Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenenspunkt 05

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 7. december 2001

 


Dagsordenenspunkt 5

(Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget nedsætter en arbejdsgruppe til revision af regler om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret.)

 

Den forelægges af landsstyreformanden Jonathan Motzfeldt.

Siumut og Atassuts begrundelse for at fremsætte dette forslag er at det seneste års uenighed i landstinget om regulering af vederlag og pension med videre til medlemmer af landstinget og landsstyret viser at det er nødvendigt at nedsætte en uafhængig arbejdsgruppe. Medlemmerne af arbejdsgruppen skal have den nødvendige ekspertise og uafhængighed til at vurdere afløn­ning af et medlem af landstinget og landsstyret. Aflønning skal vurderes i forhold til et til­svarende stillingsniveau på det grønlandske arbejdsmarked samt i relation til kolleger i andre lande med tilsvarende parlamentarisk demokrati, hvad drejer sig om arbejdsbelastning og ansvar.

Arbejdsgruppen skal blandt andet undersøge og vurdere muligheden for af fastsættelsen af vederlag og pension til medlemmer af landstinget og landsstyret fremover overlades til et uafhængigt nævn samt undersøge og sammenligne vederlagene til medlemmer af parlamenter for regeringer i de øvrige nordiske lande. Arbejdsgruppen skal fremkomme med en betænkning til landstinget efterårsmøde i 2002. Det foreslås at valg af medlemmer til arbejdsgruppen behandles under et selvstændigt dagsordenspunkt vedrørende valg af medlemmer, råd og repræsentationer. Og landsstyret har forslag til medlemmerne. Der vedlægges et udkast til en kommissorium til arbejdsgruppen.

Og nu til partiordførerne.

 

Lars Karl Jensen (S):

Med henvisning til foreliggelsen på vegne af Siumutgruppen før denne dagsordenspunkt om ophævelsen af vederlagslov til landstinget og landsstyret har Siumut følgende bemærkninger til dette dagsordenspunkt:

 

Fra Siumut godkender vi i sin helhed og bifalder Siumuts og Atassuts fælles forslag om nedsættelsen af en arbejdsgruppe til revision af bestemmelserne i vederlag og pension til medlemmer af landstinget og landsstyret.

 


I Siumut lægger vi vægt på at medlemmerne i den kommende arbejsgruppe skal have indgående viden om landstinget og landsstyrets arbejdsgange og således at arbejdsgruppens medlemmer er helt uafhængige. Således kan man undgå den uheldige mistanke om at landstinget alene arbejder for dets interesser. Den nedsatte arbejdsgruppes medlemmers vurdering vil ikke alene tage udgangspunkt i et landstingets nuværende arbejde og ansvar med videre. Men den vil også finde en ordning der tager hensyn til Grønlands meget unge demokratiske arbejde. Vi vil med glæde afvente dette, men vi ønsker at arbejdet uden større udsættelse bliver behandlet. Vi vil opfordre landstinget til at tage godt imod forslaget. Revisionsarbejdets arbejdets grundlag som der fra nogen side ikke kan rettes mistanke til vil dermed få mulighed for at udarbejde et forslag. Såfremt arbejdsgruppen ikke kan nå at færdiggøre sit arbejde til forårssamlingen vil vi anbefale at arbejdet foreligges til efterårssamlingen i 2002.

 

Med disse bemærkninger fra Siumut indstiller vi at beslutningsforslaget i dets nuværende form sendes videre til en  andenbehandling.

 

Jakob Sivertsen (A):

Vederlagsforhøjelsen til medlemmer af landstinget og landsstyret. Beslutningsforslaget om nedsættelse af arbejdsgruppe til revision af regler og vederlag med videre til medlemmer af landstinget og landsstyret og Atassut har følgende bemærkninger:

Vederlagsforhøjelsen til medlemmer af landstinget og landsstyret som har fået stor modstand fra befolkningen vil vi i forbindelse med dannelsen af landsstyrekoalisationen mellem Atassut og Siumut meddele, vil vi fra Atassut fuldt ud går ind for regler at regler om vederlag og pensions­ordrning skal vi foreslå at der nedsættes en arbejdsgruppe for revision af disse.

