Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 48-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 17. marts

 

Dagsordenens punkt 48.

 

Forslag om ændring af fundatsen for Fonden for Grøn­lands Hjemmestyres Fortjenstmedalje "Nersornaat"

(Landsstyreformanden)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

Landsstyreformand Lars Emil Johansen:

Et enigt Landsting godkendte den 15. oktober 1990 de nugældende fundats for "Grønlands Hjemmestyres For­tjenstmedalje "Nersornaat"".

 

Som det fremgår af fundatsen, har Hendes Majestæt Dron­ningen godkendt, at "Nersornaat" kan bæres sammen med danske og udenlandske ordner.

 

Det var en betingelse for den kongelige godkendelse af medaljen, at den ikke måtte blive for almindelig, og at den uddeles af en partipolitisk uafhængig instans.

 

For at understrege, at "Nersornaat" tildeles på hele det grønlandske samfunds vegne som en hædersbevisning,  helt uafhængigt af politiske særinteresser og hensyn, har Landsstyret fundet det hensigtsmæssigt, at fundatsen ændres, således at kompetencen til at tildele "Nersor­naat" alene ligger hos Landstinget og ikke som nu, hvor kompen­tencen er delt mellem Landsstyret og Tinget.

 

I den forbindelse finder Landsstyret også, at det er overflødigt, at landsstyremedlemmet for kulturelle an­lig­gender skal godkende fondens regnskab. Det må være en fuldt ud tilstrækkelig kontrol med forvaltningen af de ret beset meget beskedne fondsaktiver, at regnska­bet revi­deres af Hjemmestyrets inter­ne revision. Jeg kan oplyse, at ifølge senest reviderede regnskab ud­gjorde de samlede aktiver ca. 130.000 kr.

 

Landsstyret foreslår derfor også en ændring i fundat­sens ? 9 om godkendelsesproceduren for fondens regn­skab.

 

Som en konsekvens af Landsstyrets ønske om, at "Nersor­naat" helt og holdent skal være Landstingets ansvar, foreslås kompetencen til at underskrive diplomer i ? 7 i fundatsen overdraget til Tingets formand.

 

På grund af fondskapitalens størrelse og for at hin­dre, at "Nersornaat"-medaljer bliver almindelig ud­bredt som samler- eller salgsobjekter, foreslår Lands­styret ende­lig en ændring af fundatsens ? 5 om ejen­domsretten til medaljerne.

 

Det foreslås således, at modtagere af sølvmedaljer ikke kan overdrage disse i levende live, men at de - som i dag - indgår i dødsboet efter modtageren.

 

På linie med hvad der gælder for Dannebrogsordnenens ridderkors og højere ordensgrader, foreslås det, at guldmedaljer forbliver det offentliges ejendom.

 

Jeg skal med disse bemærkninger indstille forslaget til fundatsændringer til Tingets vedtagelse.

 

Hans Iversen, ordfører for Siumut:

Siumutgruppen lægger overordentligt vægt på, og er over­ordenligt tilfreds med, at der nu er fremlagt et for­slag til ændring af fundatsen som blev vedtaget den 15. oktober 1990, idet vi lægger vægt på, at medaljen ikke skal være for almindelig.

 

Vi mener ikke, at medaljen skal tildeles udelukkende på grund af et antal års ansættelse, men som hæderbevis­ning til personer, der har ydet en særlig og synlig indsats for det grønlandske samfund.

 

Vi er således meget tilfredse med, at kompentancen for tildeling overdrages til Landstingsformanden.

 

Endvidere godkender Siumutgruppen de øvrige indstil­linger om ændringer for fundatsen der vedrører revisi­on, regnskab og regler for "Nersonaat" og tilba­geleve­ring af denne.

 

Knud Sørensen, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partia anser det som værende af stor betydning, at vi grønlændere, som har opnået Hjem­mestyre indenfor rigsfælleskabet har fået en sær­skilt godkendt medalje som hædersbevisning, en medalje, der viser, at vort samfund er et samfund for med sin egen kul­tur.

 

Vi finder det lige så vigtigt, at tildeling af "Nersor­naat" ikke skal blive så almindeligt, at det kommer til at være dagligdags begivenhed.

 

Som noget centralt ønsker vi, at tildeling af "Nersor­naat", skal være en højtidelig og ærefuld begivenhed, for den der hædres.

 

Vi er enig med Landsstyret i, at vurderinger af indstil­lingerne skal skal ske uden hensyntagen til politiske  eller andre særinterresser, ligesom vi er enig i, at

afgørelser vedrørende tildelinger fremover bliver un­derlagt Landstingets Formandskab.

 

Landstingets Formandskab er jo som bekendt den instituti­on, der i alle sager står upolitisk og arbejder på retfær­dig vis, det være sig for Landstinget eller for samfundet.

På denne baggrund er det på sin rette plads, at diplo­met for medaljen bliver underskrevet af Landstingets formand.

 

Med hensyn til at fundatsens regnskaber bliver revide­ret af Hjemmestyrets interne revision, har vi intet at ind­vende imod.

 

Med disse bemærkninger tiltræder vi således forslaget om ændring af fundatsen for fonden for Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje "Nersonaat".

 

Ole Lynge, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit finder det på sin plads, at fun­datsen for fonden for Grønlands Hjemmestyres fortjenst­medalje "Nersonaat" placeres under Landstingets For­mand­skab, ligesom vi finder det på sin plads, at det for fremtiden bliver Formandskabet som på vegne af Lands­tinget uddeler fortjenstmedajer.

 

Med disse korte bemærkninger går Inuit Ataqatigiit ind for ændringsforslagene vedrørende fundatsen.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Fra Akulliit Partiiats side skal vi vedrørende ændrin­ger for fundatsen udtale, at vi også er enige i, at fun­dat­sen ændres på baggrund af følgende:

 

At man på vegne af det grønlandske samfund tildeler hædersbevisning, og at det er på sin plads, at Lands­tinget uddeler disse medaljer. Da vi mener, at regn­skaberne kan revideres korrekt af Hjemmetyrets interne revision behøves denne funktion ikke være underlagt landsstyre­medlemmet for Kultur, Uddannelse og Arbejds­marked.

 

 

Vi er ligeledes enig i, at guldmedaljerne skal opfattes som det offentliges ejendom, og med disse bemærkninger støtter vi ændringsforslaget.

 

Landsstyreformanden:

Fra Landsstyrets side takker vi for, at vores første for­slag fra Landstinget har fået en så positiv modtagelse, lad os håbe, at dette fortsætter.

 

Jeg skal ligeledes udtale, at forslaget kun skal behandles en gang og at denne fundats således nu er æn­dret. Jeg tak­ker alle Landstingets partier for det­te.

 

Punktet sluttet.