Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 42-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 7. oktober 1994 kl. 14.10

 

Dagsordenens punkt 42.

 

Forslag til landstingsforordning om elektriske stærk­strømsanlæg og elektrisk materiel.

(Landsstyremedlemmet for Offentlige Arbejder og Tra­fik)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for Offentlige Arbej­der og Trafik:

Jeg skal hermed forelægge forslag til landstingsfor­ordning om elektriske stærkstrøman­læg og elektrisk materiel. Og til tolkene skal jeg lige sige, at jeg forelægger den ret forkortet.

 

Formålet med denne forordning er først og fremmest, at regelfast­sætte elfor­holdene af hensyn til borgernes sikkerhed. Endvidere skal forbrugere, producenter, distributører af elektricitet og importører, producen­ter og forhandlere af elmateriel have et entydigt regelsæt at rette sig efter. Dette regelsæt skal være inter­nationalt anerkendt, især af hensyn til import af elektrisk materiel og ydelser. Der er lagt op til fortsat at benytte anerkendte europæiske regelsæt, idet også de danske regelsæt for nyligt er blevet tilpasset reglerne i EU.

 

Endnu et vigtigt formål med denne forordning er at få placeret myndigheds­funktionen entydigt. Derved opnås, at myndigheden får tillagt ret og pligt til at komme med indsigelser, således at det høje grønlandske sik­kerheds­niveau ved brug af elektricitet opretholdes.

 

Det er Landsstyrets vurdering, at den entydige pla­cering af det over­ordnede ansvar vil medføre en effek­tivisering af arbejdet med elsikkerhed.

 

Med det foreliggende forordningsforslag har vi til­passet os udviklingen og konkurren­cesituationen i Europa på elprøvnings- og typegod­kendelsesområdet. Norden, og dermed Grønland, har været under­kastet en pligtordning, som indebar, at elektrisk materiel skulle godkendes inden markedsføring (den såkaldte Demko-registrering). Ansvaret for deltagelse i det inter­nationale standar­diserings­arbejde og markedskontrol er vores ansvar, og vi kan vælge metoder til standardi­sering, prøvning, godkendelse m.v. således, at et produkt der opfylder betingelserne for at blive mar­kedsført i Danmark også vil kunne markedsføres i alle andre EU-lande. Dette har også den omvendte effekt, nemlig at vi kan importere anerkendte produkter fra alle EU-lande, med sikkerhed for, at produkterne op­fylder vore betingelser for elsikkerhed.

 

Når denne forordning med tilhørende bestemmelser er på plads, vil myndigheds­behandlingen blive koncentreret om et egentligt anlægstil­syn på det udførte elarbejde. Idag er det sådan, at Nukissiorfiit også foretager projekt­gransk­ninger. Projektgranskning betyder, at myndig­heden gennemgår projekter og holder dem op imod sikkerheds­bestemmelserne, inden byggerier udføres.

 

Med denne forordning kan Nukissiorfiit stadig foretage projekt­gennemgange, f.eks. i særlige sager eller hvis en bygherre ønsker det. I de fleste byggerier er råd­givere og projekterende firmaer imid­lertid lige så kvalificerede til at holde projektet op imod bestemmel­serne for elsikkerhed, ligesom elsikker­hedsreglerne også er almen viden for installatørerne.

 

Elmyndigheden kan med denne forordning effektivisere sin indsats, og koncentrere sig om at tilslutnings­til­synet har den rigtige kvalitet. Tilslutningstilsyn er tilsyn med det udførte elarbejde.

 

Alle nuværende regelsæt forbliver i kraft indtil de erstattes af nye regler med hjemmel i nærværende for­ordning.

 

Forordningsforslaget har været sendt til høring hos en meget bred kreds af brugere, herunder installatører og entreprenører, producenter, distributører, importører og handlende. Kommen­tarer er blevet indarbejdet.

 

Med denne korte forelæggelse anmoder jeg Landstinget, om dets velvillige behandling og jeg foreslår, at Teknisk Udvalg drøfter forslaget forinden 2. behand­lingen.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

Siumut skal udtrykke sin tilfredshed med, at der bliver forelagt forslag til landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, idet formålet med forordningen tager sigte på at sikre borgernes sikkerhed.

