Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 68-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 28. Oktober 1996

 

Dagsordenens punkt 68

 

Betænkning afgivet af Energi- og Telekommunikationsudvalget.

(Udvalgets formand og Evald Brønlund).

 

 

Mødeleder: Knud Sørensen, Landstingets Formand.

 

 

 Evald Brøndlund, forslagsstiller.

 

Jeg har til efterårssamlingen 1996 fremsat følgende forslag:

Alle her i salen ved at der bruges mange penge ved eftersøgninger når  nogen  farer vild eller forsvinder her i vort land. Bl.a. foretages der eftersøgninger, også når det er unødvendigt,  da VHF-radio ikke benyttes i videre omfang. I Ittoqqortoomiit-området kan skibsradio ikke benyttes, da der ikke findes sendere. Heldigvis ejer kommunen nogler transportable radioer  der benyttes af folk på fangststederne. Imidlertid kan de ikke altid benyttes, formentlig på grund af de høje fjelde syd for byen, men man siger også, at radioerne ikke kan bruges når der forekommer forstyrrelser i dårligt vejr.

Hver sommer sejler folk ind i fjorden for at tage på ørredfangst. Ørredfangsten ligger langt fra Ittoqqortoormiut og er beliggende ca. 160-180 km fra Ittoqqoortoormiit . Når man tager på ørredfangst følger der naturligvis mange børn med, og i nødstilfælde kan man ikke få kontakt med Ittoqqortoormiut over radioen. Som jeg nævnte før har man forsøgt sig med kommunens radioer, men uden held og vi kender ikke årsagen. Storisen kommer ind i mellem ind i fjorden og gør sejledsen meget vanskelig, om ikke umulig. Det sidstnævnte er ikke nogen overdrivelse, men er sagt på  baggrund af vores  egne erfaringer. Vejret i Grønland  kan være meget dårligt. Især i vinterhalvåret kan det til tider skabe store problemer for fangere og andre farende, da VHF-radioen  ikke kan benyttes i dårligt vejr. Fangerne siger da også, at VHF-radioen ikke kan tages i brug før der etableres sendere i området.

Jeg foreslår derfor at der snarest igangsættes arbejde med  at etablere VHF sendere i de høje fjelde syd for Ittoqqortoormiut.

 

 

 

Mikael Petersen, formand for Energi- og Telekommunikationsudvalget.

 


Landstingets Udvalg for Energi og Telekommunikation har afholdt to møder forud for afgivelse af betænkningen. Udvalget har foretaget en nærmere præcisering af udvalgets arbejdsområder, ligesom der er fremsat en forretningsorden for Udvalget.

 

Udvalget har behandlet medlemsforslag  fra Hr. Evald Brønlund, "Redegørelse om de fremtidi­ge relationer på teleområdet mellem Grønland og Danmark", samt   "Redegørelse for fremmed­finansiering af vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq".

 

Etablering af VHF-sender i Ittoqqortoormiit-området.:

 

Landstingsmedlem Evald Brønlund har stillet forslag om etablering af en VHF-sender i Ittoq-qortoormiit placeret i fjeldene syd for byen.

 

Med henblik på behandling af medlemsforslaget er der indhentet oplysninger fra TELE Green­land, der for det første kan oplyse, at det er den danske stat, der har ansvaret for de maritime nød- og sikkerhedskommunikationstjenester, og at TELE Greenland varetager den daglige drift af sikkerhedstjenesten. En udvidelse af den nuværende VHF-radiodækningsgrad kan derfor kun gennemføres i samarbejde med Tele Danmark.

 

For det andet  kunne Tele Greenland oplyse, at i takt med det offentlige telekommunikationsnet løbende udbygges, udvides VHF-dækningen også hvor det viser sig at være formålstjenligt og økonomisk forsvarligt.

 

I den forbindelse understreges det, at en fuld dækning af de beskrevne områder vil kræve anlæg af adskillige positioner med meget store anlægs- og driftsomkostninger til følge.

 

Samtidig henledte man opmærksomheden på, at investeringer af denne art kan sammenlignes med tilsvarende andre steder.

