Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 59-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 22. oktober 1996 kl. 17.06.

 

Dagsordens punkt 59

 

Betænkning afgivet af skatteudvalget.

 

Mødeleder: Hans Enoksen, Siumut.

 

 

Ruth Heilmann, forslagsstiller:

 

Tak. Jeg har stillet forslag om beskatning af foreningernes bingospil skal afskaffes, hvis ikke, må indtægterne fra lotteriafgifterne bruges til gavn for foreningernes drift. Det kan ske ved, for eksempel ved at lave en fond for foreninger, der på den måde gør gavn for foreningsarbej­det.

 

Under forårssamlingen var der ikke megen opbakning til mit forslag om, at beskatningsgrund­laget forhøjes fra 200,- kr. til 500,- kr..

 

Jeg synes, at lotterispil, pengespil og bingospil skal adskilles lovmæssigt. Spilleautomaterne drives oftes af de private og bingospil drives af foreningerne, til deres drift. Lotteriindtægterne var på 3,9 mio. kr. i 1995 og 2,5 mio. kr. heraf kommet fra bingospil.

 

Arbejdsbyrden til foreninger og administration, er ikke ret stort, da indtægterne kommer fra hele landet. Jeg genfremstiller forslaget for at starte en debat om emnet. Foreningsarbejdet er nemlig til alle og skaber et godt sammenhold. Vi kender alle vigtigheden af det og at det ikke kan undværes og hele tiden hjælpe til, så den bliver større, derfor skal vi altid støtte foreningsarbejdet og lette deres arbejde.

 

 

Anton Frederiksen, forslagsstiller:

 

Jeg har stillet forslag om afskrivning af gamle restancer, som lyder således; Som bekendt er der mange mennesker, der skylder det offentlige mange penge, som meget gerne skulle betales, men vi har medmennesker, der er blevet kvalt af deres restancer, af de restancer, de overhovedet ikke er i stand til at betale.

 


Specielt under valgkampagner fokuserer man på afskrivning af restancer for mindrebemidlede borgere samt bedre sociale vilkår, hvorfor jeg lægger op til en debat om, at der åbnes mulighed for afskrivning af gamle gæld, og således afhjælpe de sociale vilkår for borgerne.

Følgende restancer til det offentlige, der må anses for at være uerholdelige, kan eksempelvis være følgende;

skatterestancer, huslejerestancer, inklusive BSU og restancer til ESU, det vil sige forældede restancer.

 

Eksempelvis kan nogle af restancerne være opstået ved, at et erhverv, at én af en eller anden årsag er slået fejl og gået i stå, og dermed ikke kan inddrives på nogen som helst måde, fordi de mennesker har vanskeligheder med deres indtjening. Jeg skal således foreslå, at der skabes mulighed for afskrivning, af nogle af de enorme restancer, der samtidigt vil lette incassovirk­somheden.

 

 

Mødeleder:

 

Og hermed forelægges betænkningen fra Skatteudvalget af den midlertidige Formand; Knud Sørensen.

 

 

Knud Sørensen, Midlertidig Formand for Skatteudvalget:

 

Forslag fra Landstingsmedlem Ruth Heilmann om beskatning af foreningernes bingospil skal afskaffes, hvis ikke, må indtægterne fra lotteriafgiften bruges til gavn for foreningernes drift, samt for det andet; forslag fra Landstingsmedlem Anton Frederiksen om afskrivning af gamle restancer, som begge er henvist til behandling i Skatteudvalget, skal Skatteudvalget i den forbindelse fremkomme med følgende betænkning;

 

Da Formand Agnethe Davidsen er forhindret, på grund af rejse, skal jeg som Næstformand fremkomme med betænkningen.

 

Skatteudvalget har i sine møder den 2. og 9. oktober 1996, behandlet de to medlemmers forslag, ligesom forslagsstillerne den 9. oktober 1996 var indkaldt til møde med Skatteudval­get. Dog mødte Landstingsmedlemmet Anton Frederiksen ikke op.

