Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 34-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 19. marts 1992

Dagsordenens punkt 34.

 

Forslag til landstingslov om licitation m.v.

(Landsstyremedlemmet for boliger og teknik)

(2. behandling)

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

Johan Lund Olsen, formand for teknisk udvalg, Inuit Ataqa­tigiit:

Teknisk udvalg afholdt møde den 12. marts 1992.

 

Udvalget har udarbejdet denne betænkning vedr. forslag til landstingslov om licitation m.v.

 

Under landstingets efterårssamling blev "Forslag til Landstingslov om licitation m.v." 1. behandlet.

 

En ny høringsrunde er nu afsluttet i form af ca. 15 til­bagemeldinger.

 

Generelt viste høringsrunden, at der ikke var enighed omkring lovforslagets ? 3, stk. 3, der omhandler udby­derens frie muligheder for at forhandle priser ned mel­lem alle de bydende.

 

Kommentarerne er blevet vurderet, og det er nødvendigt med en ændring af paragraffen.

 

Der er nu udarbejdet et revideret licitationsforslag, der tager tilstrækkelig hensyn til høringsrundens kom­men­tarer. Bilag er omdelt.

 

Bygge- og anlægsrådet, Arbejdsgiverforeningen, Tekniske Rådgivere, Byggevæsenet, Teknisk Direktorat, Direkto­ratet for Kultur, Uddannelse og arbejdsmarked, Økonomi­direk­toratet, Boligdirektoratet samt KANUKOKA har fået forelagt ændringen, og alle parter har godkendt forsla­get i dets nuværende form.

 

Udvalget er enige om, at de i lovens ? 6 nævnte mulig­heder for at fastsætte regler omkring udbudet, skal be­nyttes til at fremme eksempelvis hjemmehørende beskæf­tigelse samt praktikpladser.

 

Udvalget indstiller, at forslaget med de indarbejdede ændringer overgår til 3. behandling.

 

Teknisk udvalg har følgende medlemmer:

Johan Lund Olsen, Inuit ataqatigiit, formand,

Hans Iversen, Siumut,

Ussarqak Qujaukitsoq, Siumut,

Jakob Sivertsen, Atassut og

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia.

 

Hans Iversen, ordfører for Siumut:

Efter flere års debat om behovet for en licitationslov blev der i efterårssamlingen 1991 forelagt forslag, hvor vi fra Siumutgruppen tilkendegav, at der skulle gennemfø­res en hø­ringsrunde med henblik på klare regler før en endelig vedtagelse af lov. Der er modtaget 15 tilbagemel­dinger fra forskellige interessanter.

 

Under 1. behandlingen af lovforslaget har vi fra Siu­mutgruppen anmodet om, at der i.h.t. paragraf 3 stk. 3 tilføjes, at der ved afholdt licitation skal føres for­handlinger med hver enkelt tilbudsgiver. Vi er glade for, at denne anmodning er fulgt af udvalget, idet de højst bydende på et tidligt tidspunkt vil blive sor­teret fra.

 

De hidtidige regler har givet de største og de mest øko­nomisk stærke firmaer mulighed for, gennem en forhand­ling, at nedsætte tilbudsbeløbet, når det har vist sig, at andre firmaer har budt mindre.

 

Dermed var der mulighed for at konkurrere de lavestbydende ud, der resulterede i mangel på opgaver. Det har igen be­tydet, at de resterende gik ind i samarbejde med hinanden om højere prisfastsæt­telse på markedet.

 

Denne form har været en offentlig hemmelighed, men vi bør ikke skjule de faktiske forhold.

 

Endelig vil jeg gentage vore bemærkninger under 1. be­handling af lovforslaget: Alle grønlandske firmaer bør have mulighed for at deltage i licitationer af opgaver, uanset hvilken kommune firmaerne har hjemsted, da der i visse kommuner findes firmaer "med eneret".

 

I de nye regler bør der være en garanti for, at der her­efter bliver en reel konkurrence, idet langt de fleste anlægsopgaver udliciteres af de offentlige, såvel hjem­mestyret som kommuner.

 

Til slut skal vi understrege, at udformnin­gen af lovteks­ten skal sikre, at anlægsopgaverne gives til hjemmehørende firmaer, så fortsat eksistens mulig­gøres, hvilket Siumut­gruppen lægger meget vægt på.

 

Med disse ord vil Siumutgruppen godkende lovforslaget og vil stemme for en overgang til 3. behandling.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

Spørgsmålet om licitationslov for Grønland er blevet drøftet ved flere lejligheder, og det er glædeligt, at

vi nu her ved landstingets forårssamling kan færdig­gøre og vedtage loven.

 

Lovforslaget vil ikke løse alle fremtidige problemer vedrørende licitation m.v., men den vil på flere områ­der forbedre forholdene omkring licitation m.v.. Til eksempel betyder nedsættelsen af tidsfristen til for­nyet indhen­telse af tilbud til kun 6 uger mod 3 måneder tidligere, efter licitation eller modtagelse af under­håndsbud, en stor og vigtig forbedring.

 

Da lovforslaget var til 1. behandling under landstin­gets efterårssamling i 1991, påpegede vi fra Atassut flere punkter, som vi mener, bør rettes, og det er glæde­ligt for Atassut, at alle de punkter, vi har påpeget, er ble­vet rettet.

 

Vi vil fra Atassut's side ikke fortie kendsgerningen, at mange private næringsdrivende i de senere år er gået konkurs og dermed stoppet med erhvervet. Sådanne for­hold ser vi fra Atassut som foruroligende for fremti­den, og vi håber, at nærværende lovforslag vil være til hjælp for de private erhvervsdrivende i fremtiden.

