Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 03-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 1.11.94

 

punkt 3

 

Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

(Formandskabet)

 

Bendt Frederiksen.

Vi går over til næste dagsordenspunkt. Det er fast­sættelse af tids­punktet for næste samling. Da jeg skal fremlægge, beder jeg næstfor­manden om at lede mødet.

 

Mødeleder Emilie Lennert.

Det er dagsordenspunkt 3: Fastsættelse af tidspunktet for næste samling.

Der vil blive forelagt af landstingets formand.

 

Bendt Frederiksen.

Jeg skal komme med en meget kort indlæg.

 

Formandsskabet skal indstille, at næste ordinære samling bliver den konstituerende samling efter nyvalget i 1995 således, at det nye landsting vil blive indkaldt af landstingets Nestor senest 45 dage efter valget jvf. ' 1 i landstings­loven om landstinget og landsstyret.

 

Med disse få ord skal jeg overlade forslaget til lands­tingets behandling.

 

Kaj Egede, Siumut.

Formandsskabets indstilling om hvornår næste samling skal finde sted.

 

Vi går ind for forslaget, og jeg vil gerne benytte lejligheden til på vegne af Siumutgruppen i landstinget takke andre partier, som vi har haft samarbejde med i de forløbne 4 år. Jeg håber, at vi til trods uenigheder har kunnet arbejde godt udfra de demokratiske principper.

 

Og fra Siumutgruppens side vil vi også takke landsstyret og ligeledes vore landstingskollegaer, som ikke stiller op igen. Dem vil vi gerne sige særskilt tak til, og m.h.t. de resterende så glæder vi os til at kunne mødes, hvis vi bliver valgt.

 

Knud Sørensen, Atassut.

Fra Atassut m.h.t. landstingsformandens fremlæggelse omkring det der vedr. fastsættelse af tidspunktet for næste samling. Selvom vi ikke rigtig kan finde ud af, hvornår man vil glæde os til at mødes de andre, der vil blive valgt, og vi kan ikke undlade at nævne, at vores lands­tingskollegaer, som vi har haft samarbejde med i de forløbne 4 år, tak til og ligeledes til landsstyret og selvfølgelig også til medarbejderne her, som vi har fået til at arbejde meget travlt, og nogen af dem meget inte, og vi vil ikke undlade at takke til dem og vi mener også, at vi i løbet af de år landstinget og landsstyret og medarbejderne er blevet kammerater, som vi ikke kan glemme i vort liv, og vi håber også, at vi på et eller andet tidspunkt kan mødes med smil til hinanden og kunne stadigvæk have en samtale som ganske almindelige personer fordi vi partier har jo forskellige synspunkter, og vi har også nogen uenigheder på forskellige mange områder.

 

Men det eneste vi gerne vil opnå, det er, at det skal være det størst gavn for samfundet, at man har den bedste service, og det håber jeg, at vi det grønlandske samfund til stadig vil have i fremtiden og selvfølgelig vil vi også, at den nye kommende landsting vil have en god service.

 

Mange tak for de 4 år, som nu snart er ved at rende ud.

 

Ole Lynge, IA.

Fra IA m.h.t. landstingsformandens forslag så vil vi blot følge dem.

 

M.h.t. at det er jo noget der sker efter et nyvalg til landstinget, og vi vil også på vegne af IA m.h.t. landstingsmedlemmerne og dem der afgår takke for dem hjerteligt m.h.t. vores store samarbejde og vi håber også, at vi i fremtiden med hensyn til dem, der stopper i lands­tingsarbejdet, kan leve sammen raske og sunde med deres familier, og vi takker lige­ledes samtlige partier for et godt samarbejde og vi håber selvfølgelig også fra Inuit Ataqatigiit, at kunne mødes igen, og ligeledes tak til administrationspersonalet og embedsmænde­ne.

