Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 10-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2000

Punkt 10.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

1. behandling.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformanden.

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, altså den nuværende lov giver ikke mulighed for at yde økonomisk støtte til medlemmer af Landstinget valgt af et parti eller et Kandidatforbund, hvor medlemmer senere ophører, at være medlem af partiet eller samarbejdet med Kandidatforbundet ophører.

 

Det er Landsstyrets opfattelse, at alle medlemmer af Landstinget bør have et rimelig økonomisk grundlag fra deres arbejde i Landstinget, uanset at et Landstingsmedlem er et medlem af parti eller et Kandidatforbund eller arbejder for sig selv, så bør der være mulighed for, at opnå en økonomisk støtte til det politiske arbejde i Landstinget.

 

Landsstyrets forslag skaber grundlag for, at yde økonomisk tilskud til medlemmer af Landstinget, valgt for et parti eller et Kandidatforbund, hvis medlemmet senere ophører med at være medlem af partiet eller samarbejdet med Kandidatforbundet ophører.

 

Med disse korte bemærkninger overlader jeg hermed forslaget til Landstingets velvillige behandling.

 

Så går vi over til partiers og Kandidatforbundets ordførere og løsgænger. Først er det Ruth Heilmann, Siumut.

 

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.


Fra Siumut siger vi tak for Landsstyrets fremlæggelse. Fra Siumut støtter vi fuldt ud nærværende lovforslag. Vi har i Siumut drøftet nærværende spørgsmål internt flere gange. Fra Siumut mener vi, at den nuværende partitilskudsordning bør justeres til tidens forhold, og gennem den nye landstingslov banes der vej for et økonomisk tilskud til politisk arbejde til landstingsmedlemmer - uanset om vedkommende ikke er medlem af et parti eller Kandidatforbund, og dette ser vi fra Siumut, som rigtigt.

 

Vi har fra Siumut hele tiden påpeget, at der er behov for en revision af tilskuddet til politisk arbejde, og nu da det er ved at være en realitet, så er vi godt tilfredse.

 

Siumut mener, at det bedste vil være, at såfremt økonomisk tilskud til politisk arbejde skal ske ud fra hvor mange medlemmer man har i Landstinget. Flere medlemmer medfører selvfølgelig mere arbejde, og konsekvensen må være større midler. Vi vil nu fra Siumut overrække vores forslag, og sige, at kopien er uddelt til Landstingets medlemmer.

 

Og med disse ord vil vi fra Siumut kræve, at der inden 2. behandlingen af landstingslovforslaget, at vores forslag bliver genstand fort en grundig vurdering i Lovudvalget.

 

Dernæst er det Jakob Sivertsen, Atassut.

 

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Vi har fra Atassut følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995 om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

 

Som landstingsmedlem bruger man meget papir, ikke mindst under landstingssamlingerne. Da landstingsmedlemmerne har mange forskellige arbejdsopgaver som kræver grundigt forbedrelse, ved såvel lov- som forordningsforslag m.v. Disse betinger assistance fra dygtige sekretærer, men disse koster selvfølgelig også penge.

 


Derfor støtter vi fra Atassut fuldt ud Landsstyrets ændringsforslag til landstingsloven om støtte til de landstingsmedlemmer som både er blevet valgt ind med et parti eller Kandidatforbundet som baggrund, eller til de medlemmer der er tråds tilbage fra et parti eller et kandidatforbund.

 

Og på den måde vil de være muligt, at de landstingsmedlemmer, som er blevet valgt ind med et parti eller kandidatforbund som baggrund, og for de landstingsmedlemmer, som er trådt tilbage fra et parti eller kandidatforbund, at få økonomisk støtte uden at man sætter spørgsmålstegn ved, med hvilken baggrund man er blevet valgt ind som landstingsmedlem.

 

Med disse bemærkninger tiltræder vi fra Atassut ændringsforslaget til landstingsloven inklusive de foreslåede ikrafttrædelsesdatoer.

 

Næste taler er Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Vi har nu haft Hjemmestyre i 21 år, hvor vi har givet tilskud til politisk arbejde til kandidater, forskellige politiske grupperinger, d.v.s. partier og kandidatforbund og til enkelte kandidater uafhængige af partipolitiske grupper.

 

Før 1995 blev tilskuddene afsat gennem Landstinget årlige finanslove, hvor man derefter en særskilt lov giver til partier og til de folkevalgte i Landstinget uden for partierne til landstingsarbejdet, som f.eks. tilskud til brug for ekstern assistance.

 

Loven giver nu mulighed for et fast tilskud til partier og til kandidatforbund på 210.000 kr. årligt til brug for sekretærbistand, samt et tilskud oveni beregnet på baggrund ved de ved sidste valg opnåede stemmer - uanset hvor mange medlemmer i partierne eller uden for partierne, der er valgt ind.

 

Imidlertid er der i loven ikke medtaget de valgte, der ikke længere er medlem af partierne, der ikke længere er med i Kandidatforbund.


Dette forsøges der rettet op på ved dette ændringsforslag til loven, således at enhver der er medlem af Landstinget får mulighed for, at få tilskud i forbindelse med deres arbejde i Landstinget, også selvom man ikke længere har samarbejde med det bagland man ved sidste valg blev valgt i.

 

Inuit Ataqatigiit støtter dette initiativ, fordi vi mener, at dette er mere i overensstemmelse med de i Grundloven udstukne bestemmelse nemlig § 56 og fordi det er nødvendigt, for at kunne følge med i de forskellige arbejder i Landstinget.

 

Inuit Ataqatigiit mener imidlertid også, at det faste årlige tilskud på 210.000 kr., og et tilskud ud fra de opnåede stemmer ved sidse valg bør erstattes af en mere rationel og retfærdig ordning end den hidtige.

