Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 06-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 15. September  20001.Fredag den 15. September  2000 kl. ???

 

 

Punkt  6.

Valg af første, anden, tredje og fjerde næstformand samt fire personlige suppleanter til landstinget.

 

 

Valget sker efter forholdstalsvalg i henhold til Forretningsorden for Grønlands Landsting § 3, stk 3.

 

Jeg skal bede om forslag til kandidater og personlige suppleanter.

 

I henhold til bestemmelsen i vores Forretningsordens § 3, stk 4, så skal samtlige medlemmer af Formandsskabet have personlige suppleanter, hvorfor jeg samtidig også skal anmode om, at de bliver meddelt, hvem der vælges som personlig suppleant for den tiltrædende Formand.

 

Jeg vil nu anmode partierne og Kandidatforbundet om at fremlægge deres forslag.


Den første, der har bedt om ordet er Ruth Heilmann, Siumut.

 

 

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut1.Ordfrer Ruth Heilmann, Siumut

Fra Siumut vil vi gerne foreslå til (???) Næstformand, første-, anden og tredje Næstformand (???) Anders Andreassen med Mikael Petersen som suppleant og Lars Karl Jensen med Per Rosing Petersen som suppleant.

 

Vi indstiller således vores nuværende medlemmer, at de fortsætter.

 

 

Næste taler er Siverth K. Heilmann, Atassut. Tak.

 

 

Siverth Heilmann, ordfører, Atassut1.Ordfrer, Siverth Heilmann, Atassut

Vi har kun et forslag, og det er Finn Karlsen med Augusta Salling som suppleant. Tak.

 

 

Jeg skal også meddele - undskyld, der er flere, der har bedt om ordet.

 

Næste taler er Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit. Tak.

 

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.1.Maliinannguaq Markussen Mlgaard, Inuit Ataqatigiit

(????)Vi har ikke meddelt, at vi fra Inuit Ataqatigiits side indstillede (???)Lars Sørensen, ligesom vi også går ind for, at Anders Andreassen og Lars Karl Jensen bliver medlemmer af Formandsskabet.

 

 


Jeg skal forespørge, om der er andre forslag?

 

Mogens Kleist fra Kandidatforbundet.

 

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.1.Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Jeg skal erindre om for så vidt angår vort Formandskab, at vi på baggrund af vor tekniske samarbejdsaftale med Atassut, så har vi en sådan teknisk samarbejdsaftale, som vi hermed meddeler.

 

Fra Kandidatforbundet indstiller vi Anthon Frederiksen med Mogens Kleist som suppleant.

 

 

Jeg skal nu meddele, at der er en meddelelse fra Atassut, Daniel Skifte og fra Kattusseqatigiit, Anthon Frederiksen, som vi har modtaget, som lyder:

 

Det skal hermed til orientering meddeles i henhold til Forretningsordens § 27, at Atassut og Kandidatforbundet har indgået en samarbejdsaftale omkring besættelser af udvalgsmedlemmer, hvilket hermed meddeles.

 

Som løsgænger uden for partierne vil jeg gerne meddele, at jeg ikke opstiller nogen kandidater, hvorfor jeg ved afstemningen vil undlade at stemme.

 

Ole Lynge har bedt om ordet.

 

Inden Ole Lynge tager ordet, kan jeg meddele, at det er normalt, at man stemmer om de foreslåede medlemmer samlet.

 


Vi er blevet gjort bekendt med kandidaterne og deres suppleanter, som vi skal stemme om samlet, jf. ÿ(???)-metoden, så besætter flertallets kandidat første næstformandsposten, og vi ved, hvordan de skal placeres internt i Formandsskabet, og jeg har som meddelt, meddelt at jeg vil undlade at stemme.

 

I må lige vente lidt.

 

Og dem, vi nu skal stemme om er, først Anders Andreassen fra Siumut.

 

Og som anden Næstformand, det er Finn Karlsen fra Atassut.

 

Og tredje Næstformand bliver så Lars Karl Jensen fra Siumut.

 

Og den sidste Næstformand er Anthon Frederiksen fra Kandidatforbundet.

 

Og det er så disse personer, der er blevet indstillet som næstformænd, og de der går ind for, at disse nævnte personer bliver valgt som næstformænd, bedes rejse sig.

 

Tredive.

 

Det vil sige, at tredive medlemmer går ind for  valget af disse personer, og jeg skal anmode de medlemmer, som ikke kan gå ind for valget af disse om at rejse sig.

 

Der er ingen.

 

Og så til slut vil jeg gerne anmode de personer, som har undladt at stemme om at rejse sig.

 

To.

 


Det betyder så, at niogtyve har stemt for valget af disse næstformænd, og der er ingen, der har stemt imod, og der er to, der har undladt at stemme.

 

Og jeg skal endvidere meddele, at Ole Lynge som nu er genvalgt som Formand for Landstinget, hans suppleant bliver så Lars Sørensen, ligeledes fra Inuit Ataqatigiit.

 

Så har Landstingets nyvalgte Formand anmodet om at få ordet. Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

 

 

Ole Lynge, Landstingets formand, Inuit Ataqatigiit1.Landstingsformand, Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Kære kolleger i Landstinget. Jeg er rørt over den tillid I har vist mig ved at vælge mig til Formand for Landstinget. Jeg vil gerne sige jer hjertelig tak for denne gestus, og jeg vil endvidere takke jer på vegne af resten af Formandsskabet, nemlig Anders Andreassen og Lars Karl Jensen fra Siumut, og Finn Karlsen fra Atassut, og Anthon Frederiksen fra Kandidatforbundet, og det er så på vegne af disse, jeg endvidere gerne vil takke jer.

 

Vi er i Formandsskabet pligtige til at gengælde den udviste tillid ved at sikre, at Landstinget ledes bedst muligt og efter vores Forretningsorden.

 

Vi har som lovgivere og den centrale placering, vi har i forbindelse med ledelsen af samfundet, pligt til at udføre vort arbejde korrekt.

 

I forbindelse med forvaltning af det ansvar, vi har påtaget os, kan vi engang imellem ikke undgå at skulle træffe beslutninger, som kan virke problematiske i visse medlemmers øjne.

 

Vi ved jo, at forvaltning af et hvilket som helst ansvar indebærer, at man må tage det sure med det søde. Og vi har i forbindelse med vort arbejde i Formandsskabet brug for tæt kontakt og samarbejde med medlemmerne.


Sammenlignet med andre lande er vor parlamentarisme ganske kort, idet den kun har eksisteret i godt enogtyve år. Netop dette giver os frihed til og mulighed for at udforme vor parlamentarisme i pagt med forholdene i landet og i samfundet.

 

Vi må engang imellem prøve os frem, og kommer til at begå fejl, fordi man ikke kan arbejde uden at begå fejl. Men vi må lære af vore fejl B og ikke bruge dem som dårlige undskyldninger.

 

Mine kolleger og jeg i Formandsskabet håber, at vi kan lede den samling, som vi just har taget hul på, og som indeholder en masse - og indimellem - tunge punkter på bedst mulig vis.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg ønske samtlige medlemmer, der er til stede rigtig god arbejdslyst og arbejdskraft. Tak.

 

 

Vi siger tak til Ole Lynge, og jeg skal meddele over for de tilstedeværende, at jeg som Nestor i Landstinget, der har jeg netop færdiggjort min opgave, hvorfor jeg gerne vil anmode den genvalgte Formand, Ole Lynge fra Inuit Ataqatigiit om at lede mødet.

 

Og tillykke med valget.