 

Endvidere er det forordningens formål, at forbrugere, producenter, distributører af elektricitet og impor­tører, producenter og forhandlere af elmateriel får et entydigt regelsæt at rette sig efter. Ligeledes er det forordningens formål, at fastlægge, hvem der har an­svaret.

 

Det foreliggende forordningsforslag tager udgangspunkt i stærkstrøms­reglementet, der er gældende i EU-lande, for herved  at sikre at el-materiel, som for hoved­partens ved­kommende importeres fra alle EU-lande, overholder bestemmelserne.

 

Vor samhandel med Canada er i de seneste år forøget, og vi skal fra Siumuts side, anmode om, at det sikres, at det elmateriel, som også importeres fra Canada under­kastes kontrol, således disse også opfylder betingel­serne.

 

I henhold til det oplyste, fremgår det klart, at de foreslåede be­stemmelser gennem en årrække har været benyttet som grundlag i byerne i forbindelse med brugen af stærkstrømsanlæg, og forord­ningens ikrafttræden vil derfor på disse steder ikke medføre forøgede udgifter.

 

Det fremgår dog ikke klart i det forelagte, hvilke konsekvenser en ikrafttræden af forordningen vil få for stærkstrømsanlæg i bygderne, hvor kommunerne er an­svarlige, samt om disse stærkstrømsanlæg opfylder de normer, som vil blive gældende ved forordningens i­krafttræden. Det er ligeledes uklart, om f.eks. stærk­strømsanlæggene på fåreholderstederne samt hos private­jede anlæg, er tilpasset de kommende bestemmelser i forordningen.

 

Vi skal derfor fra Siumuts side fremsætte et ønske om, at der foretages en undersøgelse af, om ikrafttrædelsen af forordningen om stærkstrøm­sanlæg vil få konsekvenser af økonomisk karakter for bygdernes og fåreholdernes stærkstrøm­sanlæg.

 

Med disse bemærkninger skal vi indstille, at forslag til landstingsfor­ordning om stærkstrøm­sanlæg behandles i Teknisk Udvalg inden 2. behandlingen.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

Til forslag til landstingsforordning om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel har vi følgende bemærkninger fra Atassut.

 

Vi ved alle, at stærkstrømsanlæg og elektrisk materia­le, der ind­stalleres i boliger i Grønland, hvert år er under stadig udvikling, derfor er det yderst nødven­digt, at installeringen i boligerne af sikkerhedsmæssi­ge grunde udføres korrekt og forsvarligt såvel i byerne som i bygderne.

 

Borgerne i Grønland kan ikke længere undvære elfor­syningen, og da formålet med denne forordning først og fremmest tager hensyn til borgernes sikkerhed, er Atassut tilfreds med forslaget.

 

Vi skal ved udviklingen af vort land, fortsat så vidt muligt følge med den internationale udvikling, ligesom landsstyremedlemmet i sin fremlæggelse af forslaget nævnte, at vi skal benytte anerkendte europæiske regel­sæt, ikke mindst danske regelsæt, der for nyligt er blevet tilpasset reglerne i EU-landene.

 

Vi ved alle, at Atasssut finder rigsfælleskabet be­tydningsfuldt, det vil derfor altid være nødvendigt, og Atassut finder det vigtigt, at tilpasse Grønland de brugbare danske regelsæt og gøre dem gældende her.

 

Det er på sin plads, at de for befolkningen betydnings­fulde for­ordningsforslag altid sendes til høring hos faglig kompetente instanser, inden de bliver fremlagt i Landstinget, og derfor finder Atassut det naturligt, at forordningsfor­slaget har været sendt til høring hos en megen bred kreds af brugere, herunder installatører og entreprenører, producenter, distributører, importører og handlende.

 

Da placeringen af ansvarsmyndigheden, sikkerhedsforan­staltningerne og ind­sigelsesmuligheden klart fremgår i forordningen, er Atassut tilfreds med Landsstyrets forslag til landstingsfor­ordning om elektriske stærk­strømsanlæg og elektrisk materiel.

