Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 03-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 27. oktober 1995 kl. .

 

Dagsordenens punkt 3.

 

Fastsættelse af tidspunkt for næste samling.

(Formandsskabet).

 

 

 

 

Mødeleder: Ruth Heilmann.

 

Da jeg skal forelægge her, vil jeg gerne bede næstformand Ruth Heilmann, om at lede mødet.

 

Knud Sørensen, Landstingsformand:

 

Formandsskabet har hørt dels Landsstyret og dels Landstingets partier med henblik på fastlæggelse af termin for Landstingets næste ordinære samling. Endvidere har For­mandsskabet ønsket tilbagemeldinger om, hvorvidt der ønskes en eller to Landstingssam­linger i foråret 1996.

 

Formandsskabet skal på baggrund af de indkomne høringssvar indstille, at næste ordi­nære samling i denne valgperiode indledes fredag den 12. april 1996. Samtidig skal For­mandsskabet foreslå, at denne samling bliver den eneste forårssamling i 1996, idet det af høringssvarene ligeledes fremgår, at der ikke i Landsstyret eller hos partierne findes behov for to forårssamlinger.

 

Formandsskabet skal henlede opmærksomheden på Forretningsordenens frister for indle­vering af forslag til behandling i Landstinget.

 

Såfremt Landstinget kan godkende den foreslåede dato, medfører dette, at fristen for indsendelse af medlemsforslag bliver den 12. februar 1996, jævnfør ' 30, stk. 1, samt at fristen for indsendelse af Landsstyreforslag bliver 12. marts 1996, jævnfør ' 30, stk. 2.

 


For så vidt angår landstingslov- og forordningsforslag fra Landsstyret minder jeg om, at disse i henhold til bestemmelsen i ' 30, stk. 2 skal foreligge i lovform og være ledsaget af bemærkninger.

 

Med disse bemærkninger skal Formandsskabet i henhold til Landstingslov om Landstinget og Landsstyret ' 9, stk. 4 og Landstingets Forretningsorden ' 28, stk. 3, overlade afgørel­sen til Landstingets medlemmer.

 

Jonathan Motzfeldt, Ordfører for Siumut:

 

Ja, vi er ikke stillet andre datoer i udsigt, derfor kan vi ikke kommentere dette. Vi vil derfor fra Siumut gå ind for den foreslåede dato, således at vi starter den 12. april.

 

Jeg skal også udtale i den forbindelse, at hele Forretningsordenen for Grønlands Lands­ting, hvis kommissionen bliver færdig med sit arbejde, så er der behov for en spredning af vores opgaver. Alle de papirer og ting og udvalgsmøder, vi haster igennem i løbet af en måned. Det hele falder over hinanden, vi må

sprede vores samlinger endnu mere.

 

Derfor med hensyn til, at jeg selvfølgelig ikke er i mod  en forårssamling, men hvis der er behov for en anden, vil jeg gerne åbne mulighed for dette. Det er spørgsmål om, at man skal færdiggøre opgaverne korrekt og ordentligt, og det er et krav fra Landstinget. Om vi føler, at vi har udført vores arbejde korrekt, både her i salen og udvalg og i andre sammen­hænge.

 

Derfor, og uden at lukke helt af med hensyn til en forårssamling, vil jeg gerne overveje 2 forårssamlinger.

 

Sivert K. Heilmann, Ordfører for Atassut:

 

Vedrørende fastsættelse af tidspunktet for den næste samling, så har vi ikke nogen anden dato at vælge, og efter at have holdt påskeferie, går vi også ind for i Atassut, at vi starter den 12. april.

 

Ligeledes som Siumut=s ordfører sagde, så mener vi også,  og uden at gentage det, at med hensyn til de mange udvalgsmøder, at de ikke skal ske mindre forberedte, har man også nøje overvejet det fra Formandsskabets side.


Vi ved også, at der er mulighed for, at Landstingets Formandsskab, såfremt der er et ekstraordinært behov, kan indkalde til møder. At man må være åben for denne mulighed.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til på vegne af Atassutgruppen at sige tak til samtlige Landstingsmedlemmer og samtlige medarbejdere i administrationen, tak.

 

Kuupik Kleist, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Først vil vi fra IA sige, med hensyn til Formandsskabets forslag om næste samling, sker den 12. april 1996, at vi går ind for det.

