Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 02-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. oktober 1994 kl. 13.00

 

Dagordenens punkt 2.

Redegørelse for dagsordenen

(Formandskabet)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

Det første punkt på dagsordenen er punkt 2, redegørelse for dagsor­denen. Punkt 21, forslag til landstingslov om ændring af landsting­slov om afgift på auto­matspil.(1. behandling). Punkt 38, forslag til landstingets udtalelse om ændringer i kriminalloven. Punkt 22, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind-og udførsel af varer. (1. behand­ling) Punkt 23, forslag til lands­tinglov om ændring af landstingslov om havneafgift. (1.behand­lin­g) Punkt 24, forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomst­skat.

 

Med hensyn til det første dagordenenspunkt, er det mig der fremlægger fore­læggelsesnotatet. Derfor vil jeg bede 2. næstformanden om at lede mødet.

 

Mødeleder: Ole Lynge

 

Emilie Lennert, 1. næstformand:

Formandskabet har på sit møde den 4. september 1994 taget stilling til de forslag, der er indkommet fra landstings­medlemmerne og landsstyre­områderne.

 

Der er til efterårssamlingen 1994 indkommet 56 forslag fra landstings­m­ed­lemmer og partier, 39 forslag fra landsstyreområderne og for­mandskabet samt 11 forslag fra landstingsmed­lemmer og landsstyre som enten er udsat eller skal genoptages fra tidligere samlinger.

 

Der er dermed indkommet ialt  106 forslag fra landstings­medlemmer, partier, landsstyreom­råder og formandskab.

 

Af den omdelte henvisningsliste fremgår det, under hvilken form medlemsfor­slagene bliver taget op. Svarene til de forslag som er henvist til skriftlig besvarelse hos landsstyremed­lemmerne er, hvor nødvendig høring er foretaget, blevet udarbejdet og omdelt til med­lemmerne forud for dette møde. Andre forslag er henvist til de landstingsudvalg, som sagen vedrører eller til andre punkter hvor formandskabet skønner at der er sammenfald i forslagene.

 

Formandskabet skal beklage at der har indsneget sig en fejl i henvis­ningslisten, idet rubrik nr. 69: Forslag om indsamling af ilanddrevne fiskekasser og om initiativer til at undgå forurening af vore kyster af fiskekasser, fremsat af landstingsmedlem Konrad Steenholdt, står opført som henvist til besvarelse fra landsstyremedlemmet for sundhed og miljø. Forslaget skal retteligt besvares af landsstyremedlemmet for for handel og industri.

 

Fra Landsstyret har formandskabet modtaget en anmodning om at følgende overskrifter ændres:

 

1) Dagsordenens punkt 35: Forslag til landstingsfor­ordning om hjælp fra det offentlige, ændres til Forslag til landstingsforordning om ændring af landstings­for­ordning om hjælp fra det offentlige.

 

2) Dagsordenens punkt 36: Forslag til landstingsfor­ordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, ændres til Forslag til landstingsfor­ordning om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. Ændringerne skyldes at det er ændringsforslag til allerede eksisterende for­ordninger og ikke helt nye forordninger.

 

3) Dagsordenens punkt 39: Forslag til landstingsfor­ordning om aktivering af hjælp fra det offentlige og takstmæssig hjælp, ændres til Forslag til landstingsfor­ordning om aktivering af ledige, som er en bedre dækkende titel.

 

4) Dagsordenens punkt 44: Forslag til landstingslov om anlæg af regionale landingsbaner, ændres til Redegørelse om anlæg af regionale landingsbaner. Ændringen skyldes at der er nogle ting af teknisk karakter som endnu ikke er endeligt afklaret.

 

5) Endelig skal formandskabet anmode om, at dagsordenens punkt 6: Forslag til landstingslov om Grønlands Lige­stillingsudvalg ændres til Forslag til landstings­lov om udvalg til sikring af lige muligheder for mænd og kvinder i det grønlandske samfund.

 

Formandskabet skal indstille at ændringerne godkendes af Landstinget.

 

Formandskabet har ladet udarbejde et bilag til denne redegørelse. Af bilaget, som er udarbejdet på baggrund af formandskabets indstillinger på mødet den 4. september 1994, fremgår hvilke forslag der er henvist til be­handling under et andet dagsordens­punkt der i forvejen er sat på dagsordenen.

 

Til slut skal jeg nævne, at der er mulighed for fremkomme med fredagsfore­spørgsler. Disse afleveres i Landstingets Bureau senest mandag middag og vil blive besvaret førstkommende fredag.

 

Med disse bemærkninger skal jeg indstille, at dagsordens­forslaget vedtages med de nævnte ændringer. Punktet vil iøvrigt kunne tages op igen, såfremt der måtte opstå behov herfor.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Siumut har følgende bemærkninger til den forelagte redegørelse vedrørende dagsordenen til landstingets efterårssamling.

