Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 94-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 26. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 94

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting,

1. behandling

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Jeg har i forbindelse med punkt 7; forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting, fremsat følgende forslag;

 

jeg har tidligere meddelt landstingsformanden samt nogle af medlemmerne i formandsskabet om, at fremsættelse af ændringsforslag til forslaget. Jeg skal hermed på baggrund af mit medlemskab i Kandidatforbundet samt efter at have rådført mig med mit bagland og ikke mindst, efter at have rådført mig med Landstinget Bureau angående mulighederne indenfor lovgivningen, har jeg erfaret, at mit forslag ikke strider imod grundloven, hjemmestyreloven eller andre internationale aftaler.

 

Derfor foreslår jeg, paragraf 15 i landstingslov om valg til Grønlands Landsting ophæves, således, at enhver uden begrænsninger og lige vilkår samt med samme rettigheder og uden særlige krav, såsom krav vedrørende underskriftsindsamling kan føre valgkampagne og stille op til valg. Baggrunden for forslaget er endvidere, at det er svært at indsamle underskrifter, da vort land er meget langstrækt.

 

Få personer, der stiller op på vegne af et parti, kræver man ikke, at der skal indsamles underskrifter, hvorfor forskelsbehandler man så ved at kræve, at enkelte kandidater, der agter at stille op eller som stiller op udenfor et parti, skal indsamle underskrifter.

 

Enhver person bør have samme rettigheder, uanset om vedkommende er medlem af et parti eller ej. Endvidere er det forbudt at forskelsbehandle personer, hvilket der også gives udtryk for, når der diskuteres menneskerettigheder, derfor skal jeg forinden 2. behandlingen af forslaget, foreslå ophævelse af paragraf 15 af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

Jeg håber, at lovudvalget vil behandle dette forslag inden 2. behandlingen af sagen. Jeg har også fremkommet med et forslag.

 

Ved ændring af landstingslov om landstingsvalg i Grønland, vil ændring af valgkredsinddelingen sikkert medføre problemer for enkeltkandidater eller Kandidatforbund, der stiller op udenom partierne, ikke mindst blandt andet, som følge af vort langstrækte land.

Enkeltpersoner, der stiller op som kandidater til landstinget bør uden forskelsbehandling ligestilles med andre kandidater, uden at der sætte spørgsmålstegn ved, om de er medlem af et parti eller ej, derfor bør der for kandidater, der opstiller udenom partierne ophæves, bestemmelsen, der medfører krav om, at 40 opstillere skal underskrive.

 


Vi er alle vidende om, at enhver, der har stemmeret også har ret til, uden begrænsning, selv at have en politisk holdning, der er sikret gennem grundloven. Det er endvidere sikkert, at ændringen af loven i vort land også vil medføre mindre administrativt arbejde i kommunerne, idet kravene i den nugældende lovgivning vedrørende mange underskrifter, oplysning om personnumre, bopæl, valgretsforhold må sætte spørgsmålstegn ved med hensyn til deres betimelighed.

 

Alle disse forhold betinger sikkert meget arbejde og tid dertil, vi kan derfor også regne med, at ophævelsen af paragraf 15 vil betyde mindre administrativt arbejde.

Man bør også bemærke, at ophævelsen af paragraf 15 vil medføre ophævelsen af paragraf 16 styk 3, paragraf 17 punkt 2 samt anden punktum samt ændring af paragraf 18, sådan som det også fremgår af bemærkninger til ændringsforslaget vedrørende loven. Med disse bemærkninger indstiller jeg en velvillig behandling af forslaget i tinget.

 

Jonathan Motzfeldt, landsstyreformand, Siumut:

 

Landstingsmedlem Anton Frederiksen har på Kandidatforbundet´s vegne fremsat forslag om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting, som ahr til formål at ophæve kravet om stillere til kandidater, som stiller op til landstingsvalget udenfor partierne.

 

Hr. Anton Frederiksen begrunder sit forslag med, at det vil medføre en lettelse for de kandidater, som ønsker at opstille udenfor partierne og at det er svært at indsamle underskrifter for kandidater, der opstiller udenfor partierne i det langstrækte land.

