Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 07-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj

 

Dagsordenens punkt 7.

 

 

Hjemmestyrets udtalelse til udkast til forslag til lov om ændring af lov for Grønland om mineralske råstoffer, og udkast til forslag til lov for Grønland om vand­kraftressourcer.

(Landsstyreformanden).

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

 

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Jeg skal hermed fremlægge Hjemmestyrets udtalelse til udkast til lov om ændring af lov for Grønland om mi­neralske råstoffer, og udkast til forslag til lov for Grønland om vandkraftressourcer.

 

Før jeg fremkommer med dette, skal jeg lige præcisere, at det forelæggelsesnotat, som er omdelt, vil jeg ikke læse op i sin fulde form, men jeg skal henvise til selve forelæggelsesnotatet, jeg vil trække de vigtigste punkter op her.

 

Der blev mellem landsstyreformanden og statsministeren den 22. september 1992 opnået enighed om en justering af den gældende råstofordning på følgende punkter:

 

      1)     Råstofforvaltningen etablerer en afdeling i Grøn­land og

      2)     Kompetencen vedr. vandkraftprojekter udgår helt af råstoford­ningen og til­lægges eentydigt Hjem­mestyret.

 

Som en konsekvens af denne aftale foreligger nu udkast til en række ændringer af rigslovgivningen, som klart og entydigt overfører kompetencen vedr. undersøgelse og udnyttelse af vandkraft i Grønland til Hjemmestyret.

 

Landsstyret er fuldt ud tilfreds med de foreliggende lovfor­slag, men finder, at Energiministeriet ved ud­formningen af de generelle bemærk­ninger til forslaget til en særlov om over­førelse af kompeten­cen på vand­kraftområdet søger at forfølge formål, som afgørende strider mod såvel Hjemmestyrelovens formål som den ånd, som har kendetegnet de hidtidige for­hand­linger med den danske Stat om en øget grønlandsk indflydel­se på rå-sto­fområdet, og som konkret har resulteret i de nu fore­liggende lovforslag.

 

Landsstyret må således tage afstand fra den del af lovfor­slagets bemærkninger, som lægger op til at af­skære yderligere for­handlinger om justeringer i den gældende råstofordning før 1. januar 1995.

 

Landsstyret må, ikke mindst på baggrund af Landstin­gets råstof­debat tirsdag den 27. april, tage sit udgangs­punkt i, at et enigt Grøn­land ønsker, at der snarest indledes nye drøftel­ser med den danske regering om gennemførelse af en fuldstændig overtagelse af for­valtningen vedr. mineralske råstoffer i Grønland.

 

Landsstyret kan da heller ikke forestille sig, at den for­ståelse og imødekom­menhed, som alle tidligere danske regeringer efter Hjemmestyrets indførelse, har demon­streret over for grønlandske ønsker om øget selvbe­stemmelse over egne anliggen­der, er blevet mindre ved regeringen, Nyrup Rasmussens til­trædelse.

 

Landsstyret finder, at de to udkast til Rigslovgiv­ning, som over­fører regelfastsættelsen om vand­kraft til Hjem­mestyret, til sammen på tilfredsstillende måde skaber klarhed over kompeten­cen på dette område, og dermed opfylder intentio­nerne i aftalen mellem Lands­styret og den danske regering af 22. september 1992.

 

Jeg skal med herefter indstille følgende til Tingets vedtagel­se, i­det jeg minder om, at lovforslagene kun skal gennem en enkelt be­handling her i salen:

 

Landstinget tilslutter sig de foreliggende forslag til folke­tingslove med det klare forbehold, at man ikke kan tilslutte sig, at øvrige kompetencespørgsmål på råstof­området herved berostilles til 1. januar 1995, idet Landstinget tværtimod ønsker, at Landsstyret snarest tager kontakt til den danske regering med henblik på nye drøftelser om en fuldstændig grønlandsk over­tagelse af ansvaret for forvaltning af landets mineralske råstof­fer.

 

Henrik Lund, ordfører for Siumut:

Efter at have trukket slæden sammen med Jonathan i 22 år, vil jeg følge hans fodspor og derfor er det mig en glæde, at jeg er sammen med jer her. Jeg håber også, at jeg her ikke skal deltage med lukket mund. Til denne sag vi drøfter, skal vi udtale følgende fra Siumut:

 

I løbet af indeværende forårssamling i Landstinget har vi flere gange præciseret Siumuts holdninger til rå­stofpolitikken. Det gjorde vi bl.a. gældende i for­bindelse med drøftelsen af bloktilskuddet fra den danske stat samt i forbindelse med strategiplanen ved­rørende mineralske råstoffer.

