Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 26. oktober 1995.

 

Dagsordenspunkt 22.

 

Redegørelse om udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter A/S.

(Landsstyremedlemmet for erhverv, trafik og forsyning og Ruth Heilmann)

 

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

Vi går over til punkt 22, redegørelse for udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter. Først er det forslagsstiller Ruth Heilmann. Jeg skal også udtale, at radiotransmissionen stoppes kl. 18.00, således at det kun er dem, der er her i salen, der hører det, og således kan I forkorte hvor meget I nu vil.k

 

Ruth Heilmann, Siumut, forslagsstiller:

Jeg har stillet forslag om igangsætning af planerne om at gøre Apussuit til et skiløbs- og turistcenter.

 

Vi gør hvad vi kan for at fremme olie- og mineraleftersøgning og efter­forskning samt stadig større fiskeriaktivitet ved Grønland. Det er også gode initiativer, der kan forbedre vores økonomiske situation fremover.

 

Men én af mulighederne for økonomisk indtjening, som vi efterhånden har vidst gennem en årrække, er Apussuit, som kan virke som turist- og skiløb­scenter. Det er meget sand­synligt, at centret ikke alene vil være til gavn for Maniitsoq kommune, men til samfundsø­konomien som helhed.

 

Adskillige eksperter hvad angår skicentre rundt om i verden har gennem de senere år skrevet om Apussuit og deres bedømmelse er, at Apussuit kan blive det mest attraktive skicenter, hvis stedet opbygges og organiseres som andre internationale skicentre. Man har også lagt vægt på at stedet be­tjenes af lokal arbejdskraft.

 

Jeg skal ikke fordybe mig i nyvurderingen af Apussuits potentiale. Der findes allerede tilstrækkeligt materiale på området fra omverdenen, ligesom adskillige grønlandske handelsstuderende har produceret udmærkede afhand­linger om sagen.


 

Næste skridt må være at landsting og landsstyre tager politisk beslutning om planlægnin­gens videre forløb med hensyn til Apussuit Skicenter.

 

Det er sådan at amerikanere og andre folk fra andre lande kommer troligt år efter år uden at miste troen på mulighederne, og de har endda gang på gang stillet eventuel medfinansi­ering i udsigt.

 

Der skal anlægges en række lufthavne. Det har vi besluttet. Næste skridt må være at finde personer, der skal gøre brug af disse lufthavne og her står Apussuit klar til at modtage en masse besøgende.

 

Peter Grønvold Samuelsen, landsstyremedlem for erhverv, trafik og for­syning:

Med fremlæggelsen af redegørelsen for udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter ønsker landsstyret at indhente en overordnet politisk stillingta­gen til en eventuel udbyg­ning af Apussuit Skicenter.

 

Samtidig ønsker landsstyret at skabe debat omkring den fremtidige udvikling af Apussuit Skicenter.

 

Apussuit Skicenter har været .... gennem en årrække med svingende resulta­ter, men altid uden økonomisk succes. I 1992 blev der etableret et aktie­selskab med Grønlands Hjem­mestyre, Maniitsoq kommune og den selvejende institution Apussuit Skicenter som ejere. Aktieselskabets formål er dels at drive Apussuit Skicenter og dels at undersøge mulighe­derne for turistmæssig udvikling af området.

 

Bestyrelsen for Apussuit Skicenter A/S har siden etableringen af selskabet arbejdet for at afdække hvor stort potentialet for Apussuit Skicenter reelt er. I 1993 tog bestyrelsen for Apussuit Skicenter, Apussuit A/S, konkret initiativ til at få udarbejdet en rapport, den såkaldte "mulighedsanalyse", der skulle klarlægge, hvorledes Apussuit Skicenter kan udbygges på en økonomisk forsvarlig måde.

 


Bestyrelsen for Apussuit Skicenter har også taget initiativ til at nedsætte en investorsøg­ningsgruppe, bestående af en række velkvalificerede personer fra Grønland, Danmark, Norge og USA. Investorsøgningsgruppen vil i samar­bejde med bestyrelsen for Apussuit Skicenter arbejde på at finde en in­vestor, som er interesseret i at udvikle de muligheder der findes i Apus­suit.

