Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 41-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

10. mødedag, onsdag den 4. oktober 2000

 

 

Punkt 41

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en lovgivning om, at den i kyst- og flytrafikken gældende aldersgrænse for, at børn skal betale voksenpris fra det fyldte 12. år, forhøjes til det fyldte 16. år.

(Tommy Marø, Siumut)

(1. behandling)

 

 

Tommy Marø, Siumut


I medfør af § 32 i Landstingets Forretningsorden, ønsker jeg hermed at fremsætte følgende beslutningsforslag. Nemlig, forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en lovgivning om, at den i kyst- og flytrafikken gældende aldersgrænse for, at børn skal betale voksentakst fra de fyldte 12 år, forhøjes til de fyldte 16 år.

 

I forbindelse med mit forslag har jeg som et vigtigt argument skelet til, at det er meget dyrt at rejse i Grønland.

 

Som medansvarlig og som medlem af den Lovgivende Forsamling, så kan det heller ikke accepteres, at børn blot efter de fyldte12 år betragtes som voksne i forbindelse med passagertrafikken.

 

I forbindelse med familiens underhold, så bliver et barn på 12 år ikke betragtet som medforsørger. Derfor bliver familier hårdt ramt, når de ønsker at tage et barn på 12 år med på rejse, og hvad angår lønmodtagerfamilier på mindsteløn, er det helt umuligt at rejse som familie.

 

Derfor er det vigtigt, at vi som landstingsmedlemmer arbejder sammen for at realisere forslaget. Således kan vi også lette de økonomiske vilkår for de familier, som i forvejen er økonomisk hårdt trængt.

 

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge med et svarnotat.

 

 

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur

Landsstyret er enige i, at der skal arbejdes for, at de mindre bemidlede gives større muligheder for at udnytte vores offentlige trafiksystemer.

 


Landsstyret finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at gå ind og pålægge trafikselskaberne en ændring af deres aldersgrænser ud fra følgende begrundelser:

 

For det første, så arbejder Landsstyret for en liberalisering af den fastvingede lufttrafik, hvor myndighedsgodkendelser af billetpriserne gerne skulle overflødiggøres.

 

Selskaberne skal have frihed til at sætte deres priser, således at de kan opnå den størst mulige udnyttelse af deres flymateriel.

 

Landsstyret kan alene opfordre trafikselskaberne til at indrette deres billetstruktur på en sådan måde, at mindre bemidlede i samfundet gives større muligheder for at udnytte trafiksystemet.

 

For det andet, så har Landsstyret indflydelse på priserne på de områder, hvor der indgås servicekontrakt. Landsstyret kan her anmode selskaberne om at fremsende tilbud på, hvad det eksempelvis vil koste at ændre aldersgrænsen for, hvornår der kan gives børnerabat, enten hele året, eller for en nærmere fastsat periode.

 

Her skal man være opmærksom på, at der under alle omstændigheder vil opstå en mindreindtægt hos selskaberne, som enten skal betales af andre passagerer, eller af landskassen.

 

Landsstyret skal derfor ikke anbefale, at det fremsatte forslag søges fremmet og støttet. Tak.

 

Dernæst er det partiordførerne. Først er det Per Rosing Petersen, Siumut.

 

 

Per Rosing Petersen, ordfører, Siumut


I Siumut er vi meget bekendt med problemstillingens baggrund som Landstingsmedlem, Tommy Marø fremsætter.

 

Vi skal udover forslagsstiller, Landstingsmedlem, Tommy Marøs klare argumentation, hvor han påpeger, at børn ved rejser i Grønland efter de fyldte 12 år skal betale voksentakst, fremkomme med yderligere argumentationer.

 

Vi er godt bekendt med, hvor dyrt det kan være for en familie med flere børn, hvis de skal rejse i Grønland med skib eller fly. Denne problemstilling stavnsbinder mange lavindkomstfamilier.

 

Hvis man har planer med at møde sin familie eller nære bekendte, kan det ikke lade sig gøre med mindre, at man i lang tid har sparet sammen.

 

En af den dyre trafiks begrænsende virkning er også, at folkeskolernes ældsteklassers ønsker om ekskursioner ikke kan blive en realitet på grund af de dyre billetpriser.