 

Fra Udvalgets side vil man overfor Landsstyret indstille, at Landsstyret arbejder for,  at Tele Greenland udvider sine aktiviteter med henblik på at undersøge mulighederne for at udbygge radioforbindelserne i Angmagsssalik-området, til også at omfatte Ittoqqortoormiit-området.

 

Endvidere kan det fra Udvalgets side anbefales, at anskaffe en såkaldt PLB-sender således, at man kan lokalisere nødstedte via satellit.

 

 

Redegørelse om de fremtidige relationer på Teleområdet mellem Grønland og Danmark.

 


Grønlands Hjemmestyre har hidtil "kun" haft ansvar for telekommunikationen internt i Grøn­land, mens den danske stat har haft eneret på telekommunikation mellem Grønland og omver­denen.

 

"Redegørelse om de fremtidige relationer på Teleområdet mellem Grønland og Danmark" foreligger nu. Redegørelsen indeholder som en hovedkonklusion en anbefaling af, at der skaffes lovmæssigt grundlag for, at den fulde lovgivende og administrative myndighed overdra­ges til Grønlands Hjemmestyre, således at hjemmestyret selv kan træffe beslutninger om blandt andet helt eller delvis liberalisering af telekommunikation og teletjenester i, samt til og fra Grønland.

 

Endvidere er det i redegørelsen anbefalet, at den danske stat fremover vedstår et ansvar for at sikre, at vilkårene for Grønlands adgang til den nødvendige satellitkapacitet ikke er til hindring for, at teletrafikken kan afvikles på lige fod med teletrafikken i den øvrige del af Rigsfællesska­bet.

 

Siden hen har Landsstyret tilsluttet sig redegørelsens anbefalinger, således at den nødvendige lovgivning efter planerne kunne gennemføres her i Landstingets efterårssamling og i Folketin­get. Men som følge af en række forsinkelser i den generelle danske lovgivning har man fra dansk side meddelt, at den nødvendige lovgivning indenfor Teleområdet vil blive forsinket. Af disse årsager vil lovforslaget først blive forelagt på Landstingets forårssamling 1997 i stedet for nu.

 

Udvalget skal i denne sammenhæng meddele, at det har taget redegørelsen til efterretning og Udvalget forventer, at Landsstyret påser, at Forskningsministeriet også har færdigbehandlet den nødvendige danske lovgivning indenfor Teleområdet til Landstingets forårssamling.

 

Endelig vil Udvalget anbefale, at redegørelsen omdeles til Landstingets medlemmer således, at Landstinget allerede nu kan blive orienteret forud for den forventede lovgivningsproces på næste samling.

Og denne redegørelse er nu omdelt til samtlige landstingsmedlemmer.

 

 

Redegørelse for fremmedfinansiering af vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq og Taser­suaq.

 

Udvalget har drøftet redegørelsen for fremmedfinansiering af vandkraftpotentialer ved Qorlor­torsuaq og Tasersuaq, og er enige i Landsstyrets indstillinger.

 


I forbindelse med en eventuel etablering af vandkraftværker er det vigtigt, at anvende lokal arbejdskraft i så stort et omfang som muligt. På dette baggrund skal udvalget anbefale, at de mekanismer til at øge brugen af grønlandsk arbejdskraft som i dag finder anvendelse i anlæg­gelsen af de regionale landingsbaner, søges forbedret, også ved eventuel anlæggelse af vand­kraftværker og evt. gøre dem strammere.

 

Etablering af nye elværker er kostbare og udvalget skal derfor anbefale, at Landsstyret forinden sådanne investeringer vurderer mulighederne for etablering af vandkraftværker. På denne måde sikres en fortsat forfølgelse af landstingets målsætning om, at fremme den mest samfundsøko­nomiske og miljøvenlige ernergiforsyning samt formindske samfundets afhængighed af olie.

 

 

Udvalget har følgende medlemmer;

 

Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit.

Jakob Sivertsen og Peter Ostermann fra Atassut.

Elisa Christiansen fra Siumut, og Mikael Petersen ligeledes fra Siumut.

 

 

 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlem for Erhverv, Trafik og Forsyning

 

Landsstyret skal knytte nogle bemærkninger til Udvalget for energi og telekommunikations betænkning.