 

Og inden lovforslaget overgår til 2. behandling her i salen, vil Inuit Ataqatigiit derfor foreslå, at det faste tilskud på 210.000 kr., og tilskuddet på baggrund af opnåede stemmer ved valget erstattet af et fast tilskud, f.eks. et tilskud til et landstingsmedlem svarende til 100.000, som vedkommende i tilfælde af, at medlemmet stopper sit samarbejde med sit parti eller trækker sig fra samarbejdspartnerne kan tage med sig.

 

Vi ønsker dog, at dette ligeledes vurderes grundigt m.h.t. hvilke konsekvenser det vil få i forhold til ønsket om sekretærbistand på lige vilkår.

 

Med disse bemærkninger ønsker vi, at forslaget overdrages til videre behandling i Formandsskabet inden 2. behandling her i salen.

 

Tak. Næste taler er Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.


I Kandidatforbundet har vi som sædvanligt gennemgået forslag til landstingslov om tilskud til politisk arbejde grundigt, og skal komme med følgende bemærkninger dertil.

 

I Kandidatforbundet mener vi, at såfremt et folkevalgt landstingsmedlem på grundlag af egen beslutning træder tilbage eller bliver ekskluderet fra et parti eller et kandidatforbund, så bør der fortsat være mulighed for, at vedkommende vil kunne mulighed for at få tilskud til sit politiske arbejde.

 

Derfor skal vi fra Kandidatforbundet gå ind for ændringsforslaget i sit princip, idet vi dog skal bemærke, at man inden sagens 2. behandling skal genoverveje mindstestørrelsen på 50.000 kr. for tilskud i henhold til forslagets § 2 stk. 2, samt vil kræve, at det nøjere bliver præciseret, hvordan og fra hvilken måned efter medlemmets tilbagetræden, som forannævnte tilskuddet på 210.000 kr. årligt vil blive ydet.

 

 

 

Det er på grundlag af de generelle bemærkninger foreslået, der fremgår det, at det fast tilskud på 210.000 kr. skal forblive uændret. Endvidere ønsker i også en nøjere orientering om betydning af kravet fra valget 1999 om, at der valget til Landstinget kræves et gennemsnit på 908 stemmer.

 

Med disse ganske vist korte bemærkninger, skal vi henstille, at sagen inden 2. behandlingen går videre til drøftelse i et relevant udvalg.

 

Tak. Dernæst er det Otto Steenholdt, løsgænger.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.


Jeg skal bemærke nærværende lovforslag er helt på sin plads. Efter at være blevet smidt ud af sit parti var det nedslående, at der i vores hidtige lovgivning ikke har været muligheder herfor. Som gammel politikere så tror jeg på, at man har et standpunkt til man tager et nyt, og hvis man alene ser på dette, så må man også være forberedt, det der er sket nu, kunne ske.

 

Men da jeg forstod, at der ikke var mulighed for at opnå tilskud har jeg straks rettet henvendelse til Formandsskabet og Landsstyret om, at rette op på forholdene, således at jeg som alle andre kunne opnå tilskud. Jeg fandt der, at der ikke var mulighed dengang.

 

Selvfølgelig har vi alle behov for sekretariatsbistand, det er selvfølgelig godt, at man selv kan skrive sine taler, men det er også vigtigt at andre medlemmer også får vores taler på trykt, og hvis jeg skal have en medhjælper, så har jeg behov for midler, hvorfor jeg er meget enig i Anthon Frederiksens bemærkninger om, at vi også skal aflønne vores sekretærer, for det de har krav på. Hvis man ikke kan give dem ordentlige arbejdsbetingelser, så kan man også tvivle på, om vi kan få tilstrækkelig kvalificerede ansatte.

 

Og jeg synes at nærværende lovforslag er velovervejet og støtteværdigt. Det må sikres at enkelte medlemmer også kan opnå økonomisk tilskud, hvis de f.eks. trækker sig tilbage fra et parti og bliver løsgængere. Og jeg synes, at det er sundt for demokratiet her i denne sag, og en styrke for demokratiet.

 

Hvorfor jeg med disse korte bemærkninger støtter nærværende lovforslag.

 

Nu er det Landsstyreformanden med svar til ordførerindlæggene.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg siger tak til at samtlige partier giver deres tilslutning til nærværende ændringsforslag til forslag til loven.

 


Vores nuværende beregningsgrundlag for støtte inden for de muligheder der er, hvorfor der er nu foreslået fra Siumuts side, og også fra IA=s ordførers side, at man ønsker revurdering af beregningsgrundlagene for partitilskuddene, at man bruger denne anledning til at revurdere partitilskuddene på ny, og at man påny tager det op i et udvalg.

 

Jeg skal foreslå, at sagen viderebehandles i et relevant udvalg, som f.eks. kan være Lovudvalget, ligesom også IA nævnte at sagen kunne 2. behandles i Landstingets Formandsskab, og vi vil fra Landsstyret allerede udtrykke, at vi igennem vores arbejde, vil give bistand efter vores bedste evne.

 

Ole Lynge, Landstingsformand.

Tak. Der er ikke andre der har bedt om ordet, således er 1. behandlingen af lovforslaget tilendebragt.

 

Jeg skal foreslå, at forslaget behandles i Lovudvalget inden forslagets 2. behandling inden her i denne sal. Hvis der ikke er nogen der er imod vil jeg anse dette for vedtaget, er der nogen der er imod, det er der ikke, således er det vedtaget, at forslaget sendes til behandling i Lovudvalget inden lovforslagets 2. behandling.