 

I 1994 afgav det daværende landsstyre, på baggrund af mulighedsanalysen, et "letter of intend", hvori landsstyret udtrykte sin opbakning til projektet. Med denne redegørelse vil det nuværende landsstyre dokumentere sin inter­esse for projektet.

 

Mulighedsanalysen konkluderer, at Apussuit har et enestående godt potentia­le for næsten alle former for oplevelsesturisme. Der er mulighed for at løbe på ski, der er mulighed for at sejle, der er mulighed for bjergvan­dring, bjergklatring

 

 

 

Muligheden for at sejle, har jeg mulighed for bjergvandring, bjergklatring, isklatring, hvalsafari, gletchevandring, snescooterkørsel, ...glidning, kajakudflugter, mulighederne er utallige.

Om vinteren, i lavsæsonen er der mulighed for at udnytte... som konferencefaciliteter.

Jeg vil anmode formanden om, at forkorte indlægget, men jeg håber, at man vil tage hele forlæggelsesnotatet i referatet.

Den private investor har driftsforpligtelsen og forestår investering i hotel- og servicefacili­teter.

Grønlands Hjemmestyre medfinansierer infrastrukturen, men påtager sig ikke driftsforpli­gelser. Netop denne konstruktion er afgørende for muligheden for at finansiere projektet og samtidig sikrer, at Grønlands Hjemmestyre ikke påtager sig opgaven, at drive et skicenter.

Vi skaber mulighed for det private initiativ og overlader det samtidigt til privatforetagsom­hed, at etablere en driftsøkonomisk succes.

Jeg skal kort redegøre for indholdet i redegørelsen og på side 4; udbygning skal have en positiv effekt, projektet indebærer en etablering af 210 fuldtidsstillinger pr. år, 200 stillin­ger, som efter en kort årrække vil kunne varetages af hjemmehørende arbejdskraft.

Tidshorisonten for projektet vil være 5 år, fra det tidspunkt, hvor der er indgået kontrakt med en investor til hotellet forventes færdigbygget.

Vi foreslår, at kalenderåret 1996 anvendes til en investorsøgning, dermed vil der med udgangen af 1996 være en afklaring på, hvilke forventninger, der realistisk kan knyttes til projektet.


Den offentlige investering i infrastruktur udgør cirka 175 mill. kr.. Infrastrukturinvesteringen omfatter konstruktion af el, forsyning, vandforsyning, kabinelift, havne og havneterminal og tankanlæg.

Udgangspunkt er civilisering af 15.000 turister på årsplan, svarende til, at Apussuit løfter op mod halvdelen af turistmålsætningen med 35.000 turister for Grønland.

Projektet vil mere end fordoble det nuværende turiststrøm.

Udbygningen af Apussuit Skicenter vil have en positiv effekt  for Grønland. Etableringen af 210 arbejdspladser for en investering på 175 mill. kr. giver et godt afkast. Et afkast, som er bundet op på turismesektoren. Turismesektoren har et stort potentiale for Grønlands økonomi og vil komme til at udgøre en væsentlig del af Grønlands fremtidige indtjening.

Maniitsoq Kommune vil også kunne opnå positive effekter af udbygningen. På dette meget tidlige tidspunkt, er effekterne endnu ikke vurderet. Det står dog klart, at projektet er til økonomisk fordel for Grønland.

Side 6; til at imødegå de værste risici, er det nødvendigt, at der indhentes garantier for antal beskæftigede, baseret på mulighedsanalyse forudsætninger ligger der, som nævnt et stort samfundsøkonomisk potentiale knyttet til projektet. Der knytter sig imidlertid også en række risici til en sådan investering. Samfundsøkonomien er snævert koblet sammen med beskæftigelseseffekterne og således også med gæsteantallet.

