt nyt lovforslag, som end ikke er blevet behandlet 1., 2., og 3. gang. Og det er på baggrund af dette, at vi kommer med et forslag, hvor vi foreslår, at der kun for i år, på baggrund af overskud i 1992, udbetales en engangsydelse til pensionister, førtids­pensionister og alle ældre. At de ved juletid får et skattefrit beløb på 2000 kr. pr. check. Det er det, vi diskuterer.

 

Hvis enkelte landstingsmedlemmer ikke går ind for dette, og det kan også være, at hr. Jonathan Motz­feldt har glemt, at der både var debat og enighed i Siumut­gruppen, og at Siumutgruppen på den baggrund  kom frem med sådan et forslag. Da dette kræver en klarere lov­hjemmel, så foreslår vi fra Lands­styret, at der bliver foreslået en TB-III i stedet for.

 

Vedrørende hr. Lars Chemnitz bemærkning om, at andre forslag er blevet udsat til for­årssamlingen, mens man tager dette forslag op nu. Det er besluttet, og man står fast ved det, at man ved forårssamlingen behand­ler, - en af de to forårssamlinger der skal foregå - at der skal laves noget samlet over for de ældre. At man tager en principiel debat om pensioni­sternes vil­kår.  Dette er heller ikke blevet ændret.

 

Det er på baggrund af en hel ekstraordinær mulig­hed, at vi fremkom med sådan noget fra Landsstyrets side. Jeg vil ikke sige, at man har fået gevinster fra bingo, men det er ligesom med bingogevinster der ikke er planlagt forud.

 

Om man ellers burde være glad for vort gode regnskabs­resultat, kan diskuteres i fremtiden. Dette har ikke noget at gøre med fremtiden for pensionisterne; at vi ikke har noget gavn til de ældre. Men man står fast ved, at der kommer en samlet debat til forårssamlingen.

Jeg håber, hvis Formandskabet accepterer en pause, at man så går i gang med udarbejdelsen af loven, og jeg vil så anmode de andre grupper om, at udtale hvad deres klare stillingtagen er.

 

Mødeleder:

Ud fra anmodningen skal jeg udtale, at vi holder en pause med mødet i en halv time, hvis ikke I synes det er for lidt. Man vil gerne have, at man starter mødet igen klokken 14. Så holder vi pause fra nu af.

 

 

 

Mødeleder:

Mødet genoptages. Jeg vil gerne bede medlemmer, der befinder sig uden for salen om at indtage deres pladser her i salen.

 

Landsstyreformanden har som dagsordenens punkt nr. 51, forelagt et nyt dagsordenspunkt. Det er et forslag til landstingstillægsbevillingslov-III for 1993, som skal 1. behandles her. Da det allerede er blevet uddelt, og da man allerede har kommenteret det, så vil jeg gerne spørge, hvad partierne har at sige til det i forbindel­sen med 1. behandlingen.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Fra Siumut har vi, i forbindelse med begyndelsen af mødedagen, fremsat en klart accept af forslaget om, at man, på baggrund af et for­ventet bedre resultat i regnskabet, yder en engangsydelse i 1993 til vore ældre.

 

Med disse bemærkninger meddeler vi herved vores accept af forslag til landstingstillægsbe­villingslov III under 1. behandling og indstiller, at den overgår til 2. behandling umiddelbart herefter.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Som vi allerede har udtalt, vil Atassut hellere have en varig løsning, som i vores tidligere for­slag der al­lerede, af de andre partier, er blevet udsat til for­årssamlingen. Men man har haft nogle forbehold på baggrund af en forvirret debat i de sidste par dage. Vi beklager, at man kommer med noget, og så tager det tilba­ge.

 

Nu bliver vi her nødt til at tilslutte os forslaget om udmøntning til de ældre. Bag­grunden for at vi udtalte os sådan er, at det vi gør her, skal bane vejen for de kom­mende behandlinger ved forårssamlingen, at der er tale om en engangs­ydelse, og fordi vi regner med, at der skal besluttes helt klare og varige løsninger med hensyn til de ældre.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for vedtagelsen.

