Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 1. oktober 1996 kl. 17.39

 

Dagsordens punkt 17

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender og boliger)

 

1. behandling,

 

Mødeleder:

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift. Det foreslås, at stempelafgiften vedrørende den direkte og indirekte overdragelse af store skibe ophæves samt at stempelafgiften tillige ophæves vedrørende pantsætning af skibe, der anvendes erhvervsmæssigt.Derudover foreslås en præcisering af reglerne om undgåelse af dobbeltstempling i forbindelse med samtidig oprettelse af dokumenter om overdragelse af løsøre og pantebreve.

 

Siden 1991 har Landstinget via tekstanmærkninger i finanslovene fritaget de havgående trawlere for stempelafgift for at lette den fortsatte kapacitetstilpasning i den havgående trawlerflåde. Herefter har overdragelse og pantsætning af trawlere, samt omdannelse af trawlerrederier m.v.  kunnet ske stempelfrit.

 

Landsstyret finder, at tiden nu er inde til at afskaffe afgiften på dette område, da fiskeriet også i fremtiden vil have behov for at tilpasse sig havets ressourcer og derved sikre sig den mest rentable drift. Såfremt stempelafgiften opretholdes, rammer den i realiteten kun mindretallet af samtlige skibsoverdragelser og overdragelser af ejerandele i rederier.

 


Forslaget indebærer samtidigt, at den privat finansierede del af fiskerierhvervet vil blive mere ligestillet det ESU-støttede fiskeri ved ophævelse af stempelafgiften i forbindelse med pantsætning af skibe og både, der anvendes erhvervsmæssigt. Overdragelserne m.v. vedrørende kapacitetstilpasningen i trawlerflåden indgår ikke i det budgetterede afgiftsprovenu på grund af de hidtidige fritagelsesbestemmelser i finanslovene, hvorfor forslaget hverken vil påvirke det samlede provenu i indeværende finansår eller budgetoverslagsårene 1997 og 1998. Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift til Landstingets behandling og efter behandlingen i Skatteudval­get, dets overgang til anden behandling.

 

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 

Fra Siumut kan vi støtte det af Landsstyret fremlagte forslag til ændring af landstingslov om stempelafgift, idet vi ligeledes finder, at tiden er inde til at afskaffe stempelafgiften på overdragelse af store skibe og overdragelse af andele m.v. vedrørende sådanne skibe og på pantsætning af skibe, der anvendes erhvervsmæssigt.

 

Set i lyset af de hidtidige fritagelser for stempelafgift i forbindelse med kapacitetstilpasninger i trawlerflåden, finder Siumut således, at det er hensigtsmæssigt at ophæve afgiften for alle store skibe samt pantsætninger af skibe, der anvendes erhvervsmæssigt. Herved vil lovgivningen nemlig afspejle de aktuelle samfundsforhold, ligesom pantsætning af erhvervsmæssi­ge skibe, der finansieres privat, stempelmæssigt bliver mere ligestillede de ESU-finansierede skibs­anskaffelser. Endelig er Siumut også enig i den foreslåede præcisering af reglerne om, at der ikke skal betales stempelafgift to gange ved samtidig oprettelse af dokumenter af overdragelse af løsøre og pantebreve i forbindelse med løsørekøb, da det vil lette borgernes forståelse af reglerne.

 

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Landsstyrets forslag om ophævelse af stempelafgiften ved direkte og indirekte salg af større skibe og dermed  i forbindelse med ydelse af garantistillelse til erhvervsfartøjerne samt undgåelse af dobbelt stempling ved salg af udstyr og ydelse af garantistillelser, tilslutter Atassut sig fuldt ud. Vi har i Atassut ved flere lejligheder udtrykt, at love og forordninger bør blive tilpasset forholdene på grund af det hårde erhverv til søs, og Landsstyrets forslag svarer meget til vores formål i Atassut, og det vil ikke mindst medføre en bedre økonomi for erhvervsfiskerne. Uden yderligere kommentarer går vi ligeledes ind for indstillingen om forslagets anden behandling i Skatteudvalget.