I det amerikanske selskab Greenland Outdoors har tilkendegivet, at de ønsker, at garan­tere et antal rejser til hotellet mod til gengæld at opnå eksplosivitet på salg af rejser til ophold. Rejser til og ophold i Apussuit.

Greenland Outdoors er kommet til Apussuit i flere omgange og har af egen drift og for egne midler udarbejdet artikler til flere skisportsmagasiner, som led i markedsføringen af Apussuit Skicenter.

Greenland Outdoors har også udarbejdet en rapport, som beskriver det markedsforhold, som ligger til grund for udbygningsmulighederne for Apussuit Skicenter.

Greenland Outdoors er således en mulig samarbejdspartner, men naturligvis ikke den eneste mulighed.

En beslutning om videreførelse af projektet medfører ikke en forpligtelse til at investere i infrastruktur. Udbygning til brug for Apussuit Skicenter og beslutningen har dermed ikke budgetmæssige konsekvenser for forslaget til landstingsfinanslov for 1996.

Videreførelse af projektet forpligter alene landsstyret til at forhandle med en eventuel investor, om omfanget af offentlig medfinansiering af infrastrukturinvesteringen.

Bevilling af midler til infrastukturinvesteringen, afventer et mere detaljeret beslutnings­grundlag og dermed en efterfølgende behandling i landstinget, hvilket med de fastsatte tidsfrister tidligst vil ske under efterårssamlingen i 1996.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann har stillet forslag om igangsætning af udbygningspla­nerne for Apussuit Skicenter og efterlyser en politisk stillingtagen.


Med denne redegørelse står det klart, at landsstyret arbejder for, at sikre en udbygning af Apussuit Skicenter på et sundt økonomisk fundament og på en miljømæssig forsvarlig måde.

Såfremt landstinget kan tiltræde redegørelsen, agter landsstyret at iværksætte følgende tiltag; anmode Apussuit Skicenter A/S om, at anvende midler ud af 1996 bevillingen på investersøgning.

Greenland Outdoors kontaktes med det formål, at konkretisere det økonomiske og turist­volumen garantier, der omtales i 1994-rapporten Ago marketing plan and rapport for Apussuits Sportscenter development@.

Udbygningsprojektet bliver realitetsbehandlet af Grønlands Hjemmestyre, hvis der findes en investor, som er villig til at investere i udbygningen af faciliteterne i Apussuit Skicenter. Infrastrukturinvesteringen vurderes i forhold til alternative investering i turismeudviklingen, som en del af den fremtidige turistredegørelse. Vurderingen bør bygge på et mere veldo­kumenteret materiale end det foreliggende.

Med disse ord, vil jeg, på landsstyrets vegne overlade redegørelsen om udbygningsper­spektiverne for Apussuit Skicenter til landstingets velvillige behandling.

 

Lars Karl Jensen, ordfører for Siumut:

Vi har i Siumut stor forståelse for og er glade for landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsynings redegørelse vedrørende udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter.

Formålet med den fyldestgørende redegørelse er, at sammenfatte konklusionerne på de hidtige undersøgelser og rapporter, og skabe grundlag for beslutning og Hjem­­­­­­mestyrets fortsatte finansielle engagement i projektet.

Siumut anser turismen for at være et af de vigtigste erhverv og støtter derfor også udviklin­gen fuldt ud.

For at udvikle turismen i Midtgrønland, er det nødvendigt med projekter og at udviklingen koordineres.

Trafikforholdene mellem Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk bør forbedres og det er glædeligt, at realiseringen af lufthavnene er kommet i gang.

Vi må erkende, at der er et stort behov for, at udvikle turismen i Midtgrønland.

Vi må sikre, at der i fremtiden kommer mange turister.

Et af de faktorer, som kan være med til at sætte skub i udviklingen og være et godt tilbud er; Skicenteret Apussuit.

Ikke alene vil denne kunne være med til at skabe mange arbejdspladser og hvis det bliver finansieret af private fra andre lande, vil det uden tvivl også være til gavn for landets økonomi i fremtiden.