 

Aqqaluk Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Jeg har lagt mærke til, at flertallet går ind for mine bemærkninger i mit første indlæg om et sådan pludseligt tiltag og en engangs­ydelse. Det find­er jeg lidt mærke­ligt, og det præciserede jeg også den sidste ordfører. Det er også det, som vi har taget som udgangspunkt i vores stillingtagen til dette spørgsmål.

 

Det blev foreslået her, at ydelsen ikke medregnes til opgørelse af den skattepligtige indkomst og heller ikke indgår i den sociale lovgivning. Det vil så sige, at der er tale om samtlige ældre, også dem der oppebærer tjenestemands­pen­sion. Således vil man i henhold til lovforslaget bruge 10 millioner kroner ud af en pulje på 16 millioner kroner. Landsstyret kan måske komme med en redegørelse om, hvordan man vil bruge de resterende 6 millioner kroner.

 

Men set under et, så skal jeg udtale og gentage, at det er beklageligt, at man kommer med sådan et engangstil­tag. I den for­bindelse så skal jeg udtale, at jeg takker for, at man vil give sådan noget til de ældre, og jeg håber på, at der ikke skal ske en misforståelse. At der er tale om et engangstiltag her.

 

Det er korrekt, at vi fra Inuit Ataqatigiit overfor landsstyreformanden har foreslået et forslag med tre muligheder. For det første, at man ikke vil bruge denne fremgangsmåde, og for det andet, at man kan gøre som man gør nu, men at man også medtager børnefamilierne.

 

Fiskere og fangere, som har problemer, ville ellers få gavn af, at deres børn også får noget. Men det kunne ikke accepteres af Siumut. Også fordi det man fore­lægger her og nu er den eneste mulighed, som er tilba­ge, fordi vi ikke kunne påvirke dem på en anderledes måde, derfor mener vi ligesom andre, at man i det kommende år, i forbindelse med den grund­læggende socia­le politik, kommer med nogle løsninger.

 

Vi mener, at behandlingen af de ældre er blevet for­værret selvom, der er sket nogle forbedringer. Og hvis man til stadighed vil forbedre vilkårene, så er der behov for et initiativ i fremtiden.

 

Vi har allerede under vores første indlæg udtalt, at man i fremtiden skal se på de svagest stillede og børnefamilierne under et, og at vi vil være medvirken­de til at lave varige løsninger. Vi regner med, at man i maj måned, efter at Socialdirektoratets undersøgelse er blevet færdig omkring marts, kan komme med noget til Landstinget.

 

Idet det er af principiel betydning, at man får præci­seringer omkring socialpolitikken, må man fra nu af indgå i en dialog, hvis vi skal komme med nogle nye forslag.

 

Vi skal blot herved udtale, at selvom vi ikke er meget begej­strede for forslaget, vil vi også fra Inuit Ataqa­tigiit, efter at Atassut og Akulliit Par­tiiat allerede har udmeldt, at samtlige går ind for dette forslag, medvirke til en samlet vedtagelse. Jeg vil også lykøn­ske Lands­styret med, at det har kunnet kommet med et forslag i enig­hed.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat skal vi udtrykke vores tilfreds­hed med en resultatforbedring på 90 millioner kroner i forbindelse med regnskab for 1992.

 

Selvom der er mange ønsker om anlægsudbygning og lig­nende, som der ikke er nogen bevillinger til, må der altid være mulighed for, at man kan yde noget til de svagest stillede, når mulighederne er der.

 

Fra Akulliit Partiiat understregede vi, da finanslovs­forslaget blev forelagt, hvor vigtigt det ellers er, at man har en reserv. Og dette synspunkt har vi selvfølge­lig stadigvæk.

 

Men uagtet dette går vi ind for, at Landsstyret, på baggrund af Siumuts forslag, vedtager en landstings­tillægsbe­villingslov III, som kun vedrører netop dette spørgs­mål. Selv om en sådan opmuntring ved ydelsen af disse penge er til glæde for alle, så ønsker vi, at man får en mere velplanlagt økonomistyring i fremtiden.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut:

Jeg er glad for, at man her har besluttet at yde en­gangsydelse. Det er ikke således at man kan gøre det fra år til år. Fordi man nok ikke kan indfri vores forventninger, fordi vores økonmi er sådan som den er nu. Men jeg skal i den forbindelse udtale, at der i Landsstyret og vores koaliationsparti imellem, med hensyn til brug af over­skud.... når man har mulig­hed for at fremkomme med sådan noget her overfor Lands­tinget, sådan en frem­gangs­måde som bliver klaret meget hurtigt, så vil vi også internt imellem....

