Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 30-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 3l. marts l992

Dagsordenens punkt 30.

 

Hjemmestyrets udtalelse til forslag til lov om erhvervs­fremme.

(Landsstyremedlemmet for Erhvervsmæssige Anliggender).

Mødeleder: Emilie Lennert, Atassut.

 

Kaj Egede, landsstyremedlem for Erhvervsmæssige Anlig­gender:

Herværende forelæggelse vedrører også et lovforslag, som har oprindelse fra Danmark, hvor man også har bedt om Hjemmestyrets udtalelse til det. Forelæggelsesnotatet er jo allerede omdelt, og derfor skal jeg ikke forelægge det i sin helhed, men blot understrege de primære ting.

 

I overensstemmelse med Hjemmestyreloven har Industrimi­nisteriet anmodet om Hjemmestyrets udtalelse til et udkast til Kongelig Anordning om ikrafttræden af de dele af lov om erhvervsfremme, der er relevante for Grønland.

 

Til Landstingets medlemmer er omdelt udkast til Kongelig Anordning, lovteksten, bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Industri- og Handelsstyrelsen samt et notat om erhvervsfremmeloven og de ændringer på området, der er af særlig interesse for Grønland.

 

Den grønlandske oversættelse af loven er begrænset af de bestemmelser i loven, der foreslåes sat i kraft for Grønland og det drejer sig om ?? 10 - 17. Formålet med loven var at forenkle administrationen i Danmark på erhvervs­fremmeområdet ved at reducere de 8 år på området til 3 og samtidig gennemføre en regelsa­nering ved at

ophæve en række enkeltgældende love på erhvervfremmeom­rådet.

 

For Grønland vil en ikrafttræden af lov om erhvervsfrem­me betyde en tiltrængt omrydning ved at der ophæves en række love med oprindelse forud for Hjemmestyrets indfø­relse, der formelt helt eller delvist er gældende for Grønland, men hvor det reelt ikke har nogen praktisk betydning.

 

I forslaget vil jeg henvise til hvilke love, der er tale om og hvilke love der vil blive ophævet. Der skal jeg nævne, at den nye ordning giver grønlandske virksomheder en mulighed for at få et statsanerkendt certifikat på deres produkter eller kvalitetsstørrelsesystemer, der kan anvendes som dokumentation for kvaliteten af en virksom­heds ydelser og produkter.

 

Skal jeg kort sammenfatte emnet, er der med det forelig­gende udkast til anordningen dels tale om, en tiltrængt oprydning i en lovgivning med ingen praktisk betydning for Grønland og med oprindelse forud for Hjemmestyrets indførelse og dels en nyttig opdatering af reglerne inden for området, vægt og mål, hvorved Grønland igen kommer i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

 

På den baggrund skal jeg anbefale, at Landstinget udtaler sin tilslutning til ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsfremme.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Uden at kommentere enkelthederne i den af den danske Regering fremsendte anmodning om Landstingets udtalelse  vedrørende visse dele af loven om erhvervsfremme, vil Siumut godkende Grønlands tilslutning.

 

De kommende år vil formentlig kræve tilpasning af de forskellige lovområder for de enkelte EF-medlemslande, hvilket også vil betyde reguleringer for de danske og grønlandske love. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en redegørelse fra Landsstyret, eventuelt under efterårs­sam­lingen om udviklingen i EF og eftersom Hjemmestyret fornylig har placeret en speciel attache i EF, vil en sådan redegørelse umiddelbart kunne udarbejdes.

 

Konrad Steenholdt, ordfører for Atassut:

Atassut kan fuldt ud tilslutte sig en ikrafttræden af et af de for Grønland relevante dele af lov om erhvervsfrem­me. Jeg er enig i at de af landsstyremed­lemmet anførte vurderinger, og skal med tilfredshed konstatere, at Hjemmestyret sikres mulighed for i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om eventuelle nye regler i henhold til loven skal gælde for Grønland.

 

Vi skal også udtrykke vor glæde over, at det med denne lovs ikrafttræden, bliver muligt for grønlandske virksom­heder, at få et statsanerkendt certifikat, som kan doku­mentere kvaliteten af virksomhedens ydelser og produkter. Tilbage er blot at håbe, at vi får virksom­heder, der er beredt til at få et sådant certifi­kat.

 

Med disse ord og som allerede sagt, støtter vi lovens ikrafttræden.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Det dagsordenspunkt vi har til debat i dag, indebærer dels det ønskelige i, at der foretages en tiltrængt oprydning i en lovgivning uden betydning for Grønland og med oprindelse forud for Hjemmestyrets indførelse, samt en regelsanering og dels en nyttig opdatering af reglerne inden for området, vægt og mål, hvorved det tilstræbes at

Grønland igen kommer i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.

 

Da det kun er naturligt, at det nævnte tilrettes forhold­ene i Grønland, skal vi blot fra Inuit Ataqati­giit udtryk­ke, at vi ingen hindringer ser i, at dette bliver foreta­get og vi kan dermed tilslutte os Lands­styrets anbefaling­er i den retning uden yderligere bemærkninger.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Forslag til ikrafttrædelse af lov om erhvervsfrem­me vil vi uden yderligere kommentarer give vores til­slutning.

 

Landsstyremedlemmet for erhvervsmæssige anliggender:

Siumuts ordfører indstillede og opfordrede til Lands­styret, at man til efterårssamlingen kommer med en redegø­relse omkring udviklingen i EF. Fra Landsstyret vil vi sørge for, at der kommer en sådan redegørel­se, men vi kan ikke love, at den kan blive færdig­behand­let til efterårs­samlingen, men allersenest til for­årssam­lingen næste år vil vi tiltræde, at dette arbejde kan blive udført.

 

Hvis det kan blive færdig­gjort, skal vi prøve at gøre det færdigt til efterårs­samlingen også med hensyn til EFs indre marked.

 

Med disse bemærkninger takker jeg for partiernes tilslut­ning, da der er behov for en sanering af reglerne og eventuelt nye regler og jeg siger tak.

 

Mødeleder:

Således kan vi slutte vores dagsordenspunkt og således er mødet færdigt for i dag.

 

Punktet sluttet.