Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Ekstraordinær mødedag, fredag den 7. december 2001 kl. 13.05

 

 

 

Dagsordenspunkt 2

 

 

Redegørelse for dagsorden

(Formandskabet)

 

 

I dag fredag den 7. december 2001 har Formandskabet fremlagt følgende forslag til dagsorde­nen:

Mødet er blevet åbnet.

 

Vi har i dag følgende punkter på dagsordenen:

 

Punkt 3:

Valg af nyt Landsstyre.

 

Punkt 4:

Forslag 4 og 5, som begge vedrører Landstingslov om vederlag med m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret.

Og derved kan jeg anmode Landstingets 1. Næstformand om at lede mødet, da jeg skal fremlæg­ge redegørelse for dagsordenen.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Formandskabet har modtaget anmodning om at Landstinget fraviger de i forretningsordenen angivne tidsfrister, således at de i dagsordenen nævnte forslag kan vedtages endeligt under denne ekstraordinære samling.

Baggrunden for Landsstyreformandens ønske om indkaldelse af denne ekstraordinære samling berettiger efter Formandskabets opfattelse, at Landstinget under de foreliggende omstændighe­der benytter sin mulighed for at fravige de i Forretningsordenen angivne tidsfrister, jf. Forret­ningsordenens ' 41.

Forslaget til dagsordenen for den ekstraordinære samling forelægges således med den forvent­ning, at Landstinget med hensyn til de sager der ligger til grund for den ekstraordinære samlings indkaldelse, vedtager at fravige fristen for fremsættelser af forslag efter Forretningsordenens ' 42.


Ligeledes forventes det, at der for de omhandlede sager bortses fra de ifølge '' 30 og 31 gældende tidsforløb mellem forslagets 1., 2. og 3. behandling. Ved Landstingets godkendelse af forslag til dagsorden, anses fravigelsen af disse tidsfrister at være godkendt. Forretningsorde­nens ' 37, stk. 3 bestemmer, at Landstinget under ekstraordinært indkaldte samlinger alene behandler de sager, der ligger til grund for indkaldelsen.

Dagsordenspunktet om valg af nyt Landsstyre kan naturligvis give anledning til stillingtagen til afledte spørgsmål, der i så fald bør behandles i denne sammenhæng. Eksempelvis kunne det blive nødvendigt at ændre sammensætningen af enkelte udvalg som resultat af sammensætnin­gen af nyt Landsstyre.

Formandskabet skal anbefale, at ændringer til sammensætningen af udvalg i givet fald foreta­ges efter behandlingen af de øvrige på dagsordenen optagne punkter.

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen har fremsat et forslag om ændring af vederlagsloven. Forslaget er omdelt til Landstingets medlemmer. Formandskabet anser forslaget for i princippet at kunne behandles under den ændrede dagsordens punkt 3, såfremt Landstinget vedtager det.

Formandskabet indstiller imidlertid forslaget fra Anthon Frederiksen til afvisning, da det ikke opfylder kravene til ændringsforslag til lovgivningen.

Fremsættelse og behandling af nye forslag, der ikke har umiddelbar sammenhæng med de sager, der ligger til grund for indkaldelsen til denne samling, anses at være yderst betænkeligt. Meget stærke grunde taler for, at nye forordnings‑ eller beslutningsforslag underkastes grundigt forberedende arbejde, at Landstingets medlemmer gives den fornødne tid til forberedelse og meningsdannelse, samt at høringskrav og hensynet til offentlighedens indsigt med lovgivnings­arbejdet fuldt ud tilgodeses.

Således indstiller jeg dagsordenen til godkendelse.

Tak.

 

Anders Andreassen, mødeleder, 1. næstformand for Landstinget, Siumut.

Så går vi over til partiernes, Kandidatforbundets og de Uafhængiges ordførere.

 

Ruth Heilmann, Siumut.

Indledningsvis siger vi tak for fra Siumuts side for Formandens redegørelse, ligesom vi også er enige i indstillingen af afvisningen af Anthon Frederiksens forslag.

Efterfølgende skal vi knytte følgende bemærkninger til den forelagte redegørelse om dagsorden i forståelse med Atassut:

I princippet så går vi altså ind for den forelagte dagsorden, men i lyset af de seneste dages politiske begivenheder skal vi fremkomme med ændringsforslag til den dagsorden, som Formandskabet har forelagt B nemlig, at valg af Landstingsformand og øvrige medlemmer af Formandskabet skal sættes på dagsordenen umiddelbart efter punkt 3, ligesom der også optages et punkt der vedrører valg af medlemmer til udvalg m.v.

Med disse bemærkninger skal jeg afslutningsvis indstille, at dagsordensforslaget med de af os foreslåede tilføjelser vedtages af Landstinget.

