Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 05-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 14. Oktober 1996, kl.  17.30

 

Dagsordenens punkt 5

 

Redegørelse om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd

(Formanden for den Grønlandske delegation)   

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Knud Sørensen

 

 

Jonathan Motzfeldt, Formand for den Grønlandske Delegation.

 

Den omdelte redegørelse skal jeg henvise til, der vedrører Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Her skal der nævnes, at der i det årlige møde i Qaqortoq, så har Island fået formandskabet og i midten af februar er der holdt møder, hvor delegerede deltog, at der har møde i Vestmannaøerne, Island i dagene 26. - 28. Juni og  iøvrigt blev der drøftet, hvorledes Rådets nye struktur skulle se ud. Der var enighed om, at en række spørgsmål skulle have egne økonomiske midler, at råde over om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd´s forhold til Vestnordenfonden, til Arktisk Råd og til Vestnorge. Der blev ikke under midtvejsmødet truffet konkrete beslutninger om Rådets struktur, men der var enighed om, at indhente yderligere oplysninger til belysning af VPS´s stilling. Det vedtoges, at rette henvendelse til landsstyrer og regering, de tre parlamenter, de nordiske samarbejdsministre, Nordiske Råds præsidium og Vestnordenfonden for, at høre om synspunkter på de i arbejdsgruppen diskuterede forslag til ny struktur.

 

Ifortsættelse af drøftelserne i februar afholdtes et telefonmøde den 19.juni 1996 i arbejdsgruppen, hvor der skete en drøftelse af de indkomne høringssvar og fremkomne synspunkter, ligesom der i arbejdsgruppen blev enighed om et foreløbigt forslag til reorganisering til forelæggelse for Rådet under det forestående forårsmøde på Vestmannaøerne.

 

I mødet på Vestmannaøerne i dagene 26. - 28.juni deltog Grønland´s VPS-deltagerne, det er undertegnede fra Siumut og Lars Karl Jensen og fra Atassut Otto Steenholdt og Finn Karlsen og Sivert Heilmann som suppleant også Bjarne Kreutzmann og Anthon Frederiksen deltog ligeledes. Fra Færøerne deltog 6 parlamentarikere med Lisbeth L. Petersen som delegationsformand og endelig deltog 6 fra Island parlamentarikere med Árni Johnsen som delegationsformand og samtidig som formand for VPS.


I forbindelse med mødet blev der givet orientering fra inviterede gæster, herunder direktør Kaj Egede, Grønland, der talte i egenskab af næstformand for Nordisk Atlantsamarbejde, der arbejder med erhvervsrettede udviklingsprojekter i Vestnorden, Torsteinn Pálsson, Islandsk fiskeriminister, der orienterede om den islandske fiskeripolitik og Ole Oxholm, Grønland, der talte om Nordens Institut i Grønland og om de kulturelle tiltag i de vestnordiske lande imellem. Øvrige gæster var Gudmundur Árni Stefansson, repræsentant fra præsidiet i Nordisk Råd, Steinar B. Jakobsen, direktør for Vestnordenfonden, Sigurdur Gudmundsson, afdelingschef i det Regionale Institut i Island og medlem af NERP, der er den nordiske embedsmandskomité for regionalpolitik.

 

Og jeg skal henvise til de rekommandationer der er afleveret under dette møde, som også er medtaget i forelæggelsesnotatet.

 

Og afslutningsvis skal jeg nævne, at således at der har været afstemning om udvalgets forslag.

 

Derefter blev arbejdsgruppens forslag bragt til afstemning under et og vedtaget ensstemmigt og udkastet blev herefter betegnet rekommandation nr. 1/1996. Rekommandationen med tilhørende økonomiske opstilling er vedlagt som bilag 7. Af den økonomiske opstilling fremgår det, at det samlede budget skønnes i størrelsesordenen 8.300.-ISK svarende til ca. 750.000 kr.

 

Herefter behandles arbejdsgruppens udkast til intern beslutning punkt 10.6 bilag 6 der blev vedtaget ensstemmigt og blev betegnet intern beslutning nr.1/1996, der er vedlagt som bilag 8, som jeg har henvist til.