 

Med hensyn til mulighederne for at etablere VHF i Ittoqqortoormiit tilslutter Landsstyret sig den grundige behandling i Udvalget. Man har ikke blot vurderet mulighederne for at etablere VHF, men har fundet og anbefalet løsninger omkring de maritime radiokommunikationsfor­hold, som på udmærket vis vil kunne skabe større sikkerhed under sejlads og under færden i det store landområde. Tilmed er en af sikkerhedsforanstaltningerne - PLB'en (Personal Locator Beacon) - en nødsender, som benytter sig af et verdensomspændende sikkerhedssystem, og tilmed til en overkommelig pris.

 

Landsstyret vil holde sig orienteret om mulighederne for at etablere flere VHF-stationer, også i Ittoqqortoormiit-området. Landsstyret vil også have dette i tankerne, i forbindelse med, at der forventes påbegyndt en revision af radiokommunikationsloven, som er den overordnede lovgiv­ning for den maritime nød- og sikkerhedstjeneste.

 


Med hensyn til redegørelsen om de fremtidige relationer på teleområdet mellem Grønland og Danmark var det en skuffelse for Landsstyret, at Forskningsministeriet ikke blev færdig med den danske bemyndigelseslov, som skulle have været udvidet til også at give Grønlands Hjem­mestyre bemyndigelsen til telekommunikation til og fra Grønland. Landsstyret var ellers færdig med et forslag til konsekvensændring af vor egen Landstingsforordning.

 

Landsstyret har dog forståelse for, at den megen lovgivning i Danmark i anledning af teleli­beraliseringen har gjort, at der opstod en række forsinkelser, som altså også kom til at berøre vor lovgivning. Det forventes, at lovgivningen vil blive fremsat på landstingets forårssamling 1997. Indtil da vil relationen mellem Danmark og Grønland på teleområdet være som hidtil, fordi der er enighed med Forskningsministeren om, at situationen på en måde er fastfrosset. Der er ingen økonomiske konsekvenser af udsættelsen.

 

Landsstyret vil naturligvis følge Udvalgets anbefaling hvad angår uddeling af redegørelsen til Landstingets medlemmer.

 

Landsstyret har med tilfredshed noteret sig, at Udvalget er enige i Landsstyrets indstillinger i redegørelsen om at undersøge muligheden for fremmedfinansiering af vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq.

 

Landsstyret konstaterer, at udvalget har besluttet at behandle redegørelsen efter at punktet har været drøftet og afsluttet i salen. Landsstyret har derfor ingen bemærkninger til Udvalgets henstillinger i betænkningen, der omhandler redegørelsen om fremmedfinansiering af vand-kraftpotentialer ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq.

 

Udover dette tager Landsstyret de øvrige bemærkninger til Udvalgets betænkning til efterret­ning.

 

 

Elisa Christiansen, Ordfører for Siumut:

 

Fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger til den forelagte betænkning afgivet af Energi- og telekommunikationsudvalget:

 

I Siumut finder vi det naturligt, at udvalget har foretaget nærmere præcisering af sine arbejds­områder samt fremsat en forretningsorden for udvalget.

 

Landstingsmedlem hr. Evald Brønlund´s forslag om etablering af VHF-sendere i Ittoqqortoor­miit området er behandlet. Og redegørelsen om de fremtidige relationer på teleområdet mellem Grønland og Danmark samt redegørelse for fremmedfinansiering af vandkraftspotentialer ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq er ligeledes behandlet.


Med hensyn til etablering af VHF-sendere ved Ittoqqortoormiit området konstaterer vi fra Siumut, at direktøren for Tele Greenland har oplyst, at en udvidelse af den nuværende VHF-Radiodækningsgrad kun kan gennemføres i samarbejde med Tele Danmark, da den danske stat har ansvaret for den maritime nød- og sikkerhedskommunikation mens Tele Greenland vareta­ger den daglige drift af sikkerhedstjenesten.

 

 

Behov for VHF- dækning for Ittoqqortoormiit må sammenlignes med andre steder, og vi forstår, at fuld dækning kræver anlæg af adskillige positioner med store anlægs- og driftsom­kostninger.