Redegørelsen påpeger, at der mangler oplysninger og klare og vigtige specifikationer, det mener vi i Siumut også er rigtigt. På baggrund af følgende; der bør bevises, at der er udenlandske investorer klar. Der bør foretages klassiologiske undersøgelser af Apussuit Gletcheren og spørgsmålene vedrørende isens eventuelle forurening bør klarlægges.

M.h.t. Maniitsoq og deromkring liggende bygder, bør der foretages undersøgelser af, hvilke følger det vil betyde for sundhedsvæsnet, havnefaciliteter o.s.v.. Der bør også ventes på de faglærtes vurderinger af projektet.

Fra Siumut kræver vi, at de førnævnte undersøgelser bliver foretaget og støtter lands­styrets princippielle tilslutning til projektet og vi vil spænding forvente flere redegørelser om fremskridt fremlagt under de kommende landstingssamlinger.

 

Juliane Egede Johansen, ordfører for Atassut:

Atassut mener, at turisterhvervet er en del af Grønlands fremtid.

Landets natur er efterspurgt af folk, som har set det meste af verdenen og tørster efter at se noget specielt.

Naturen er for os og ikke mindst for fremmede folkeslag, er underfuld skønhed, som giver helt specielle oplevelser, det er vores store aktiv.

Atassut mener, at vi har for få faciliteter til at honorere turisternes krav.

Der kræves investeringer for at få udbygget hotelfaciliteterne, derfor må målet være, at udbygge dem på længere sigt.

Vores nuværende økonomi giver ikke råderum til sådanne investeringer, derfor må vi animere investeringsløsning udefra og i ventetiden søge at udvikle de eksisterende muligheder og give dem mulighed for ekspansion.

Derfor mener Atassut, at vi skal føre mere turistvenlig politik.

Vi skal udbygge mulighederne for skisport i hele Grønland, hvor der er egnede mulighe­der.

Efter at Apussuit er etableret, er der gået en del år, men beklageligvis er det en under­skudsforretning, derfor skal fremtidsperspektiverne vurderes meget nøje.

Vi støtter tanken i princippet, idet vi alle ved, at vi i de seneste år bestræber os på at finde eftertragtet steder, som kan være interessante for turisterne. Og alle mulighederne er meget værdigfulde for os.

Skisportfaciliteterne i Europa, kan vi ikke hamle op med. Stederne ligger tæt op ad hinanden og trafikmulighederne er meget gode.

Turisterne er dem, som hele tiden prøver at finde spændende steder. Derfor besøger de forskellige skisportssteder gang på gang, og når de finder gode og eftertragtede steder, kommer de igen og igen.


I den kommende tid, regner vi med, at trafikforholdene bliver meget bedre, derfor kan vi være næsten helt sikrer på, at mange turister vil strømme hertil. Det er kun et spørgsmål, om vi kan tilbyde dem rigtige gode faciliteter.

Skisportssteder om sommeren, har skiløberne stort behov for. Samtidigt med vi snakker om udefrakommende turister, må vi ikke glemme vores skiinteresserede venner her i landet. Disse vil få alletiders muligheder i fremtiden.

I den senere tid præsenterer vore dygtige skikonkurrenceløbere vort land på en god måde. Ved at forbedre deres muligheder, bliver deres præstation udadtil ikke mindre og de opnår også bedre resultater.

Ved at forbedre mulighederne, kan man tiltrække flere skisportsinteresserede.

Mulighederne for udbygningsperspektiver for Apussuit støtter vi fra Atassut. Men på baggrund af, at stedet ligger på et afsidesliggende sted og dermed kan blive meget udgiftskrævende, ønsker vi, at man er meget varsom i forbindelse med beslutningerne.

Udefrakommende finansieringsmuligheder ønsker vi velkommen.

Som nævnt, er det nødvendigt for os, at vi byder interesserede med finansieringsmulighe­der velkommen og at vi samtidigt kan samarbejde med dem.