 

Vi lægger alle vægt på, at børns horisont skal være så stor som mulig, og det kan blandt andet ske ved en lille åbning ved denne problemstilling ved at tilbyde en mærkbar mulighed, og vi lægger selvfølgelig vægt på, at man får mulighed for at tilbyde sådan en mulighed.

 

Det er også almindelig kendt, at når en ung får et arbejde, så bliver det aflønnet særskilt, en løn, der er langt mindre end de voksnes, hvorfor det også er tydeligt her, hvor skæve forholdene er.

 

Derfor er der med ovennævnte bemærkninger betydeligt behov for, at man foretager en nærmere analyse af problemstillingen.

 


Og i Siumut er vi også bekendt med, at i vort forholdsvist lille samfund, så kan antallet i aldersgruppen fra 12-16 år ikke være så stort, at rejseselskabet mærkbart ikke kan miste indtægter. Men på den anden side, så kan vi regne med, at man giver sådan en prismulighed, så vil passagerantallet stige, og ligesom bekymringer for mistede indtægter kan indhentes ved, at man får flere passagerer.

 

Derfor med forståelse for Landstingsmedlem, Tommy Marøs forslag, støtter vi det fra Siumut, og skal over for Landsstyret fremsætte krav om, at man tager initiativ til at forslaget føres ud i livet.

 

Og såfremt forslaget støttes af alle partier, Kandidatforbundet, og af flertallet, så kan vi derved sikre, at lavindkomstfamilierne og i almindelighed børn i Grønland får bedre mulighed for at rejse.

 

Og idet vi fra Siumut tilslutter os forslaget, skal vi henvise sagen til videre behandling i Trafikudvalget, før den sendes videre til 2. behandling her salen.

 

 

Godmand Rasmussen, Atassut

Vi har fra Atassut følgende korte bemærkninger til Tommy Marøs forslag efter at have undersøgt det grundigt.

 

Atassut forstår beslutningsforslaget i dets grundlag om, at Landsstyret skal pålægges, at man udarbejder en lovgivning om, at den i kyst- og flytrafikken gældende aldersgrænse for, at børn skal betale voksentakst fra de fyldte 12 år forhøjes til de fyldte 16 år.

 

Vi ved alle, hvor dyrt det er at rejse i Grønland, uanset både som kyst- og flypassager, og at dette især har baggrund i Grønlands geografiske udstrækning. Og det er mest mærkbart for mindre bemidlede forældre, ikke mindst, hvis de har mange børn.

 


Endvidere afhænger billetpriserne også af, hvortil og hvor langt rejsen bliver foretaget, og det kan derfor være meget dyrt at rejse for familier.

 

De nuværende billetpriser er også for høje, især for mindre bemidlede familier, arbejderklasssefamilier og til dem med lavindkomst med mindre man gennem de sidste par år har samlet lidt penge sammen, eller ligefrem har været heldig med at vinde i lodtrækning om frirejser, så er rejser for familier en fjern tanke.

 

I forbindelse med rejser har man de seneste år kunnet konstatere, at der er blevet flere og flere trafikselskaber, som har opstartet en sund konkurrence, og som giver forhåbninger om lavere billetpriser fremover.

 

Landsstyrets svar er ganske klar, og det vil arbejde for, at der bliver banet vej for konkurrence inden for lufttrafikken ved at lade private selskaber komme til.

 

Og dette er vi selvfølgelig glade for fra Atassut, og støtter det. Atassut støtter og respekterer og byder velkommen ethvert initiativ til fremme af privat virksomhed. Da det skridt langt om længe er en mulighed for privat initiativ, og vi har store forventninger og stor forståelse for den i fremtiden påtænkte nedsættelse af billetpriserne.

 

Men Atassut tilslutter sig ikke det fremlagte forslag.

 

Så er det Maliinannguaq Markussen Mølgård, Inuit Ataqatigiit.