Fra Atassut sætter vi meget pris på at landstingsmedlemmer og landsstyremedlemmer får en vederlagsordning og pensionsordning, således at veluddannede animeres til at være med og det er ønskeligt at dette ordnes uden yderligere konflikter mellem medlemmerne og partierne.

Derfor skal vi Atassut forlange at man i forbindelse med besættelsen af udvalget bliver folk der ikke på forhånd er bundet til bestemte interessegrupper. Og vi vil også ønske at disse personer har kendskab til vores hjemmestyre. Da vi sætter pris på fra Atassut at arbejdet udføres færdigt inden det bliver fremlagt til landstinget, således at man ikke udfører arbejdet som akkordarbejde, men at det alligevel bliver sådan, at den bliver fremsat til forårsmødet i 2002 og i modsat fald sendes til efterårssamlingen i 2002.  Og disse bemærkninger for at undgå at forslaget ikke er til fuglene.

Med disse ord fra Atassut godkender vi forslaget og at det således går videre til andenbehand­ling i den form som den har nu. Tak.

 

Johan Lund Olsen (IA):

Vi har ingen grund til at komme med lange bemærkninger fra IA=s side. Denne beslutningsfor­slag om en dannelse af en arbejdsgruppe. Vi regner med at vi godkender forslaget under forudsætning at i kommissoriet som er vedlagt til forslaget at der under forudsætning at lands­tinget nedsætter en uafhængig arbejdsgruppe. I udkastet skal der stå helt klart at landstinget nedsætter en uafhængig arbejdsgruppe. Det står ikke i udkastet, der står kun at det er kun landsstyreformandens oplæg at der står at arbejdsgruppen skal være uafhængig men det er meget vigtigt at der står at arbejdsgruppen er fuldt uafhængig og under den forudsætning, så skal vi godkende beslutningsforslaget fra AI=s side.

 

Anthon Frederiksen (K):


Vi vil henvise til vores udtalelser fra Kandidatforbundets side med hensyn til dette punkt. Vi har foreslået at der er 2 særskilte ordninger til vederlaget og til rejseomkostninger således at vi kan færdiggøre arbejdet hurtigst muligt. Vi er tilfredse med at konstatere at man arbejder for at nedsætte en uafhængig arbejdsgruppe og vi vil også foreslå at arbejdsgruppen bliver uafhængig af denne politiske samling og under denne forudsætning vil vi også nedsættelsen af en sådan arbejdsgruppe.

 

Otto Steenholdt (løsgænger):

Jeg har allerede fremlagt mine holdninger på punkt 4 og jeg vil henvise jer til mine udtalelse og jeg vil hermed erklærer min støtte til godkendelse af forslaget at den videresendes til andenbe­handling. Og jeg har ikke bemærkninger til udkast til kommissoriet og jeg regner med arbejds­gruppen kan følge kommissoriet og jeg vil ønske en god ar­bejdslyst til kommende medlemmer og vi er spændt hvordan produktet af arbejdet bliver.

 

Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt (S):

Jeg er taknemmelig for at forslaget er modtaget positivt og jeg kan se at landstinget og alle partiordfører og Kandidatforbundets ordfører og løsgængeren har brugt uafhængig arbejdsgrup­pe og jeg vil gerne sige med hensyn til medlemmerne.

 

Vi har allerede lavet et forslag til medlemmerne, disse medlemmer skal ikke være landstings­medlemmer, men disse mennesker har kendskab til arbejdet landstinget og har kendskab til politisk arbejde, men de har ikke kontaktflade til vores arbejde direkte og kan ikke beskyldes for at være partisk. Men de skal ikke arbejde under tvang, det skal ikke være under bestillingsar­bejde men arbejdet skal udføres grundigt og vi regner med at arbejdet bliver udført på denne måde. Men alle de materialer som er blevet brugt indtil nu, det bliver videreført til denne arbejdsgruppe. Og de må gerne få alle de materialer der har brug for.

Men vi regner med at landstingets og hjemmestyrets repræsentanter deltager i arbejdet men jeg regner med at vi arbejder under lukkede dører.