 

Jeg vil hermed fremkomme med et eksempel, der bekræfter forekomst af almindelig forvirring, med henvisning til Leif K. F. Jensens indlæg, fra Maniitsoq, i AG nr. 75, side 16, med overskriften "Hvem skal nu betale". I lignende tilfælde, er det nødvendigt at belyse pla­cering af ansvarsmyndigheden og boliglejernes rettig­heder og pligter.

 

Med disse bemærkninger tiltræder vi, at forordningsfor­slaget før 2. behandlingen fremlægges i Teknisk Udvalg.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Der har indtil nu, ikke været gennemført en særlig lovgivning omkring elsikker­heden gældende for hele Grønland som sådan, idet vi hidtil på disse områder har henholdt os til de i Danmark gældende regelsæt.

 

IA ser det derfor som en ganske naturlig ting, at man ved herværende forslag nu vil råde bod herpå, idet der heri bl.a. sigtes på at fast­lægge, hvem der er elmyn­dighed, og hvem, der skal udføre tilsyn med elsikker­heden.

 

Dette forordningsforslag er første trin i en større ellovgivningspakke. Eftersom disse tilsammen vil være en tilretning samt harmonisering til de gældende be­stemmelser i andre lande, skal Inuit Ataqatigiit såle­des uden yderligere be­mærkninger iøvrigt blot her meddele, at vi er enige i det forelagte forslag, og at vi herefter finder det ønskeligt, at forslaget forinden 2. behandlingen overgår til en nærmere drøftelse i Teknisk Udvalg.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat/Centerpartiets bemærkninger vedrøren­de forslag til landstingsfor­ordning om elektrisk stærk­strømsanlæg og elektrisk materiel.

 

Akulliit Partiiat/Centerpartiet støtter formålet med:

 

1. Regelfastsættelse af elforholdene af hensyn til borgernes sikkerhed

2. Oprettelse af regelsæt at rette sig efter.

3. Placering af myndighedsfunktionen entydigt, hvorved opnåes, at myndigheden får tillagt ret og pligt til at komme med indsigelser.

 

Akulliit Partiiat går ind for førnævnte, da vi mener, at konsekvenserne vil være tilpasning af udviklingen og konkurrencesituationen i Europa på elprøvnings- og typegodkendelsesområdet, samt elmyndigheden med denne forordning, kan effektivisere sin indsats, og konsen­trere sig om, at tilslutningstilsynet har den rigtige kvalitet.

 

Vi konstaterer med glæde, at forordningsforslaget har været sendt til høring hos en meget bred kreds af brugere, og kommentarer er blevet indarbejdet.

 

Akulliit Partiiat indstiller derfor, at forslaget går til Teknisk Udvalg før 2. behandling.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

I det fortløbende og forskelligartede arbejde med udarbejdelse af love og forordninger om mange forskel­lige forhold i vort land, hvor jeg har deltaget, vil jeg tillade mig at anføre, at nærværende forordnings­forslag, er et af de helt nødvendige.

 

I dag er elektricitet en almindelig anvendt kraftkilde overalt, og endvidere er el ikke bare indenfor byg­geriet en normal kraftkilde, men el forbruges også ganske almindeligt i mange forskelligartede facilitets­goder.

 

Efter hvad vi ved, er der ikke så sjældent begiven­heder, hvorunder der også kan være større uheld eller ulykker. Når sådanne indtræffer, er der ind i mellem tvivl om, hvem eller hvilke, der har ansvaret og skyl­den for hændelsen eller ulykken. Sådanne begivenheder søges der rådet bod på ved gennemførelse af nærværende forordningsforslag.

 

Selv om vort land ligger langt fra Europa, er det gennem sit rigs­fælleskab med et europæisk land tæt knyttet til Europa og får indenfor mange forskellige områder forskellige nødvendige forsyninger derfra, herunder udstyr til etablering og drift af elektrici­tetsforsyning. På denne baggrund mener jeg, at man ikke kan komme udenom, at man skal have grundlag i EUs nye krav vedrørende stærkstrømsanlæg, og da forordningsfor­slaget har sit udgangspunkt i disse krav, må vi derfor imødekomme dette ønske. Derfor må vi blot tilslutte os indstillingen om at forslaget går til behandling i Teknisk Udvalg inden den overgår til 2. be­hand­lingen.