 

 

Maliinannguaq Markussen Mølgård, Inuit Ataqatigiit

Først skal Inuit Ataqatigiit i forbindelse med dette punkt nævne, at vi finder det mærkværdigt, at vort forslag om de ældres mulighed for at få prisreduktion i skibstrafikken er blevet henvist til skriftlig besvarelse, fordi dette forslag til forveksling ligner de forslag, som vi nu drøfter.


Vi ved, at det i dag er dyrt at rejse, og at mulighederne for at få prisreduktion benyttes optimalt for eksempel af sportsforeninger, skoleklasser, sangforeninger, andre foreninger og lignende, som får grupperabat.

 

Inuit Ataqatigiit forstår udmærket, at nogen synes, at det er for meget, at børn skal betale voksentakst fra de fyldte 12 år, men vi kan også på den anden side også forstå Landsstyrets besvarelse. Trafikselskaberne har jo trods alt lov til at fastsætte deres egne priser, og hvis vi skal fastsætte priser som er mindre end disses, skal Landstinget jo yde pristilskud.

 

Hvis vi skal følge forslaget, så fremgår det ikke af forslaget, hvor stort et beløb Landsstyret skal yde, hvorfor vi ikke uden videre kan acceptere forslaget.

 

Inuit Ataqatigiit støtter Landsstyret i deres bestræbelser på afdækning af de reelle priser, og i den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at Landsstyret i sin afdækning også vurderer , hvor meget Tommy Marøs forslag vil koste. Og derefter må dette indgå i Landstingets samlede vurdering af trafiksystemet.

 

Dertil vil vi også opfordre til, at ældre, handikappede samt førtidspensionister får mulighed for at få prisreduktioner i skibstrafikken i sommerperioden også indgår i denne vurdering, for vi har jo tidligere ellers foreslået en mulighed for prisreduktion året rundt for ældre i skibstrafikken, som jo har været gældende førhen.

 

P.t. er de ældres mulighed for en prisreduktion under den hektiske sommertrafik blevet reduceret med 25 procent, og Inuit Ataqatigiit ønsker en vurdering af muligheden for en prisreduktion på 50 procent, som har været gældende før.

 

Og med disse bemærkninger indstiller vi, at forslaget behandles i Landstingets Trafikudvalg.

 

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.


 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Fra Kandidatforbundet støtter vi fuldtud Tommy Marøs forslag, da vi finder det betænkeligt, at et barn på 12 år, der endnu ikke selv kan tjene penge, skal anses som voksen.

 

Vi ved alle, at det i lovgivningen og ligeledes også FN-resolutioner gældende for alle, at det her står klart og tydeligt og utvetydigt, at en person, der ikke er fyldt 18 år, anses som et barn og ikke som en voksen.

 

Vi anser derfor landsstyremedlemmets svarnotat som et hurtigt stykke hastearbejde, og hvordan kan dem, der driver lufttrafikken ikke skelne mellem de mindre bemidlede fra dem, der bedre har råd.

 

Vi vil spørge landsstyremedlemmet om han med hensyn til forslaget har haft kontakt med dem, der er involveret i trafikken, da vi gerne vil have at vide, hvorledes de har svaret.

 

Landsstyremedlemmet opfordrer trafikselskaberne til, at man finder en ordning, der ville kunne tilgodese de mindre bemidlede, men til trods herfor vil vi fra Kandidatforbundet udtale, at vi mener, at det administrative arbejde hermed vil stige.

 

Og hvordan skal man ellers foretage en vurdering?

 

Landsstyremedlemmet nævner endvidere, at trafikselskabernes indtægter bliver mindre ved nedsættelse af aldersgrænserne, og at landskassens udgifter på den anden side vil stige. Ja, dette kan man jo ikke komme uden om, hvorfor vi fra Kandidatforbundet opfordrer landsstyremedlemmet til at foretage en anden undersøgelse af, hvilke udgiftsmæssige følger en nedsættelse vil få for samfundet, og hvilke følger dette vil få for trafikselskaberne.

 


Med disse korte bemærkninger giver vi fra Kandidatforbundet vor fulde støtte til forslagsstilleren og skal henstille, at såfremt sagen her bliver godkendt af Landstinget ved 1.-behandling, at sagen overgår til videre behandling i Trafikudvalget, og derefter til Landsstyremedlemmet for Trafik.