 

Udvalget indstiller til Landsstyret, at Tele Greenland undersøger mulighederne for udbyggelse af radioforbindelserne i Ittoqqortoormiit området, i samme stil som dette er blevet gjort ved Angmagssalik. Samtidig anbefaler udvalget, at anskaffe en PLB-sender som kan lokaliseres via satellit. Fra Siumut tilslutter vi os disse indstillinger.

 

Den danske stat har eneret på telekommunikation mellem Grønland og omverdenen. Telekom­munikationen internt i Grønland har Grønlands Hjemmestyre ansvar for.

 

I dag foreligger ”Redegørelse om de fremtidige relationer indenfor teleområdet mellem Grøn­land og Danmark.”

 

Hovedsageligt anbefales en lovmæssigt grundlag for, at den fulde lovgivende og administrative myndighed overdrages Grønlands Hjemmestyre, bl.a. med henblik på beslutning om helt eller delvist liberalisering af telekommunikationen og teletjenester i samt til og fra Grønland.

 

Fra Siumut tilslutter vi os denne anbefaling. I Siumut mener vi, at den danske stats ansvar indenfor hele Rigsfællesskabet for adgang til den nødvendige satellitkapacitet ikke skal være en hindring for overdragelsen af den fulde lovgivende og administrative myndighed til Grøn­lands Hjemmestyre.

 

I Siumut regner vi med, at lovforslaget vil bliver forelagt på Landstingets forårssamling 1997, og anbefaler, forslaget omdelt til landstingsmedlemmerne snarest muligt.

 

Endeligt har vi i Siumut noteret os, at udvalget har drøftet redegørelsen for fremmedfinansi­ering af vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq.

 

I Siumut er vi tilfredse med, at vigtigheden af størst mulig anvendelse af lokal arbejdskraft i forbindelse med etablering af vandkraftværker understreges.


I Siumut mener vi, at anvendelse af grønlandsk arbejdskraft skal forbedres i forbindelse med fremtidige anlæggelser af vandkraftværker. Siumut fastholder Landstingets målsætning om at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige energiforsyning og minimering af afhængighed af olie.

 

Derfor tilslutter vi os fra Siumut udvalgets anbefaling til Landsstyret om, at vurdere mulighe­der for etablering af vandkraftværker, også når der er tale om etablering af nye elværker.

 

Med disse bemærkninger tager vi udvalgets betænkning til efterretning idet, vi tilslutter os udvalgets indstillinger.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

Vi har følgende bemærkninger fra Atassut til betænkning afgivet af Energi- og telekommunika­tionsudvalget.

 

I Atassut har vi med interesse drøftet landstingsmedlem Evald Brønlund´s forslag om etablering af VHF-sender med placering sydfor Ittoqqortoormiit. Klimaet i omegnen af Illoqqortoormiit er barsk, og på baggrund af den foregår der også flere eftersøgninger hvert år, hvorfor vi synes at Evald Brønlund´s forslag er på sin plads.

 

Med hensyn til forslaget ved vi , at en eventuel etablering af VHF-sendere og transformatorer i Grønland kun kan ske i samarbejde med Tele Danmark, og vi har i Atassut forstået, at såfremt forslaget bliver realiseret, vil det være nødvendigt med etablering af flere sendere på grund af fjerntliggende placeringer af fangstpladser ved Ittoqqortoormiit, hvorfor det er nød­vendigt med en velgennemtænkt planlægning af hensyn til de eventuelle økonomiske konse­kvenser.

 

Tele Greenland udfører store opgaver i Tasiilaq med udbygning af telefon og VHF systemer, som vil blive fuldført her i efteråret. Idet vi mener, at man ikke kan komme udenom Evald Brønlund´s forslag, håber vi fra Atassut, at man efter endt arbejde ved Tasiilaq og udfra erfaringer derfra, vil starte undersøgelser om der er grundlag for etablering af VHF-sender ved Ittoqqortoormiit.

 


I forbindelse med Evald Brønlunds forslag henstiller vi, at man søger at gøre brug af udstyr som VHF-radio, navigationsudstyr GPS, som er bærbare på land og til søs og alarmsystem, såkaldt PLB, der kan erhverves uden besvær, idet eventuelle eftersøgninger kan udføres lettere. Hertil vil vi henstille, at man undersøger om man kan gøre brug af små sendere i Ittoqqortoor­miit, som bruges af fangere i Qaanaaq under deres fangstrejser til fjerntliggende fangstpladser.