 

 


Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Da et valg af nyt Landsstyre vil resultere i en ændring af udvalgssammensætningen, skal vi også der foreslå, at vi optager et ekstra punkt der vedrører valg af medlemmer til udvalg, repræsenta­tion m.m., ligesom vi også tager Formandskabets redegørelse på dagsordenen til efterretning; ligesom vi er enige i, at Anthon Frederiksens forslag afvises.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Vedrørende redegørelse om dagsordenen vil vi selvfølgelig gå ind for fra Kandidatforbundets side, men vi vil dog ikke undlade at bemærke, at mit forslag vedrørende vederlag, at jeg gerne vil knytte kommentarer dertil, da jeg mener, at mit forslag, når man læser mit forslag, så er den ikke til at misforstå, hvad den vedrører, hvilke krav den indeholder, men jf. Forretningsordenens ' 32, så har jeg ikke nævnt det i mit forslag. Det er måske det, som ligger til grund for indstillin­gen om afvisningen af mit forslag. Og det beklager jeg selvfølgeligt, da det som bekendt er sådan, at det er et folkekrav, at vederlagsloven under alle omstændigheder tages op på dagsorde­nen. Men som det fremgår af dagsordenen, så har man fra Landsstyrets side fremsat et forslag om vederlagsloven, hvorfor der ikke skal herske tvivl om, at baggrunden for mit forslag også vil blive fremlagt under drøftelsen af Landsstyrets forslag om vederlagsloven.

Det fremgår, at der er stor politisk utryghed blandt befolkningen, og det er derfor helt på sin plads, at Landstinget er blevet indkaldt til ekstraordinær samling, hvorfor jeg uden yderligere bemærkninger B med disse bemærkninger går ind for dagsordenen.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Til Landsstyreformandens redegørelse for dagsordenen er jeg også enig i redegørelsen. Jeg kan for så vidt angår Forretningsordenens ' 37, stk. 3 som der henvises til i redegørelsen, som baggrunden for den ekstraordinære samling, og det støtter jeg. Og jeg undrer mig lidt over, at jeg er blevet informeret om, at for så vidt angår ændring af udvalg, at disse vil blive sat på som punkt efter vores dagsorden i dag. Jeg har manglet den i dagsordenen, og jeg forventer selvføl­gelig, at valg af medlemmer til udvalg tages op som et selvstændigt punkt under et lukket møde.

 

Anders Andreassen, mødeleder, 1. Næstformand for Landstinget, Siumut.

Otto Steenholdt har også et par påpegninger over den grønlandske udgave af forelæggelsesnota­tet af redegørelsen, hvor der tales om, at man må tage hensyn til nogle vitale krav. Det er en påpegning af den grønlandske formulering.

Tak.

Så er det Daniel Skifte.

 

Daniel Skifte, Atassut


På baggrund af redegørelse for dagsordenen skal jeg uden yderligere bemærkninger fra Atassuts side blot fremkomme med følgende: Atassut tager til efterretning, at man har indkaldt til en ekstraordinær samling, jf. de muligheder der er i Forretningsordenen, således at man også fraviger de i Forretningsordenen fastsatte tidsfrister. Ligeledes finder vi det også nødvendigt at nævne, at baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære samling, at det alene er de punkter der vedrører dette, der tages op, men vi kan selvfølgelig, jf. Forretningsordenens ' 37, stk. 3 i henhold B i forbindelse med valg af Landsstyre, også fremkomme med yderligere bemærknin­ger.

Med disse korte bemærkninger tager Atassut redegørelsen for dagsordenen til efterretning.

 

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqagiiit.

Indledningsvis vil jeg gerne til Anthon Frederiksen udtale, at Forretningsordenens stramme bestemmelser, så lægger disse ikke op til B så har vi selvfølgelig vurderet dit forslag nøje, og man har bemærket, at den også har været fremsat til en ekstraordinær samling. Det er rigtigt, men du kan selvfølgelig selv fremlægge dine bemærkninger, når vi overgår til de næste punkter.

Til Otto Steenholdt skal jeg også sige, at for så vidt angår udvalgssammensætningen m.m., at det selvfølgelig bliver nødvendigt at tage et selvstændigt punkt op, hvor man f.eks. skal vælge et nyt Formandskab. Det skal ske under åbent møde, mens udpegning af øvrige medlemmer til Udvalget foretages under lukket møde.

 

Anders Andreasssen, mødeleder, 1. Næstformand for Landstinget.

Tak.

Således er vi færdige med behandlingen af punkt 2: redegørelse for dagsorden, hvor et flertal også går ind for, at der indsættes et par ekstra punkter der vedrører valg af Formandskab og valg af medlemmer til udvalg m.m..

Så kan vi gå videre til næste punkt på dagsordenen. Det er punkt 3. Hvor det er Landsstyrefor­manden der forelægger.

Værsgo Jonathan Motzfeldt.