 

Vedrørende forslag fra Landstingsmedlemmet Ruth Heilmann, Skatteudvalget har nærmere overvejet Landstingsmedlem Ruth Heilmanns forslag om, at foreningernes bingospil undtages fra lotteriafgiftspligt eller at provenuet fra lotteriafgiften anvendes til foreningernes drift. Forslaget er begrundet i ønsket om, at støtte og lette foreningsarbejdet, da foreningsarbejdet er til gavn for alle og skaber et godt sammenhold.


Til forskel fra foreningernes bingospil, hvor indtægterne bruges til foreningernes drift, drives spilleautomater oftes af private. Det foreslås på denne baggrund, at foreningernes bingospil i relation til lotteriafgiftloven, bør adskilles fra andre lotterier og pengespil.

 

Skatteudvalget har konstateret, at lotteriafgiftpligten netop blev indført med henblik på, at fritage præmiemodtagere for beskatning af præmierne og samtidigt lette administrationen for foreninger og andre, der afholder lotteri.

 

Den administrative lettelse består i, at den, der afholder lotteri, ikke skal foretage indberetning til Skattemyndighederne af de enkelte præmiemodtagere. Der skal således blot indeholdes en afgift af de udloddede præmier, idet præmiernes og afgiftens størrelse anmeldes samlet, uden angivelse af, hvem præmiemodtagerne er.

 

Som nævnt under forårssamlingen, i forbindelse med det andet forslag fra Landstingsmedlem­met Ruth Heilmann, om lettelse af foreningsarbejdet via lempelse af lotteriafgiften, finder Skatteudvalget fortsat, at den eksisterende indeholdelses- og anmeldelsespligt er enkel at administrere for foreningerne, da anmeldelse sker samlet på en blanket og da afgiftens størrelse let kan beregnes ved hjælp af den tabel, der udleveres fra Skattedirektoratet og kommunekon­torerne.

 

Såfremt foreningernes bingospil undtages fra lotteriafgiftsloven indebærer det umiddelbart, at de udloddede præmier bliver omfattet af præmiemodtagerens skattepligtige indkomst og at foreningerne skal foretage en beretning til skattemyndighederne, ligesom det var tilfældet, før lotteriafgiftspligten blev indført.

 

På baggrund af erfaringerne fra dengang, finder Skatteudvalget, at de ulemper, der følger i relation til foreningernes detaljerede indberetningspligt til skattemyndighederne, den øgede skattemæssige administrative kontrol, opstående af flere restskatter med videre, vil være uhensigtsmæssigt.

 

Såfremt lotteriafgiftspligten ophæves for foreningernes bingospil kombineret med, at de udloddede præmier, undtages fra præmiemodtagerens skattepligtige indkomst via en ændring af indkomstskatteloven, vil det alene være de enkelte præmiemodtagere, der bliver økonomisk tilgodeset.

 

Skatteudvalget lægger i denne forbindelse vægt på, at vi for spillerne ikke gør den store forskel, hvilke typer spil, de vælger at deltage i, da deres fælles primære interesse, er chancen for at vinde et større beløb, mod satsning af et mindre beløb.

 


Da foreningerne i dag konkurrerer på lige fod med eksempelvis indehavere af spilleautomater, udbydere af skrabelodspil med videre, vil det således virke konkurrenceforvridende i forhold til de andre, der udbyder spil i Grønland. At foreningerne vil kunne reklamere med skatte- og afgiftsfrie præmier og dermed overtage de øvrige udbyderes spille- og indtægtsgrundlag.

 

Endelig vil en sådan løsning åbne op for mulighed for omgåelse af skattereglerne ved etablering af proformaforeninger, da der herefter ikke vil være nogen form for indberetningspligt for foreningerne.

 

For så vidt angår forslaget om, at afgiftspligten for foreningernes bingospil opretholdes og afgiftsprovenuet fra lotteriafgiften anvendes til gavn for foreningernes drift via en fond eller lignende, finder Skatteudvalget, at det strider mod princippet om, at der ikke via skatte- og afgiftlovgivningen skal føres indirekte tilskudspolitik.

 

Endvidere finder Skatteudvalget, at begge forslag indebærer vanskelige afgrænsningsmæssige problemer vedrørende, hvilke foreninger, der kan afholde afgiftsfrie spil, eller hvilke foreninger, det eventuelt øremærkede provenue skal uddeles til.

