Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 64-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 14. oktober 1998

 

Onsdagsforespørgsler

 

 

Dagsordenens punkt 64

Landstingsmedlem Hans Enoksen forespørger om hvornår den kommende erhvervsstøtte bliver gældende.

 

 

Hans Enoksen, Siumut:

 

Min forespørgsel lyder således: Hvornår skal den kommunale erhvervsstøtte blive gældende. Vi ved jo alle sammen, at Landstinget har vedtaget, at muligheden igen bliver gældende for kommunerne, og nu er der gået næsten 2 år uden at kommunerne har fået tilladelsen.

 

Som forslagsstiller anmoder jeg om, at sagen afsluttes hurtigt, da borgerne i kommunerne har brug for det, især af hensyn til erhvervsfiskerne. Vi vil også gerne have at vide, hvordan det går med sagen, eller om det kun er Landsstyret, der forhaler sagen.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:

 

Hans Enoksen har spurgt, hvornår den kommunale erhvervsstøtte skal blive gældende og anført, at der næsten er gået 2 år uden at kommunerne har fået tilladelse til at give støtte til erhvervsfiskerne.

 

Hr. Hans Enoksen foreslog på efterårssamlingen 1997 genindførelse af ordningen med kommunens mulighed for udlån af midler til fremme af erhvervslivet, og ved forårssamlingen 1998 forespurgte hr. Hans Enoksen, hvor langt man var kommet i arbejdet. Da det blev oplyst, at Sekretariatet sammen med de berørte direktorater var i færd med at undersøge behov for ændringerne i Landstingslov nr. 22 af 3. november 1994. Kommunerne har siden denne lovs ikrafttræden 1. januar 1995 haft mulighed for at yde støtte til erhvervsudviklingen, idet der blev givet mulighed for køb af aktier eller anparter, indskud af ansvarlig lånekapital, etableringstilskud, eller ydelse af garanti for lån i et pengeinstitutter.

 


På baggrund af debatten omkring hr. Enoksens forespørgsel har der været afholdt tværdirektorale møde med henblik på vurdering af støtteordninger inden for såvel landbaserede som havbaserede erhverv. En tværdirektoral arbejdsgruppe, hvori også KANUKOKA har deltaget, har til opgave at fremkomme med forslag til fremtidige muligheder for støtte til udvikling af landbaserede erhverv i Grønland, både kommunal og fra anden side.

 

Arbejdet i denne tværdirektorale arbejdsgruppe har nu dannet grundlag for direktoratet for Fiskeri; Fangst, Erhverv og Landbrugs betænkning vedrørende støtte til de landbaserede erhverv som forelægges Landstinget i indeværende samling. Arbejdet med indførsel af støtteordning til landbaserede erhverv har også ført til udarbejdelsen af et lovforslag om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv, som fremsættes i Landstinget i indeværende samling. En eventuel ændring af  lovgivning omkring støttemuligheder bliver loven omkring kommunernes erhvervsinvesteringer ligeledes vurderet, således at der er overensstemmelse mellem de 2 lovgivninger.

 

For såvidt angår havbaserede erhverv, og dermed erhvervsfiskere, er disse ikke undtaget fra Landstingslov nr. 22 om kommunerne adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor denne lov i sig selv ikke er til hinder for støtte til erhvervsfiskere. Men det er nødvendigt, at man i forbindelse med spørgsmål om støtte til erhvervelse af fiskefartøj sammenholder Landstingslov nr. 22 af 3. november 1994 om kommunernes adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed, med Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug,

 

På indeværende landstingssamling er de fremlagt forslag til ny Landstingsordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. En ny regel i dette forslag består i, at ESU modtagernes eget indskud nu i følge forslagets § 2 nr. 6 skal foreligge med mindst halvdelen i form af ansøgernes egne kontante midler, mens den resterende del kan godkendes tilvejebragt ved lån eller tilskud fra anden side end erhvervsstøtteudvalget. Ifølge lovforslagets bemærkninger er motivet til denne nye regel, at ansøgere skal have dokumenteret en vis økonomisk sans, og have vist sig egnet i erhvervet. Det har derfor været i strid i den hidtidige bestemmelse, at enkelte kommuner har bevilget hele det eget indskud som tilskud.

 

Såfremt forslag til Landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug vedtages i den foreliggende form, vil det betyde, at kommunerne kun kan være behjælpelige med halvdelen af eget indskud i forbindelse af erhvervelse af fiskefartøj. De resterende del af eget indskud skal tilvejebringes fra ansøgerens egene kontante midler.

 


Der arbejdes på nuværende tidspunkt på såvel indførelse af ny lovgivning af støtte til landbaserede erhverv som på en revision af loven til støtte til havbaserede erhverv. Når de 2 lovforslag er behandlet vil man gå videre med vurderingern af eventuelle ændringer i reglerne om kommunernes erhvervsinvesteringer.

 

Hans Enoksen, Siumut:

 

Jeg er meget betænkelig ved besvarelsen, fordi den afviger betydeligt fra det jeg har. Jeg vil ikke skabe debat her i Landstinget, men jeg vil nok på et senere tidspunkt vende tilbage til det.