 

Med henvisning til vore bemærkninger under forannævnte dags­ordenspunkter skal vi fra Siumut udtale vores enighed i, at Råstofforvaltningen må overflyttes til Grønland. Vi mener, at dette bør ske, ved at gøre brug af den først givne lejlighed.

 

Vi har principielt intet i mod, at en del af forvalt­ningen overflyttes som en del af en overgangsordning, men vi er bange for, at et sådant arrangement kan blive brugt som en undskyldning for en yderligere forhaling af den totale overførsel. Derfor mener vi, at hele forvaltningen bør overføres nu.

 

Med disse bemærkninger tilslutter vi os Landsstyrets indstil­linger.

 

Daniel Skifte, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Partiia tager landsstyreformandens fore­læggelsesnotat til efterretning og går fuldt ud ind for hans indstilling.

 

Vi støtter forslaget om, at udkastet til forslag til lov om ændring af lov for Grønland om mineralske rå­stoffer, gældende for pr. 1. juli 1993 vedtages.

 

På tilsvarende vis går Atassut og Issittup Partiia ind for, at udkastet til forslag til lov for Grønland om vandkraftressourcer med ikrafttræden pr. 1. juli 1993 vedtages.

 

Vi er klar over, at lovforslagene kun skal gennem en enkelt behandling her i salen, hvorfor vi ønsker at fremsætte tydelig­gørelse af følgende 2 spørgsmål:

 

For Atassut og Issittup Partiia har det afgørende betydning at udtale, at vi slet ikke kan tilslutte os til, at tanken om kompetancespørgsmål på råstofområdet - her gælder det også vandkraftområdet - berostilles til 1. januar 1995.

 

Vi ønsker, blandt andet med henvisning til vores utve­tydige udtalelser under Landstingets råstofdebat den 27. april i år, hvor alle partierne her i salen i øvrigt er klart enige om, at der snarest indledes nye drøftel­ser med den danske regering om gennemførelse af en fuldstændig overtagelse af forvaltning vedrørende mineralske råstoffer i Grønland uden at afvente 1995.

 

Vi mener, at dette arbejde fra Landsstyrets side over­for den danske regering skal igangsættes snarest mu­ligt.

 

Med disse få ord tilslutter Atassut og Issittup Partiia sig landsstyreformandens foreliggende forslag og ønsker Landsstyret held og lykke med de forestående forhand­linger med den danske regering.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Den 27. april, punkt 13, vedrørende den fremtidige placering af Råstofforvaltningen, og under behandlingen af dette og med henvisning til vore bemærkninger der­til.

 

Med hensyn til ændring af lov om mineralske råstoffer, udkast til lov for Grønland om vandkraftressourcerog at man afviser fortsat at berostil­le enhver tale om kompe­tencespørgsmål på råstofområdet frem til 1. janu­ar, det går Inuit Ataqatigiit fuldt ud ind for.

 

 

 

 

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Under behandlingen af punktet vedrørende Råstofforvalt­ningens fremtidige placering gik Akulliit Partiiat/­Centerpartiet fuldt ud ind for forslaget.

 

Endvidere udtalte vi, at vi finder det meget beklage­ligt, at der foretages forsinkende elementer. Derfor vil Akulliit Partiiat støtte Landsstyrets indstilling til Landstingets beslutning omkring Hjemmestyrets ud­talelse til udkast til forslag til lov om ændring af lov for Grønland om mineralske råstoffer og udkast til forslag til lov for Grønland om vandkraftressourcer fuldt ud.

 

Landsstyreformanden:

Jeg takker for samtlige partiers fulde opbakning. Med hensyn til den forrige dagsordensbehandling med et af partiernes mistillid, det kommer overhovedet ikke til udtryk under dette punkt, da det parti, der havde dette mistillidsvotum, nu fuldt ud støtter Landsstyret i denne sag. Jeg takker også for andre partiers fulde opbakning.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til, vedrørende en der har været suppleant for Jonathan i 22 år, og som kom hertil og talte, at takke Henrik Lund, som siden man indførte hvervet som borgmester i 1975, har været borgmester indtil dato.

 

Mødeleder:

Dermed er man enige om at tillægsloven træder i kraft pr. 1. juli og med hensyn til det andet, at man ikke går ind for, at man berostiller udnyttelsen af mineral­ske råstoffer indtil 1995 og dermed er vi færdige med behandlingen af dette dagsordenspunkt.

 

Dernæst behandler vi dagsordenspunkt 27. Principdrøf­tel­se vedrørende forsorg for vidtgående handicappede.

 

Det er landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejds­marked, der skal forelægge. Hun er desværre ikke her i salen.

 

Vi kan måske gå til næste dagsordenspunkt, det er punkt 50, betænkning afgivet af Landstingets fredningsudvalg. Her er det formanden for udvalget Ussarqak Qujaukitsoq, der skal forelægge den betænkning.

 

Punktet sluttet.