Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 34-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, onsdag den 4. oktober 2000

 

Punkt 34

Forslag til Landstingets beslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til regler, hvorved der stilles krav om ren straffeattest i forbindelse med ansættelse i offentlige institutioner, nemlig i daginstitutioner og lignende.

(Mogens Kleist, Kandidatforbundet)

1.behandling

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet

I medfør til Forretningsorden for Grønlands Landsting § 32, fremsætter jeg hermed følgende beslutningsforslag.

 

Det er forslag til Landstingets beslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til regler, hvorved der stilles krav om ren straffeattest i forbindelse med ansættelse i offentlige institutioner, nemlig i daginstitutioner og lignende.

 

Man har i de senere år som bekendt fokuseret meget på misbrug af børn, men til trods herfor er det stadigvæk begrænset, hvad man gør for at forebygge misbrug af børn. Desuagtet bliver der ikke sat større fokus på seksuelle overgreb mod børn i de offentlige og kommunale institutioner.

 

Vi er vidende om, at personer, der har begået kriminalitet og fået en foranstaltning er ansat i mange forskellige offentlige og kommunale institutioner, og netop for at forebygge dette forhold, bør vi udvise større årvågenhed på dette område.

 

Der er ansat mange dygtige og energiske personer i offentlige institutioner, men der er også ansat personer, der har begået kriminalitet mod børn, og som vi til daglig intet aner om.

 


Derfor stiller jeg hermed beslutningsforslag i Landstinget om, at krav om forevisning af straffeattest forinden ansættelse i offentlige og kommunale institutioner ikraftsættes for Grønland.

 

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, der kommer med en besvarelse, Jørgen Wæver Johansen. Værsgo.

 

Tak.

 

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender

Landstingsmedlem, Mogens Kleist har fremsat forslag om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til regler, hvorved der stilles krav om ren straffeattest i forbindelse med ansættelse i offentlige institutioner, nemlig i daginstitutioner og lignende.

 

Forslaget er af Landstingets Formandskab henvist til behandling som beslutningsforslag.

 

Landstingsmedlem, Mogens Kleist begrunder forslaget med, at en større årvågenhed ved ansættelse af personer i offentlige institutioner kan forebygge seksuelle overgreb mod børn.

 

Landsstyret er enig med forslagsstilleren i, at det kan kræves af offentlige arbejdsgivere, at de drager omsorg for, at de ikke ansætter personer, der kan udgøre en risiko for børn, handikappede, ældre og andre, der befinder sig i en offentlig institution.

 

I dag kan arbejdsgiveren i forbindelse med stillingsopslag, eller ved anden ansættelsessamtale kræve, at ansøgeren fremskaffer udskrift fra Kriminalregisteret. Dette kræver ikke særskilt lovhjemmel. Ansøgeren skal selv skaffe udskriften, eller i henhold til sagsbehandlingslovens regler give samtykke til, at arbejdsgiveren indhenter den.

 


Jeg vil gerne understrege, at samtlige døgninstitutioner af direktoratet har fået instruks om at følge denne fremgangsmåde. På tilsvarende måde har kommunerne og bestyrelserne for de selvejende institutioner mulighed for at fastlægge en ansættelsesprocedure, der forebygger ansættelse af personer, der kan udsætte børn og unge risiko for overgreb.

 

Ved besættelser af stillinger inden for det offentlige må der ikke generelt ske udelukkelse af ansøgere, der er dømt for overtrædelse af Kriminalloven.

 

Som udgangspunkt har en person, der har udstået sin straf, krav på at blive behandlet på lige fod med alle andre. I hvert enkelt tilfælde, skal der konkret tages stilling til, om den begåede overtrædelse udgør et risikomoment i den ansøgte stilling.

 

Det vil for eksempel være sagligt begrundet at udelukke en person med en dom for personfarlig kriminalitet fra at blive ansat i en stilling, hvor vedkommende skal have ansvar for børn og unge.