 

Så er det. Otto Steenholdt, løsgænger uden for partierne.

 

 

 

Otto Steenholdt, løsgænger

Det er helt på sin plads, at man fremsætter sådan et forslag her i Børneåret, men her i en tid, hvor Landsstyret ikke kan fastsætte priserne og, hvor vi satser på en liberalisering af skibstrafikken, hvilket fremgår af besvarelsen.

 

Og jeg er glad for, at man til stadighed gør et eller andet for de mindst bemidlede.

 

Man kan opfordre selskaberne til, at man tager særligt hensyn, men vi ved jo selvfølgelig ikke, hvordan selskaberne vil stille sig an til dette.

 

Men vi kender det private erhvervsliv således, at man i konkurrencens navn, så kan de selv fastsætte priserne, og disse kan jo imødekomme forslaget, og således få flere passagerer på den konto i en ligelig konkurrence med andre selskaber.

 

Der nævnes i svarnotatet en anden mulighed, nemlig, at man i forbindelse med servicekontrakter kan anmode selskaberne om at fremsætte tilbud på, hvornår der kan gives børnerabat. Men vi kan ikke komme uden om, at de eksisterende selskaber så vidt muligt vil sørge for, at deres drift kan hvile i sig selv.

 

Og jeg har ingen yderligere bemærkninger til forslaget.

 


Så er det forslagsstilleren, Tommy Marø, der kommer med sine kommentarer.

 

 

Tommy Marø, Siumut

Først, så vil jeg gerne sige tak til Siumut og Kandidatforbundet, fordi de har god forståelse for det centrale i mit forslag.

 

Og til IA, Atassut og enegængeren, dem vil jeg gerne spørge, om man i konkurrencens navn, hvor det omhandlede i mit forslag drejer sig om børn fra det 12. år til og med det 15. år skal vurderes som voksne, hvordan kan Landstinget acceptere dette? Det er børn, og bør ikke betale voksenbillet, og her bør vi opfordre Landsstyret til at udarbejde et lovforslag. Men heldigvis har Siumut og Kandidatforbundet et absolut flertal, og jeg er glad for, at der er forståelse fra deres side.

 

Her i Grønland er vi jo ikke overvældende mange. Vi er kun 56.000 mennesker, og hvor mange personer er mellem 12 og 16 år?

 

Hvor stort et beløb vil man miste inden for det private eller inden for Grønlandsfly? Er der en konkurrence? Det er der ikke, og søfarten bliver drevet af Royal Arctic Line, og det er Hjemmestyreejet, og Grønlandsfly har nærmest monopol på beflyvningen, og der er kun en lille smule konkurrence, og mit beslutningsforslag om, at hvornår man kan ændre på det forhold, at børn skal betale voksentakst, og det har man ikke haft forståelse for fra IA og Atassut.

 

Ja, man forstår godt forslaget, siger Atassut og Inuit Ataqatigiit.

 


Som afslutning på det, så vil jeg lige gerne nævne, at man fra landsstyremedlemmet for Trafik siger, i hvor stor udstrækning der kommer til at være konkurrence inden for trafikken, og her kan man ikke se, hvor stort et beløb, man kommer til at tabe, men det kan vi ikke forestille os, men vi kan forestille os, at passagerantallet bliver større, såfremt børn mellem 12 og 16 år får mulighed for at rejse til halv pris af voksenbilletten.

 

Og så er det Landsstyremedlemmet for Trafik, der kommer med en besvarelse, Steffen Ulrich-Lynge.

 

 

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Trafik og Infrastruktur

Vi har selvfølgelig prøvet på at indhente nogle oplysninger om, hvor mange det drejer sig om i Grønland. I Grønland er der 3.600 personer mellem 13 og 16 år, og skal vi så tage et udgangspunkt i, hvor stor udstrækning børn mellem 2 og 12 år rejser, så kan man foretage nogle konklusioner ud fra det. Og det vil så betyde, at cirka 3,7 mio. kr. for da må det så betyde, at man må forhøje tilskuddene til flytrafikken på 3,7 mio. kr., og derudover så må man forhøje tilskuddene på omkring 2, 0 mio. kr. til skibstrafikken.