Vi nævnte også andre forskel­lige muligheder med hensyn til forbedringer af ungdoms­boligerne.

 

Disse tiltag vil fortsætte. Men dette, at det er med en engangsydelse, at det er med tryk under engangs. Og jeg håber, at det er den første og eneste gang.

 

Til næste gang der sker et overskud i Grønlands histo­rie, håber jeg, at man kommer med en velplanlagt pla­cering, samt at man dis­kuterer, hvad overskuddet skal bruges til.

 

Jeg mener, at vi må gøre mere brug af denne mulighed i fremtiden, og jeg vil heller ikke her åbne en debat omkring dette.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

I mit første indlæg har jeg allerede udtalt, at jeg fuldt ud støtter forslaget om TB-III, og at jeg vil medvirke til, at den bliver vedtaget 1., 2. og 3. gang.

 

Men lad mig udtale, at jeg tager det som et bevis på støtte til vores forslag om forbedringer af de ældres vilkår, at man, når man på baggrund af overskud i Landskassen skal finde ud af, hvad disse penge skal bruges til, har fokuseret på denne befolknings­gruppe som det første. Og lad mig udtale, at mine tiltag ellers har haft grundlag til forbedring af de ældres.

 

Selv om det ellers er blevet udtalt, at mine forslag ikke er realistiske. Jeg er meget glad for, at der vedtages sådanne løsninger, fordi der er tale om en­gangsydelser. Men det gør vi også i år. Men til for­årssamlingen, måske i juni måned, hvor jeg regner med, at der skal indsendes forslag senest i maj måned, skal vi så debattere omkring hele det sociale om­råde. Derfor gemmer jeg mine bemærkninger, men gentager blot, at jeg vil være med til vedtagelsen af denne lov.

 

Otto Steenholdt, Atassut:

Man kan måske eventuelt udtale, at de ældre ikke har ventet et så godt resultat. Men man har lige pludselig givet tilsagn og gjort dem glade. Selvom vi dis­kuterer andre grupper, som også gerne vil have sådanne midler i en økonomisk vanskelig tid, så har det her klart ikke været sagt. De andre, dem har man ikke givet falske for­håbninger.

 

Disse 100 millioner kroner, det er jo ikke mange penge. Især ikke hvis man skal fordele dem til mange personer.

 

Hvis det ikke er mange personer, så vil måske få perso­ner få mere ud af det.

 

Hvis man alene giver de der allerede har fået tilsagn, så vil jeg stemme for forslaget.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Jeg skal ikke forhale noget, men overfor Atassuts ordfører vil jeg gerne præcisere, at også Siumut er parat til på forårssamlingen, at deltage i en debat omkring de ældres vilkår og en generel debat vedrørende socialområdet. Og selvfølgelig en debat om, hvordan man laver en generel forbed­ring af de sociale vilkår. Vi er også parate til at indgå i sådan en diskussion.

 

Med hensyn til, at man får afsat 10 millioner kroner, så de ældre omkring juletid får 2.000 kroner udbetalt, vil jeg lige præcisere, at det ellers er kotume, at kommuner omkring juletid kommer med gratiale til de ældre.

 

Men vi ved også hvor store problemer, kommunerne har langs kysten. Derfor er det helt på sin plads, at man med baggrund i et forbedret landskasseregnskab, gør noget fra Landstingets side. Fra Siumuts side er vi fuldstændig klar over, at de ældre vil tage vel imod sådan et tiltag, og at vores tiltag vil gavne mange personer; de ældre og deres familier.

 

Landsstyreformanden:

Jeg takker for de afsluttende bemærkninger. Så vidt jeg kan forstå, er det vist samtlige partier, der vil stemme for, selvom nogle af dem ikke rigtigt støtter forslaget, og selvom der er forskellige begrundelser. Men jeg har forstået, at samtlige partier vil stemme for.

