Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 19. marts 1992

Dagsordenens punkt 22.

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af lands­tingsforordning om radio- og fjernsyn­svirksomhed.

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Arbejds­marked)

(1. behandling.)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

 

Marianne Jensen, landsstyremedlem for Kultur, Ud­dannelse og Arbejds­marked:

Selv om landstingsforordningen om radio- og fjernsyns­virksomhed kun er godt et år gammel, er det allerede blevet nødvendigt at tilføje en forsøgs­bestemmel­se.

 

Der er nu fra flere sider fremsat et ønske om en ud­videlse af bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer, således at Landstinget udpeger 5 i stedet for 4 medlemmer, hvilket er i overensstemmelse med principperne for valg af medlemmer til andre udvalg, repræsentationer og be­styrel­ser.

 

Jeg finder, at nærværende forslag vil vise befolkningen den vægt Landstinget lægger på, at bestyrelsen for KNR afspejler den politiske vilje til at skabe optimale     muligheder for en landsdækkende radio- og fjernsyn­svirk­somhed.

 

Jeg kan allerede nu orientere Landstinget om, at Lands­styret påtænker endnu en ændring af landstingsfor­ord­ningen om radio- og fjernsynsvirksomhed i forbindelse med efterårssamlingen 1992.

 

Ændringen vil omhandle en større selvstændiggørelse af KNR i økonomisk henseende.

 

Med disse ord overlader jeg sagen til drøftelse her i salen, samt i kultur- og undervisningsudvalget forinden 2. behandling.

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

Siumut har følgende indlæg til forslag til landstings­forordning om ændring af landstingsforordning om radio­virksomhed.

 

Siumutgruppen er enige i, at antallet af bestyrelses­med­lemmer skal udvides, idet det er en natur­lig følge, at Landstinget fremover udpeger 5 medlemmer.

 

Selv om den grønlandske befolkning ikke tæller så mange, har vi vore forskelligheder og synspunkter, som bør repræsenteres af de forskellige interesseorganisationer. Det er af stor betydning, at den grønlandske befolkning får mulighed for at følge med i vores omverden, specielt hvad angår nyheder via radio og fjernsyn.

 

Da vi i Grøn­land ikke har daglige avisudgivelser, er det helt nødvendigt, at vi får uddybende nyhedsdækning.

 

Vi er i dag meget afhængige af, hvad der foregår i vores omverden, da det kan få store konsekvenser for vore hverdagsliv. Dermed er den kontinuerlige information nødven­dig.

 

Den senere tids reduktion af radioens sendeflade er uacceptabel, hvilket Landsstyret også har givet udtryk for i offentligheden. Siumutgruppen skal derfor opfordre Landsstyret til snarest muligt at få bragt disse forhold i orden.

Landsstyret har ved forelæggelsen af nærværende forslag oplyst, at der til efterårssamlingen vil fremkomme  yderli­gere ændringsforslag til forordningen, og at dette vil omhandle selvstændiggørelse af Kalaallit Nunaata Radioa i økonomisk henseende. Vi vil dag gerne støtte dette forslag, såfremt det indebærer at sendefladen udvides. I alle andre lande er det helt almindeligt, at radio- og fjernsynsstationer er selvfinancierede.

 

Med disse bemærkninger vil vi overdrage forslaget til det videre arbejde i Kultur- og undervisningsudvalget.

 

Agnethe Nielsen, ordfører for Atassut og Issitup Partiia:

Ændringsforslag til landstingsforordning om radio-og fjernsynsvirksomhed der indeholder ændringer i bestyrel­sesmedlemmernes antal fra 6 til 7, går Atassut og Issitut Partiiat ind for.  Vi kan anbefale, at forslaget i sin nuværende form går tilbage til Kultur-og under­visnings­udvalget inden anden behandlingen.

 

Og til slut skal vi udtale, at vi ser med gode for­håbninger frem til, at Landsstyret frem­sætter æn­dringsfor­slag til efterårssamlingen med henblik på større økonomisk selvstændighed til Kallallit Nunaata Radioa. Vi mener, at forholdene i dag har vist, at hvis KNR var mere selv­stændigt, ville vi ikke have oplevet de forhold, vi har i dag.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit skal herved meddele, at vi på nuværen­de tids­punkt støtter omhandlede første be­handling af forslaget til Landstingsfordning om ændring af Forord­ningen om radio- og fjersynsvirksomhed.

 

Dette forslag, der her fremlægges for tinget, er fulds-t­æn­dig i overenstemmelse med det forhold vi påpegede på efterårs­sam­lingen, nemlig at vi bør sigte på, at Kalaal­lit Nunaata  Radioas bestyrelses­sammensæt­ning, også svarer til den nuværende politiske sammen­sætning i Landstinget.

 

Da dette indeværende forslag netop søges tilgodeset ved  at bestyrelsen udvides med endnu et medlem, og dette nøje svarer til vores ønsker, skal vi uden yderligere bemærk­ninger indstille, at sagen inden anden behandling overgår til Kultur- og undervisningsudvalget.

 

Og til slut vil vi, med hensyn til de sidste dages begi­venheder udtale, at der snarest bør rettes op på KNR's manglende tjenesteydelser overfor samfundet.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

For at forbedre servicen overfor samfundet gennem radio og fjersynsvikrsomhed støtter vi det fremsatte ændrings­forslag til landstingsforordning. Vi støtter, at for­slaget overgår til andenbehandling.

 

Mødeleder:

Der er ikke flere der har bedt om ordet, således overgår punktet til 2. behandling.

 

Punktet sluttet.