 

Og til det må man jo også sige, at i henhold til serviceaftalerne, så har vi nogle tal, og i Diskobugten og i Sydgrønland, i Østgrønland og ved Upernavik og Uumannaq distrikter, der sker trafikken i henhold til nogle servicekontrakter: Og i henhold til det, så betaler personen halvdelen, mens resten bliver finansieret af landskassen.

 

Og det betyder så, at man i fremtiden, såfremt man nedsætter prisen fra det 12. til det 16. år, så bliver vores tilskud mindre, og så må man jo også gennem trafikudvalget - i samarbejde med os B afdække alle de økonomiske konsekvenser, der måtte være. Også fordi vi skal arbejde for, at vi skal give tilskud direkte til barnet, eller skal vi give tilskuddet på en anden indirekte måde? Det er det, vi også skal have afdækket.

 

Og så har Inuit Ataqatigiits ordfører bedt om at få ordet igen - Maliinannguaq Markussen Mølgård.

 

 


Maliinannguaq Markussen Mølgård, Inuit Ataqatigiit

Indledningsvis så vil jeg gerne sige tak til landsstyremedlemmets klare svar om, hvor meget det vil koste, og det er beklageligt, at de tal, du nævnte her ikke fremgik af svarnotatet. Men jeg er glad for, at du har nævnt dem her efterfølgende. Alt i alt så er det omkring 7,5 mio. kr., vi snakker om.

 

Til forslagsstilleren vil jeg gerne præcisere B og vedrørende de hårde ord over for IA, og at vi ikke støtter hans forslag, hvor vi direkte blev spurgt om, hvorfor de børn vi nu snakker om skal betale så meget, det kan vi jo ikke svare på, da prisstrukturen har været gældende i meget lang tid, som vi ikke på stående fod kan lave om.

 

Vi har jo selv børn, og vi ved, hvor dyrt det er at rejse med børn mellem 12 og 16 år, og derfor vil jeg gerne over for forslagsstilleren præcisere, at hvis han havde bemærket vores besvarelse, så støtter vi, at man undersøger de reelle priser i trafikstrukturen, hvad Landsstyret også var inde på i forbindelse med åbningsdebatten og finanslovsdebatten. Det støtter vi fuldt ud, og vil gerne have større klarhed over - på baggrund af dit forslag - hvad man undersøger, hvad det vil koste, og på det grundlag, at disse indgår i en samlet vurdering af trafikstrukturen.

 

Vi er ikke imod dit forslag, men vi føler, at der er behov for nøjere vurderinger, for eksempel med eksempler på, hvad det koster. Og det var blot en præcisering over for forslagsstilleren.

 

Jeg forstår også, at landsstyremedlemmet klart har den melding, at det er nødvendigt med en samlet vurdering af, hvad vi skal bruge vores tilskud til.

 

Tak.

 

Så er det Atassuts ordfører, Godmand Rasmussen. Dernæst er det Otto Steenholdt, løsgænger.


 

Godman Rasmussen, ordfører, Atassut

Til forslagsstilleren vil jeg gerne udtale, at vi måske har udtrykt os lidt uklart, men enhver har ikke kunnet undgå at bemærke, at vi snakker om de grundlæggende problemer omkring trafikstrukturen i Grønland, hvor svært det er for de mindre bemidlede at foretage rejser samlet.

 

Jeg vil også sige tak til landsstyremedlemmets klare melding om, hvor meget forslaget vil koste.

 

Og til Tommy Marø, så mener jeg, at de ord, du brugte B selvfølgelig vil antallet af passagerer stige lidt, men forholdene er jo sådan at for så vidt angår sommeren, så bliver skibene fyldt meget hurtigt op, og vi ved, hvilke alvorlige problemer, der plejer at være omkring kapaciteten i sommerperioden, og som også er den periode, hvor folk rejser mest.

 

Vi har længe drøftet en liberalisering af trafiksystemet, det har vi fra Atassuts side lagt vægt på, og vi er glade for, at der nu er ved at være taget hul på en øget konkurrencen inden for trafikområdet, således at vi selv i fremtiden skal kunne vælge, hvilket trafikselskab vi vil bruge i en fri konkurrence.