 

Herudover er der inden for sociallovgivningen fastsat, at der ikke gengives godkendelse af et hjem til dagpleje, hvis dagplejeren eller medlemmer af dennes husstand tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet, eller anden form for kriminalitet inden for de seneste to år.

 

Dette krav er fastsat ud fra hensynet til, at forældrene trygt skal kunne aflevere deres barn i dagplejerens private hjem, hvor de øvrige medlemmer af husstanden ofte vil være til stede i dagtimerne, og hvor der ikke dagligt er tilsyn fra kommunens side

 

Dels ud fra disse betragtninger, og dels fordi der allerede igennem en lovgivning er mulighed for indhentelse af udskrift fra Kriminalregisteret, når dette findes nødvendigt, så indstiller Landsstyret, at forslaget fra Landstingsmedlem, Mogens Kleist ikke imødekommes.

 


Så går vi over til ordførerne. Først er det Anders Andreassen, Siumut.

 

 

Anders Andreassen, Siumut

Siumut lægger vægt på på samme måde som forslagsstilleren, at man sikrer, at børnene trygt kan opholde sig i børneinstitutionerne uden risiko for seksuelle overgreb. Det er klart, at risikoen for at børn kan udsættes for sådanne overgreb fra en institutionsmedarbejders side kan reduceres, hvis man i forbindelse med ansættelse kan frasortere ansøgere, som tidligere er dømt for overgreb på børn.

 

Gældende lovgivning giver imidlertid allerede nu mulighed for, at en arbejdsgiver i forbindelse med stillingsopslag eller ansættelsessamtaler kan bede stillingsansøgeren om en udskrift fra kriminalregisteret.

 

I Siumut bemærker vi med tilfredshed, at samtlige døgninstitutioner under Socialdirektoratet har modtaget instruks om at følge denne fremgangsmåde, og vi vil derfor også opfordre andre relevante ansættelsesmyndigheder til, at man på samme måde indarbejder krav omkring kriminalregisterudskrift i ansættelsesproceduren, således at ansøgere til stillinger med dom for seksuelle overgreb eller anden personfarlig kriminalitet, kan frasorteres.

 

Med den eksisterende mulighed for at forlange kriminalregisterudskrift i forbindelse med behandling af stillingsansøgninger, så finder vi i Siumut ikke, at der er behov for yderligere lovgivning på området, og kan derfor ikke støtte forslaget.

 

Så er det Atassuts ordfører, Finn Karlsen. Værsgo.

 

 

Finn Karlsen, ordfører, Atassut


Landstingsmedlem, Mogens Kleist fremsætter et forslag til landstingsbeslutning, som vi fra Atassut har følgende korte bemærkninger til.

 

Landstingsmedlem, Mogens Kleist foreslår, at Landsstyret pålægges at fremsætte et forslag til regler om, at der i forbindelse med ansættelser i offentlige institutioner, daginstitutioner og lignende, at der stilles krav om fremlæggelse af en ren straffeattest.

 

Indledningsvis skal vi udtale, at Atassut er fuldstændig enig med forslagsstilleren i, at man skal passe meget på med at ansætte straffede personer i daginstitutioner og lignende. Men vi skal understrege, at selv straffede personer også overvinder deres kriminelle handlinger, og derfor skal man være meget påpasselig med, at man ikke stempler tidligere straffede i al evighed.

 

Med disse bemærkninger, skal vi yderligere tilføje, at vi ikke fra Atassuts side kan tilslutte os forslaget.

 

Som Landsstyret selv klart udtrykker det i deres svarnotat, så har man på nuværende tidspunkt i forbindelse med ansættelser allerede mulighed for at kunne undersøge, om en person har en ren straffeattest, og det kunne nemlig godt være, at forslagsstilleren netop ikke har været opmærksom på denne mulighed.

 

Med disse korte bemærkninger, skal Atassut gøre forslagsstilleren opmærksom på, at Atassut er fuldstændig enig med Landsstyret i dets svar.

 

Så er det Inuit Ataqatigiits ordfører, Olga Poulsen

 

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit

Landstingsmedlem, Mogens Kleist, Kandidatforbundet har fremsat forslaget, og vi har fra Inuit Ataqatigiit følgende kommentarer.


