Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 67-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 17. Oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 67

 

 

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov og Landstinget og Landsstyret.

(Landsstyreformanden)

 

1. behandling

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets Formand.

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

 

Landstingets Formandskab har anmodet om, at Landsstyret til Landstingets efterårssamling fremsætter et forslag om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

 

Efter debatten om Landstingets budgetforhold i efteråret og vinteren 1995 og 1996, og den pågående adskillelse procedure mellem Landsting og Landsstyre fremsendte Landstingets formand forud for Landstingets forårssamling 1996 et forslag til Landsstyret om en mindre ændring i Landstingslov om Landstinget og Landsstyret, således at det i overensstemmelse med de faktiske forhold fremgik af loven, at det er Landsstyret, der fremsætter finanslovsforslaget.

 

Landsstyret meddelte i den forbindelse, at man fandt lovændringen lille og ønskede den optaget i et større ændringsforslag på Landstingets efterårssamling 1996, hvilket Landstingets Formandskab tog til efterretning.

 

På Landstingets forårssamling 1996 blev der foretaget en justering af Landstingets forretningsor­den, således at Landstingets Udvalg til Forretningsordenen fik kompetence til, at meddele tillægsbevillinger mellem Landstingets samlinger, for såvidt angår Landstingets budgetforhold. Denne ændring af Landstingets forretningsorden forudsætter tillige, at der sker en mindre justering i Landstingsloven om Landstinget og Landsstyret.

 

Da der alene er tale om rent tekniske justeringer af landstingsloven skal Landsstyret indstille at forslaget overgår til 2. behandling i Landstinget i uændret form.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:


Dette ændringsforslag er et produkt af  en tidligere sag mellem Landsting og Landsstyre. Det drejer sig om en afklaring af kompetencefordelingen mellem de to instanser, når det drejer sig om bevillingsansøgning til Landstingets budget.

 

Ændringsforslaget er en tilpasning af en allerede anvendt praksis, og vi vil fra Siumuts side anbefale løsningsmodellen. 

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

Vi har i Atassut deltaget med interesse i justeringen af Landstingets forretningsorden, som vil indebære en adskillelse mellem Landsting og Landsstyre, hvorfor vi også tager medansvar herfor.

 

Og vi går også ind for et ikraftrædelsestidspunkt pr. 1. november 1996, og at forslaget går til 2. behandling i sin form.

 

 

Lars Sørensen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Med hensyn til det forelagte forslag, skal vi herfra Inuit Ataqatigiit udtale, at vi fuldt ud støtter forslagets intentioner, idet forslaget i sin helhed jo er udtryk for en implementering af en tidligere vedtagelse om en nødvendig adskillelse mellem hvilket beføjelser Landstinget skal have og hvilke Landsstyret også skal have i fremtiden.

 

Og med disse ganske korte bemærkninger skal Inuit Ataqatigiit allerede her udtale, at vi agter at indstille, at forslaget i sin nuværende form og indhold overgår til 2. behandling, og at vi også senere agter at stemme for forslaget ved den endelige  3. behandling.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Da der alene er tale om tekniske justeringer af Landstingsloven skal Akulliit Partiiat indstille, at lovforslaget overgår til 2. behandling  i den foreliggende form.

 

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit/Kandidatforbundet:

 


Da ændringsforslagene til landstingsloven er tilpasset lovens ordlyd, de reelle forhold i dag samt Landstingets forretningsorden er jeg fra Kandidatforbundet enig i disse, og jeg skal herved henstille, at lovforslaget går videre til 2. behandlingen i sin nuværende form.

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

 

Jeg siger tak.

 

 

Mødeleder.

 

Og dermed er punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret færdigbehandlet i 1. behandlingen og overgår dermed til 2. behandling i sin nuværende form.