Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 41-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. oktober 1995

 

Dagsordenspunkt 41.

 

Hjemmestyrets udtalelse om ikraftsættelse af  lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse.

(Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og arbejdsmarked)

 

Benedikte Thorsteinsson, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmar­ked.

 

Statsministeriet har på den danske regerings vegne anmodet om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af ' 1 i lov nr. 233 af 6. juni 1985 om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

 

Den foreslående ændring af loven om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven) vil som det væsentligste indebære, at der gives offeret et egentlig  retskrav på erstatning fra staten. Erstatningsordningen vil således blive ændret i forhold til i dag, hvor erstatning til ofre for forbrydelser alene gives efter et billigheds­princip.

 

Samtidig gennemføres der makimumsbegrænsninger i de erstatninger for tingskade, som kan kræves udbetalt fra staten efter denne lov. Beløbet, der for tiden udgør 73.000 kr., reguleres efter reglerne i lov om erstatningsansvar, der trådte i kraft i Grønland den 1. november 1993.

 

Endvidere sker der ved ændringen en udvidelse af området for erstatning, således at der i forbindelse med personskade også ydes erstatning for mindre kontant beløb, som offeret havde på sig, da personskaden blev forvoldt, og der skabes hjemmel til at yde erstatning for begravelsesudgifter.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg herved indstille, at Landstinget over for Folketinget anbefaler, at det forelagte forslag til ikraftsættelse for Grønland af ændringsloven til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser gennemføres.

 


 

Agnethe Davidsen, ordfører, Siumut:

Vi skal fra Siumut meddele, at vi fuldt ud går ind for de foreslående ændringer som her bliver forelagt i forbindelse med forslag til Hjemmestyrets udtalelse om ikaftsættelse af lov om ændringer af lov om erstatninger fra staten til ofre for forbrydelse.

 

Erstatninger til ofre for  forbrydelse er hidtil sket uden et egentlig retskrav, men i dag er erstatningen alene givet efter billighedspricip, idet der i de hidtige vurderinger af om der skal ydes erstatning og hvor stor erstatningen skal være, indgår aspekter, om hvor vidt ofre ikke selv bærer en del af skylden.

Vi mener forsat i Siumut, at ansvaret for en forbrydelse alene ligger hos den person, der har begået forbrydelsen, og at måden man hidtidig har vurderet, om der skal ydes en erstatning - og med hvor meget - til et offer for en forbrydelse, ligner en renvaskning af forbryderen, og dette strider imod vore principielle holdninger.

 


Vi er derfor glade for, at dette forhold ændres nu, og finder det passende, at ofre for forbrydelser nu får et retskrav på at få en erstatning, og på denne måde have lovbeskyttede rettighed.

 

Med disse korte bemærkninger giver vi i Siumut vores tilslutning til at Hjemmestyret udtaler sin accept på, at forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse ikraftsættes.

 

Peter Ostermann, ordfører, Atassut:

 

De fremlagte ændringsforslag til offererstaningsloven vil stille offeret i en bedre stilling end praksis i dag, og ændringsforslaget kan derfor ikke møde modstand.

 

'9 a omfatter erstatning for tingskade, men forelæggelsesnotatet belyser ikke de begrænsninger, der gælder på området.

 

Da det desværre er  almindeligt, at fiskere og fangere får deres joller, der er vigtigt i deres erhverv, stjålet, ønsker Atassut belyst, om de nævnte erhvervsdrivende omfattes af tingskadeerstatningen.

 

Med disse bemærkninger får Atassut indfor der de fremlagte ændringsforslag.

 

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit:

 

Fra Inuit Ataqatigiit støtter vi fuldt ud forslaget om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse.

 

Det vil indebære at der gives ofret et endeligt retskrav på erstatning fra staten, der vil også skabes hjemmel til at yde erstatning for begravelsesudgifter.

 

Disse erstatninger vil gavne de enkelte kommuner, der efter den nuværende praksis lægger penge ud til begravelsesudgifter.

 

Med disse korte bemærkninger vil vi meddele, at vi støtter forslaget.

 

Karl Lyberth, Akulliit Partiiat:

 

Fra Akulliit Partiiat har vi ingen indvendinger til det fremlagte forslag fra landsstyret, hvorfor vi kun kan tilslutte os dette. Og med disse korte bemærkninger meddeler vi blot vores tilslutning.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Jeg er fra Kandidatforbundet glad for, at vilkårene for ofre for forbrydel­ser bliver bedre og derfor vil jeg uden yderligere bemærkninger gå ind for landsstyrets indstil­ling om anbefaling til folketinget.

 


Benedikte Thorsteinsson, landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejds­marked:

 

Jeg er glad for at forslaget bliver støttet og vil love, at det bliver viderebragt til folketinget.

 

Med hensyn til Hr. Peter Ostermanns spørgsmål om jollefisker, der bliver bestjålet vil jeg sige, at det alene er legemsbeskadigelse, der bliver om­fattet.

 

Peter Ostermann, Atassut:

 

Jeg har nærlæst den kopi, der er vedlagt. I ' 9a fremgår det klart, at erstatning for tingsskade kan ikke overstige 50.000 kr., men beløbet reguleres efter reglerne i ' 15, og det er der ud fra, at her bliver der ikke tale om legemsbeskadigelse. Det er en helt anden ting, da der her er nævnt tingsbeskadigelse.

 

Vi anser det for meget alvorligt, at jollefiskerne bliver frastjålet deres redskaber i jollerne og derved får påført tab. Man ser desværre, at disse jollefiskere bliver ude af stand til at udøve deres erhverv, men selv­følgelig er det ønskeligt, om flere vil tegne forsikringer, men der er nogen, der ikke har mulighed for at dække sådanne ud­gifter, og derfor synes vi, at vi skulle tage det frem. Her blev der nævnt '' 3 og 4, men det er forkortet. Det fremgår  således ikke nøjagtig hvilke ting der kan være erstatnings­berettigede og det er det vi endnu engang efterlyser.

 

Benedikte Thorsteinsson, landsstyremedlem for sociale anliggender og arbejds­marked:

 

Jeg er , fra min embedsmand, blevet oplyst om, at det kun drejer sig om legemsbe­skadigelse, og ting beskadiget  i forbindelse med legemsbeskadigelse, f.eks. briller, tøj der er omfattet. Det du efterlyser kan jeg godt forstå, men jeg er orienteret om, at det ikke er omfattet af dette fremsatte forslag.

 

Peter Ostermann, Atassut:

 

Tak fordi jeg bliver orienteret. Det burde måske have været uddybet i forelæggelses­notatet, men vi vil gerne ønske, at det fremsatte forslag bliver videregivet med henvisning til mine tidligere bemærkninger, fordi visse jollefiskere bliver ude af stand til at udøve deres erhverv, når de bliver bestjålet eller der er begået hærværk på deres redskaber. Det er meget ønskeligt, at dette spørgsmål bliver videregivet til nærmere be­svarelse.

 

Mødeleder: Knud Sørensen:

 

Således er punkt 41, hjemmestyrets udtalelse om ikraftsættelse af lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, færdig­behandlet. Og vi går over til punkt 42.

 

Punktet slut.