 

Endelig finder Skatteudvalget, at det reelle problem ikke vedrører de eksisterende afgifts- og skattesystem i sig selv, men mere foreningernes økonomi generelt og at det vil være uhensigtsmæssigt via skatte- og afgiftlovgivningen at foregribe den forventede ændring af fordeling af tipsmidlerne til foreningerne i Grønland.

 

Et enigt Skatteudvalg, kan således ikke tilslutte sig det stillede forslag, idet Skatteudvalget finder, at formålet med forslagene ikke vil blive opnået af denne vej.

 

Samtidigt skal Skatteudvalget henstille, at såfremt foreningernes økonomiske vilkår skal forbedres, bør det ikke ske ved afgifts- eller skattelempelser, men ved ydelse af direkte tilskud, på lige vilkår, således at de foreninger, der finansierer deres drift via bingospil, ikke stilles bedre end de foreninger, der finansierer deres drift på andre måder. Stillingtagen hertil ligger imidlertid udenfor Skatteudvalgets ressort.

 

Vedrørende forslag fra Landstingsmedlem Anton Frederiksen, Skatteudvalget har nærmere overvejet Landstingsmedlem Anton Frederiksens forslag om afskrivning af gamle restancer.

Indledningsvis skal det understreges, at et enigt Skatteudvalg kan tilslutte sig, at der bør sættes kraftigt focus på de offentlige restancer. Restancespørgsmålet er et komplekstområde, som ikke kan løses ved afskrivning af fordringerne alene, selvom det er givet, at afskrivninger af uerholdelige fordringer, vil betyde en lettelse i dagligdagen, for et ikke ubetydeligt antal mennesker og deres familier.


Instrumenterne til inddrivelse af offentlige fordringer i dag, har gode potentialer i sig selv, når de iøvrigt bliver udnyttet effektivt. Lovgivningen på restanceområdet er, ved vedtagelsen af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, blevet væsentligt forbedret, idet denne lov supplerer retsplejelovens og indkomstskattelovens bestemmelser om tvangsfuldbyrdelse af visse typer af offentlige fordringer, gives ved, at udvide antallet af fordringstyper, der kan inddrives efter retsplejelovens regler, og dels ved at give pantefogeder­ne mulighed for at forsøge at forebygge restanceopbygninger. Derudover giver de enkelte særlove muligheder for, at der i visse særlige tilfælde, kan bevilges enten henstand eller eftergivelse af gæld, samtidigt med, at enhver kreditor, herunder den enkelte kommune, har adgang og i visse tilfælde pligt til at afskrive deres fordringer.

 

Dette gælder for eksempel, når fordringer har mistet deres retskraft på grund af forældelse.

Skatteudvalget skal understrege, at udvalget finder det nuværende instrumenter til afviklinger af restancer i sig selv, er ganske udmærkede, og at man ved bedre udnyttelse af deri liggende adgang, kan komme ganske langt i afviklingen af restancerne.

 

Dette stiller krav om, at indsatsen skal koncentreres således, at både skyldnerne og kreditorerne oplyses om deres rettigheder og pligter, for så vidt angår mulighederne for afskrivning af gæld, eller for så vidt angår lempeligere afdragsordninger.

 

Et enigt Skatteudvalg skal således henstille til Landsstyret, at der i samarbejde med blandt andet KANUKOKA, tages initiativer til en bedre og mere direkte formidling af oplysninger om rettigheder og pligter til såvel skyldnere, som kreditorer, herunder pantefogeder, for så vidt angår muligheder for afskrivning. Og medlemmer af Skatteudvalget er; Agnethe Davidsen, Formand og  Mikael Petersen, begge fra Siumut, Knud Sørensen og Sivert K. Heilmann fra Atassut og Johan Lund Olsen fra Inuit Ataqatigiit.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

På Landsstyrets vegne, kan jeg kun give udtryk for enighed i Skatteudvalgets konklusioner, vedrørende de to forslagsstillere, Landstingsmedlemmerne Ruth Heilmann og Anton Frederiksen. Det er nemlig også Landsstyrets opfattelse, at forslaget vedrørende foreningernes bingospil og lotteriafgiften i realiteten, drejer sig om foreningernes økonomi generelt og ikke selv ved lotteriafgiften, der iøvrigt er forholdsvis let at administrere.