 

Vi er heller ikke imod de andre partiers forslag, og vil gerne deltage positivt i det videre arbejde i udvalget for at finde løsninger på problemet.

 

Og så er det Otto Steenholdt, hvorefter det bliver Mogens Kleist.

 

Først Otto Steenholdt.

 

 

Otto Steenholdt, løsgænger


I min fremlæggelse sagde jeg til sidst, at det er et interessant forslag, hvorfor det bør undersøges nærmere, men hvor Landsstyret også pålægger nogle private opgaver, som jeg også fuldt ud støtter. Og dér undrer jeg mig over, at den nuværende metode man går (???), at man skal gå væk fra den sættende lid til det offentlige, og siger, at det offentlige skal beslutte noget hen over hovedet på de private, og det er vi jo allerede blevet enige om, at vi ikke skal. Vi skal jo minimere tilskuddene, og det var partiet Siumut, det der trak læsset, og så vil man så pålægge arbejdsopgaverne over til de private.

 

Og jeg undrer mig lidt over det tilbageskridt, man så tager, og om man så fra partiets side går ind for det igen, og det er ligesom at stille sig i opposition mod deres eget landsstyre.

 

Og så er det Mogens Kleist, hvorefter det så bliver Tommy Marø.

 

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet

Til den sidste indlægshaver vil jeg lige sige til Otto B selvfølgelig vil vi gerne minimere vores tilskud, og nu er et nyt flyselskab ved at starte. Det er først nu, at konkurrencen er ved at starte, og dermed kan vi sætte priserne ned, og såfremt vi hele tiden skal give tilskud til de private, så nedsætter vi ikke priserne på den måde.

 

Det kan godt være, at vi igennem flere selskaber kan nedsætte priserne.

 

Og til Maliinannguaq skal jeg sige, er det så ikke på tide, at vi nu kommer til at ændre de gamle eksisterende forhold. Det er jo nogle gamle fra 1900-tallet, og det betyder så, at SIK-lønnede også kan rejse om sommeren. Og man siger jo også, at der vil være en større venteliste om sommeren.

 

Vi har forlænget skibene. Passagerantallet er steget fra lidt over 100 til mere end 200, og derfor er det også vigtigt, de beløb vi har været inde på.

 


Selvfølgelig kan Landsstyret også fremsætte forslag igennem finanslovsforslaget, og vi er også frit stillet til at stille nogle forslag, og der mener jeg også, at landstingsmedlemmerne også skal have denne mulighed, og Landsstyret kan sætte sig det mål, at man ikke prøver på at omrokere for meget inden for kontinuum.

 

Men det er jo på tide, at man ser på, hvordan man kan rokere om, det er jo et beløb på 7,5 mio. kr., og jeg tror også godt, at Landsstyret kommer jo altid med skygger og siger, men hvor skal vi så hente beløbet hente? Hvorfor kan man ikke tage et beløb fra det samme beløb?

 

Det er jo ikke sådan, at når Landsstyret kommer med et forslag, så skal det ikke tages fra andre målsætninger, som Landsstyret har sat sig.

 

Vi må jo også huske på, hvor meget det vil koste for de enkelte familiemedlemmer, når man forhøjer for eksempel el- og vandpriserne. Og derfor er det også vigtigt, at man arbejder for denne sag. Vi skal nok finde et forslag.

 

Vi kan fremkomme med nogle forslag, og vi skal nok prøve at finde nogle kompenserende besparelser, det er jo vores opgave.

 

Og jeg skal lige understrege, at man er blevet enige om, at punktet her bliver behandlet i Trafikudvalget inden 2.-behandlingen. Og jeg skal lige nævne, at alle de bemærkninger, der er faldet vil blive medtaget, og det er et absolut flertal, der har sagt, at det bliver behandlet på den måde, som det bliver vedtaget.

 

Og så er det Tommy Marø.

 

Tak.

 

 


Tommy Marø, Siumut

Jeg har god forståelse for, at Siumut og Kandidatforbundet ønsker, at det bliver behandlet i udvalget, og jeg håber, at det bliver behandlet i dette udvalg, således at alle repræsentanter fra partierne deltager i behandlingen.