 

Den interne beslutning har som indhold, at den allerede nedsatte arbejdsgruppe skal fortsætte sit arbejde med, at udforme Rådets fremtidige struktur. Der er således holdt møde i arbejdsgruppen ultimo august 1996 i København. Der er aftalt næste møde i arbejdsgruppen i forbindelse med Nordisk Råds 48.session i København i november måned. VPS´s rolle skal sammenholdes med allerede eksisterende samarbejdsorganer som NERP (Den nordiske embedsmandskomité for regionalpolitk), NORA (Den Nordiske Atlantkomité, der arbejder med regionaludviklingsprojekter), Vestnordenfonden m.v., således at Rådet og samarbejdet fremtidig får et mere konkretiseret indhold. En ny struktur vil nødvendiggøre ændringer i Rådets forretningsorden og charter, og det pålægges arbejdsgruppen, at fremkomme med forslag til ændringer heri til næste årsmøde.

 

Sidste punkt på dagsordenen var overdragelse af formandskabet fra Island til Færøerne, og Lisbeth L. Petersen blev valgt som formand for VPS. VPS´s 13. årsmøde skal afholdes på Færøerne i 1997.

 


Afslutningsvis skal jeg fremhæve, at drøftelserne under årsmødet på Vestmannaøerne forgik i en meget positiv ånd og bar præg af  åbenhjertighed, som alle årene har været kendetegnende for vort samarbejde.

 

Det er mit ønske, at Landstingets partier vil fremkomme med deres synspunkter omkring nærværende redegørelse, og at Landstinget vil tage redegørelsen til efterretning herunder godkende den vedtagne rekommandation nr. 1/1996 om reorganiseringen af Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Med disse bemærkninger overgiver jeg redegørelsen om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd til behandling i Landstinget.

 

 

Lars Karl Jensen, ordfører for Siumut

 

Fra Siumut lægger vi vægt på et godt og  positivt samarbejde med vore nordiske nabolande. Vores tekniske og kulturelle udvikling har mange lighedspunkter med de daglige forhold på Færøerne og på Island, selvom sproget sætter sine naturlige grænser for det daglige samkvem. Og derfor mener vi, at der også fremover vil være behov for et nært gensidigt parlamentarisk samarbejde med disse lande.

 

Rådet har med sit møde på Island i sommer drøftet en række meget interessante emner. Og derfor kan det være fristende, at knytte bemærkninger til disse. Men det er vores grundlæggende holdning, at forskellige tiltag først kan begynde, at bære frugt når Rådet i VPS finder sin rette plads indenfor de forskellige samarbejdsfora. Derfor skal vi fra Siumut alene knytte bemærkninger til det vigtigste punkt man har drøftet i dagsordenen.

 

Fra Siumut er vi glade for, at Jonathan Motzfeldt som Grønlands delegationsformand har meddelt, at man i mødet på Island i sommer har drøftet en ny struktur for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd nemlig VPS. Det er noget, man har besluttet, at tage fat på ved mødet i Qaqortoq sidste år, hvor man nedsatte en arbejdsgruppe der skal arbejde et forslag.

 

Som noget naturligt skal vi fra Siumut respekterer, at Rådet ved afstemning har besluttet, at Rådet skal bestå af 18 medlemmer, samt at medlemmernes sammensætning skal afspejle de politiske styrkeforholde i de respektive parlamenter.

 


Siumut støtte fra Siumut støtter vi også nedsættelse af en forretningsudvalg bestående af de 3 delegationsformænd med et sekretariat med en fast medarbejder. Vi skal opfordre Landsstyret til, at finde mulighederne for, at Rådet får egne økonomiske midler at råde over, ved at de økonomiske midler tilvejebringes med en tredjedel fra hvert land.

 

Samtidig skal vi opfordre Grønlands repræsentanter i Nordisk Råd og andre tilsvarende fora, til at gøre deres indflydelse gældende til fordel for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Fra Siumut støtter vi, at arbejdet med henblik på tilvejebringelse for en ny struktur for Rådet fortsætter. Et nyt struktur vil smidiggøre samarbejdet i Rådet, og vil give de relevante landsstyre og Regering bedre muligheder for, at få rådgivning omkring fælles forskellige målsætninger.

 

Med disse bemærkninger tager vi redegørelsen til efterretning og ønsker dem, der skal arbejde videre med sagerne en god arbejdsløst.