Vi skal opfordre landsstyret om, at undersøge mulighederne for Qeqertarssuaq og Nars­saq, idet man i disse steder kan bygge skisportssteder, uden at man bygger yderligere bygningsmuligheder. Disse muligheder bedes vurderet grundigt.

Nærliggende skisportsteder til byerne, kan etableres ved at udbygge et vejnet. Med disse bemærkninger, støtter vi forslaget og ønsker god arbejdslyst for de implicerede.

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Man kan om redegørelsen vedrørende udbygningsperspektiverne for turismen og skisport ved Apussuit sige, at det er meget interessant og tillokkende og det er rasende dyrt.

Inuit Ataqatigiit kan ikke på grundlag af de af landsstyret fremlagte materiale hverken sige ja eller nej til det fremlagte. Dertil er de nuværende grundlag præget af for mange usikker­heder og en afgørende politisk stillingtagen fra vores side, kræver flere og mere sikre oplysninger. Når vi har disse yderligere oplysninger, vil vi kunne tage endelig stilling.

Det er dog værd, at lægge mærke til følgende; det foreløbige økonomiske overslag viser, at der vil være behov for investeringer ved Apussuit, Maniitsoq og nærliggende områder i størrelsesordenen 500 mill. kr. og for det andet, er der endnu ikke med sikkerhed er fundet villige investorer til projektet og der er heller ikke fuld klarhed over de eventuelle investeringers fordeling mellem protentielle investorer. At en rentabel drift af det planlagte; Apussuit Skicenter, kræver et årligt besøgstal på mindst 15.000 gæster.


På grundlag af ovenstående, kan vi godt forstå, at landsstyret foreløbig vil fortsætte sine undersøgelser og søgning efter investorer.

Ikke mindst på baggrund af vores egen begrænsede økonomiske råderum, vil Inuit Ataqatigiit henstille, at man ikke forpligter sig i den størrelsesorden, der her er tale om.

Hvis det med tiden viser sig, at projektet er økonomisk rentabelt og bidrage positiver til landets økonomi, vil vi selvfølgelig tage endelig stilling i forhold til det til den tid.

Med disse ord, skal vi meddele vores tilslutning til, at landsstyret fortsætter sine sonderin­ger indenfor de midler, der er stillet til rådighed.  

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Apussuit er et eksempel på, at man kan opnå meget, når man bare har vilje og ofrer tid og kræfter på noget, man tror på.

Apussuit er nemlig blevet til, af en gruppe unge, på eget initiativ udforskede og fandt et egnet sted med enorme muligheder, støttet af Grønland Idrætsforbund, der forstod mulighederne for unge over hele landet, fik de startet projektet.

Derfor er det glædeligt, at landstinget her vil dokumentere sin interesse for projektet. Og det fremgår af forlæggelsesnotatet.

Akulliit Partiiat støtter derfor helhjertet igangsættelsen af udbygningsplanerne for Apussuit, på et sundt økonomisk fundament og på en miljømæssig forsvarlig måde.

Derfor er Akulliit Partiiat enig med landsstyret om iværksættelse af følgende tiltag; vi har ellers skrevet landstinget her i mit notat, men det skal være landsstyret. Og jeg skal rette mig efter landstingsformandens anmodning om, at forkorte, vil jeg blot henvise til de 4 punkter, der er kommet her; der er enorme muligheder både for alpine og nordiske disipliner.

Akulliit Partiiat håber inderligt, at sponsorgruppen får held med at skaffe investorer, det fortjener Apussuit med sine muligheder, og det fortjener de unge, der har bestræbt sig på, at få Apussuit realiseret som skicenter. Og jeg skal lige tilføje, at man til sponsorgruppen, at det kan være en ide, at man samarbejder med de nordiske lande.

Med disse bemærkninger, tager vi forlæggelsesnotatet til efterretning.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

Vi fra Kandidatforbundet er meget interesseret i, at skabe nye arbejdspladser i Grønland. Derfor tager jeg redegørelsen for udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter med interesse og ikke mindst, er jeg tilfreds med den åbenhed af andre potentiale investorer udefra.     