 

Vi skal også benytte lejligheden til at sige, at vi går ind for Jonathan Motzfeldt=s og Sivert K. Heilmann=s udsagn om, at vi eventuelt kan tage en beslutning i løbet af året med hen­syn til Forretningsordenen.

 

Derudover har jeg en anden meddelelse. Som bekendt har vi fra Inuit Ataqatigiit flere gange, i forbindelse med vores Landstingssamling klaget over, at vi er nødsaget til at oversætte vores ord til dansk. Vi føler, at vores egentlige arbejde, nemlig politisk stillingta­gen og forhandlinger i Landstinget, at vi også bruger megen tid til oversættelse, al for megen tid. Ifølge det vi kan forstå, er vi ikke forpligtet juridisk som Landstingsmedlemmer, at få oversat samtlige skrivelser til dansk. På baggrund deraf skal vi meddele, at IA fra og med næste samling holder op med at oversætte til dansk og vi håber, at Formandsskabet forinden næste samling kan finde en løsningsordning og vi håber også, at andre partier vil have forståelse for vores tiltag.

 

Med disse bemærkninger godkender vi, at vi mødes den 12. april.

 

Vi vil gerne sige tak til vores Landstingskolleger, Landsstyret og ikke mindst tolkene og alle medarbejderne, siger vi tak til fra Inuit Ataqatigiit.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:

 

Jeg vil udtrykke min tilslutning fra Akulliit Partiiat med hensyn det der blev nævnt om mødedatoen, da vi ikke har nogle alternative dage at vælge imellem.

 


Med hensyn til tidsfristerne vil jeg gerne kommentere dem. Fordi man ønsker en spredning af samlingerne. Det er måske vores største håb, vi partier, der har få medlemmer; vi har tilsvarende ønsker.

 

Med hensyn til oversættelser, så er det jo en bombe, der blev lagt frem. Så vil jeg direkte sige, at de ting, som jeg også gerne vil udtale og også såfremt det skal udtales korrekt på dansk, så mener jeg, at jeg er nødsa­get til at oversætte det selv og ikke få det overdraget til tolkene, fordi hvis vi  gør det, så mener jeg, at de stakkels tolke, som arbejder ihærdigt, at vi så vil stille yderligere krav til dem.

 

Når jeg har sagt dette, så siger jeg tak til jer allesammen og det har været spændende for os og mig denne samling og jeg glæder mig allerede til næste samling. Hav en god vinter allesammen.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

Til fastsættelse af næste samling, det går jeg ind for, men selvfølgelig er jeg også enig med de andre tidligere ordførere, at man må være åben for andre muligheder for samlin­ger.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg også udtale, at på denne samling, tak for en god samling og selvom vi nok allesammen ikke har trukket på smile­båndet hele tiden, så har vi haft et medmenneskeligt arbejde og jeg regner med at det vil fortsætte og så glæder jeg mig til at kunne mødes igen til næste gang og tak til jer medarbejdere og tolkene og til jer allesammen.

 

Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit:

Med hensyn til Akulliit Partiiat, Bjarne Kreutzmanns bemærkning, vil jeg lige præcisere, at vi fra Inuit Ataqatigiit ikke vil bebyrde tolkene. Denne problematik er vi overbevist om, at den kan blive løst ad anden vej. Den kan også siges sådan, at man ud fra de danskkund­skaber man har og den forståelse man kan få fra danskerne, at man kan stille spørgsmåls­tegn ved det. Selvfølgelig f.eks. i et parti med kun et enkelt landstingsmedlem, f.eks. Bjarne Kreutzmann, såfremt det medlem ikke har så gode danskproblemer, så vil det være et stort problem. Derfor er det ikke så stort et problem for os. Det er at man ønsker en mere ensartet over­sættelse. Hvis vi kan få opnået dette, uanset hvilke partier er dygtigere til dansk eller grønlandsk.

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut:


Vi er ikke uenige om mødedatoen, men hvordan vi skal tale eller hvilket sprog vi skal bruge, så vil jeg ønske, fordi det er noget der lige plud­selig bliver fremført, at de forhold vi kører under, de skal fortsætte. Kommissionen behandler vores forretningsorden og vores mødetilrettelæggel­se, også fordi man nok ikke vil lave en løsning til alles tilfredshed, så vil jeg også venligst anmode Inuit Ataqatigiit, fordi jeg er venner med dem, at man indtil den nye ordning, at vi fortsætter de forhold vi kører under, at de giver os denne mulighed, fordi med hensyn til vores påvirk­ning, så vil vi ikke stoppe vores oversættelse til dansk. Det vil nok måske endda blive forstærket. Jeg mener at vores beslutning eller sådan nogle forhold kan afventes indtil vi får en ny forretningsorden. Og i forbindelse med afklaring af dette, så kan vi få diskuteret dette spørgsmål.

