Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 01-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. september 1994 kl. 11.00

 

Dagsordenens pkt. 1.

 

Mødets åbning

(Landstingsformanden)

 

 

Mødeleder:

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Forinden min velkomst skal jeg bede Landstingets og Landsstyrets medlemmer om at rejse sig og holde et minuts stilhed på grund af den frygtlige skibskata­strofe i Østersøen natten mellem tirsdag og onsdag.

 

Et minuts stilhed.

 

Tak.

 

Jeg byder hermed alle landstings- og landsstyremedlem­mer velkommen til efterårssam­lingen 1994 som er den tiende samling, og sandsynlig­vis den sidste samling i indeværende valgperiode. Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere at medlemmerne er nået sikkert frem.

 

Under denne samling skal vi drøfte flere indkomne for­slag af vigtig karakter. Jeg håber at landstingsmed­lemmerne vil behandle sagerne med arbejdslyst, så vi under efterårssam­lingen kan gøre alt færdigt og dermed gøre det efter­følgende arbejde lettere for det nye Landsting efter valget.

 

Jeg kan sige at denne samling efter min bedømmelse vil være af længere varighed, idet vi påregner, at sidste mødedag i denne samling bliver den 1. november 1994.

 

Jeg har i forbindelse med mødets åbning som en god vane sendt en hilsen til Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik samt til Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

 

Endvidere har jeg på Landstingets vegne sendt hilsener til Folketin­get og den danske regering samt til Altin­gets formand i Island og Lagtingets formand på Færøer­ne.

 

Som tidligere ønsker formandskabet at friholde onsdage­ne for forhandlinger i Landstingssalen. I stedet vil ons­dagene være almindeli­ge arbejdsdage for udvalgsmed­lemmer­ne, og dermed medvirke til et bedre og mindre hektisk arbejdsklima for såvel landsstyreom­råderne og medarbejder­ne i direktoraterne.

 

Landstingets Bureau har udsendt et forslag til plan over de enkelte dags­ordens­punkters placering på mødeda­ge, ligesom der er udarbejdet et forslag til plan over udvalgsmøder under denne samling.

 

Disse planer er omdelt til tingets medlemmer. Jeg hå­ber, at Lands­tinget kan godkende planerne, således at vi kan holde møderne som planlagt.

 

Under henvisning til disse oversigter vil formandskabet indstille overfor Lands­tinget, at sidste mødedag i denne samling bliver tirsdag den 1. november 1994, hvor vi påregner at forslag til landstingsfinans­lov for 1995 vil blive vedtaget.

 

Inden vi går videre til Landsstyreformandens åbnings­tale skal jeg meddele at landstingsmedlem Ussarqak Qujaukitsoq har meddelt forfald på grund af deltagelse i FN`s generalforsamling. På den baggrund har formand­skabet indkaldt Ussarqak Qujaukitsoqs 1. suppleant Qaerngâq Nielsen. 

 

Jeg kan oplyse at Qaerngâq Nielsen opfylder valgbar­hedsbetingelserne i ' 6 i lov om Landstinget og Lands­styret. Jeg skal derfor spørge om Landstinget kan god­kende Qaerngâq Nielsens indtræden.

 

Da dette er godkendt skal jeg byde Qaerngâq Nielsen, som i dag iøvrigt har 52 års fødselsdag, velkommen og ønske ham tillykke med fødselsdagen. Jeg skal anmode ham om at indtage sin plads i salen.

 

Til slut vil jeg ønske alle en god samling og endnu engang hjertelig velkommen allesammen.

 

Punktet sluttet.