Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 38-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 4. oktober 1995


 

Dagsordens punkt 38:

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landtingsforordning om støtte til boligbyggeri.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske anliggender og Boliger)

1. behandling.

 

Daniel Skifte,  Landsstyremedlem for Økonomi og Boliger:

På Landsstyrets vegne fremsætter jeg forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. Forslaget har været til høring i KANUKOKA og i A/S Boligselskabet INI, og igen af dem har haft bemærkninger til forordningsforslaget. Det vil sige det har ikke været nødvendigt med bemærkninger til forordningsforslaget.

 

Det fremsatte forslag indeholder kun to elementer. For det første at skabe hjemmel til at boligansøgere til boligstøttehuse behandles på samme måde som boligansøgere til udlejningsboliger, for så vidt angår gebyr for optagelse på venteliste. For det andet at åbne mulighed for, at en termins­ydelse kan afdrages i enten månedlige, kvartalsvise eller halvårlige afdrag i modsætning til i dag, hvor der kun er tale om halvårlige ydelser.

 

Med disse få bemærkninger overlader jeg forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri til lands­tingets behandling og vil foreslå, at forslaget overgår til behandling i boligudvalget inden anden behandling i landstinget.

 

Ruth Heilmann, ordfører for Siumut:


Ordningen om støtte til boligbyggeri har igennem de seneste år været til­trængt. Derfor modtager vi i Siumut landsstyrets ændringsforslag med glæde og støtter det.

 

Ved udbetaling af støtte til boligbyggeri har man forskelsbehandlet skyld­nere, hvor det bl.a. afdrog deres terminsydelser hvert halve år. Dette har medført en række problemer, hvor store terminsydelser kommer samlet og netop derfor formår nogle skyldnere ikke at overkomme byrden.

 

I Siumut betegner vi landsstyrets ændringsforslag til forordningen som et godt initiativ, da det er øjensynligt, at Boligselskabet INI A/S ligeledes ønsker at sikre en lige behandling af lejerne med hensyn til terminsydel­ser.

 

Med disse bemærkninger fra Siumut foreslår vi at forordningsforslaget bliver behandlet i boligudvalget.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

Ændringsforslaget der blev forelagt af landsstyremedlemmet indeholder to afsnit.

 

Det første omhandler, at der der ved indgivelse af ansøgning om lån til opførelse af et hus gennem boligstøtten, ligesom ved at blive optaget på boligventelisten, skal betales et gebyr. Da den foreslåede ordning vil betyde en bedre behandling af ansøgningens videre garanti tiltræder vi dette fra Atassut.

 


Det andet forslag om, at den nuværende boligafdragsordning med halvårlige ydelser bliver ændret til at have grundlag i månedlige og kvartalsmæssige ydelser, finder vi tilfredsstillende, da dette vil have til følge, at de halvårlige ydelser, der ofte er en stor belastning for borgerne, vil blive erstattet med en ordning, hvor udgifterne bliver fordelt over en længere periode.

 

Med disse korte bemærkninger har vi afgivet vores holdning og vil deltage i arbejdet med forordningsforslaget.

 

Evald Brønlund, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Indledningsvis vil Inuit Ataqatigiit henvise til åbningsdebatten og til første behandlingen af finanslovsforslaget for 1996, hvor vi har nævnt, at vi ikke vil deltage i den stigende tilskudsordning fra det offentliges side, og vi vil gøre vort til at det ikke fortsætter. Derfor kan vi ikke gå ind for forslaget om gebyr ved ansøgningen og heller ikke kan gå ind for de andre forslag i forordningsforslaget.

 

Ansøgere til boligstøttelån er det sådan, at det skal afdrages med halv­årlige terminer og forslaget om månedsvis eller kvartalsvis afdragsord­ninger går Inuit Ataqatigiit ind for.

 

Inden forordningen træder i kraft vil vi gå ind for den frivillige af­dragsord­ning med bankerne, at den bliver ændret til månedsvis eller kvar­talsvis afdragsordning kan vi gå ind for.

 

Inuit Ataqatigiit skal indstille, at forordningsforslaget henvises til behandling i boligudvalget inden det går videre til anden behandling.

 

Karl Lyberth, ordfører for Akulliit Partiiat:

I det fremlagte forslag i ' 12, stk. 1, det afsnit, som omhandler hyppig­heden af afdragene, kan vi fra Akulliit Partiiat ikke imødekomme.

 


Ifølge ovennævnte afsnit er det långiveren, der fastsætter om den årlige ydelse skal erlægges i månedlige, kvartalsvise eller halvårlige afdrag.

 

I Akulliit Partiiat har vi den klare opfattelse, at det vil være det mest korrekte, såfremt det er låntageren selv der bestemmer, uden at blive dikteret fra långiveren om den årlige ydelse skal erlægges i månedlige, kvartalsvise eller halvårlige afdrag.

 

Med disse få bemærkninger skal vi indstille at forslaget overgår til behandling i boligudvalget inden anden behandling i landstinget.

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

Jeg vil fra Kandidatforbundet klart udtrykke, at jeg er imod betaling af gebyr for optagelse på venteliste, om det skulle dreje sin om ansøgning om boligstøtte eller udlejningsboliger.

 

På denne baggrund vil jeg foreslå, at man sletter forslaget i ændringsfor­slagets ' 2, stk. 2. Også i erindring om de mange uddannelsessøgende, der bliver tale om.

 

Med hensyn til ' 12, stk. 1, hvor man foreslår, at lån bliver tilbagebetalt med månedvise afdrag, kan jeg gå ind for. Men med hensyn til renter ønsker jeg en nærmere redegørelse.

 

Med disse ord vil jeg indstille, at forslaget genbehandles i landstingets boligudvalg inden anden behandling.

 

Daniel Skifte, landsstyremedlem for økonomiske anliggender og boliger:

Først vil jeg gerne udtrykke min tak for at partiordførerne støtter for­slaget.

 


Men at man ikke går ind for samtlige ting, der er foreslået, men at det absolutte flertal går ind for, at forslaget går til behandling i boligud­valget.

 

Jeg har lagt mærke til, at Inuit Ataqatigiits ordfører klart udtrykte, at man er imod dette, og Akulliit Partiiats ordfører udtrykte den samme holdning. Ligeledes fra Kandidatforbundet, som foreslår at en del af forslaget bliver slettet.

 

Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke knytte nogen kommentarer til dette, men jeg regner med, at boligudvalget medtager de bemærkninger, der er kommet her i salen i sit videre arbejde.

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

Således har vi færdigbehandlet det sidste punkt på dagsordenen, nemlig forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri. Og forslaget vil blive behandlet i landstingets boligudvalg inden det går videre til anden behandling med de bemærknin­ger, der er fremkommet her i salen, således at de ændringsforslag også bliver medtaget i behandlingen i boligudvalget.

 

Fra i morgen holder landstinget fri under denne samling, og skal først samles tirsdag den 10. oktober.

 

Vi har tre punkter til den dag.

 

Punkt 6.

 

Punkt 14, ændringsforslag til landstingsforordning om tilsyn med fødemid­ler og zoonoser.


Punkt 15, forslag til landstingsforordning omkring sygeplejeuddannelsen.

 

Og med hensyn til udvalgsmøder vil jeg henvise til medlemmerne selv at holde øje med, hvornår de skal til møde.

 

Og således er mødet færdigt for i dag.

 

Punktet slut.