 

Men jeg siger også tak fordi jeg har forstået jeg har ikke nogen spørgsmål herfra talersto­len, at  vi siger også tak fra Siumutgruppen til andre partier, til embedsmændene, til for­mandskabet og formanden og landsstyret for den samling vi har, og selvfølgelig glæder vi os til at se jer igen. Hav det godt.

 

Knud Sørensen, landstingets formand:

Selvfølgelig siger jeg også tak. Fra formandskabet er vi glade over, at vores foreslåede dato for næste samling den 12. april blev vedtaget og godkendt, fordi man har ikke givet formandskabet valgmulighed, fordi partierne ikke har stillet forslag om hvornår de gerne vil have en samling og det er på baggrund deraf vi har ikke haft nogen alternative mulighe­der. Derfor fremlægger vi vores forslag,men såfremt landstinget ønsker dette, så kan de jo få det ændret, men vi har ikke haft nogen valgmulighed og derfor vil vi påbegynde mødet den dato.

 

Med hensyn til udvalgsarbejdet, da Atassuts ordfører kom ind på at det kan have forbedre­de vilkår, der vil jeg lige præcisere, at udvalgene selv kan tilrettelægge deres forretnings­orden. Om hvor godt et arbejde de vil få ud fra hvilke opgaver, på et hvilket som helst tidspunkt, der kan de selv tilrettelægge deres arbejdsgang og forretningsorden.

 

Endelig med hensyn til Siumuts ordførerindlæg, så er det korrekt man vil ændre på vores forretningsorden og denne sag pågår. Den vil fortsætte. Vi regner med, at til efterårssam­lingen 1996 vil denne kommission, som jeg er formand for, komme med forslag til landstin­get omkring hvilken forretnings­orden vi skal have. Den er spændende denne opgave. Og vi ser også frem til at få den løst. Men selvfølgelig ved vi ikke om vi kan få stillet forslag til alles tilfredshed, men vi skal nok høre det, når den bliver fremlagt.


Med hensyn til Inuit Ataqatigiit, at de vil stoppe oversættelserne til dansk. Det vil være beklageligt, såfremt dette bliver effektueret. Fordi vi bor i et dobbeltsproget land og på baggrund af grundloven eller hjem­mestyreloven, det vil være beklageligt i forhold til disse. Men spørgsmålet omkring oversættelser og tolke, så har formandskabet diskuteret dette i det sidste møde. Nu hører man at landstingsmedlemmerne og landstinget vil have for­bedrede vilkår og have forbedret arbejdet i henhold til forretnings­ordenen, ligesom land­stingsmedlemmerne har fået forbedrede lokalefacilite­ter og dette vil have nogle forskellige følger. Vi skal få det undersøgt. Vi vil få det undersøgt fra formandskabets side omkring oversættelser og tolke, hvordan problematikken kan blive løst. Vi tænker ikke her på, at hjemmestyrets egne tolkeafdeling, fordi vi er vidende om at de har masser og nok og måske endda mere end nok opgaver, især under landstingssamlinger­ne. Derfor skal vi have undersøgt, hvordan man kan få en løsning på dette område, fordi vi er vidende om, at ikke kun Inuit Ataqatigiit har dette problem. Samtlige partier, uanset hvor dygtige og gode danskkundskaber de har, så har de også problemer med at få disse oversat fra grønlandsk til dansk i forbindelse med deres ordførerindlæg at få taget disse med. Vi kender godt problematikken.

 

Jeg skal også udtale, at i henhold til vores forretningsorden står der, at vi skal holde møde mindst to gange og derudover, hvis der er behov, så kan man også afholde ekstraordinær samling. Dette er åbent for en ekstraordinær samling.