 

Vi har forstået at Energi- og telekommunikationsudvalget har været informeret om de fremtidi­ge arbejdsopgaver i teleområdet mellem Grønland og Danmark ved en redegørelse.

 

Vi er klar over i Atassut, at telekommunikation internt i Grønland er Hjemmestyreanliggende, medens telekommunikation mellem Grønland og det øvrige udland er underlagt Danmark, med eneret.

 

Vi er enige med udvalget i, at Grønland bør have overdraget den fulde myndighed over tele­kommunikation mellem Grønland og det øvrige udland og vi vil henstille, at man ud fra det faktiske forhold sikrer en adgang til satellitkapacitet for Grønland.

 

Udviklingen i telekommunikation i Grønland går i den grad hurtig, at vi kan følge med i hele verden, blot ved at stikke en antenne ud ad vinduet, derfor har vi grundlag for at anmode det danske Folketing om at få overdraget det fulde ansvar for telekommunikation.

 

Vi beklager i Atassut, at lovgivningen om telekommunikation i Grønland er forsinket ved den almindelige forsinkelse i den danske regerings lovgivningsarbejde. Vi skal henstille Landsstyret om at sikre, at lovgivningen er færdigbehandlet til forårssamlingen.

 

Selv om redegørelser fremlagt i Landstinget ikke bliver behandlet i udvalgene, så har man overdraget redegørelsen vedrørende en eventuel finansiering udefra til behandlingen i udvalget, hvorefter Atassut er enig i udvalgets henstilling i fastholdelsen af finansiering udefra.

 

I Atassut er vi enige i udvalgets indstilling overfor Landsstyrets om, at man sikrer anvendelse af lokal arbejdskraft i forbindelse med vandkraftprojekter eller andre større anlægsopgaver, her tænker vi på anlæggelse lufthavne.

 

Med disse ord støtter vi udvalgets betænkning om energi og telekommunikation.

 

 

Kuupik Kleist, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Energi og telekommunikationsudvalget har behandlet et medlemsforslag fra Evald Brønlund og to redegørelser fra Landsstyret.

 


Med hensyn til Evald Brønlund´s forslag om, at der oprettes en VHF-station i Illoqqortoormiut, støtter Inuit Ataqatigiit udvalgets indstilling om for det første, at der iværksættes en behovsun­dersøgelse i Ittoqqortoormiut området, og for det andet, at Ittoqqortoormiut inddrages i den langsigtede planlægning i vedrørende sikkerhed til søs. Vi forstår også, at landstingets princip­beslutning om at prioritere teleudbygningen ud fra behov og befolkningsantal fastholdes.

 

Vi vil derudover gerne opfordre til, at det på en eller anden måde sikres, at alle slags både bliver udstyret med en VHF-radio. Det kunne eventuelt blive et krav, at i de mindste både som bruges til erhvervsformål alle er udstyret med nødsendere. Ser vi på hvor mange der hvert år kommer i nød på havet, vil en udbygning af en sikkerhedsforanstaltningerne evt. ved økono­misk subsidiering som et modstykke til de mange og kostbare eftersøgninger, ikke kun sparer menneskeliv, men økonomisk set også kunne betale sig .

 

Vi regner med at de nye samarbejdsaftaler mellem Grønland og Danmark vedrørende telekom­munikationen kommer på plads til foråret. Vi tror på, at Tele Greenland A/S, med adgangen til at formidle international telekommunikation også vil få adgang til andre forretningsområder som vil danne grundlag for yderligere takstnedsættelser på kommunikationsområdet her i Grønland.

 

 

Udvalget har også beskæftiget sig med redegørelsen om eventuel opførelse af vandkraftværker ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq.

 

Omend det siges at redegørelsen allerede er færdigbehandlet, har udvalget haft behov for at diskutere den meget begrænsede beskæftigelse af grønlandsk arbejdskraft ved store anlægsop­gaver og hvilke årsager der ligger bag. Udvalget anbefaler, at det vurderes, hvordan man kan stramme op omkring eksisterende mekanismer således, at det bliver svært at undgå, at ansætte hjemmehørende arbejdskraft.