 

Derfor vil jeg blot præcisere, at Atassuts ordfører Lars Chemnitz nævnte, at de vil stemme for, fordi de har forstået det sådan, at dette tiltag vil være bin­dende for, at vi vil gøre noget i fremtiden. Men dette er ikke korrekt. Selv i tekstan­mækningerne til konto 48-90 står der, at der er tale om engangsydelse til pensionisterne. Det vil sige, det er et forslag som kun vil komme til at gælde for 1993, og som ikke binder til nogen tiltag i fremtiden.

 

Vedrørende Aqqaluk Lynges udtalelser, hvori han han lykønskede os med, at vi fremkom med et forslag i enighed, vil jeg sige, at man så vidt muligt ikke skal lyde som om enigheden er sjælden, men at der kan opnås enighed med alle i Lands­styret. Det er meget vanskeligt at opnå. Men vi er jo så godt som næsten hver gang enige i vore forslag.

 

Vi har også i Landsstyret undersøgt vores tiltag på ældreområdet, som landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender har forelagt, med levemåden blandt de ældre.

 

Det er således, at man må være forberedt på, at an­tallet af ældre vil blive forøget, og at landets økono­mi kan bære sådan en forøgelse. Det er på baggrund af dette, at vi ikke har nogen forhåbninger til fremtiden, for de pensioner der er tale om.

 

Men det er på baggrund af den ekstraordinære mulighed, at vi kommer med en engangs­ydelse til pensionisterne, såvel førtids- som alderspensionister.

 

Jeg mener, at det er vi enige om, at vi skal gøre. Jeg skal lige komme med en rettelse til Bjarne Kreutz­mann.

 

Vi har haft et overskud på over 90 millioner kroner. Det er ikke helt korrekt, det er ikke engang 90 millio­ner vi har i overskud. Der er tale om 16 million kro­ners overskud. Ifølge Finansloven skulle vi ellers have haft underskud på 74 millioner kroner. Men på baggrund af et positiv resultat på 90 million kroner, så er der tale om 16 million kroner.

 

Men så godt som samtlige ordførere kom ind på, at der skal laves nogle mere velplanlagte tiltag. Jeg skal lige gøre opmærksom på, hvorfor vi har "fået sådant et problem".

 

Det har udspring i god styring. Der har været velplan­lagt økonomistyring og en god placering af midlerne i Økonomi­direktoratet. Og hvis det ikke havde været tilfældet, så ville vi ikke have "dette problem".

 

 

Derfor er det meget vanskeligt at tage stilling til ønskerne om en bedre planlægning, og at vi så vidt muligt skal opfylde de mål, vi har haft i Finansloven men uden positiv resultat.

 

Først skal vi udtale, at vi ikke har lovet noget. Vi fremkom med over for Finansudvalget i lørdags, at vi i forbindelse med tillægsbevillingsloven ville komme med forslag til lovforslag. 

 

På baggrund af et brev vi fik i mandags så ud­talte vi, at vi ikke ville komme med noget forslag alli­gevel. Det er således at man, før sagen er blevet færdigbe­handlet, kommer med udtalelser om, at vi har givet falske for­håbninger. Det er for tidligt at udtale. Det er først, hvis man er imod dette lovforslag, at man giver dem falske forhåb­ninger.

 

Det er først når vi er færdige med at behandle lovfor­slaget, at vi kan have lovhjemmel til, at yde sådan noget.

 

På et tidligere tidspunkt har der ikke været denne mulighed. Jeg håber ikke, at man overfor de ældre, har villet give dem falske forhåbninger. Man har fejl­agtigt talt om 100 million kroner og 2 million kroner. Men der er tale om 10 million kroner til alle pensioni­ster.

 

D.v.s såvel førtids- og alderspen­sio­nister som tjene­stemands­pensionister. Ud fra beregnin­gen så er der tale om omkring 4.600 personer. Når man ganger med 2.000 så kan I se, at der er plads til dem allesammen, indenfor disse 10 million kroner.