Jeg tilslutter mig landsstyrets igangværende projekteringer af skicentre.

 


Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut:

Jeg har følgende bemærkninger til redegørelsen for udbygningsperspektiver for Apussuit; jeg er glad for, at landsstyremedlemmet for Erhver, Trafik og Forsyning er fremkommet med en redegørelse.

Apussuit er et meget yndet sted, som i begyndelsen af 70'erne blev fundet som et egnet skicenter.

Det er en af skisportsnavnene i Maniitsoq, Tobias Skifte og Larseeraq Skifte. De slog teltlejr og havde det rart om sommeren, sammen med mange andre unge.

Fra 1986 udbyggede Hjemmestyret og kommunen i samarbejde ved at bygge hytter og lavede en basislejr, således at derefter var 40 sengepladser.

Sådan en drift kræver mange medarbejdere, som gør det dyrt at vedligeholde driften. Derfor har driften ikke været rentabelt.

I 1985 blev Aasivik-arrangementerne holdt i nærheden af Maniitsoq.

Apussuit ligger på en høj fjeldtop 900 meter over havet. Der er dejlig udsigt deroppefra. Apussuit er cirka 10 kilometer bred og der er cirka 25 kilometer ind mod land. D.v.s. cirka 250 kvadratkilometer.

Der er gode muligheder for turisme omkring Maniitsoq, der er mange skønne fjelde. Og en af de største fuglefjelde findes der. Der er mange dybe fjorde med rensdyr og ørreder.

Apussuit er et yndet sted, hvor skoleelever, udenlandske gæster og fornemme gæster og tilmed Dronning Margrethe, Prins Henrik og Kronprins Frederik og flere politikkere og flere amerikanske ... kommer til stedet.

Mr. Smith ringede og sagde, at han afventer landstingets beslutning med spænding.

Der er udvist stor interesse for Apussuit Skicenter og det er vi glade for. Interessen vokser, både fra Europas side og af resten af verdenen fra de varmere lande, hvor der ikke er sne.

Alle, uanset om de er gode til at stå på ski eller dårlige, så har de gode muligheder for at stå på ski, men der er også mange andre muligheder for at hygge sig deroppe. I de høje fjelde, er der mulighed for at hellige sig skien, som er populær af interesserede. Og der er også store muligheder for snescooterkørende. Og der er uanede muligheder for turister og skisportsinteressede. Vi har heller ikke råd til at sige nej til disse muligheder.

Har man blot været der i to dage, så har man en oplevelse, man sent glemmer og man har svært ved at beskrive det. Ren luft og mange gode muligheder for at dyrke sport, så glemmer man alt det negative og samler kræfter, som vi har så stort behov for.

Siden 1989 har Apussuaq-udvalget sammen med andre instanser, udført stort arbejde for at markedsføre Apussuit i udlandet.


Apussuit vurderes af kendte skisportsløbere, ikke mindst Larseeraq Skifte, som er en god skisportstræner. Da mener jeg, at hvis man udbygger dette efter hans vurdering, så vil vi ikke gå helt fejl af mulighederne. Og der foreslår jeg, at Apussuit udbygges således, at det bliver rentabelt. Larseeraq er også ved at være træt af, at vente sammen med Greenland Outdoors. Og ikke mindst, samfundet i Grønland, er vi trætte af, at man blot hvisker om disse muligheder. Det er også en oplagt mulighed for at indgå samarbejde med Sulisa A/S.

Der vil blive etableret omkring 200 arbejdspladser, ikke alene servicering af gæster, så har fangerne og fiskerne og arbejderne mulighed for indtjeningsmuligheder. For det vil også skabe mulighed for kunstflidsarbejde.

Det offentlige må også give et offer, vi må undersøge mulighederne nøje. Vi må opnå at så vidt muligt, at så mange hjemmehørende som muligt bliver ansat som medarbejder der.