 

Mødeleder:

 

Jeg skal understrege, at når arbejdet her er færdigt, så skal landstinget tage beslutning om en ændret dagsorden, hvorfor jeg gerne vil anmode om, at Landstingsmedlemmerne bliver siddende i vores deres pladser, og såfremt hvis vi skal tage en beslutning skal mindst halvdelen af medlemmerne være tilstede.

 

 

Otto Steenholdt. Ordfører for Atassut.

 

Vi har i Atassut med interesse læst og drøftet redegørelsen om Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd. Redegørelsen berette om viljen til et samarbejde med de omtalte lande. Vi er tilfredse med, at der udover medlemmerne er givet mulighed for foredrag af de indbudte gæster med specielt viden, i det vi lægger vægt på deres store betydning ved udveksling af informationer mellem landene.

 

Vi har dog ikke på forespørgsler, vi mener, at enhver for at blive hørt udefra, og vi må anmode om fremlæggelsen af redegørelsen besvarer disse.

 

Vort spørgsmål drejer sig for det første om den såkaldte Vestnordens fond. På trods af, at vi har hørt rygterne om, at den åbenbare gode udnyttelse af fonden fra et medlemsland, har vi ikke kendskab til om fonden har haft en større udnyttelse fra Grønlands side, og hvad er grunden til det ? Det vil vi gerne have nogle oplysninger om. Er det nødvendigt for fondens stabilisering i fremtiden eller regner man med dens fortsatte fremtidige eksistens ?

 


Vi har stillet den korte forespørgsel i det vi også modtager flere udenbysklager der fortæller, at man ikke længere blot accepterer, at blive forbigået på trods af afgivning af ansøgninger til fonden.

 

Vi tilslutter også i Atassut uden bemærkninger rekommandation nummer 1 96 Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråds reorganisering, i det er tydeligt at en reorganisering af Rådet er tiltrængt.

 

Og uden yderlige kommentarer, tager vi redegørelsen til efterretning.

 

 

Kuupik Kleist, Ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit vil gerne medvirke til, at styrke det Vestnordiske samarbejde, og ikke mindst synes vi det, at det er vigtigt at samarbejdet også munder ud i konkrete tiltag.

 

I det vi tro at etableringen af et egentlig sekretariat eller kontor for det Vestnordiske Samarbejde vil være befordrende for ovennævnte støtter vi forslaget. Som vi tidligere har fremført ønsker vi, at det parlamentariske får større indflydelse på f.eks. forvaltningen af de midler som bevilges til formål indenfor Vestnorden.

 

Vi må have indflydelse på, hvilke formål, det er der støttes økonomisk. Dette kan blandt andet opnås ved, at knytte Vestnorden fonden tættere til Rådets arbejde.

 

Men med hensyn til punkt A i forslag 1, er vi ikke enige i, at den fremtidige repræsentation i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd skal afgøres af partiernes styrkeforhold i Landstinget.

 

Vi mener, at det hidtige grundlag  f.eks. Nordisk Råd, og at det tilstræbes at forskellige politiske opfattelse repræsenteres er værdifuldt og bibeholdes. I dag er alle Landstingets partier inklusiv Inuit Ataqatigiit repræsenteret i den Grønlandske delegation, og vi ønsker at dette bliver bibeholdt.

 

Der er til Rådet fremsendt andre forslag om der endnu ikke er taget stilling til. Vi vil gerne udtale vores støtte til f.eks. forslag om, at der iværksættes en sammenlignende analyse af den økonomiske situation i forhold til nærliggende områder.

 

Ligeledes synes vi at forslaget om, at der afholdes et nyt Vestnordisk Kvindeforum er støtteværdigt, og skal opfordre til, at der arbejdes for at realisere dette forslag.


Med disse bemærkninger tager vi redegørelsen til efterretning.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat/Centerpartiet.

 

Akulliit Partiiat har ved flere lejligheder påpeget vigtigheden af, at udbygge samarbejdet i Norden ikke mindst i de vestlige lande.

 

I det vi på denne måde kan danne modvægt mod de politikere i Verden, lad os bare kalde dem svage politikere, der mere og mere er i lommen på de organisationer, der i ly af fredsbudskabet udførte deres arbejde, og er på den måde ved at kvæle de nationer, der er afhængig af naturens ressourcer.