 


Landsstyret forventer, at resultatet af de hidtidige forhandlinger, mellem Landsstyret og den danske Regering vil munde ud i, at den danske Regering vil fremlægge et lovforslag i indeværende folketingssamling, vedrørende ændret fordeling af tips- og lottomidler således, at der forhåbentlig skabes mulighed for at yde flere og større tilskud til visse foreningers alment velgørende arbejde.

 

For så vidt angår forslaget om afskivning af gamle restancer, finder Landsstyret også, at de nuværende regler om afvikling af restancer umiddelbart er tilstrækkelige, såfremt reglerne følges i praksis.

 

For at reglerne kan få den tilsigtet virkning, vil Landsstyret, i samarbejde med blandt andet KANUKOKA snarest tage initiativ til at udbygge det igangværende arbejde med hensyn til, at oplyse om de i reglerne indeholdte rettigheder og forpligtelser.

Til slut skal jeg på Landsstyrets vegne takke Skatteudvalget for den enighed, der er om disse spørgsmål og at de er nået til enighed.

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 

Vi skal fra Siumut udtale vedrørende de forslag, der er blevet behandlet i Skatteudvalget og den betænkning, der er i den forbindelse, den støtter vi og uden yderligere bemærkninger, går vi ind for de indstillinger, der er fremsat i betænkningen.

 

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Vi skal fra Atassut udtrykke vor generelle tilslutning til Skatteudvalgets indstillinger i forbindelse med Landstingsmedlemmerne Ruth Heilmanns og Anton Frederiksens forslag.

Desuden vil vi blot henvise til Skatteudvalgets klare redegørelse om betjeningen og mulighederne i forbindelse med Landstingsmedlemmernes forslag.

 

Vi skal endvidere udtrykke vor tilslutning til Landsstyrets svarnotat.

 

Og med disse korte bemærkninger, går Atassut ind for alle indstillinger i betænkningen.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Under henvisning til udvalgets grundige behandling af vore Landstingskollegaer Ruth Heilmanns og Anton Frederiksens forslag, skal vi fra Inuit Ataqatigiit meddele, at vi er tilfredse med de svar, udvalget har givet gennem sin betænkning, hvorfor Inuit Ataqatigiit går ind for forslaget.


 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat bemærker, at der er enighed i Skatteudvalgets konklusioner vedrørende de to forslag fra Landstingsmedlemmerne Ruth Heilmann og Anton Frederiksen, idet det her drejer sig om foreningernes økonomi generelt og ikke selve lotteriafgiften.

 

Vedrørende afskrivning af gamle restancer, finder vi ligesom Landsstyret, at, de nuværende regler om afvikling af restancer umiddelbart er tilstrækkelige, såfremt reglerne følges i praksis.

Akulliit Partiiat tilslutter sig ligeledes Landsstyrets intensioner om, i samarbejde med blandt andet KANUKOKA, snarest muligt at udbygge det igangværende arbejde med hensyn til, at oplyse om, de i reglerne indeholdte rettigheder og forpligtelser.

 

Med disse få bemærkninger, tager vi betænkningen afgivet af Skatteudvalget til efterretning.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Først skal jeg beklage fra Kandidatforbundet, at jeg ikke har kunnet efterkomme anmodningen fra Skatteudvalget om, at komme til udvalgets møde den 9. oktober, da jeg netop på det tidspunkt deltog i et af Landsstyret indbudt møde om finanslovforslaget. Det møde fandt jeg nødvendigt, at være med i.

 

Vedrørende Landstingsmedlem Ruth Heilmanns forslag, er det beklageligt, at udvalget ikke har kunnet være enig i dette forslag, da der her i landet, dels findes foreninger, der alene kan sætte lid til bingomidler, som indtægtskilde og som ikke kan opnå støtte fra tipsmidlerne. Derfor er det beklageligt, at disse foreninger ikke til dels, kan få støtte til økonomien ad den vej.

 

Når man nu overvejer det grundigt, bliver foreningernes bingoaftener udsat for konkurrrence fra KNR-TV og dette bør stoppes. De offentliges virksomheder bør ikke tage konkurrencen op med foreninger, der i forvejen har store vanskeligheder med driften.

