Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 16-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 17. oktober 1996

 

Dagsorden punkt 16

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger)

 

1. behandling.

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets Formand

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

På Landstingets forårssamling i år, vedtog vi en ændret forretningsorden for Tinget. Ændringen vedrører blandt andet personale ansat under Landstinget, det vil sige Landstingets Bureau og Ombudsmanden. Dette personale har efter hidtidig praksis været ansat under Grønlands Landsstyre. Det var intentionen med de nye regler, at dette personale fremover i overensstemmelse med magtfordelingslæren, skulle ansættes direkte under Landstinget.

 

Udmøntningen af denne vedtagelse, krævede tilretning i såvel det gældende aftalekompleks vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, som i tjenestemandsloven fra 1990.

 

Vedtagelsen af ændringen i tjenestemandsloven forudsætter tillige, at Landstinget har fastsat eller færdigforhandlet de regler,  hvorefter personalet fremover skal være ansat. Nærværende forslag indebærer alene, at Landstingets tjenestemænd ikke længere omfattes af loven.

 

Forslaget har været forelagt relevante instanser til høring; NAK, Tjenestemænds- og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland har bemærket, at organisationen ønsker lige vilkår for Landsstyrets, Landstingets og kommunernes tjenestemænd, og at vilkårene fastlægges ved aftale og ikke via ensidigt regulativ. Landsstyret er enig med NAK i, at der bør sikres lige vilkår for tjenestemænd indenfor det offentlige.

 

NAK´s høringssvar er videresendt til Landstingets Bureau. Landsstyret har for ganske nylig modtaget et udkast til regulativ for Landstingets tjenestemænd, og Landstingets Bureau har tilkendegivet, at de vil omdele et nyt udkast. Dette forventes at ske, inden 1. behandling af nærværende lovforslag.

 


Det er Landsstyrets umiddelbare vurdering, at udkastet kræver en nøje gennembearbejdning for at sikre et klart og brugbart regelgrundlag, idet jeg iøvrigt skal henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg igen understrege, at lige vilkår er en væsentlig forudsætning for Landsstyret. Dette er for at undgå ubillig konkurrence mellem de offentlige arbejdsgivere med lønglidning til følge og for, at Landsstyrets omkostningsdæmpende politik får gen­nemslagskraft. Jeg skal derfor foreslå, at lovforslag og regulativforslag gennemgås grundigt ved behandling ved et ad hoc-udvalg.

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 

Siumut skal indledningsvis henvise til sine bemærkninger i forbindelse med behandlingen af redegørelsen, om fordele og ulemper ved den nuværende brug af tjenestemandssystemet på efterårsmødet 1996; punkt 19 i fredags. Bemærkningerne omfattede kritik af det bestående tjenestemandssystem, for blandt andet at være stift i sin form og hæmmende for den udvikling, vi alle ønsker og at konsekvensen derfor bør være en snarlig afvikling af tjenestemandssyste­met.

 

Det lovforslag, der nu skal behandles, er endnu et eksempel på tjenestemandssystemets stivhed.

Siumut erkender imidlertid, at vi indtil tjenestemandssystemet er afskaffet, må følge den lovgivning og de regler, som gælder for området herunder, at de ændringer Landstinget vedtog under forårssamlingen 1996 indebærer, at Landstingets tjenestemænd skal løftes ud af tjenestemandsloven og i stedet reguleres ved aftale og regulativt for Landstingets tjenestemænd.

Denne regulering bør naturligvis, så længe vi fortsat har tjenestemandssystemet, foregå tilsvarende, som for andre tjenestemænd.

 

Siumut vil ikke modsætte sig, at forslaget og regulativet bliver behandlet i et ad hoc-udvalg, blot finder Siumut, at sagen forekommer at blive pustet op til meget mere, end den kan bære ved en ad hoc-udvalgsbehandling. Med disse bemærkninger, kan Siumut tilslutte sig foreslagets overgang til 2. behandling.

 

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

 

Det fremlagte forslag, er endnu et skridt til, at Landstinget helt frigøres fra Landsstyret, således at Landsstyret fremover arbejder som selvstændigt parlament, for eksempel i lighed med praksis i de nordiske lande.

 


Atassut har med interesse gennemlæst de vedlagte lov- og regulativforslag for tjenestemandsan­satte og lignende under Landstinget og Landstingets ombudsmand, og tager de fremlagte forslag til efterretning, idet forslagene er gennembearbejdet og er omskrivninger fra gældende lovgrundlag.

 

Med hensyn til § 43, er Atassut enig i bemærkningen om, at der sker en samordning om lige løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte, uanset om de er tilknyttet Landstinget, Ombudsmandens kontor, Landsstyret eller anden offentlig virksomhed og vi regner med, at dette tilstræbes.

 

Landstingets forfatningsmæssige status som lovgiver og dermed øverste myndighed i dette land, medfører, at Landstinget altid vil have mulighed for at ændre det regelgrundlag, som arbejdsretlige aftaler og overenskomster hviler på. Selvom forhandlingerne, hvad vi forventer, sker centralt og at Landstingsformanden indgår hovedaftale med de respektive organisationer, hvad vi også forventer, kan Landstinget altid ændre loven. Der vil altid være en form for ensidig regelfastsættelse, i hvert fald formelt, når det drejer sig om Landstingets og Ombudmandens forhold.