 

Da der ikke er flere der har bedt om ordet overgår forslaget til andenbehandling i den foreliggen­de form og for at undgå misforståelser at IA=s ønske om tilføjelse at der skal nedsættes en uafhængig arbejdsgruppe, så mener jeg at der er ikke nogen der er imod forslaget, så mener at det er forslaget således at det tilføjes at  landstinget nedsætter en uafhængig arbejdsgruppe. Jeg skal derfor her under andenbehandlingen spørger om der er nogen der beder om ordet, det er der ikke, hvorfor vi straks kan gå videre til afstemning.

 

Og jeg vil anmode de medlemmer der går indenfor beslutningsforslaget om at rejse sig, 27.

Er der nogen der stemmer imod eller undlader at stemme, det er der ikke, hvorfor beslutningsfor­slaget er vedtaget af et samlet landsting. Jeg skal ønske at vi holder en lille pause fordi der har været fremsat ønske om at man vurdere det stående udvalgs for eksempel finansudvalget, revisionsudvalget og sikkerhedspolitiske udvalg at disse bør drøftes åbent, hvorfor jeg på nuværende tidspunkt indstiller at landstinget holder en lille pause i deres møde.


Jeg skal spørge om der er nogen der er imod, det er der ikke. Hvorfor jeg skal foreslå at vi holder en pause på 5 minutter hvorefter vi mødes igen her i salen. Nej der foreslås at pausen bliver lidt længere. Man er blevet enige om at man mødes igen kl. 17.00. Mødes genoptages således kl. 17.00.

 

Og endelige landstingets udenrigs og sikkerhedspolitiske udvalg, hvor der skal være valg af medlem på et åbent møde. Jeg skal således anmode partier, Kandidatforbund, løsgængere om at fremlægge navne til hvem der skal være medlemmer i de pågældende udvalg.

 

Ruth Heilmann (S):

Fra Siumut foreslår vi at vores nuværende medlemmer af finansudvalget nemlig Mikael Petersen med Tommy Marø som suppleant og Simon Olsen med Per Rosing-Petersen som suppleant at de fortsætter i finansudvalget.

Til udvalget til revision af landskassens regnskab foreslår vi Per Rosing-Petersen med Simon Olsen som suppleant og Lars Karl Jensen med Tommy Marø som suppleant.

Til udenrigs og sikkerhedspolitiske udvalg er der heller ikke nogen ændringer, Mikael Petersen med Tommy Marø som suppleant og Anders Andreassen med Ruth Heilmann som suppleant.

 

Godmand Rasmussen (A):

Til finansudvalget foreslår vi Jakob Sivertsen med Godmand Rasmussen som suppleant.

Til udvalget til revision af landskassens regnskaber foreslår vi Godmand Jensen med Jakob Sivertsen som suppleant.

Og til landstingets udenrigs og sikkerhedspolitiske udvalg hvor vi foreslår at Daniel Skifte bliver siddende med Finn Karlsen som suppleant. Undskyld det er en lille fejltagelse det er Naimangitsoq Petersen der skal være vores nye medlem med Finn Karlsen som suppleant og ikke Daniel Skifte.

 

Lars Sørensen (IA):

Fra IA til de lovpligtige udvalg, nemlig til finansudvalget, der foreslår vi Josef Motzfeldt med Asii C. Narup som suppleant.

Til udvalget til revision af landskassens regnskaber foreslår vi Lars Sørensen med Josef Motz­feldt som suppleant.

Og til landstinget udenrigs og sikkerhedspolitiske udvalg foreslår vi Josef Motzfeldt med Maliinannguaq Markussen Mølgaard som suppleant.

 

Anthon Frederiksen (K):

Fra Kandidatforbundet har vi følgende forslag til finansudvalget, Mads Peter Grønvold med Mogens Kleist som suppleant.

Til udvalget til revision af landskassens regnskaber foreslår vi Mogens Kleist med Mads Peter Grønvold som suppleant.


Og endelig til landstingets udenrigs og sikkerhedspolitiske udvalg foreslår vi Mogens Kleist med Anthon Frederiksen som suppleant.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, hvorfor vi er færdige med dele af punkt 7.

Vi er stadigvæk en del før jeg lukker det åbne møde, skal jeg på Formandskabets vegne at jeg ønsker alle medlemmer god rejse hjemad og ønsker jer alle en god jul sammen med jeres familier og jeg håber også at i allesammen får et rigtig godt nytår, hvorfor jeg lukker for denne del af landstinget, vi ses til foråret under forårssamlingen.