 

Inuit Ataqatigiit støtter udvalgets anbefaling.

 

Der er tilslutning til at sonderinger vedrørende mulighederne for fremmedfinansiering af vandkraftværkerne fortsættes, men ligeså væsentligt er det, at det store anlægsinvesteringer har en positiv beskæftigelseseffekt.

 

Inuit Ataqatigiit anbefaler, at der samtidig med anlægsplanlægningen iværksættes en planlæg­ning af hvorledes den fremstillede energi udnyttes erhvervsmæssigt.

 

Med disse bemærkninger tiltræder vi Energi og kommunikationsudvalgets betænkning.

 

 


Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat konstaterer ved betænkningen, at udvalget har haft møde hele to gange, og som følge deraf naturligt foretaget en præcisering af udvalgets arbejdsområder samt fremsat en forretningsorden for udvalget.

 

Vedrørende hr. Landstingsmedlem Evald Brønlund´s forslag, har vi taget den del af betænknin­gen, der siger, at det er den danske stat, der har ansvaret for de maritime nød- og sikkerheds­kommunikationstjenester, til orientering.

 

Vi noterer os ligeledes, at fuld dækning af de beskrevne områder vil kræve anlæg af adskillige positioner med meget store anlægs- og driftsomkostninger til følge. Samtidig gør man opmærk­som på, at investeringer af den art skal sammenlignes med tilsvarende behov andre steder. Det kan Akulliit Partiiat godt forstå. Derfor støtter vi Landsstyrets indstilling og udvalgets anbefa­ling om anskaffelse af en såkaldt PLB-sender, således, at man kan lokalisere nødstedte via satellit.

 

Vedrørende redegørelse om de fremtidige relationer på teleområdet mellem Grønland og Danmark forstår vi, at hovedkonklusionen er en anbefaling af, at der skaffes lovmæssigt grundlag for, at den fulde lovgivende og administrative myndighed overdrages Grønlands Hjemmestyre, således at Hjemmestyret selv kan træffe beslutninger om bl.a. hel eller delvis liberalisering af telekommunikation og teletjenester i, samt til og fra Grønland.

 

Akulliit Partiiat går ind for redegørelsens anbefaling af, at den danske stat fremover vedstår sig et ansvar for at sikre, at vilkårene for Grønlands adgang til den nødvendige satellitkapacitet ikke er til hindring for, at teletrafikken, kan afvikles på lige fod med teletrafikken i den øvrige del af Rigsfællesskabet.

 

Akulliit Partiiat konstaterer, at på grund af forsinkelse i den generelle danske lovgivning, vil den nødvendige lovgivning indenfor teleområdet følgelig blive forsinket, hvorfor lovforslaget først vil blive forelagt på Landstingets forårssamling 1997.

 

Vedrørende fremmedfinansiering af vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq og Tasersuaq er vi glade for udvalgets enighed om Landsstyrets indstillinger, vi har støttet forslaget fuldt ud under behandlingen her i salen.

 

Ved behandlingen af de regionale landingsbaner har Akulliit Partiiat slået meget hårdt på anvendelsen af hjemmehørende arbejdskraft og virksomheder, så vi håber sandelig, at netop planerne i den retning anvendes som lovet.


Med disse bemærkninger går vi ind for betænkning og tager den til efterretning.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet:

 

Idet jeg fra Kandidatforbundet har god forståelse for Landstingsmedlem Evald Brønlund´s forslag, blev jeg meget skuffet da jeg erfarede, at nogle af radiokommunikationsmidlerne i Illoqqortoormiut endnu ikke er blevet i brug. Derfor bør Landsstyret snarest drage omsorg for, at radiokommunikationen ved Illoqqortoormiut bliver forbedret, og endvidere drager omsorg for etablering af satellit PLB-eren.

 

Af sikkerhedsmæssige hensyn er disse kommunikationsmidler nødvendige og helt uundværlige, især når der tænkes på, at naturen der kan have meget strengere vilkår i forhold til Vestgrøn­land.