 

Siumut er ikke enig i, at punkt  33, nemlig forslag til landstingsforord­ni­ng om ænndring af landstingforodning om fridtidsvirksomhed medtages som dags­ordenens punkt under herværende efterårssamling, idet vi i Siumut, som også tidligere nævnt, mener at behandlingen af dette punkt bør afvente resultaterne af levevil­kårs­undersøgelsen. Vi er ligeledes vidende om at Kommunalreformkom­missionens betænkning, som vil bleve fremlagt der i Tinget, også i høj grad kommer til at berøre dette punkt. Med disse begrundelser skal vi henstille til for­mandskabet, at punktets behandling bliver udsat til landstingets næste møde.

 

Vi vil ligeledes fra Siumut foreslå, at punkt 47, nemlig forslag om en konference om principperne vedrørende prisfastsættelse i hjemmes­tyreejede  aktieselskaber bliver taget af som et punkt i dagordenen, idet der er taget højde for det rejste spørgsmål i gældende lov­givning omkring aktieselskaber samt at der under her­værende landstings­samling bliver taget initiativer til en harmonisering af selskabslov­givningen. I de gældende bestemmelser er direktionens ansvar fastlagt og dette ansvar hænger nøje sammen med prisfastsættelserne. Vi begrunder vores foreslag yderligere med at, prisfast­sættelsesspørgsmål er reguleret gennem be­myndigelseslov for aktieselskaber der har en samfundsmæssig betydning.

 

Vi skal til slut fra Siumut igen erindre formandskabet om vort ønske om nødvendig­heden af at der fremlægges er forslag til en forenkling og rationali­sering af ud­valgene. Vi vil benytte lejligheden til at spørge hvor langt man er nået med dette arbejde.

 

Med disse bemærkninger giver vi i Siumut vor tilslutning til resten af dags­ordenen og foreslår at vore ændrings­forslag behandles i for­mandskabet.  

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut:

Vi har fra Atassut side selvfølgelig undersøgt redegørel­sen for dagordenen og herefter er vi blevet enige om, at vi vil gå ind for den i den foreliggende form med de ændringsforslag der er fremsat her. Vi ved bare at, man vil tage disse forslag op til revision i formandskabet såfremt der kommer nye ting fra andre partier. Og vi vil være med til det i kraft af, at vi er repræsenteret i for­mandskabet.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit tager i det hele taget redegørelsen for dagsordenen og de heri overfor landstinget anbefalede henstillinger til efterretning. I henhold til praksis er en del af medlemsforslagene til indeværende samling af formandskabet henvist til skriftlig besvarelse, her­iblandt et forslag af landstingsmedlem Aqqaluk Lynge med overskriften, forslag om at give landstingsmedlemmerne fri adgang til at indsende forslag til behandling i landstinget. Det gælder for rubrik nr.75.

 

Efter at vores landstingsgruppe har gennemgået den skriftlige besvarelse hertil afgivet af landstingets formandskab, vil vi hermed anmode om at, dette dags­ordenens forslag henvises til en egentlig behandling som en del af det dags­ordenens forslag der er optaget til debat som punkt 49, nemlig, forslag om en principdebat vedrørende landstingets arbejdsform og forretningsorden.

 

Af andre forslag der ligeledes er henvist til skriftlig besvarelse er det af landstingsmedlem Josef Motzfeldt stillede forslag om, en redegørelse om teenagere som hverken bogligt eller menneskeligt har fået indfriet krav stillet af skolen eller samfundet. Inuit Ataqatigiit skal ligeledes efter en drøftelse i gruppen af dette forslag herved anmode om at, dette forslag også tages et dags­ordenens punkt under denne samling, da vi lægger vægt på, at landstinget også skal være særligt op­mærksom på denne problematik og i særdeleshed har øjnet for de særlige problemer for en del af afgangseleverne har fra folkesko­len. Et forslag til dette forslag hører ligeledes et ønske om, at vi under denne efterårs­samling også i forbindelse med behandlingen af forslag til finanslov for 1995, tager en samlet drøftelse af etableringsplanerne af efterskoler, planerne med udlfytning af Skipperskolen, socialpæda­goguddannelsens fremtid også set i forhold til hjemmestyrets ud­flytnings­planer som vi i forvejen har behandlet.

 

Med disse indledende bemærkninger tager vi som sagt redegørelsen vedrørende dagsordenen til efterretning.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat/Centerpartiet tager til efterretning, at sammenfaldende forslag er henvist til andre punkter.