Vi hører fra forskellige medier, at seksuelle overgreb mod børn i Grønland og i andre lande er meget udbredt. De meget udbredte seksuelle overgreb mod børn i Grønland har vi heldigvis fået kendskab til, og der i den forbindelse igangsat forskellige foranstaltninger for at mindske dette. For at mindske overgrebene mod børn, så mener forslagsstilleren, at ansøgere til stillinger i børneinstitutioner og andre offentlige institutioner skal kunne fremvise en ren straffeattest.

 

Af landstyremedlemmets svarnotat fremgår det tydeligt, at man allerede kræver en ren straffeattest.

 

Med hensyn til offentlige arbejdspladser har landsstyreområdet fremsendt en vejledning, der skal bruges ved ansættelser.

 

Dette finder Inuit Ataqatigiit betryggende, men selv om det er tilfældet, så vil vi gerne kræve, at direktoratet nøje undersøger, hvordan ordningen bliver brugt. Det er interessant at få klarhed over, hvordan arbejdsmarkedskontorerne bruger denne ordning, når de henviser vikarer til arbejde. Og det kan jo godt være, at nogle kommuner kræver, at der fremvises en ren straffeattest, når man anviser arbejde til visse arbejdspladser, og vi vil gerne vide, om Landsstyret er bekendt med dette.

 

Kommunerne og selvfølgelig andre arbejdsgivere har mulighed for selv at fastsætte deres egen ansættelsespolitik, og Inuit Ataqatigiit vil opfordre til, at man bruger denne fremgangsmåde.

 

Vi ved godt, at alle ikke er kriminelle. Hvis man ikke har begået kriminelle handlinger og søger arbejde, vil det være en besværlig proces og i sidste ende berøre selvrespekten.

 

Vi ved og skal vide, at børn også har rettigheder, som vi alle i Grønland skal respektere. Det er med i børns rettigheder, at de ikke må udsættes for uforskammethed, derfor skal vi alle voksne huske på, at vi har en forpligtelse til at bevare børns rettigheder.


Enhver, der har udstået sin straf, har også ret til at kunne leve i samfundet efter endt straf, hvorfor vi også har forpligtelse til, at tidligere straffede ikke bliver udstødt af samfundet.

 

Kort sagt, så mener Inuit Ataqatigiit, at forslaget ikke er støtteværdigt og indstiller, at den ikke vedtages.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

Med god forståelse for forslaget fra Landstingsmedlem, Mogens Kleist, skal vi fra Kandidatforbundet fremkomme med følgende bemærkninger.

 

Vi lægger i Kandidatforbundet stor vægt på, at vore børn vokser op under betryggende forhold, hvorfor det er ganske relevant, at de ansatte i børneinstitutionerne og lignende, ligesom visse andre, benytter sig af muligheden for, at man skal kunne fremvise ren straffeattest ved ansættelse.

 

Jeg ved, at der allerede er mulighed for, at arbejdspladser kan kræve dette, ligesom det samme er tilfældet med hensyn til børneinstitutioner og lignende.

 

Derfor skal vi opfordre kommunerne og børneinstitutionerne til, at de i højere grad end hidtil benytter denne mulighed. For vi kan jo for eksempel nævne, at dette krav allerede benyttes i forbindelse med ansøgere til stillinger i Pituffik. Ligesom dette også gælder på andre arbejdspladser.

 

Kandidatforbundet mener, at det vil være mest betryggende for børn og forældre, hvis dette krav gøres generelt gældende i børneinstitutioner og lignende, ikke mindst for at sikre beskyttelsen af børnene.

 


Vi vil fra Kandidatforbundet i anledning af Børneåret, og ikke mindst af hensyn til beskyttelsen af børnene, at der tages initiativer til, at Landsstyret opfordrer over for kommunerne, at man generelt benytter sig af de allerede eksisterende muligheder.

 

Med disse korte bemærkninger skal vi samtidig indstille, at forslaget samt Landsstyrets svarnotat inden 2.-behandlingen sendes videre til behandling i et relevant udvalg.