 

Men på nuværende tidspunkt har man taget beslutning om, at der afholdes én forårssam­ling. Selvfølgelig hvis der er behov, så er der også mulighed for at kunne indkalde til ekstraordinær samling. Men man må også udtale og præcisere, at vi også krævede over­for landsstyret med hensyn til tids­fristen, at en måneds tidsfrist, at love og forordningsfor­slag skal fore­ligge i lovform og være ledsaget af bemærkninger. Derfor lad os bruge denne omgang til at se, om de har tid nok, om de kan klare disse opgaver. Således vil landstings­arbejdet også være lettere, men man må også udtale, at landstingets arbejde starter jo om efteråret og fortsætter til foråret og det er så med hensyn til flertallet, at lov- og forord­ningsforslag burde ellers være behandlet på efterårssamlingen, og hvis det er nødvendigt færdiggøre det om foråret. Derfor er det vist ikke helt hensigtsmæssigt at vi på forårssam­lingen fremlægger en hel masse lov- og forordningsforslag, at man kan få disse tilrettet i forretningsordenen, så er der mulighed for at give forbedrede vilkår, både til landstinget og landsstyret.

 


Med disse bemærkninger siger jeg tak, at det vi har foreslået, er blevet vedtaget. Når I er rejst, så vil man føle sig at være alene når man kommer her i denne sal, hvor den er tom. Det skal jeg nok være overbevist om. Derfor glæder vi os til at kunne se jer igen til foråret.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi også rette en tak i forbindelse med afslut­ningen af denne sam­ling. Men Inuit Ataqatigiits principielle beslutning af landstingets og folkevalgtes arbejde kan ikke tidsbegrænses med klokker og dage.

 

Efter at have sagt dette vil jeg udtale, at Inuit Ataqatigiits fremlæggelse omkring oversæt­telser, det skal ikke tages som en påpegning af det danske sprog. Det er den tid man ellers kunne bruge til andre kontakter, den bliver brugt til oversættelse, at man vil have bedre tid dertil og man vil ønske, at man ønsker mere ensartet oversættelser og det er baggrunden for forslaget.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Fra landsstyrets side vil vi heller ikke undlade at sige tak til lands­tinget og formandskabet og formanden, at denne samling, som nu er ved at rinde ud, at den har kunnet ledes på betryggende vis. Vi vil også sige tak til partierne, der har landsstyrekoalition, at man har haft et godt samar­bejde, og ikke mindst til de meget travle folk på partiernes sekretariater, at de har kunnet lette vores opgaver her i salen, i landsstyreområderne og direktoraterne og medarbejderne, som jo også har arbejdet meget, dem siger vi også tak til. Det kan være de har et par dage nu hvor de ikke har så travlt, og så håber jeg, at de vil have mere tid til både familien og vennerne og så håber vi, at til de folk, som vi har fået til at arbejde me­get, jeg håber at de kan holde fri i de to kommende dage, såfremt dette kan blive aftalt mellem de to samarbejdende, fordi til medarbejderne i direktoraterne og medarbejderne i partiernes kontorer, så vil jeg sige, at hvis I ikke havde været til, så ville det være meget sværere at gennemføre demokratiet. Derfor håber jeg, at der vil være mulighed for et skifteholds­arbejde, således at I kan få tid til at holde fri.

 

Landsstyremedlemmerne, som nu for første gang er samlet under en hel samling, dem vil jeg gerne sige tak, og jeg vil som landsstyreformand udtale, at vi heller ikke skal skjule, at vi ligesom landstinget har noget at være stolte over og som vi også kan udvikle henimod.

 

Jeg vil også gerne sige tak til journalisterne og medierne, at de har arbejdet med at sprede de ting man debatterer her til samfundet.

 


Til allersidst så er der også nogen, der til stadighed har nogen hjertesuk at sige og så vil jeg gerne udtale, at jeg håber, at man i den kommende tid, hvor vi skal have debatteret forretningsordenen i præsidiet, at man indfører mere oplevende og mere interessant debatform og at man læser oplæggene skriftligt. Det vil nok være bedst at man siger det i stedet for. Og vi vil gerne være med i det kommende arbejde.

 

Vi siger tak til alle og om et kort øjeblik vil jeg på vegne af mit arbejde sammen med lands­styremedlemmet for turisme og sammen med en anden rejse til Iluissat. Og jeg siger tak for en god samling.

 

Jeg skal hilse, det er en hel masse julemænd vi skal møde, og hils jeres kære.

 

Mødeleder: Ruth Heilmann:

Og således er fastsættelse af tidspunkt for næste samling besluttet og det bliver så fredag den 12. april 1996. Og således er dagsordenspunkt 3 færdigbehandlet og vi ønsker dem, der skal rejse, en god rejse.

 

Punktet slut.