 

Vi mener også, at selv om vi kan have meget store uenigheder, det burde ellers være sådan at der var flere punkter, hvor man kan være uenige, men at man har kunnet imødekomme hinanden, at vores imødekommen­hed der også viser og det vil jeg blot ind­stille til det kommende landsting og landsstyre om at følge og bruge i fremtiden.

 

Jeg vil også særskilt takke det landsstyre, der har siddet her i denne valgperiode, for deres gode virke og rose dem og sige tak.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Med hensyn til fastsættelse af tidspunktet for næste samling og det, der blev fremsat fra formandskabet, det tager vi til efterretning.

 

Og vi vil også gerne benytte denne lejlighed med hensyn til vores landstings­kollegaer, formandskabet, landsstyret og partierne, partiernes sekretariat, embedsmændene og andre medarbejder vil vi gerne fra Akulliit Partiiat i denne valg­periode, hvor vi første gang har siddet i landstinget og som vi så er komme til at kende, både i de lykkelige og ikke så lykkelige tider, som vi har gennem­levet, dem vil vi gerne takke og håber selvfølgelig også, at vi kan ses igen til næste valgperiode.

 

Selvom når man ikke er medlem eller repræsenteret i udvalg, så er det nogen gange vanskeligt at komme ind i arbejdet, så er landstings­arbejdet glædeligt, selvom vi får skældt ud nogen gange.

 

Med hensyn til vores vælgere, som vi har gavn af, dem vil vi selvfølgelig også takke, og med hensyn til dem, der vil stille op til landstingsvalget og dem vi skal have en valgkamp med i partierne, dem skal vi nok have god valgkamp med og tak til alle.

 

Nikolaj Heinrich, ordfører for Issittup Partiia:

Med hensyn til fastsættelse af tidspunkt for næste samling, så vil jeg blot tage det til efterretning, for jeg ved ikke om jeg vil blive medtaget til den, fordi det er jo vælgerne der skal fastsætte den, også fordi vi ikke kan sige om vi er raske til fremtiden. Derfor kan vi som vi sidder her ikke sige et hundre­de procent at vi også efter valget vil sidde her i landstings­salen.

 

Jeg vil også takke landstingsmedlemmerne, landsstyremedlemmer­ne, vore venner, som vi i løbet af de fire år har opnået et godt samarbejde med. Selvfølgelig vil der være nogle kedelige ting, men generelt så bliver det jo lykkeligt til sidst og det vil jeg have en meget stor tak til og ikke mindst vil jeg rette en stor tak til Atassut, fordi jeg har et tæt samarbejde med de andre partier, fordi det har været en meget stor lettelse for mit ensomme hverv og ikke mindst med hensyn til de tre, der har sagt at de ikke vil stille op til valget igen. Det har lettet mig meget i mit arbejde og mange tak til dem.

 

Embedsmændene og de samarbejdspartnere jeg har haft i de forskellige udvalg og dem jeg har haft en godt samarbejde med, dem takker jeg hjerteligt. De dygtige medarbejdere, som har været meget travle og kunnet følge med, og som altid har haft en godt resultat, og ikke mindst tolkene, som her i samtlige samlinger, som nok har det vanskeligste erhverv, som nok er dem, der er travlest, dem vil jeg sige en særskilt tak til.

 

Med disse bemærkninger takker jeg inderligt til jer allesammen og jeg vil sige, at vi håber at kunne mødes igen.

 

Bendt Frederiksen, landstingsformand:

Jeg vil blot herfra udtale, at med hensyn til det jeg bliver fremført, også fordi vi skal gøre det i henhold til loven, der har vi forstået, at efter valget og inden der er gået 45 dage, så vil landstingets første samling blive åbnet af landstingets nestor og hvis der er to, der er nestorer, så vil den ældste beslutte hvornår landstings­samlingen kan starte. Tak.