 

Vi kan danne en stærk modvægt ved at styre salget af prisudviklingen af vores naturgivne rigdomme fiskebestande, i kraft af Vestnordens placering på verdenskortet, på samme måde som man gør i OPEC og de olieproducerende lande, der hører under det.

 

Vi kan på den måde skabe et redskab, til at danne modvægt mod disse organisationer, og de lande der sympatisere med disse organisationer. Derfor støtter vi kraftigt Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd, og ikke mindst på baggrund af dette, er stærkt imod tanken om at repræsentation i Rådet, skulle ske ud fra politiske stemmeforhold i de Vestnordiske Parlamenter.

 

I det dette  er ikke alene er imod det demokratiske princip, men heller ikke harmonere med tankerne i de nordiske lande. Derfor skal vi opfordre vores repræsentanter i Rådet om, at afstå dette.

 

Med disse korte bemærkninger tager vi redegørelsen til efterretning.

 

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit.

 

Fra Kattusseqatigiit følger jeg med interesse arbejdet og møderne i Samarbejdsrådet, og derfor mener jeg, at det er vigtigt for Grønland, at Rådet bliver støttet og styrket i sit arbejde, ikke mindst af hensyn til målsætningerne og erhvervsudviklingstiltag samt mange andre samarbejdsområder.

 


Derfor er jeg fuldstændig enig i, at der øges Samarbejddsrådet støtte til sekretariatsbistand og støtte rent økonomisk. Men det kan ikke accepteres, at man med hensyn til større og smidigere handlingskraft ønsker en repræsentation efter politiske styrkeforhold, i det det vil medfører at repræsentanterne fra de politiske mindretal ikke længere får mulighed for at være medlemmer, og det vil samtidig medfører en begrænsning af de politiske mindretals medindflydelse. Alt bør ikke styres af dem der har magten.

 

 

Jonathan Motzfeldt, formand for  Grønlands delegation.

 

Siumuts og Inuit Ataqatigiits ordfører var inde på, at Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd og dens sekretariats bistand man tænker på, der behandlede man det sidst i august i København, hvor Nordisk Råd har meddelt her er fra sidste uge fra Island at Nordisk Råd støtter dette forslag ligesom Islands Alting gerne stiller et kontor til rådighed, hvorfor sekretariatsbistanden og en mulig fast medarbejder, det kan vi opnå nu, og kan benytte os godt af det. Og det skal vi så snakke om i mødet i november måned, således at vi får afklaret hvilke ordning, vi kommer til at have.

 

Og sammensætningen af det Parlamentariske Samarbejdsråd, og hvorvidt der skal være 18 medlemmer, der skal jeg nævne, at de intentioner der ud fra de drøftelser vi har haft, og de intentioner der ligger bag, der vil dette spørgsmål blive færdigbehandlet også under mødet i november måned.

 

Og her prøver man på at holde muligheden åben med at partierne får størst mulig indflydelse i Samarbejdsrådet, således at den der har flest mulige medlemmer i et Parlament de får flest mulige medlemmer.

 

Men selvfølgelig skal vi tage de indstillinger med, således at samtlige partier der har medlemmer i et Parlament også får medlemmer.

 

Men Atassut var også inde på fonde, der er ingen tvivl om, at næsten alle ved at Island får en masse midler fra fonden der, og at Island nyder mere af fondet der, og vi ved også, at der er embedsmænd i denne fond, der også fordeler midler.

 

Man har været inde på at Samarbejdsrådene ligesom nærmer sig hinanden og overtager fordelingen og Kaj Egedes forhandlinger i sommers og hans efterfølgende meddelelse, der som lægger op til et nærmere samarbejde mellem de forskellige medlemmer i Samarbejdsrådet, og så skal man udfra de forskellige parlamenters prioriteringer få bedre mulighed for at blive behandlet inden Samarbejdsrådet.

 


Men hvad angår den nye sammensætning, og den nye struktur i Samarbejdsrådet det behandler vi nærmere i november måned, og vores Samarbejdsminister Marianne Jensen her har også selv overfor os medlemmer i Nordisk Råd og Vestnorden Samarbejdsråd, dem har hun lovet at tage de forskellige meningstilkendegivelser med i Nordisk Råd, og jeg og hun har fået mulighed for, at gøre det i Samarbejdsrådet, hvorfor jeg vil takke for de bemærkninger, der er faldet her, i det jeg også lægger vægt på, at det der vedrører økonomi og de forskellige økonomiske midler bliver givet til som og så i forståelse med Atassuts bemærkninger, så kan jeg love at disse ting bliver taget med i vores kommende møde.