 

Vedrørende forslagene, er jeg glad for, at Landsstyret vil igangsætte tiltag, i samarbejde med KANUKOKA, for at iværksætte et bedre oplysningsarbejde overfor skyldnere og kreditorere, om mulighederne for gældsanering, om rettighederne og forpligtelserne i forbindelse hermed. Jeg vil på et senere tidspunkt fremkomme med en forespørgsel om, hvordan det går med arbejdet.

 


Med disse bemærkninger, vil jeg sige tak for Skatteudvalgets betænkning og besvarelsen fra Landsstyret.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Jeg skal blot her til sidst, takke partierne og Kandidatforbundet for, at de går ind for forslaget i den  foreliggende form.

 

Jeg har noteret mig, at samtlige ordførere har sagt, at de har bemærket, at Skatteudvalget har arbejdet grundigt med sagen og jeg vil ikke uddybe det yderligere, da der er enighed.

 

 

Ruth Heilmann, ordfører for Siumut:

 

Jeg siger tak.

 

Jeg vil vedrørende mit forslag fremkomme med følgende;

 

Ved sidste valgkampagne, så har vi her fremsat forslag, her i Landstinget og jeg har selv ønsket at fremkomme med et ønske fra vælgerne, fordi det er den vej, jeg bør gå. Men jeg har bemærket mig, at Skatteudvalget gennem betænkningen og Landsstyret også gennem sit svar, ikke støtter, det forslag, idet man skeler til de efterfølgende problemer, der kan opstå.

 

Jeg er tilfreds med Skatteudvalgets arbejde, hvor jeg er blevet indkaldt til Skatteudvalget for, at redegøre for mit forslags nærmere indhold. Jeg har blandt andet meddelt der, at jeg beklager, at mit forslag ved oversættelsen til dansk, er oversat sådan, at den kunne misforstås. Vi ved jo alle, at bingo indgår i høj grad i forbindelse med foreningernes finansiering af deres drift.

 

Det er jo også beklageligt for foreningerne, at de bruger bingospillet, som indtægtskilde. Det er jo sådan, at foreningerne arbejder til gavn, både for børn, unge og ældre. Der er jo mange, som bruger tid på, at dyrke disse interesser og de har løst store opgaver, og derfor ønsker jeg, at der skal ske en større oplysningskampagne omkring det dybere formål med bingospillet, idet der er tale om en bestemmelse i lovgivningen, der er udarbejdet for, at lette forholdene for de, der benytter sig af bingospil.

 

Det jeg glæder mig til, er, at Landsstyret indgår en aftale omkring anvendelsen af tipsmidlerne, så skal jeg udtale, at jeg håber, at man kan få større midler til fordeling til foreningernes arbejde.


Og jeg skal til slut udtale, det jeg har efterlyst tidligere, nemlig idrætsrådet, at den nu er en realitet, men derudover er der jo foreninger, som ikke er idrætsforeninger, derfor mener jeg, at der også bør etableres et foreningsråd, og jeg skal opfordre til, at man overvejer etableringen af et foreningsråd.

 

Jeg takker for, at der er taget stilling til mit forslag, både fra Skatteudvalget, Landsstyret og fra partierne og speciel tak til Kandidatforbundet, der går ind for mit forslag.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Som forslagsstiller, vil jeg også komme med en kort kommentar, selvom det måske ikke er helt nødvendigt. Men jeg er trods alt glad for, at Landsstyret har sat et initiativ i gang således, at der kommer et større oplysningsarbejde overfor restanter og omkring deres rettigheder, og jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at foregå, idet det jo er en mangel nu således, at man nu kommer i gang med et større oplysningsarbejde overfor restanterne.

 

 

Knud Sørensen, Fungerende Formand for Skatteudvalget:

 

Jeg har erfaret, at samtlige partier siger, at Skatteudvalget har udført et godt arbejde, det er ikke til at misforstå.

 

Jeg siger tak for denne vurdering. Vi har også udført et godt arbejde og det skal heller ikke misforstås.