 

Jeg takker for de forskellige udtalelser der faldt, og for at man vetager dette. Med hensyn til de andre formål, vil jeg gerne, at f.eks. kommunalbestyrelserne kommer herned som en delegation. Kommunalbestyrelsen har haft en delegation fra Ilulissat hernede vedrørende placerin­gen af et uddannelsescenter i Ilulissat. Så man har også set på dette beløb i for­bindelse med diskus­sio­nen i Landsstyret. 

 

Men jeg skal udtale, at spørgsmålet om et ud­dannelses­center i Nordgrønland og brug af det gamle GTOs barak­ker til dette formål er udsat til behandling til for­årssamlingen i 1994, for, inden de laves om til ud­dannelsesboliger, at finde ud af, hvilke muligheder der er. Med den orien­tering takker jeg for, at man bakker fuldt op for lovforslaget.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

I Akulliit Partiiat er vi også glade for, at der er sådan en enighed. Jeg vil blot gerne her udtale, at vi ikke har lavet nogen fejl, da vi sagde 90 million kroner i positivt regnskab. Man havde ellers forventet et underskud på 74 million kroner. Det er så blevet vendt til 16 millioner kroner. Og de 90 million kroner det er så dem, som man ikke havde forventet.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit:

Meget kort, og ikke for at forhale. Men Aqqaluk Lynge udtalte sig på vegne af Inuit Ataqatigiitog og hans udtalelser, dem bakker vi selvfølgelig fuldstændig op fra Inuit Ataqatigiit.

 

Men Aqqaluk kom også ind på i sin udtalelse, at vi over­gik fra minus 74 til plus 16 millioner. Der er sket en budgetmæssig forbedring på 90 million kroner, og her til TB III er der tale om et forbrug på 10 million kroner.

 

Vi ved på et tidligere tidspunkt, at SIKerne og de ældre der er medlemmer af SIK, at de har indsendt an­søgning til Landsstyret omkring tilskud til oprettelse af A-kasser. Jeg mener at det vil være hen­sigtsmæssigt, med de resterende 6 million kroner, at man kan bruge dem til løsninger i forbindelse med oprettelse af A-kasser. Dette håber jeg, at Landss­tyret vil tage med i overvejelserne.

 

Landsstyreformanden:

Her er der tale om temmeligt mange millioner. Det kan være misvisende. Men det er ikke således, at vi har 6 millioner kroner, som ikke vil blive brugt.

 

Vi har et haft overskud på 16 million kroner, det er korrekt. Fordi man ellers havde forventet et underskud på 74 million kroner. Men disse henlægges til næste år. Og vi har så gjort op, at vi har kunnet trække 10 millioner kroner fra vores over­skudsmål på 155 millio­ner, uden at skade afviklingen af vores lån. D.v.s det er vores overskudsmål, der vil blive formindsket til 140 million kroner. Det er ikke således, at vi har 6 million kroner, som kan bruges til et eller andet vilkårligt.

 

Med hensyn til spørgsmålet vedrørerende A-kasse til SIK, så skal vi have nogle for­handlinger med SIK.

 

Mødeleder:

Således er dagsordenspunkt 51 forslag til landstings­til­lægs­be­villingslov 3 og første behandling færdig. Vi andenbehandler den umiddelbart herefter. Jeg vil gerne spørge, om der er nogen, der vil fremkomme med ændrings­forslag under andenbehandlingen. Det er der ikke, og derfor vil jeg bede dem, der går ind for, at den overgår til tredje­be­handling i sin foreliggende form, om at rejse sig,

 

25.

 

Og endelig dem der går ind for, at den bliver vedtaget i sin foreliggende form bedes rejse sig,

 

25.

 

Således er landstingstillægsbevillingslov 3/93 blevet vedtaget af samtlige landstingsmed­lemmer, som er til stede her, og således er vi færdige med punkt 51. Vi går tilbage til det foregående dagsordenspunkt. D.v.s punkt 41 - forslag til etablering af et fællesråd vedrørende Kriminalloven.

 

Vi vender tilbage til dette, og forslagstilleren har allerede forelagt sit forslag, og så er det landsstyre­medlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked. der skal komme med et svarnotat.

 

Punktet sluttet.