 

Og jeg vil heller ikke undgå at nævne, at det Atassuts ordfører var inde på, og som også havde haft deltagere i Vestmannaøerne. Det er rigtigt nok at islændingene, og med den struktur vi har og fiskeri i Nordatlanten, der er det korrekt, at man skal informere hinanden de forskellige lande imellem, og ved de kommende møde, som har vi i de forskellige dagsordenspunkter taget med en redegørelse om fiskeriet fra de forskellige lande, således at vi får et samlet billede af fiskeriet i de Nordatlantiske farvande.

 

Og da vi er et rådgivende organ overfor Landsstyret, så skal jeg nævne, at vores udtalelser altid bliver givet på vegne af Landstinget overfor Landsstyret, således at det er Landsstyret der bestemmer, hvordan det videre arbejde foregå, hvorfor det hele sker i samarbejde med disse organer.

 

Tilsidst skal jeg nævne, at man ikke har taget nogle med i det Vestnordiske Samarbejdsråd, og muligheden og der er tilkendegivet nogle meninger om hvorfor Norge ikke er fuldt ud medlem af VPS, og det er fordi Norge har nogle divergerende interesser i forhold til vores samarbadje i VPS.

 

Hvilket Island også har ønsket, at i det der har nogle parlamentariske relationer, der har man så tænkt på at man eventuelt, at man tager nogler parlamentariske relationer med i det samlede arbejde, da Norge heller ikke er medlem i EU, således at der eventuelt kan laves nogle ændringer, hvorfor vi også tager det med i det næste møde.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for nordisk samarbejde.

 

Med hensyn til Vestnordisk Vestnordens Samarbejdsråd, det er jo et parlamentarisk organ. Jeg skal erindre om, at der er forslag om rekommandationer, som er viderebragt til Landstinget og det samme er sket med hensyn til de pågældende regeringer og parlamenter på Island og Færøerne, og når vi har modtaget disse svar, så vil vi fortsætte arbejdet, og overtage arbejdet og videreføre det.

 


Med hensyn til besvarelsens af Grønlands delegationsformand, vil jeg gerne komme med en tilføjelse, nemlig spørgsmålet om Vestnordenfonden og dens fremtid. Med hensyn til de nordiske Samarbejdsministre, så skal jeg udtale, at de har udarbejdet et forslag netop desangående altså Vestnordenfonden, og den vil blive forelagt under mødet i november mellem Samarbejdsministrene.

 

Vi har forhåbninger, til at de forslag også får en positive resultater for Grønland, og vi vil også på vores side være med til at realisere det. Jeg skal uddybende udtale i den forbindelse, at det  lån der er ydet til Grønland har et antal på 5 ansøgninger, som er blevet støtte, men glædeligvis er der kommet 3 nye i år det er næsten en fordobling i forhold til alle tidligere år, og af Samarbejdsministrens fremgår blandt andet, at Island bliver får flere større fordele, og at Grønland ligeledes får flere fordele, men det er vores håb, at det der kommer på plads i november, således at grundige forberedte ansøgninger også kan blive behandlet i fonden.

 

 

Anton Frederiksen, Kattusseqatigiit.

 

Jeg mener, at det er på sin plads, at erindre Landstingets medlemmer om, at der i henhold til regelsættet om Vestnordens Parlamentarisk Samarbejdsråd ikke har nogen besluttende myndighed, det har blot rådgivende myndighed, og kan komme med indstillinger om, hvem der skal være medlemmer.

 

Derfor mener jeg, at forslag om en repræsentation efter politisk styrkeforhold bør overvejes grundigt, idet det vil begrænse de muligheder der er. Jeg mener selv, at det bedste for Grønland vil være, at flest mulige interesser bliver repræsenteret i Samarbejdsrådet, ikke blot for at de skal deltaget i mødet, men Samarbejdsrådet behandler sager, som er af vigtighed for Grønland, som man ikke får direkte kendskab til, hvis man ikke er det er derfor, det er derfor meget ønskeligt, at man grundigt vurdere denne side af sagen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, formand for Grønlands Delegation.