 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Som bekendt har vi i disse år erkendt, at det er nødvendigt med en bæredygtigt udnyttelse af vore levende ressourcer. Især har vi måttet indføre kvotering af rejefangsten i vore farvande, så vores efterkommere også sikres bestående ressourcer til at øse af vore farvande. Dette har været en nødvendighed og Inuit Ataqatigiit er glad for, at fiskerierhvervenes organisationer ansvarsbevidst har indset dette og vurderer dette som en nødvendighed. Nærværende forslag om ændring af den eksisterende lov er netop et instrument i vores stadige tilpasning af anvendelsen af vore ressourcer, hvilket også Inuit Ataqatigiit anser for at være en normal fremgangsmåde. Samtidig med at vi meddeler vor fulde støtte til forslaget, skal vi ikke undlade at udtrykke... vor tilfredshed med, at vore fiskere, som er blevet finansierede af bankerne med deraf følgende økonomiske problemer i disse år, bliver ligestillede med ESU-finansierede fiskere i bestræbelserne på at lette fiskernes vilkår. Dette harmonerer med Inuit Ataqatigiits seneste års udtalelser sagen vedrørende. Med disse foreløbige korte bemærkninger skal vi udtrykke vort ønske om, at sagen for nuværende henvises til Skatteudvalget inden dens anden behandling her i salen.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat har blandt andet en målsætning, der går ud på lettelse på alle mulige områder for private virksomheder, hvorfor vi kraftigt støtter følgende; for det første a) ændringsforslaget vedrørende landstingslov om stempelafgift om ophævelse af stempelafgiften ved den direkte og indirekte overdragelse af store skibe og b) ophævelse af stempelafgiften vedrørende pantsætning af skibe, der anvendes erhvervsmæssigt, samt for det andet; præcisering af reglerne om undgåelse af dobbeltstempling i forbindelse med samtidige oprettelse af dokumenter om overdragelse af løsøre og pantebreve. Akulliit Partiiat er enig med Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender i, at tiden er inde til at afskaffe afgifter på dette område, da fiskeriet vil have behov for at tilpasse sig havets ressourcer og derved sikre sig den mest rentable drift. Akulliit Partiiat forstår, at forslaget hverken vil påvirke det samlede provenu i indeværende finansår eller budgetoverslagsårene 1997 og 1998. Med disse bemærkninger indstiller Akulliit Partiiat, at forslaget går til Skatteudvalget inden anden behandlingen her i salen.

 

 

Anthon Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 


Jeg har fra Kandidatforbundet med interesse gennemgået forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift. Jeg er enig i ændringsforslagene, men det er ønskeligt, at få oplyst, om de såkaldte 79'ere trawlere allerede i 1991 gennem tekstanmærkninger i finansloven er blevet fritaget for stempelafgift sammen med det, der blev bestemt for de havgående trawleres vedkommende. Forslaget omtaler nemlig ifølge § 1, stk. 2 skibe, der er på 80 bruttotons eller mere. Med disse bemærkninger skal jeg henvise, at ændringsforslaget til landstingsloven går til drøftelse i Skatteudvalget inden anden behandlingen.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Siumuts, Atassuts, Inuit Ataqatigiits, Akulliit Partiiats og Kandidatforbundets bemærkninger vil jeg gerne takke for. Det fremgår, at samtlige partier er enige i det fremsatte forslag. APK og KNAPK er ligeledes enig i dette forslag, hvorfor sagen vil gå videre til udvalget med de bemærkninger, der er faldet her. Til slut vil jeg besvare Kandidatforbundets spørgsmål med et ja, 79'erne har allerede dengang været fritaget for stempelafgift, og det fremgår af de testanmærknin­ger, der er knyttet til de relevante finanslove. Således takker jeg for partiernes ordførerindlæg.

 

 

Mødeleder:

 

Og således er punkt 17, det vil sige forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift, færdig i forbindelse med sin første behandling. Forslaget overgår til udvalgsbehand­ling, forinden det går videre til anden behandling.

 

Vi går over til punkt 18; forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgif­ter. Det er første behandling og det er Landsstyremedlem­met for Økonomiske Anliggender og Boliger, Daniel Skifte, der fremlægger forslaget.

 

Punktet sluttet.