Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 19-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. oktober 1994 kl. 15.20.

 

Dagsordenens punkt 19.

 

Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regn­skabsvæsen m.v.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender).

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

Vi går over til næste punkt på dagsordenen og det er Landsstyremed­lemmet for økonomiske anliggender, der fremlægger.

 

Emil Abelsen, Landsstyremedlemmet for økonomiske an­liggender:

Lovgrundlaget for Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen hviler i dag på en Lands­rådsvedtægt for Grønlands Landskasses kasse- og regnskabsvæsen fra 1974.

 

Imidlertid har indførelsen af Hjemmestyreordningen og den efter­følgende overtagelse af forvaltningsområder fra den danske Stat, samt den teknologiske udvikling, medført et stigende behov for en revision af grundlaget for Hjem­mestyrets regnskabsvæsen. 

 

Denne udvikling har medført, at flere af bestemmelserne i Lands­rådsvedtægten i dag må anses for utidssvarende.

 

På denne baggrund fremlægger Landsstyret forslag til Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.m. til afløsning af den gamle Landsrådsvedtægt fra 1974. Forslaget er udarbejdet i samar­bejde med Hjem­mestyrets eksterne revision og det indeholder de over­ordnede regler for organiseringen af Hjem­mestyrets regnskabsvæsen og regnskabsaf­læggelsen.

 

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets ' 3, er det hensigten, at Landsstyret skal fastsætte de nærmere regler i en bekendtgørelse, som vil kunne ændres i takt med udviklingen. I bemærkningerne er der i hovedtræk redegjort for indholdet af en sådan be­kendtgørelse. Landsstyret vil udarbejde bekendtgørelsen således, at lov og bekendtgørelse vil kunne træde i kraft samtidig pr. 1. januar 1995.

 

Med lovforslagets ' 1 og bemærkningerne hertil, er der skabt større klarhed om op­gavefordelingen mellem Lands­styret og Landstingets revisionsudvalg i forbindelse med Hjemmestyrets regnskabsaflæggelse. Ifølge lovfor­slaget vil det for fremtiden være Landsstyret, som skal forelægge Landskassens regnskab for Landstinget. Revi­sionsudvalget skal fortsat behandle Landskassens regn­skab og fremsætte spørgsmål og bemærkninger i henhold til Landstingsloven om Landstinget og Landsstyret af 20. oktober 1988.

 

Med henblik på at klargøre forholdet til den eksterne revision og dens opgaver, overvejer Landsstyret at fremkomme med ændringsforslag mellem 1. og 2. behand­lingen, således at vi også på revisionsområdet kan få et tidssvarende lovgrundlag.

 

Med disse bemærkninger skal jeg herved på Landsstyrets vegne forelægge lovforslaget  til Landstingets vel­villige behandling.

 

Mødeleder:

Vi går over til partiernes ordførere. Først Qerngaaq Nielsen, Siumut.

 

Qerngaaq Nielsen, Ordfører for Siumut:

Om forslaget til Landstingslov om Grønlands Hjemmesty­res regnskabs­væsen m.v. skal Siumut indledningsvis bemærke, at vi deler Lands­styrets opfattelse af, at bestemmelserne i den gamle Landsrådsvedtægt fra 1974 om Hjem­mestyrets regnskabs­væsen med tiden er blevet utids­svarende. Det er på tide, at vi efter over 15 år med Hjemmestyre får vores egen lovgivning på dette område.

 

Vi er tilfredse med, at loven er udformet som en ramme­lov, som indeholder de overordnede regler for organi­sering af Hjem­mestyrets regnskabsvæsen og regnskabsaf­læggelse. Ved at give Landsstyret bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler i en bekendtgørelse som fore­slået i ' 3, sikrer man, at regelsættet kan ændres i takt med udviklingen.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Siumut's vegne anbefale, at lovforslaget går til 2. behandling i den foreliggende form.

 

Lars Chemnitz, Ordfører for Atassut:

Det lyder uvægerligt lidt utidssvarende, at Hjemmesty­rets regn­skabsvæsen i dag hviler på en Landsrådsvedtægt fra 1974.

 

Selve regnskabsføringen er godt nok fulgt med i de ændringer og den teknologiske udvikling på en tilfreds­stillende måde, men regnskabs­føringen må have et tids­svarende lovgrundlag.

 

Derfor godkender vi lovforslaget på Atassut's og Issit­tup Partiiat's vegne, og også en bemyndigelse til Landsstyret for en gang skyld uden bemærkninger, da der vil være behov for ju­steringer i takt med udviklingen.

 

Ole Lynge, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Som det er nævnt i forelæggelsesnotatet, er forslaget udarbejdet i samarbejde med Hjemmestyrets eksterne revision og indeholder overordnede regler for organi­seringen af regnskabsvæsenet og regnskabsaflæggelsen.

 

På denne baggrund mener Inuit Ataqatigiit, at det er på sin plads, at opgaveforde­lingen mellem Landsstyret og Landstingets Revisionsud­valg klarlægges, således at det er Landsstyret, der fra 1995 (regnskabet) forelægger Landskassens regnskab i fremtiden.

 

På baggrund af vores deltagelse i Landstingets Revi­sionsudvalg, har vi bemærket i IA, at man i forbindelse med aflæggelse af regnskabet efterhånden har fået det gjort mere over­skueligt, idet drifts, anlægs- og ud­lånsprincippet har været gældende. Selv­følgelig er det på sin plads, at man gør disse mere tidssvarende.

 

Med disse bemærkninger går IA ind for ændringsforslage­ne til Landsrådsvedtægt for 1994 og at den går over til 2. behandling i sin foreliggende form.

 

Hans Pavia Egede, Ordfører for Akulliit Partiiat:

Man har anset, at der er behov for fornyelse af Grøn­lands Hjem­mestyres regnskabs­væsens lovgrundlag fra 1974. Det kan man ikke undre sig over.

 

Da vi mener, at lovgrundlaget omkring Hjemmestyrets regnskabs­væsen også skal være tidssvarende, går vi ind for lovforslaget og vil afvente Landsstyrets varsling om fremsættelse af ændringsfor­slag omkring forholdet til den eksterne revision. Uden yderligere kommentarer skal vi anbefale forslagets overgang til 2. be­handling.

 

Emil Abelsen, Landsstyremedlem for økonomiske anliggen­der:

Ganske kort. Fornyelse og vi siger tak for den støtte, vi har fået for forslaget og vi skal sørge for, at den bliver mere tidssvarende.

 

Mødeleder:

Således er punkt 19 færdigbehandlet i forbindelse med 1. behand­lingen. Der er ikke fremsat nogen ændringsfor­slag fra partierne, men Landsstyret siger, at der mellem 1. og 2. behandlingen fremsættes nogle ændrings­forslag. Således er punkt 19 færdig.

 

Vi går over til næste punkt på dagsordenen.

 

Punktet sluttet.