 

Jeg skal erindre om, at jeg har en indstilling fra Formandskabet efter dette punkt, hvorfor jeg skal anmode de medlemmer, som ikke er i salen om at sætte sig på deres pladser.

 

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

 

 

Otto Steenholdt, løsgænger, Atassut

Forslagsstilleren erindrer Landsstyret heldigvis om, hvor vigtigt det er for forældrene, hvor meget de skal lægge vægt på at være trygge, når de afleverer deres børn i en børneinstitution. Ikke bare i Grønland, men i andre børneinstitutioner, så lægger man jo meget stor vægt på, at der er tryghed, og at de bliver passet af uddannet personale.

 

Og at det samme gælder for institutioner for handikappede og for ældre, der er det også vigtigt, at de lever under trygge forhold.

 

Engang for længe side, da samtlige indsatte i anstalten samtidig blev sendt på rensdyrjagt, da var Nuuk-fangerne meget utrygge ved det, fordi det blev nævnt, at man kan jo aldrig vide, hvad de kan finde på at gøre ude i naturen.

 

Men det, man påpeger her, især børnene, der er det meget vigtigt, at forældrene kan kræve de mest trygge forhold, de skal være under.

 


Landsstyret påpeger, at der er personer, der allerede har udstået deres straf, også skal behandles på lige fod med andre. Men vi peger jo altid tilbage på, at nogle som på et tidligere tidspunkt har begået lovovertrædelser, de kan også være tilbøjelige til at begå ny kriminalitet. Det vil sige være recidivister. Og derfor er der i disse år, hvor vi meget ofte hører om overgreb mod børn, så er det meget vigtigt, at vi er trygge ved, at vi har sådan nogle ting.

 

Vi får nogle gange medarbejdere udefra, hvor de tilkaldte også bliver nødt til at aflevere deres børn i en børneinstitution, mens de selv er på arbejde. Og de har jo allerede hørt, at det jo er en del af vores kultur, at vi har seksuel omgang med børnene.

 

Men disse forældre bør også kunne stole på børneinstitutionerne, og det er netop det, som forslagsstilleren stiller til baggrund for sit forslag. Og heldigvis så står der i svarnotatet, at de eksisterende institutioner er blevet pålagt at følge disse ting, og dermed er jeg så kommet med de korte bemærkninger til forslaget.

 

Og så er det forslagsstilleren, der kommer med sine bemærkninger nu. Og derefter Landsstyremedlem for Sociale Anliggender. Værsgo. Mogens Kleist.

 

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Jeg siger tak for det svar, jeg har fået fra landsstyremedlemmet og det, der er kommet fra partierne. Og det, som kom fra Atassut, at jeg måske er overfladisk, det er ikke tilfældet.

 

Vi ved ikke, om det bliver fulgt af samtlige kommuner, og om det bliver fulgt af direktoraterne. Og det blev netop også sagt fra IA=s side, at det netop er vikarer for kortere perioder, det er netop disse grupper, vi også skal være opmærksomme på, især under sommerferieperioden, eller ved slutningen af måneden, hvor man er tilbøjelig til at tage arbejdskraft ind fra den ene dag til den anden.

 


Og såfremt der sker et eller andet, hvem er det så der har ansvaret? Er det os som lovgivere, er det forældrene, eller er det institutionerne. Jeg ved godt, at det er det, at jeg kræver, at der bliver et lovkrav om, at det skal være det.

 

Vi ved, at det også har været diskuteret meget kraftigt i Danmark, nemlig, at der sker nogle overgreb i institutionerne. Og såfremt vi skal holde os væk fra sådanne ting, så bør vi også herfra stille nogle krav, i hvert fald i de offentlige institutioner. Der står, at man kan gøre det, men det, jeg gerne vil opnå er, at man skal kunne kræve det.

 

Jeg kender godt den eksisterende lov, men det er forskellige fremgangsmåder, man gør fra kommune til kommune.