 

Ved afslutningen af efterårssamlingen 1994 har vi også af­sluttet denne sidste valgperiode. På vegne af formandskabet vil jeg have lov til at sige hjertelig tak til alle medlemmer af både landsting og landsstyre for et godt samarbejde i de år, der er gået, men selvfølgelig også under nærværende samling.

 

Vi har i løbet af disse år haft ikke helt lette opgaver at løse og har forsøgt at løse dem efter evne, og til alles glæde har vi kunnet løse de fleste af dem, og jeg kan endda nok tillade mig at sige, at vi har realiseret dem i fuld fordragelighed.

 

Efter at have arbejdet efter evne og i henhold til vor for­retningsorden i de knap fire år under ti samlinger, vil jeg have lov til i dagens anledning, at fremkomme med følgende bemærkninger til mine ærede medmedlemmer.

 

Vi, der har været folkevalgte medlemmer af landstinget i disse år samt lands­styremedlemmerne, har allesammen forsøgt at arbejde for vort elskede land efter evne, som dets gode sønner og døtre, som de vælgerne har tillid til, idet vi er på det rene med at vore beslutninger i landstinget bliver grundlaget for vor samfundsmæssige udvikling.

 

Derfor med hensyn til sidst at vi har kunnet være sammen i denne sal, i udvalgene, under vore rejser og i mange andre sammenhænge, vil jeg gerne på vegne af landstingets og landsstyrets medlemmer sige tak til og på vegne af formandskabet vil jeg rette en tak til dem.

 

Med hensyn til medlemmer uden for Nuuk, kom godt hjem og hils jeres familier, der nok har savnet jer nogen gange, og hils dem fra formandskabet.

 

Og til slut, vi der ikke stiller os igen, til dem, der skal have valgkamp, så vil vi ønske dem en god og dynamisk valg­kamp. Tak.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Kære venner, kære kollegaer. På vegne af landsstyret vil jeg gerne takke for, at vi i vores valgarbejde, så har man kunnet give os gode opgaver. Jeg skal særlig takke for den enighed, der har været i landstinget når vi har drøftet samfundstunge sager og vedtaget grundlæggende ændringer i vores samfunds­struktur.

 

En særlig tak for den enighed, der har været i landstinget under behandlingen af de årlige finanslove og jeg vil heller ikke undlade at sige tak til den enighed, der har været i landstinget omkring om­strukturering af KNI og dermed også med hensyn til EU-forhand­lingerne, hvor landstinget i enighed har taget en beslutning og dermed vil jeg også rette en tak til, at man i forbindelse med kommunal­reformkommissionen har i enighed taget en beslutning omkring ..... og synes, hvis jeg skal også udtale noget, så er der også nye toner på råstofområdet, hvor landstinget i enighed har taget en beslutning, og det vil jeg gerne takke for.

 

Som den salige Storm P. sagde, "det er svært at spå, især om fremtiden", derfor er det også vanskeligt for mig at kunne sige, hvor mange af os der her vil mødes igen i det nye lands­ting og hvem af os og hvor mange, der vil vende tilbage til denne landstingssal og se dem efter nyvalg til landstinget, og hvor mange af os, der her vil blive nødsaget til at sige farvel til landstingsarbejdet. Men ét er sikkert, de medlemmer, der ikke genopstiller til valget, vi vil ikke møde dem i det nye landsting.

 

Det er de medlemmer, der officielt har meddelt, at de ikke genop­stiller. Til dem vil jeg på vegne af landsstyret sige en hjertelig og velment tak for deres arbejde her i landstinget.

 

Således en varm tak til landstingsmedlem og tidligere lands­rådsfor­mand Lars Chemnitz, landstingsmedlem og medlem i for­mandskabet Emilie Lennert, landstingsmedlem og landstingsfor­mand Bendt Frederiksen, landstingsmedlem Ussarqak Qujaukitsoq og endelig landstingsmedlem Agnethe Nielsen, for det store arbejde de har udført for Grønland i alle de år de har været aktive i politik. På vegne af vores medborgere takker jeg.