 

Det er jo ikke forbudt at stille spørgsmål, men derfor må man også undersøge de ting, som kan bremse ens forslag og derfor er det bedst lige at undersøge sådanne ting umiddelbart, før man stiller et forslag, men det er jo ikke forbudt, at stille et hvilket som helst forslag. Derfor er disse to forslag blevet behandlet grundigt i udvalget og som sædvanlig også fået hjælp af sine dygtige embedsmænd, men desværre afgår den nuværende sekretæren pr. 1. januar, det er vi kede af i Skatteudvalget. Men det forslag, som Ruth Heilmann fremkom med, er fremsat for anden gang og jeg håber, hun nu har fået en god forklaring på, hvorfor forslaget er blevet tilbagevist. Det er jo flertallet af Landstinget, som har tilbagevist forslaget.

 

Vi anser allesammen landstingsarbejdet af stor vigtighed og når man bliver medlem af en bestyrelse i en forening, så påtager man sig et stykke arbejde. Det er en pligt, som man også skal udføre, som alle andre.

 


Hvad angår den fejl, der eventuelt måtte være i den danske oversættelse, det har ikke været noget til hinder for i vores arbejde, fordi vi har behandlet det på grønlandsk. Vi har haft udgangspunkt i det oprindelige grønlandsk-skrevet forslag, men hvad angår idrætsrådet og foreningsrådet, det ligger udenfor Skatterådets ressortområde, hvorfor forslagsstilleren kan henvende sig til andre vedrørende disse ting.

 

Anton Frederiksen lægger stor vægt på, at man foretager en høring og jeg har ellers erfaret, at han  på grund af anden mødeaktivitet, var forhindret i at møde op til Skatteudvalget, men det er jo også en god kutyme, at man lige løfter røret og siger, at man er forhindret i at komme. Vi kunne jo ellers have ventet på dig.

 

Men hvad angår restancer og inddrivelse af restancer, der har vi nogle meget, meget klare regler, som Anton også udmærkede godt selv kender, som han også i kraft af sit job, også har berøringsflader med det. Der er jo også mulighed for, at man afskriver en restance, såfremt man erfarer, at et menneske er fuldstændig ude af stand til at betale sin gæld, således at man kan eftergive en gæld.

 

Kommunerne har jo også til deres driftsudgifter, også afsat midler til eftergivelse af forskellige restancer, der er jo flere muligheder for at dække den gæld, folk er blevet ude af stand til at betale og jeg mener, at Skatteudvalget har lavet en betænkning til alles tilfredshed.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Jeg har ikke nogen klagepunkter til, hvordan arbejdet er pågået, og jeg har heller ikke lyst til at klage.

 

Hvad angår foreninger. Den, der udfører et arbejde, vil få løn for det. Men det gælder jo overhovedet ikke for foreningsarbejdet, fordi der er folk, der arbejder meget for foreningerne og alligevel ikke får noget for det.

 

Jeg har ikke stillet et forslag, bare for egen vindings skyld, men har tænkt på befolkningen, som sådan, fordi jeg selv også, i kraft af mit arbejde har kendskab til hvilke udveje, der er, og det er heller ikke på sin plads, når nogen siger, at jeg blot tager andres tid. Men mit forslag skal ses sådan, at en bedre betjening af borgerne og man åbner også nu mulighed for, at et større oplysningsarbejde, og forslaget skal ikke ses, som blot, at ville stille et forslag. Jeg er også glad for, at man nu har igangsat et større oplysningsarbejde, ud fra mit forslag.

 

 


Knud Sørensen, Fungerende formand for Skatteudvalget:

 

Jeg har ikke sagt, at du blot har givet os ekstra arbejde, men for at lette arbejdet, så sagde jeg, at man lige skal undersøge forholdene, før man stiller et forslag, det har ikke noget med løn at gøre, for løn for arbejdet, det gælder jo ikke for foreninger, fordi foreningsarbejdet sker på frivillig basis, og såfremt en forening har lyst til at takke en medarbejder, så har foreningerne også selv mulighed for at give erkendtlighed ad den vej.

 

 

Mødeleder:

 

Og således er betænkning afgivet af Skatteudvalget, færdigdebatteret, og vi er således også færdige med samtlige dagsordens punkter for i dag.