 

Som rådgivningsinstans skal jeg også udtale om Kulturhuset, som vores Inuit Ataqatigiit også var inde på. Møder møder afholdes i samarbejde med ... for eksempel konferencer for unge samt kvindekongres foreslået, at det skal realiseres kvindeforum hedder det.

 

Når vi har en direkte sekretariatsfunktion i forbindelse med vores Samarbejdsråd, der er påregne vi at udnyttelse af KATUAQ i forbindelse med konferencer og møder, at vi kan vende tilbage til det næste år, så vi indstiller, at man skal kunne benytte også i fremtiden.


 

Mødeleder:

 

Hermed er omtalte punkt om redegørelse for det Vestnordiske Samarbejdsråd færdigbehandlet.

 

Så er der punkter, der skal så er der nogle ting der skal træffes afgørelse i. Det vedrører redegørelse for ændring af dagsorden, som vedtaget ved Landstingets åbning.

 

Landsstyrets Sekretariat har efteranmeldt forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret, hvorefter der foretages tilretninger til loven i overensstemmelse med den tilføjelse til forretningsorden som tinget vedtog under forårssamlingen i 1996.

 

Forslaget foreslås optaget på dagsordenen som punkt 67, og foreslås behandlet ved 1. behandling i morgen tirsdag den 15. oktober. Lovforslaget og forelæggelsesnotatet er omdelt fredag den 11. oktober.

 

Formandsskabet har anset forslaget for, at være af hastende karakter, og skal indstille at tinget godkender at sagen medtages på dagsordenen som foreslået og at 2. behandlingen foretages den 21. oktober og tredje behandlingen den 31. oktober. Er der nogen i mod. Det er ikke tilfældet.

 

Direktoratet for Sociale Anliggende og Arbejdsmarked har på grund af tidspres har anmodet at 2. behandlingen af punkt 45, der vedrører Forslag til Landstingsforordning om børnetilskud udskydes til den 21. oktober. Formandskabet indstiller at dette godkendes, og dette er godkendt. 3. behandlingen finder sted efter dagsordenen den 31. oktober.

 

Og direktoratet for Erhverv, Trafik og Forsyning har på grund af ligeledes på grund af tidspres anmodet om at 3. behandlingen af punkt 38 vedrørende af Forslag om Landstingslov om finansiering af turisterhvervet bliver flyttet fra den 25. oktober til den 29. oktober. Vi skal indstille at dette godkendes af tinget og dette er sket.

 

Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning har på grund af tidspres anmodet om at 2. behandlingen af punkt 20, der vedrører Forslag om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af Miljøet udsættes til den 22. oktober, og vi indstiller at tinget godkender dette og dette er godkendt.

 


Og vi skal meddelelse, at Landstingets Bureau, nu vil efter at også at de nu omtalte forslag er godkendt af tinget vil udarbejde revideret dagsordenen for resten af samlingen. Den reviderede dagsorden der indbefatter samtlige ændringer som tinget har fået forelagt og godkendt omdeles så hurtigt som muligt.

 

Hermed er dagsorden og beslutningerne færdigbehandlet og dagsorden for i morgen er:

 

For det første,

 

Punkt 17. Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift. 2. behandling.

 

Punkt 18. Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter.

 

Punkt 14. Forslag til landstingstillægsbevillingslov ll/1996.

 

Samt punkt 46. Forslag til landstingsforordning om orlov mv. og dagpenge ved graviditet, barsel og adaption.

 

Og punkt 38  Forslag til landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet skal placeres efter punkt 46.

 

Og Punkt 55. Forslag om Nuna Oil A/S udover sine hidtige aktivitetsområder opretter et datterselskab til servicering af mineselskaber i disses undersøgelses- efterforsknings- og/eller udnyttelsesaktiviteter.

 

Og for det andet. Forslag om at den i København værende Råstofforvaltning for Grønland hjemtages her til landet samt at det vedtages, at der skal indledes nye forhandlinger med den danske stat omkring en ny indtægtsfordelingsaftale vedrørende råstofudvinding til erstatning for aftalen af 1989.

 

Punkt 16. Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd.

 

Og punkt 67. Forslag til landstingslov om ændring af landstinglov om Landstinget og Landsstyret.

 

Og jeg skal henvise til udvalgsmøderne.

 

Punktet sluttet

 

Mødet sluttet.