 

Ovennævnte fremgangsmåde er praksis i Folketingets præsidium.

 

Atassut kan gå ind for, at lov- og regulativforslaget gennemgås grundigt i Lovudvalget før 2. behandlingen her i salen.

 

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit har kun en meget kort bemærkning til forslaget. For det første, vil det være en naturlig opfølgning af adskillelsen af Landstings- og Landsstyreområdet, at Landstingets Formand fremover ansætter de tjenestemænd, der bliver ansat i Landstinget Bureau.

 

Vi går naturligvis ind for, at løn- og ansættelsesforhold forhandles, frem for at blive pålagt ved ansættelse. Vi har her ikke taget stilling til regulativ for tjenestemænd i Landstinget og Landstingets Ombudsmand, idet vi påregner, at denne vil blive forelagt som forslag til Landstinget.

 

Hermed går vi ind for, at tjenestemænd i Landstingets Bureau, bliver ansat af Landstingets Formand.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:


Landstingets forretningsorden blev ændret, og derved bliver der for Landstingets Bureau´s vedkommende mulighed for at meddele budgetmæssige ændringer.

 

Da disse blot er justeringer og at man i forbindelse med debatten om tjenestemandssystemet, så henviser Akulliit Partiiat, at forslaget går videre til sin 2. behandling i sin foreliggende form.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

I Kandidatforbundet er vi tilfredse med landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenstemænd, ved mindre ændringer er blevet ajourført. Endvidere er det tilfredsstillende, at tjenestemænd i Landstingets Bureau og i Landstingets Ombudsmandsinstitu­tion, der hidtil har været ansat under Landsstyret, nu vil blive direkte ansat under Landstinget.

Endelig er det tilfredsstillende, at forslaget har været til høring hos relevante parter og det bør støttes, at Landsstyret har erklæret sig enig i ønsket fra Tjenestemænds og Overenskomstansat­tes Centralorganisation i Grønland, om sikring af lige behandling af Landsstyrets, Landstingets og kommunernes tjenestemænd.

 

Hvad angår kapitel 5, § 31 i udkast til tjenestemandsregulativ, hvor der står, at tjenestemænd afskediges fra udgangen af denne måned, hvori de fylder 65, er det ønskeligt, at der tilføjes; dog kan raske og endnu arbejdsføre tjenestemænd, der endnu er behov for i deres tjenestested opnå dispensation til fortsat at arbejde fra denne grænse.

 

Endelig vil det være af interesse, at få belyst hvilken virkning lovforslaget får for i landet værende tjenestemænd, der er ansat under den danske stat selvom nærværende  lovforslag omfatter Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd, man skal være opmærksom på eventuelle forskelle på behandlingen af de her i landet virkende tjenestemænd.

 

Jeg er enig i det af Landsstyret anførte om, at udkastet til tjenestemandsregulativet bør gennemarbejdes grundigere, og på denne baggrund skal jeg støtte Landsstyrets indstilling om, at lovforslaget og regulativudkastet grundigt bliver drøftet i adhocudvalget.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for økonomiske anliggender og boliger.

 

Tak til partiernes ordførere der i princippet er enige om, at lovforslaget går videre i sin foreliggende form, hvor Siumut også nævnte,at  der lå nogle ting der lige skal understreges.

 


Der blev nævnt fra Siumuts side noget omkring adhocudvalgsbehandlingen, det kan jeg ikke svare på lige nu. På den anden side kom Kandidatforbundet og Akulliit Partiiat ind på, at lovforslaget  går videre i sin foreliggende form, og Atassut nævnte, at den skal behandles i lovudvalget. Det er nødvendigt, at man tager nærmere stilling til dette område.

 

Inuit Ataqatigiit,  jeg har lagt mærke til at Inuit Ataqatigiit også går ind for det, og ligeledes Akulliit Partiiat, og jeg vurderer partiernes budskab således, at de tjenestemænd der har ansættelse i det offentlige skal have lige behandling, det er det budskab der ligger i ordførernes tale. Derfor med hensyn til hvilket organ det skal behandles i vil vi gerne høre fra partiernes side.

 

 

Mikael Petersen, Siumut.

 

Ganske kort, vil jeg blot bemærke, med hensyn til Landsstyremedlemmets spørgsmål om hvilke organ det skal behandles i,  der vil jeg sige, at vi enige i Atassut forslag om, at det bliver behandlet i lovudvalget

 

 

Anton Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Det er så går jeg ud fra, når det der bliver besvaret direkte så går man ud fra ,at det bliver behandlet i relevante udvalg, således at de svar der blev stillet, at de spørgsmål der bliver stillet, kan blive besvaret.

 

 

Mødeleder: Og således er punkt 16 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd færdig. Og den skal så blive behandlet i lovudvalget før den går videre til 2. behandling.