 

Og med hensyn til vores landstingsformand vil jeg lige komme med nogle bemærkninger. Fangererhvervet giver det grundlæggende i vores samfund. Derfor har det for mig som landsstyreformand været min store stolthed, at den øverste lovgivende forsamling kan have en landstingsfor­mand af en æret fanger.

 

Det er et agtet erhverv, som du dermed gør mere ærefuld. Landsstyret takker for det gode arbejde, som du har udført som landstings­formand og vil blot ønske dig, at når du fortsætter dit fan­gererhverv, kan udføre det ligeså godt og dejligt, som du har gjort det som landstingsformand.

 

Vi skal ikke sige farvel til jer allesammen. Landsstyret vil fortsætte. Jeg ved ikke om det er en nyhed. Landsstyrets arbejde vil fortsætte, hvor det er hele landsstyret og med samme medarbejdere, hvis der ikke sker noget alvorligt, så vil der indtil man nedsætter et nyt landsstyre, så sidder lands­styret.

 

Der sker godt nok lidt ændringer, godt nok ikke på medlemmerne, men med hensyn til resortområderne. Fordi vi i dag har sagt, at vi vil lave en anderledes resortordning, at dem, der har hørt under socialdirektora­tet kan blive flyttet til at høre under sundhedsdirektoratet, og nogen af dem til handelsom­rådet.

 

Vi har diskuteret, at dem der vedrører spiritus og produktion af spiritus flyttes under handelsdirektoratet, og dem der vedrører alkoholmisbrug og behandling af dette flytter under sundhedsdirektoratet.

 

Men jeg har en meget anderledes og kontant meddelelse. Med baggrund i den vedtagne og ikrafttrådte ændring i valgloven skal jeg benytte min hermed tilkomne ret til at fastsætte valgdagen for valg til landstinget.

 

Loven trådte i kraft ved sin vedtagelse, det vil sige pr. 1. november 1994, og med hjemmel i valglovens paragraf 5, stk. 3 har jeg i dag derfor besluttet, som et ting, hvor landsstyre­formanden kan tage en beslutning, at der afholdes nyvalg til landstinget lørdag den 4. marts 1995.

 

Det vil sige den sidste dag inden udløbet af indeværende valgperiode til landstinget. Det vil sige sidste dag i denne valgperiode det er 4. marts 1995. Det vil sige vi bruger valgperioden fuldt ud og afholder valg lørdag.

 

Og i henhold til valgloven skal man indkalde landstinget, af lands­tingets nestor, senest 45 dage og det vil så sige den 19. april og i henhold til den nye valglov er samtlige partier, der i dag har siddet i landstinget, berettiget til at deltage i landstingsvalget. Nye partier kan kun opstille kandidater, såfremt partiet er anmeldt til valgnævnet med 927 underskrifter inden lørdag den 28. januar 1995 kl. 12.00.

 

Derudover kan valgberettigede personer opstille til lands­tinget som enkelt­kandidater eller i kandidatforbund og som har opfyldt valglovens bestemmelser.

 

Partilisteanmeldelser og enkeltkandidaters kandidatanmeldelser skal afleveres til valgbestyrelsen inden lørdag den 11. februar 1995 kl. 12.00, altså inden denne dato.

 

Med disse bemærkninger vil jeg gerne sige til landstingsmed­lemmer, som stiller op til valgkamp i den sidste dag, dem takker jeg endnu engang for det gode samarbejde vi har haft i de forløbne fire år, og jeg vil også ønske alle de politiske partier en god og fair valgkamp. Mange tak.

 

Mødeleder: Bendt Frederiksen:

Ja, og således er efterårssamlingen, hvis der ikke sker noget helt ekstraordinært ved afslutningen er denne valgperiode slut. Og dermed er vi også igennem vores møde for idag.