De initiativer for Apussuits udbygningsplaner til at være rentable og at landsstyret går ind for dette, er jeg meget glad for, af følgende grunde; det vil skabe mange arbejdspladser, som vi har så stort behov for.

Turismen i Midtgrønland og i det hele taget i Grønland vil vokse.

Landingsbanerne vil blive udnyttet bedre og vores fremtid, vil blive lysere.

Børn, unge og gamle får mulighed for at komme til et sundt sted og man kan også remse mange muligheder op.

Men der er også nogle ting, vi skal være påpasselige med, især omkring rensdyr. Der må sætte grænser for, hvor man kan færdes i Apussuit, især skal man også tænke på renlig­holdelse af naturen. Man skal også sikre, at sneen og gletcheren ikke bliver forurenet, for det kan jo ske når som helst.

Jeg er glad for, at landsstyrets klare redegørelse og for udbygningsperspektiverne og for den opbakning, der kommer fra partierne og ikke mindst de, der er kommet med interesse til Apussuit år efter år.

Samarbejdet må gå videre, initiativerne for at gøre Apussuit rentabelt og gøre det til ligeværdig skicenter må realiseres.

Jeg mener, det er meget vigtigt, at landstinget kommer med en princippiel tilslutning, fordi det er det, investorerne venter på og det er det, jeg gerne vil blive enig om her, tak.

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, landsstyremedlemmet for Fiskeri, Erhverv og Forsyning, Siumut:

Tak. Vores økonomi behøver ikke tvinge os til at tænke i det små og det forstår jeg på den måde fra samtlige partiordføreres indlæg.

Min princippielle stillingtagen er, at man fortsætter med indstillingerne omkring investor­søgning og den går man ind for.


Til landsstyremedlem Ruth Heilmann vil jeg takke for hendes smukke ord.

I det videre arbejde, skal jeg præcisere, hvem, der bliver træt af at vente og hvem, der ikke bliver træt af at vente. Uden at tænke på disse, har vi ikke taget udgangspunkt, at for disse, så er det en omfattende opgave, som skal have en nøje og grundig undersøgelse m.h.t. økonomien.

Vi efterlyser ikke et ja eller nej, men vi efterlyser at spørge om eventuelle investorsøgning og det er fra samtlige partier og Kandidatforbundet, der går ind for den og derfor vil vi gerne fortsætte opgave.

Vi vil også gerne vende tilbage til det i landstinget, når vi har fået afdækket beslutnings­grundlagene og fremsætte disse til landstinget.

Det er også blevet nævnt, at skisportscenter, der er nærliggende til byer, hvorfor man ikke vil udbygge disse. Selvom dette skisportcenter ligger afsides og man først skal ofre temmelig mange penge til det, før det kan blive til noget. Uanset om det er blevet sagt, så er det realiteter, vi snakker om her.

I andre lande, f.eks. i USA, hvor 100.000 personer på bestemte årstider tager på skiture f.eks. til Sydamerika eller til skisportscentre i Sydeuropa i stort antal. Det er så det, landstingsmedlem Ruth Heilmann henviste til, at de skisportscentre de har, har noget galt med sne... Og derfor er de meget interesseret, især i USA er de begyndt at efterlyse andre muligheder.

Derfor m.h.t. at vi kan få nogle gæster, som synes at være for mange, det er ikke noget, der er taget ud fra den blå luft. Der er temmelig mange vedrdensborgere, som også gerne vil have et skisportscenter i Grønland og deres ønske om at få det udbygget. Og det er på den baggrund, der ligger i opgaven her.

Jeg siger endnu en gang tak for vores opgave omkring investorsøgning bliver godkendt af landstinget og vi skal nok videreføre opgaven.

 

Mødeleder: Knud Sørensen

Og således er punkt 22; redegørelse om udbygningsperspektiverne for Apussuit Skicenter A/S færdigbehandlet. Vi går nu videre til punkt 18; en årlig redegørelse vedrørende integration i folkeskolen m.v. og det er landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke, Konrad Steenholdt, der skal forelægge.

 

 

 

Dagordens punktet sluttet.