 

I afsnit 2 i redegørelsen, som vi kommer til, kan man se at Landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsyning i 1995 ved møder med Forskningsministeren har drøftet forskellige spørgsmål, dels sikkerhedsspørgsmål i og ved nødsituationer til havs. Derfor er det ønskeligt at få at vide om der i forbindelse med drøftelsen af sikkerhedspørgsmål særskilt har været inde på forholdene i Illoqqortoormiut og omegn.

 

Med hensyn til redegørelsen om fremtidige telesamarbejdsrelationer mellem Danmark og Grønland, vil det følgelig være nødvendigt og rimeligt, at Grønland får et selvstændigt ansvar for telekommunikationen på sigt. Da området følgeligt skal have et lovgrundlag, er det meget vigtigt at arbejdet bliver udført grundigt, ikke mindst da der med hensyn til telekommunikatio­nen mellem Grønland og udlandet skal sikres en fortsat adgang til et nødvendigt antal satellitter til kommunikationen.

 

Derfor går jeg fra Kandidatforbundet ind for udvalgets fem indstillinger, men har dog en god forståelse for at sagen foreløbig vil være forsinket på grund af et forsinket lovgivningsarbejde for området.

 

Idet jeg skal henvise til mine tidligere bemærkninger vedrørende mulighederne for fremmed kapitalinvestering i forbindelse med vandkraftanlæg i Qorlortorsuaq og Tasersuaq, vil jeg udtrykke min glæde over udvalgets anbefaling, om en øget anvendelse af grønlandsk arbejds­kraft ved en evt. anlæggelse af vandkraftværkerne.

 

Med disse bemærkninger vil jeg tage betænkningen fra Energi- og telekommunikationsudvalget til efterretning.


 

Peter Grønvold Samuelsen, Landsstyremedlemmet for Erhverv, Trafik og Forsyning:

 

Jeg siger tak til både udvalgets betænkning og de bemærkninger der er faldet fra partierne idet jeg erfarer, at der er fuld opbakning til medlemsforslaget om etablering af en VHF-forbindelse ved Illoqqortoormiut. Samtlige partier støtter udvalgets betænkning, herunder udvalgets indstil­linger og henstiller, at man undersøger andre muligheder, bl.a. en PLB-forbindelse, som kan lokalisere rejsende ved hjælp af satellit. Dette forslag bliver støttet af samtlige partiordførere.

 

I den forbindelse erfarer jeg, at Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit var inde på, at alle bør være udstyret med en nødsender. Jeg ved, at netop dette punkt har været drøftet her i salen. Jeg vil gerne videregive spørgsmålet over for Landsstyret således, at vi kommer i forståelse med hinanden og dermed få afklaret hvem der skal tage opgaven op: Om det skal være undertegnede eller Landsstyremedlemmet for fiskeri, fangst og landbrug.

 

Men uden at skele så meget til hvem der skal varetage opgaven, så vil jeg love, at Landsstyret tager sig af opgaven. Landstingsmedlemmerne vil så efterfølgende blive orienteret om sagens gang.

 

Hvad angår lovgivningen omkring telekommunikation er spørgsmålet, om den skal være i Grønland eller i Danmark.  Men det får vi en afklaring på og netop på dette område har jeg fået en aftale med forskningsministeren i Danmark. Men sagen skal først lige rundes ved folketinget og når det er sket, så regner jeg med at landstinget efterfølgende til forårssamlingen kan behandle sagen.

 

Derudover har udvalget udtrykt et ønske om, at man i forbindelse med etablering af vandkraft­værker, så vidt muligt skal bruge hjemmehørende grønlandsk arbejdskraft, ligesom man i forbindelse med anlæggelse af lufthavnene også har henstillet det. Efter hvad jeg kan høre fra ordførerne, så støtter man også dette forslag, hvorfor vi i Landsstyret også skal være vågne for at det bliver opfyldt.

 

Og så kan jeg tilføje, at Inuit Ataqatigiit og Akulliit Partiiat begge var inde på, at det man hidtil har opnået ved lufthavnsetableringerne og anvendelsen af grønlandsk arbejdskraft, kan man opnå meget mere ved en smidigere løsning, og på det punkt er jeg fuldstændig enig. Drøftelser­ne med arbejdsgivernes organisation er allerede påbegyndt, således at vi i forbindelse med lufthavnsbyggeriets etape 2 kan opnå bedre krav i forhold til etape 1. Ud over disse tilføjelser er jeg er enig i det fremførte og takker for samtlige ordførerindlæg.