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for Offentlige arbejder og Trafik:

Først skal jeg udtale, at vi med hensyn til elektriske faciliteter her i Grønland, og omkring elsikkerheden, er et af de højest prioriterede i verden, og at vi selvfølgelig har nogle autoriserede elektricitetsarbej­dere og der er krav om, at når de bliver ansat her har kendskab til disse.

 

Fra Siumut blev der spurgt om, med hensyn til ind­førel­ser fra Canada, om disse er medtaget i dette for­ord­ningsforslag, dertil kan jeg sige "Ja". Til samtlige produkter der bliver indført skal den være gældende, og derfor vil den også være gældende for noget der bliver importeret fra Canada.

 

Der blev også spurgt, hvordan det vil gå med stærk­strømsanlæggene hos fåreholderne, og deres økonomiske konsekvens. Vi regner ikke med, at der vil komme flere økonomiske konsekvenser og samtlige installatio­ner er jo udført i henhold til allerede gældende regel­sæt, og dette forordningsforslag, må jo være, som sagt, lov­fastsættelse af allerede gældende regelsæt.

 

Og som det sidste fra Atassut, det der blev fremsat i et indlæg i AG. Dertil vil jeg henvise til Teknisk Udvalg, da jeg ikke sådan uden videre kan påpege, hvem der har haft ansvaret.

 

Jeg skal udtale, at jeg vil fremkomme med et forslag bagefter.

 

Kaj Egede, ordfører for Siumut:

I mit første indlægomtalte jeg bygder og fårehol­der­steder, der har stærkstrømsan­læg.

 

Jeg påpegede, at jeg er vidende om, at i mange bygder, hvor elværker­ne blev drevet af andelsskaber, har haft nogle elværker, hvor hjem­mestyret har over­taget disse og i overtagelsen af disse, har de haft tilpasningsvan­skeligheder, og derfor jeg har nævnt bygdeforholdene.

 

Med hensyn til fåreholderne, så nævnte jeg, at for næsten et år siden, har jeg været med i en undersøgel­se af stalde og høopbevaringssteder, har jeg været med til at undersøge disse, og i den rapport, der nu al­lerede er blevet udarbejdet, kan vi klart se, at af de udførte elin­stallationer, er op til 50% ikke blevet udført i henhold til gældende regelsæt.

 

D.v.s. kapelfremføringen mellem husene og kapelfrem­føringen inden i husene, ikke harmonerer med regelsæt­tene, og derfor vil jeg sige, at man skal være forbe­redt til forordningsforslagets gennemførelse. Vi må sige, at desværre er de jo privatejede, disse installa­tioner hos fåreholderne. Hvis der skal komme et meget stort krav, om at lave forbedringer på elnettet, skal man være parat til, og jeg vil også indstille, at på baggrund af den rapport, der er blevet udarbejdet efter undersøgelsen, der vil jeg gerne instille, disse bliver undersøgt sammen med denne rapport.

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for Offentlige Arbejder og Trafik:

Med hensyn til det Kaj Egede fremlagde, har jeg person­lig ikke selv undersøgt disse enkeltvis. Jeg gjorde en orientering i henhold til forordningsforslaget. Det kan være en del af sager­ne, ikke er blevet færdigbehandlet, men ved at gøre brug af det nye forordningsforslag vil Nukissorfiits medarbejdere have mulighed for at lave tilsyn. Med en tilsynsautorisation i hånden, og hvis der er forkerte installa­tioner, så har de pligt til at rette op på forholdene og gøre de krav gældende over for ejerne. Hvis du har nogle oplysninger, som vi ikke kender til, så vil jeg anmode dig om, at give dem til os. En del af spørgsmålet som direkte kan blive be­svaret, da vil jeg blot henvise til, at disse bliver behandlet i Udvalget, således at man kan gå i gang med 2. behandlingen derefter.

 

 

 

Mødeleder:

Således er behandlingen af dagsordenens punkt 42 for­inden anden behandlingen overgået til Teknisk Udvalg, og man medtager de forskellige bemærkninger, der her er faldet.

 

Punktet sluttet.