Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 60-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 27. oktober 1994 kl. 17.05.

 

Dagsordenens punkt. 60.

 

Betænkning afgivet af skatteudvalget.

(Udvalgets formand)

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

Nu går jeg over til den næste dagsordenspunkt, og det er punkt 60. Betænkning fra skatteudvalget, som bliver fo­re­lagt af udvalgets formand, nemlig Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, formand for skatteudvalget:

Skatteudvalget har på sit møde den 11. oktober 1994, be­hand­let det nævnte forslag fra landstingsmedlem Aqqaluk Lynge om under­søgelse af, hvor­vidt man kan indføre et slags "stats-"lotteri i Grønland.

 

Et enigt skatteudvalg er principielt enig i, at de penge, som i dag bruges på lotterispil i Danmark og udlandet burde for­blive her i landet. Skat­teudvalget finder det dog ikke sand­synligt, at et selvstændigt grønlandsk statslotteri vil kun­ne konkurrere med de i dag kendte on-line systemer, så­som tips, lotto, viking-lotto og oddset.

 

Skatteudvalget har konstateret, at indførelsen af on-line sy­stemerne har betydet en stor omsætningsfremgang på de nævnte spil. Et selvstændigt grønlandsk stats­lotteri vil, så­fremt der ikke spilles på andre spil - her­under bingo, max. på årbasis kunne omsætte for 60-65 mio. kr. Dette skal sam­menlignes med Dansk Tipstjene­stes omsætning på ca. 4,7 mia. kr.

 

Skatteudvalget har endvidere konstateret, at spørgs­målet om lov­giv­ningen vedrørende indførelse af et selvstændigt grøn­landsk statslotteri fra Rigsmyndig­hedernes side vil blive an­set for at henhøre under deres kompetence.

 

Et enigt skatteudvalg kan således ikke anbefale, at der for in­de­værende tages konkrete skridt til at indføre et stats­lot­teri, primært begrundet i, at et sådant lotteri ikke vil kun­ne konkurrere med de danske. Skatteud­val­get vil dog i sin frem­tidige mødeaktivitet følge udvik­lingen på området med henblik på eventuelt fornyede overvejelser.

 

Skat­teudvalget har følgende medlemmer, som er til stede:

 

Bendt Frederiksen og Peter Grønvold Samuelsen, Siumut, Lars Chemnitz, Atassut og Josef Motzfeldt fra Inuit Ataqatigiit.

 

Henriette Rasmussen, på vegne af Landsstyremedlemmet for Øko­nomiske Anliggender:

På landsstyrets vegne kan jeg kun give udtryk for enighed i skatteudval­gets konklusion, og det er også landsstyrets op­­fattelse, at et selvstændigt grønlandsk statslotteri pt ik­ke vil konkurrere med det danske tips og lotto.

 

Som udvalget er inde på, er omsætningen i Danmark på ca. 4.7 milliarder kroner. Det vil vi få meget svært ved at kon­kurrere med. Det er desuden landsstyrets opfattelse, at et evt. selvstændigt statslotteri, vil være så administrativt ressour­cekrævende, at det er tvivlsomt, om der over­ho­ve­det vil komme et overskud af sådant. Et over­skud, som vil­le kunne anvendes til et velgørende for­mål.

 

Det er rigtigt, som udvalget konstaterer, at spørgs­målet om lov­­givningen henhører under rigsmyndighederne. Dette    

spørg­s­­­­mål er landsstyret dog villig til at ind­lede drøftelser om, såfremt der bliver behov herfor.

 

På landsstyrets vegne, kan jeg love, at landsstyret nøje vil følge udviklingen på området til brug for en løbende e­va­­luering, og samtidig til slut takke skat­teudvalget for den enighed, der er om spørgsmålet.

 

Sagt på vegne af landsstyret.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge har her til efterårssam­lingen sendt forslag om, at det undersøges, hvorvidt man kan indføre et slags "statslotteri" i Grønland. I denne for­bindelse har han fremsat et par klare spørgs­mål.

 

Det ene om, hvor mange penge der her i Grønland bruges til spil i Dansk Tipstjenestes regi, og for det andet, om et spil i Grønland kan etableres og køres rentabelt.

 

Til trods for at selve ideen er interessant, er vi i Siumut enig med skatteudvalgets konklusioner. Eventuel indførelse af et grønlandsk spil, vil være alt for admini­strativt om­kost­­ningskrævende, og muligheden for, at gøre spillet in­te­res­sant via høje præmier, vil ikke være muligt, henset til det begrænsede kundegrundlag i Grøn­land.

 

Vi ved jo, at kundegrundlaget for Dansk Tipstjeneste er en be­folkning på 6 mio. og Viking Lotto's kundegrundlag er 20 mio mennesker i Norden, og disse skal sammen­lignes med den grøn­landske befolkning på 55.000 menne­sker.

 

Med disse korte bemærkninger er vi enige i skatteud­valgets kon­klusioner.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partiia er i princippet enige i for­sla­get om undersøgelse og mener, at formålet er godt i sig selv.

 

Men på grundlag af vurderingen vil vi gå ind for ud­valgets ind­stilling, idet det er bemærket, at man vil følge ud­vik­lin­gen med henblik på eventuel fornyede overvejelser.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge har foreslået en under­sø­gel­se af, hvorvidt man kan indføre "stats-"lotteri i Grønland, Inuit Ataqatigiit er enige i Skatteudvalgets grundige un­der­­­søgelse og konklusion af de faktiske forhold.

 

Uagtet vi er enige med forslagsstilleren, må vi konsta­tere, at vi på ingen måde kan konkurrere med de i Danmark fore­lig­­gende lotteriformer.

 

Det er således konstateret, at vi nødvendigvis må kunne kon­kurrere med gevinsternes størrelsesorden.

 

Med disse ord godkender vi skatteudvalgets lovning om, at de vil følge ud­viklingen på området.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiat skal vi ganske kort udtale, at vi ta­ger betænkningen afgivet af skatteudvalget til efterretning.

 

Mødeleder:

Og således blev dagsordens punkt 60, betænkning afgivet af skat­teudvalget efter forslag afgivet fra landstings­medlem Aqqaluk Lynge, ikke godkendt, men at skatteud­valget vil føl­ge nøje med udviklingen og tage området op med henblik på eventuelle nye overvejelser.

 

Punktet sluttet.