 

 


Evald Brønlund, Inuit Ataqatigiit:

 

Først vil jeg gerne takke for at Landstingets Udvalg for Energi og Telekommunikation har behandlet mit forslag.

 

Jeg mener til stadighed, at disse VHF-anlæg bør kunne bruges over hele Grønland. Vi ved jo, at der er mange, der farer vild i Grønland, især når der er børn som medrejsende, så rammer det mange familier.

 

I forbindelse med dette punkts behandling har jeg erfaret, at man er i færd med at etablere sådanne anlæg ved Ammassalik og jeg håber, at man laver en tilsvarende ordning for Illoqqor­toormiut på længere sigt.

 

Men når det drejer sig om så store investeringsudgifter som etablering af anlæg ved Illoqqorto­ormiut, erfarer jeg, at det kommer det til at koste ca.10 mio. kr. Men jeg erfarer også, at det er nødvendigt at prioritere opgaverne i forbindelse med anlægsopgaver i Grønland.

 

Til sidst vil jeg blot håbe, at man i fremtiden også opnår sådanne anlæg ved Illoqqortoormiut.

 

Jeg takker for behandlingen af mit forslag, ligesom jeg også takker partierne for deres indlæg.

 

 

Mikael Petersen, formand for Energi- og Telekommunikationsudvalget:

 

På udvalgets vegne af skal jeg indledningsvis takke partiernes ordførere for megen enighed fra partiernes side overfor det, der er forelagt.

 

Jeg skal ikke komme ind på de enkelte indlæg, da det allerede fremgår klart, at partierne er enige med udvalget.

 

Grunden til at vi henviser til den såkaldte BLP er, at man ikke uden videre kan bygge et VHF-anlæg i området. Men fra Tele udtrykker man, at man bør satse på VHF på længere sigt. Det vi henviser til, er de muligheder der allerede eksisterer i dag.

Fiskere og fangere kan allerede i dag benytte sig af BLP. Den er driftssikker og kan erhverves af enhver. Det er derfor vi har anbefalet den, og efterlyser i den sammenhæng flere anvendel­sesmuligheder for PLB´en.

 


Ud fra det der er oplyst overfor udvalget, så er det ikke helt så dyrt, når man henser til sikker­hedsfaktoren. Derfor har vi fra udvalget anbefalet, at man via Tele arbejder for en sådan ordning i Ittoqqortoormiit-området.

 

Til slut vil jeg komme ind på spørgsmålet omkring Qorlortorsuaq, som landsstyremedlemmet i sit svarnotat har henvist til, nemlig spørgsmålet om vandkraftpotentialer ved Qorlortorsuaq, hvor man allerede har drøftet det og truffet beslutning, også fordi det er blevet behandlet i udvalget. Der skal jeg gøre opmærksom på, at man overfor forelagt sagen for udvalget, fordi man har ønsket at udvalget skal behandle disse spørgsmål. Netop ud fra det ønske, har vi behandlet sagen. Vi har fået uddybende redegørelser og vi har drøftet dem indgående, hvorefter vi er fremkommet med spørgsmål om arbejdskraft og kommende arbejdskraft. Det er altså ud fra et konkret ønske fra salen, at man har behandlet sagen.

 

 

Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg skal kort komme ind på spørgsmålet om PLB-en, altså navigationsudstyr via satellit. Det koster 7.500 kr., og man kan diskutere, om det er dyrt eller billigt. For nogen kan det være for dyrt. Man har tidligere gjort det, at de låner eller lejer sådan et anlæg, f.eks. i Avanarsuaq. Når fangerne deroppe skal på fangstrejse plejer de at låne eller leje sådan et anlæg, som de kan benytte under fangstrejsen. Jeg mener, at man bør være åben overfor sådan en mulighed. Det kan jo være at det kan være for dyrt for nogle mennesker at skulle bekoste et anlæg til 7-8.000 kr.

 

 

Mødeleder:

 

Hermed er behandlingen af punkt 68, betænkning afgivet af Energi- og Telekommunikationsud­valget, afsluttet.