 

Men man må jo huske på, at Landstinget og Landsstyret er adskilte, og de opgaver som Landstinget pålægger Landsstyret, det skal Landsstyret udføre. Og det man jo hele tiden bliver ved med at gentage, nemlig - at folk ikke kan lide, at børn der er fyldt 12 år og som ikke er med til at bidrage til familiens økonomi, at de skal betale fuld pris ligesom de voksne. Det er ikke på sin plads.

 

Og jeg har stillet det forslag for at lette familiernes økonomi, hvor jeg så foreslår, at man forhøjer grænsen til det 16. år. Og som et eksempel vil jeg gerne nævne - og det ser i jo også alle mulige steder - at børn og unge, eller unge der arbejder for eksempel i forretningerne, de bliver aflønnet som børn, men når de skal ud og rejse, så skal de betale voksenpris, og det er det, jeg anmoder om, at I lige tænker på.

 

Men jeg er glad for, at mødelederen også nævner, at sagen bliver sendt videre til udvalgsbehandling, og det kan jeg kun udtrykke min glæde over. Og jeg skal endnu engang lige understrege, at alle er blevet enige om, og som forslagsstilleren også siger, at det bliver behandlet igen i udvalget, og jeg skal også understrege, at Landsstyret også skal arbejde, og jeg skal også lige minde om, at flertallet af landsstyremedlemmerne også er landstingsmedlemmer.

 

Og så er det Daniel skifte, Atassut.

 

 

Daniel Skifte, Atassut


Til forslagsstillerens bemærkninger, så (???) Atassut, så vil vi vedrørende dette sige, så er landsstyremedlemmerne også landstingsmedlemmer, hvorfor når nu dette er sagt, skal jeg også sige, selv om Atassut principielt er enige i dets spørgsmål, så har grundlaget for vores vurderinger primært været, at Landsstyreformanden under vores åbningsdebat og åbningstalen og i dennes vigtige tale, lagde vægt på, at vi skulle til at skaffe os af med de masser af tilskud, der var inden for systemet.

 

Og dette forslag har vi allerede snakket om i Landstinget og givet vor tilslutning til, og i Landsstyrets Strukturpolitiske Handlingsplan, så fremgår det der, så vil jeg gerne her henvise til side 25 i den Strukturpolitiske Handlingsplan, hvor Landsstyret klart har det som målsætning, at den initerende (???) trafik i Grønland skal liberaliseres, og dette har Otto Steenholdt forstået fuldt ud også.

 

Og midt i en tid, hvor vi prøver på at liberalisere, så er det ikke på sin plads med flere tilskud.

 

Vi tror på, at Landsstyrets strukturpolitiske handlingsplan, og vi tror også på Landsstyreformandens udtalelser i åbningsdebatten.

 

Det kan man læse i afsnit 2 og 4 i den Strukturpolitiske Handlingsplan, og det tror vi på, og det har vi brugt som grundlag for vores vurdering af nærværende forslag, hvorfor jeg beklager, at (???) angriber Atassut, selv om vi har taget udgangspunkt i den strukturpolitiske handlingsplan i vores besvarelse.

 

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

 

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit


Indledningsvis vedrørende Trafikudvalget, så skal vi selvfølgelig behandle det, men jeg må også over for Tommy Marø sige, at man også må tænke på, at en rejse, det er også noget man køber. Men for eksempel min søn, han fylder 15 år og er større end mig, hvorfor jeg også har større udgifter til tøj. En rejse, det er også en salgsvare, og jeg mener derfor også, at dine begrundelser er grundløse.

 

For så vidt angår de mindre bemidlede, så lægger de også (???) de bedre bemidlede, hvis vi sætter grænsen for børnebilletter fra 12 til 15 år. Men vi skal selvfølgelig drøfte sagen videre i Trafikudvalget, og det glæder vi os til.

 

Der er ikke flere, der har bedt om ordet, hvorfor jeg skal henvise til, at forslaget bliver behandlet i Trafikudvalget til 2.-behandling.

 

Det er der ikke nogen, der har noget imod, hvorfor vi er færdige med dagens møde.