 

Det er efterhånden ikke et fremmed syn for os, at ar­bejdsopgaver, som ellers kunne udføres af de private i Grønland, bliver udført af arbejdsgivere fra Danmark, hvorved penge, der ellers kunne cirkulere i Grønland, bliver udført. Alle disse forhold taget i betragtning, må nærværende lovforslag give de private næringsdriven­de i Grønland førsteret, hvorved beskæftigelsessitua­tionen i Grønland bliver forbedret i væsentlig grad.

Med disse ord tiltræder vi, at lovforslaget overgår til 3. behandling i sin nuværende form.

 

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Da lovforslaget under landstingets efterårssamling 1991 blev behandlet, fremkom Inuit Ataqatigiit med flere

s­pørgsmål, og på baggrund af det kom vi med en henstil­ling om, at man i større grad samarbejdede med bygherrer samt entreprenører, før man kunne godkende lovforslaget.

Det frem­går af det fremlagte, at dette er sket, og dette er vi taknemlige for.

 

Vi mener specielt, at der er dannet bedre lovmæssig grun­dlag for licitationsudbyderne. Lovforslaget giver mulig­hed for, at landsstyret kan lave nærmere regler, hvor der bl.a. gives mulighed for, at sikre brug af lokale ar­bejdsgivere og lokal arbejdskraft i bestemte områder. På den anden side gives der også mulighed for, at udbyde offentlig licitation i bestemte byer, således at of­fentlige byggeopgaver kan udføres til rimelige priser.

 

Uden at komme med yderligere bemærkninger, skal vi fra Inuit Ataqatigiit henstille, at lovforslaget overgår til 3. behandling i den form, som det foreligger.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Sådan som jeg, på Akulliit Partiiat's vegne, under Lands­tingets 1. behandling af punktet under sidste efterårsmø­de, sag­de, hilser vi med stor tilfredshed, at der nu forelig­ger en landstingslov om licitation m.v..

 

Vi skal herved ud­trykke vores fortsatte velkomst til lovfor­sla­get, trods en ændring af den grønlandske tekst til lov­for­slagets overskrift.

 

Vort ønske under 1. behandlingen om, at de involverede parter omkring lovforslaget først skal høres om lovfor­

slagets udformning, er blevet gennemført op til 2. be­handlingen.

 

Akulliit Partiiat sætter stor pris på,  at de offent­lige direktorater - og landsstyreområderne - forhører sig hos de implicerede parter, før et lovforslag kommer for tin­get. En sådan praksis gør glæde for de parter, som netop har brug for en lov.

 

Licitationsloven, som længe har været ønsket, er hermed forelagt; og vi går ind for, at forslaget, med dets nu­værende indhold overgår til 3. behandling, med den tro, at den forelagte indstilling om overgang til 2. behand­ling er fejl.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Da det var åbenbart, at vi her i Grønland mangler  en særskilt lovgivning om licitation m.v., indsendte jeg til efterårssamlingen 1991 forslag om, at vi her i Grønland bør have en selvstændig licitationslovgiv­ning. Samtidig indsendte Landsstyreområdet for Teknik for­slag om det samme ved samme lejlighed.

 

I forbindelse med 1. behandlingen af forslaget frem­satte jeg ønsket om, at forslaget skulle behandles i sam­arbejde med alle berørte instanser. Der blev givet mulig­hed her­for, da 2. behandlingen af forslaget blev udsat til nu­værende samling. Muligheden er blevet ud­nyttet på den måde, at alle implicerede parter i mel­lemtiden blev an­modet om tilkendegivelser. Det er nu således oplyst, at høringsrunden resulterede i ca. 15 tilkendegivelser.

 

Jeg er af den opfattelse, at arbejdsformen med en ven­lig og åben høringsrunde hos de implicerede, nu har dannet grundlag for, at vi nu ved 2. behandlingen af forslaget kan tiltræde forslaget.

Sagt på en klar måde kan man sige, at selvom vi måske ikke har opnået alle de ønsker vi havde, er det nu fremlagte lovforslag til 2. behand­ling af den karakter, at den sammenholdt med den danske licitationslov, vi indtil nu har gjort brug af, betyder væsentlige forbedringer af forholdene.

 

Der­for vil jeg uden yderligere udtalelser tiltræde, at lovforslaget går videre til 3. behandling i sin nær­værende form.

 

Kuupik Kleist, Landsstyremedlem for boliger og tek­nik:

Før forslaget går til afstemning, vil jeg lige gøre rede for een ting, idet næsten samtlige ordførere har været inde på, at det er ønskeligt, at man skal prioritere herværen­de virksomheder.

 

Det har været lidt vanskeligt at stadfæste det i lovfor­slaget, idet vi jo lever i et rigsfællesskab, men jeg vil gerne anmode om, at man bemærker sig, at landsstyret bemyndiges til at fastsætte bestemmelser om, at fremme eksempelvis hjemmehørende beskæftigelse som praktik­pladser og det kan man have i baggrun­den, uden at det direkte står i selv loven, og det ser ud til, at man glæ­der sig til, at loven træder i kraft, og når vi trediebe­hand­ler lovforslaget den 30. marts, så kan vi regne med at den træder i kraft allerede dagen efter, det vil sige den sidste dag i marts.

 

Mødeleder:

Der er ikke flere der har bedt om ordet, og dermed er betænk­ningen fra teknisk udvalg vedrørende landstingslov om licitation med videre færdigbehandlet. Der er ikke nogen, der har givet udtryk for, at de er imod forslaget, og jeg vil gerne anmode de medlemmer, som går ind for at

sagen går videre til trediebehandling i sin nuværende form om at rejse sig - 26, samtlige tilstedeværende.

 

Hermed er punkt 34 færdigbehandlet.