 

Landsstyret finder kravet på mindst 40 og højst 50 af landstingskredsens vælgere som stillere, sikrer, at der er opbakning fra vælgerne i forbindelse med opstillingen til valget. I modsat fald, vil enhver, som har valgret kunne stille op som kandidat og samtidig kunne gøre krav om politisk tilskud fra landskassen til valgkampen. Landsstyret finder det således ikke, at det er rimeligt, at personer, som ikke har en vis vælgeropbakning, skal have mulighed for at opstille til landstingsvalget. Landsstyret skal derfor indstille, at landstinget stemmer imod, landstingsmedlem Anton Frederiksens forslag, således, at forslaget ikke overgår til 2. behandling her i salen.

 

Ruth Heilmann, ordfører for Siumut:

 

Da vi i Siumut fuldt ud støtter landsstyrets begrundelser i sit svarnotat, går vi i Siumut ind for, at forslaget afvises. Vi skal ikke knytte flere bemærkninger til forslaget, udover, at vi ikke støtter forslaget.

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

 

Hr. landstingsmedlem Anton Frederiksen har stillet et forslag om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting, hvor man så fjerner paragraf 15. Det har vi kun gjort til genstand til debat ganske kort.

 


Efter den nuværende valglov og fra Atassut´s side, kan vi ikke gå ind for, at loven bliver ændret i henhold til Anton Frederiksens forslag.

 

Vi respekterer, at enhver kan stille op og den mulighed, der nu er med, at man samler underskrifter ind, der indstiller vi fra Atassut´s side, at man bibeholder den nuværende metode med, at man samler underskrifter ind og dermed støtter landsstyrets indstilling.

 

Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Jeg skal lige minde om, at vi snart skal foretage en afstemning.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

I tilknytning til lovens nugældende krav om mindst 40 vælgere, som stillere til kandidater, som stiller op til landstingsvalgene udenfor partierne har landstingsmedlem Anton Frederiksen med sit herværende forslag ønsket, at dette krav skal ophæves.

 

Inuit Ataqatigiit´s landstingsgruppe har nærmere vurderet forslaget og skal i den forbindelse meddele, at vi i lighed med landsstyrets indstilling ikke kan gå ind for forslaget og med denne ganske korte bemærkning, agter vi at stemme imod, såfremt forslaget alligevel skal til afstemning.

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Det undrer mig slet ikke, at partierne er imod forslaget. Enhver kunne jo regne ud, at partierne ville få konkurrence af dem, der står udenfor partierne.

 

Og det undrer mig heller ikke, at man tilbageviser mit forslag. Dem, der gerne vil stille op for Kandidatforbundet, skal ikke lade sig bremse af det, fordi man skal ikke blot gå ned med nakken af denne grund. Men landsstyreformanden sagde i sit svarnotat, idet han udtaler, at folk, som ikke har en vis vælgeropbakning og hvem er det, der ikke har opbakning? Og der er det allerede, at man kommer med nogle restriktioner.

 

Vi har jo allerede oplevet, folk, der stiller op på vegne af nogle forskellige partier, som ikke har vælgeropbakning. Lag mig bruge mig selv som eksempel, da jeg stillede op udenfor partierne, da fik jeg mere end 700 stemmer, havde jeg så ikke en vælgeropbakning? Og nu op til næste valg, der jeg gerne stille op, ligesom I gør, uden at der kommer nogle restriktioner her og heri er der allerede en forskelsbehandling. Og selvom I er 30 mod 1, så er jeg ikke bange for at tage imod en udfordring.

 

Jonathan Motzfeldt, landstingsformand, Siumut:

 

Jeg er ked af, såfremt jeg har sagt noget, som kan misforstås. Jeg er ikke i tvivl om, at Kandidatforbundet ville kunne samle op til 40, 50 stillere.

 


Anders Andreassen, landstingsformand, mødeleder, Siumut:

 

Enhver, som kan finde 40, 50 stillere kan på lige fod  med andre stille op og dermed også få tilskud, fordi de på den måde kan dokumentere, at de vælgeropbakning.

 

Nogle siger, at 40 er for lille et antal og siger, at 100 villle være mere passende, men ved en eventuel ændring af valgloven, er jeg glad for, at partierne stadigvæk står fast ved, at der skal være stillere på 40. Men forslagsstilleren stiller et forslag om, at punktet overgår til 2. behandling, mens landsstyret har stillet et modforslag. Og de, der går ind for landsstyrets modforslag, bedes rejse sig; 29.

 

De, der er imod, bedes rejse sig; 1.

 

De, der har undladt at stemme, bedes rejse sig; ingen.

 

Og dermed er forslaget blevet afvist, hvorefter vi nu kan gå videre til næste punkt.

 

Punktet sluttet.