 

Akulliit Partiiat går ind for ændring af overskrifterne vedrørende punkterne, 35,36, 39, 44 og 6 og indstiller derfor godkendelse i landstinget. Og vi tager redegørel­sen vedrørende dagsordenen til efterretning. Med hensyn til punkt 33 og 47, vil vi komme med bemærk­ninger når formandskabet har gjort rede for dem.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

De forskellige forslag til dagordenens punkter der er stillet af forskellige landstingsmedlemmer til lands­tingets efterårssamling har jeg undersøgt ved at gennemgå listen. Jeg skal uden at skjule noget sige dertil, at jeg mener, at en del af de forslag der er blevet henvist til skriftlig besvarelse ellers burde tages med som egentlige dagorde­nens punkter. ...................................­......

 

At formandskabet laver sådan en redegørelse vedrørende dagsordenen har jeg ingen ændringforslag til. Og jeg mener at det i princippet er blevet korrekt udformet, men af partiernes ordførere fremkom det, set fra min side, at der er to ting som jeg allerede har nævnt mindst vil blive ændret og det mener jeg er blevet fremsat med vigtig grundlag og derved blevet ændret.

 

Emilie Lennert, 1. næstformand:

For det første vil jeg kommentere de bemærkninger der blev sagt fra Siumut side. Fra Siumut blev der sagt med hensyn til udvalg, har formandskabet lovet om en forenk­ling og rationalisering af deres arbejdsform.

 

Til forespørgsler der vedrører disse skal jeg udtale, at denne sag køres af embedsmændene og at embedsmændene er blevet enige om, at man hertil denne samling ikke vil fremlægge noget der vedrører dette, men at man vil fremlægge dette til det kommende nye landstingsmed­lemmer. Og dette har man taget som hensigtsmæssigt og derfor må man sige at sagen pågår endnu.

 

Med hensyn til de forskellige ting der blev fremsat fra Siumut blandt andet vedrørende punkt 33 og 47, har jeg forstået det sådan at man ønsker udsættelse af behandling af de nævnte punkter.

 

Det der blev fremsat af Inuit Ataqatigiit vedrørende rubrik nr. 75, medtages som en del af punkt 49 samt Josef Motzfeldt's forslag en redegørelse vedrørende teenagere som hverken bogligt eller mennes­keligt får indfriet krav stillet af skolen eller samfundet, hvor man ønsker at disse bliver medtaget som egentlige dagsordenens punkter. Til disse skal jeg udtale, at vi henhold til kutyme vil medtage disse punkter tilbage til formand­skabet og efter endt behandling deri vil vi fremsætte en ny redegørelse for dagsordenen her i salen.

 

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Med hensyn til udvalgene og vort ønske om forenkling og rationali­sering af landstingets forretningsorden blev fremsat allerede for tre år siden. Nu er det gået et stykke tid før sagen er bragt i orden. Selvfølgelig skal de opgaver som landstinget pålægger fremlægges af em­bedsmændene. Jeg mener, at vi stadigvæk har mulighed for at ønske og foreslå at dette burde kunne tages med. Jeg vil derfor foreslå, at man eventuelt kan samarbejde med embedsmænde­ne. Og det vil jeg henstille at gøre.

 

Med hensyn til Inuit Ataqatigiit's forlag der handler om forslag om principdebat vedrørende landstingets arbejds­form og forretningsorden, er vi enige i fra Siumut. Og for det andet punkt's vedkommende vil vi tage stilling herom når formand­skabet har behandlet dette.

 

Mødeleder:

Den konstituerede formand vil fremkomme med et nyt besvarelse.

 

Emilie Lennert, 1. næstformand:

Jeg skal oplyse, at denne opgave har været mere om­fattende end det vi havd forestillet os. Det er ikke kun ting der vedrører udvalgene der skal behandles, men det er selve loven der også skal ændres ud fra de behov der fremkommer. Og jeg kan oplyse at embedsmænd fra for­skellige direktorater deltager i dette samarbejde.

 

Mødeleder:

Ud fra Partiernes ordførerindlæg, især fra Siumut, mener man at skulle fremlægge denne opgave i det siddende landsting. Og jeg vil gerne spørge om, at man har noget imod at formandskabet holder møde med arbejdsgruppen med embedsmænd den 8. oktober 1994 hvor for­mandskabet herefter fremlægger eventuelle resultater fra dette møde?

 

Der er ingen der har noget imod dette.

 

Således er dagsordenens punkt 2, redegørelse vedrørende dagsordenen færdig for denne omgang.

 

Forinden vi går videre til næste dagsorden, vil jeg med hensyn til punkt 44 i dagsordenen der handler om rede­gørelse omkring lufthav­nene. Den er vist ikke rettet i den grønlandske udgave. Redegørelse om anlæg af regionale landings­baner. Det er blot en rettelse i den grønlandske udgave.

 

Vi går videre til næste punkt i dagsordenen, og det er forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil. Det er punkt 21. og det drejer sog om 1. behandling. Landsstyremed­lemmet for økonomiske anliggender skal fremlægge. Emilie Lennert anmodes om at lede mødet.

 

Punktet sluttet.