 

Såfremt jeg gerne vil være afløser i en institution for en kortere periode, så er der ikke nogen, der kræver noget fra mig. De tager personale ind fra den ene dag til den anden. Og hvem skal kontrollere sådan nogle ting, og i institutionerne så har de så store personalemæssige problemer, at de bliver nødt til at tage afløsere ind fra gaden. Og det er netop med disse i baghovedet, at jeg ellers gerne vil have, at det skal være et krav.

 

Jeg kender godt de andre bestemmelser herom. Tak.

 

Og så er det Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender, der kommer med en besvarelse, Jørgen Wæver Johansen. Værsgo.

 

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender

Mens jeg husker det, vil jeg gerne lige tage det sidste med, idet Mogens Kleist, du kom ind på, at du gerne vil have, at det bliver et lovkrav, og at det også bliver fulgt. Så må du også have foreslået det, fordi du her foreslår, at man pålægger Landsstyret til at fremsætte forslag til regler.

 


Med samtlige partier bliver Landsstyrets besvarelse støttet, hvorfor jeg gerne vil foreslå, at det ikke bliver behandlet i et udvalg, men at man snarest træffer en afgørelse herom.

 

Og det, som Socialdirektoratet bruger, nemlig at pålægge samtlige institutioner om at bruge denne mulighed, kan vi godt opfordre samtlige kommuner til også at gøre det, således at kommunerne også kan udnytte den mulighed, der allerede er. Og derfor vil denne opfordring om, at kommunerne bliver opfordret til det, det skal vi nok sørge for.

 

Men ud fra partiernes ordførerindlæg, så ser det ikke ud til, at det bliver nødvendigt med en 2.-behandling.

 

Der er ikke andre der har bedt om ordet - undskyld, men Olga Poulsen, har bedt om at få ordet.

 

 

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit

Jeg siger tak til landsstyremedlemmets besvarelse om, at man tager godt imod vores opfordring til, at man opfordrer kommunerne til, at man indfører lignende ordninger, og det siger vi mange tak for fra Inuit Ataqatigiits side.

 

I henhold til vores Forretningsorden, så skal beslutningsforslaget igennem to behandlinger.

 

Der er flere, der har bedt om ordet. Først Godmand Rasmussen.

 

 

Godmand Rasmussen, Atassut

Jeg har betænkeligheder ved mod Kleist over, at man ansætter vikarer fra gaden til børneinstitutioner. Jeg finder det mærkeligt, fordi på kommunalt niveau bliver alle ansøgninger vurderet i Økonomiudvalget, også for så vidt angår vikarer.

 


Kriminallovens bestemmelser er sådan, at de folk, der har udstået deres straf skal tilbage til samfundet igen. Vi bliver ikke straffet for hele livet, de folk, der bliver straffet får pålagt en foranstaltning af en vis varighed, hvorefter de bliver almindelige samfundsborgere igen.

 

Jeg mener, at det er vigtigt, at kommunerne også følger de principper, der er her, og jeg tror også, at man på kommunalt niveau er helt vågne over for det, og følger det.

 

Forslagsstilleren har bedt om ordet igen.

 

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Til Godmand; jeg ved godt, hvilke procedurer der er på kommunalt niveau, men det er ikke det, jeg tænker på. Men det er de vikarer, der er på børneinstitutionerne, det er dem, jeg mener. Hvis de mangler nogen, så plejer de at ringe eller beder nogen, de kender om at komme. Det er dem, jeg tænker på. Og det er primært med henblik på dette, at mit forslag, og jeg er glad for, at landsstyremedlemmet vil bringe denne sag videre til kommunerne, og det er jeg meget glad for. Det siger jeg også jatak for.

 

Da der ikke er flere, der har bedt om ordet, er 1.-behandlingen af forslaget tilendebragt, ligesom et flertal ikke har ønsket, at forslaget henvises til udvalgsbehandling, skal jeg foreslå, at forslaget overgår direkte til 2.-behandling uden udvalgsbehandling.

 

Hvis der ikke er nogen, der udtaler sig imod, anser jeg dette som vedtaget.

 

Vedtaget.