Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 37-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 20. oktober 1995

 

 

Vi går over til punkt 37.

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger. 2. behandling.

 

Landstingets Boligudvalgsformand fremkommer med udvalgets betænkning.

 

Knud Sørensen, mødeleder:  

 

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut, formand for Boligudvalget:

 

I forbindelse med 2. behandlingen har Udvalget bemærket sig, at samtlige partier går ind for den fremsatte forordningsforslag.

 

Udvalget bemærker med tilfredshed, at det fremsatte forslag imødekommer landstings­medlem Agnethe Davidsens forslag fra forårssamlingen om, at give lejere i renoverede og sanerede boliger, fortrinsret til at vende tilbage til deres boligområder efter endt reno­vering eller sanering.

 

Udvalget bemærker iøvrigt, at de berørte parter på boligområdet Ineqartut Peqatigiiffiisa Kattuffiat, Kanukoka og A/S Boligselskabet INI, alle finder, at depositumsordningen er hensigtsmæssig, at størrelsen på 3 måneders husleje og at afdragsperioden på 12 måne­der ligeledes er rimelig.

 

Boligudvalget respekterer de berørte parters synspunkter, og tager disse til efterretning.

 

Boligudvalget lægger især vægt på, at lejernes organisation også tilslutter sig depositum­sordningen, idet udvalget lægger stor vægt på lejernes indflydelse på boligspørgsmål i det hele taget.

 

Boligudvalget har endvidere drøftet boligsikringsordningen, selv om ordningen resortmæs­sigt henhører under landsstyreområdet for sociale anliggender og arbejdsmarked, idet A/S Boligselskabet INI konsekvent henviser boligansøgere til at søge boligsikring, når ansø­gere har behov herfor.


Udvalget er bekendt med, at Socialreformkommisionen i sit arbejde vil behandle samtlige sikringsydelser, herunder også boligsikringsordningen, hvorfor Boligudvalget afventer resultatet Socialreformkommisionens drøftelser inden Udvalget vil tage stilling til, hvordan en eventuel omlægning af boligsikringsordningen kan komme til at berøre boligområdet.

 

Med disse bemærkninger henstiller Boligudvalget, at forordningsforslaget overgår til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Landstingets Boligudvalg har netop fremlagt sin betænkning.

 

Landsstyret hilser med tilfredshed, at et enigt Boligudvalg indstiller, at forordningsforslaget overgår til 3. behandling i uændret form.

 

Landsstyret har endvidere med tilfredshed bemærket, at Boligudvalget ligesom Lands­styret har lagt vægt på, at det fremsatte forslag har været til høring hos de berørte parter på boligområdet, og at alle har tilsluttet sig forslaget. Ikke mindst Ineqartut Peqatigiiffiisa Kattuffiat har tilsluttet sig forslaget, idet Landsstyret ligesom Boligudvalget lægger vægt på lejernes indflydelse på deres egne boligforhold.

 

Med disse få bemærkninger skal landsstyret indstille, at forslaget overgår til 3. behandling i den foreliggende form.

 

 

Knud Sørensen, mødeleder:

 

Da vi skal stemme om de to følgende punkter, vil jeg anmode at Tingets medlemmer bliver siddende på deres pladser.

 

 

Justus Ignatthiussen, ordfører for Siumut:

 

Siumut har følgende bemærkninger til betænkning afgivet af Landstingets Boligudvalg.

 


Først og fremmest er vi i Siumut glade for, at forslagene fra landstingsmedlemmerne Agnethe Davidsen, Ruth Heilmann og Hans Enoksen, som er fremsat ved Landstingets anden forårssamling, støttes af samtlige partier.

 

Fra Siumut støtter vi depositumsordningen, og mener, at den er hensigtsmæssig. Vi mener også, at det er hensigtsmæssigt, at Ineqartut Peqatigiiffiisa Kattuffiater blevet taget med på råd vedrørende dette spørgsmål. Endvidere mener vi, at Boligudvalgets hensigt med hensyn til at lægge vægt på lejernes indflydelse på alle spørgsmål indenfor dette område, er hensigtsmæssigt og den støtter vi.

 

Fra Siumut har vi også lagt mærke til, at Boligudvalget foreslår, at samtlige sikringsydelser skal behandles af Socialreformkommissionen, dette forslag støtter vi fra Siumut's side.

 

Med disse bemærkninger støtter vi fra Siumut betænkningen og indstiller, at forordnings­forslaget overgår til 3. behandling.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

Da vi under 1. behandlingen af forslag til forordning vedrørende boliger, allerede har fremkommet med fuld dækkende udtalelser, vil vi ikke komme med en længere udtalelse her under 2. behandlingen.

 

Vi er foreløbig tilfredse med, at Socialreformkommisionen i sit videre arbejde vil tage stilling til øverste indkomstgrænse med hensyn til bevilling af boligtilskud samt boligbørne­tilskud, da vi fra Atassut efter stillingtagen fra kommissionen vil fremkomme med yderli­gere bemrækninger.

 

Med disse bemærkninger går Atassut ind for, at forslaget går videre til 3. behandling i sin nuværende form.

 

 

Evald Brønlund, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 


Fra Inuit Ataqatigiit har vi ingen ændringsforslag til Boligudvalgets forslag om ændring til landstingsforordning, men vil blot henvise til vores indlæg under 1. behandlingen, og indstiller at forslaget går videre til 3. behandling.

 

 

Karl Lyberth, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Ved 1. behandlingen af forslaget har vi fra Akulliit Partiiat påpeget nødvendigheden af, at få sat et loft over depositumsstørrelsen af hensyn til mindrebemidlede og børnerige famili­er, så vi beklager, at Boligudvalget tilsyneladende ikke har fundet anledning til af forfølge dét område.

 

Det er rigtigt, at IPK har udtrygt tilfredshed med depositumsordningen, men vi betvivler ikke, at mange af medlemmerne ville gælde sig over et eventuelt loft over depositumsord­ningen, som eksempelvis kunne sættes op til 10.000.

 

Med disse bemærkninger, og håb om en mere seriøs drøftelse, henstiller vi til, at ved­rørende sag igen bliver taget op i Boligudvalget inden 3. behandlingen.

 

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Uden at skulle gentage det der bliver sagt, og med henvisning til mine bemærkninger  ved 1. behandlingen vil jeg gå ind for, at forslaget går videre til 3. behandling i sin foreliggende form.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut, formand for Boligudvalget:

 

Akulliit Partiiat's ordfører, der skal jeg sige, at vi mener at Udvalget ikke længere kan behandle dette forslag.

I Udvalget har vi behandlet sagen meget, meget nøje og det er også rigtigt, at man har set på ordningen med depositum, som brugerne også er glade for, således, at det betyder, at man kommer ind i en velrenoveret ny bolig, men de forskellige problemer, du har været inde på, det skal behandles i Socialreformkommissionen.

 

Netop disse problemer som ud ønsker at finde en løsning på, det ligger under et andet regi.


 

Karl Lybert, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Tak for Boligudvalget har behandlet sagen så grundigt, og jeg er glad for, at det fremførte problem fra vores side tilsyneladende ikke er glemt, og at det vil blive behandlet i Socialre­formkommisionen, derfor vil vi gå ind for at forslaget går videre til 3. behandlingen i sin foreliggende form.

 

Knud Sørensen, mødeleder:

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, de der stemmer for at det går til 3. behandling i sin forliggende form, bedes rejse sig:

30.

Således er behandlingen færdig nu.

 

Samtlige tilstedeværende går ind for at forslaget går videre til 3. behandling i sin forelig­gende form.

 

Punktet slut.