Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 23-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. oktober 1994 kl. 14.15

 

Dagsordenens punkt 23.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske anlig­gen­­der:

På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til lands­tingslov om æn­­dring af landstingslov om havneaf­gift.

 

Landsstyret foreslår, at der sker en nedjustering af hav­ne­afgiftssat­sen for gods­førende skibe samt andre skibe, der ikke er passagerskibe eller udenlandske fis­­ke­far­tø­jer. Den­­ne afgiftssats foreslås nedsat fra 3,00 kr. pr. BRT pr. uge til 1,25 kr. pr. BRT pr. uge med virkning fra 1. januar 1995.

 

Som det tidligere er sagt fra denne talerstol, ville der i den løbende proces med gennem­førelsen af container­transportsystemet være behov for justeringer af hav­­­ne­afgiftssatserne på grund af ændringer i skibenes brutto­tonnage og i deres an­løbs­­­fre­kvenser.

 

Den nu foreslåede ændring skal ses på baggrund af, at­­ det planlagte con­tainer­­trans­­­port­system ­vil være fuldt ud implementeret i 1995, og at der i denne for­bind­else vil ske en yderligere omlægning af besej­lings­strukturen­­.

Omlægningen vil med den nugældende afgiftssats medføre et større havneaf­giftsprove­nu end tidligere. Det skyldes stigningen i antallet af de godsførende skibes havnean­løb, og at skibenes bruttotonnage forøges.­­

 

I finansloven for 1994 blev der for budgetoverslagsåret 1995 kalku­leret med et provenu fra havneafgiften på 5,5 mio. kr. I fi­nans­lovsforslaget for 1995 fast­hold­­­es provenuet på 5,5 mio. kr.

 

På den baggrund og da den plan­lag­te fragtratenedsættelse i 1995 blandt andet er baseret på, at afgiftstrykket på skibsbefragtningen ikke stiger, er det nødven­digt­­ at gen­nem­fø­re en ned­­ju­ste­ring af­­ havneaf­giftssatserne som foreslået.­­­­

 

Med disse bemærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forslaget til lands­tingslov om ændring af landstingslov om havneaf­gift til landstingets be­hand­ling og, efter behandling i skatteudval­get, overgang til 2. behandling.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut

Vi har i Siumut bemærket, at Landsstyret nu fremsætter sit varslede forslag om, at der sker en nedjustering af havneaf­giftssatsen på grundlag af den ændrede hyppighed af havneanløb af godsførende skibe.

 

Siumut støtter forslaget fuldt ud, idet vi mener, at fragtrater på gods til og fra Grønland skal være så lave som muligt. Vi regner med, at man ad denne vej baner vejen for fragtratereduk­tioner på 10 % pr. 1. januar 1995 på gods der fragtes over Atlanten, ligesom dette er tilfældet pr. 1. januar 1993, hvor der skete en fragtra­tereduktion på 10 %, samt pr. 1. januar 1994 på 10 %.

 

Med disse bemærkninger skal vi henstille, at forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om havneafgift behandles i Skatteudvalget forinden andenbe­handlingen.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut

Idet Atassut kender lovforslaget og dets begrundelse fra tidligere, vil Atassut og Issittup Partiiat tiltræde lovfor­slaget. Vi skal bemærke, at vi gerne vil undgå prisstigninger på varer og, at vi også gerne vil undgå yderligere økonomisk indsprøjtning til Royal Arctic Line.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit

Da Landstinget som følge af ændringerne i fragtstrukturen vedtog at indføre en havneafgift, vidste vi også på det tidspunkt, at der ville være behov for løbende at tilpasse lovgivningen til den faktiske udvikling. Nærværende lovforslag er den femte i rækken, siden vi vedtog den første lov om havneafgift.

 

Det centrale i ændringsforslaget er implementeringen af contai­neriseringsprocessen og de deraf følgende fragtra­tenedsættelser.

 

Inuit Ataqatigiit skal benytte lejligheden til at udtrykke vores håb om, at kvaliteten og betjeningen, hvad angår den indenlandske fragt, bliver forbedret i takt med omstillingen i fragtstruk­turen. Det er også vores indtryk, at der er behov for forbedringer også hvad angår den transatlantiske fragt. Der er stadig for mange eksempler på, at fragt ikke når deres bestemmelsessted, bliver losset i forkerte havne eller bliver agterudsej­let, omend det var indleveret i rette tid.

 

Det passer dårligt med Royal Arctic Lines eneretskon­cession, hvis denne koncession bliver brugt som hoved­pude.

 

Vi tilslutter os således, at lovforslaget bliver behandlet i skatteudval­get, før 2. behandlingen.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat

I finansloven for 1994 blev den for budgetoverslagsåret 1995 kalkuleret med et provenu fra havneafgiften på 5,5 mio. kr., og at provenuet fastholdes i finanslovs­for­slaget for 1995.

 

På den baggrund støtter Akulliit Partiiat en nedjustering af havneaf­giftssatserne som foreslået, og at den videre­sendes til skatteudvalget forinden 2. behandlingen.

 

Mødeleder:

Og således har samtlige partier støttet forslaget, og at den forinden 2. behandlingen bliver gjort til genstand for behandling i skatteudvalget.

 

Punktet sluttet.