Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 21. april

 

Dagsordenens punkt 18.

 

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Bendt Frederiksen

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om ind‑ og ud­førsel af varer.

 

For det første ønskes det præciseret, at det er muligt, at få udstedt tilladelse til indførsel af vin og spiri­tus, selvom man ikke har alkoholbevilling, hvis ved­kommende importør ude­luk­ken­de videresælger de indførte varer til personer eller virk­somhe­der, som er inde­havere af alkohol­bevilling.

 

For det andet foreslås der indsat en hjemmel for Lands­styret til at godtgøre indførselsafgifter, når en vare her i Grøn­land anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af en anden va­re, som ikke er belagt med indførselsaf­gift.

 

Vi sigter her mod at skabe bedre vilkår for grønlandske frem­stillingsvirk­som­heder. Det er ikke meningen, at varer frem­stillet i Grøn­land på basis af af­giftspligtige råvarer på grund af indfør­selsaf­giften skal være dyrere end de færdig­varer, som indfø­res fra udlandet.

 

 

 

Forslaget vil gøre indførselsafgiftslovgivningen mere smidig og medvirke til, at den ikke forhindrer etable­ring af nye frem­­stillingsvirksomheder.

 

Jeg skal således på Landsstyrets vegne overlade for­slaget til ændring af landstingslov om ind‑ og udførsel af varer til Lands­­tingets­ behandling, og, efter be­handling i skat­teudval­get, overgang til 2. behandling.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Vedrørende forslaget til ændring af Landstingsloven om ind- og udførsel af varer, som  giver fornyelse på to måder har Siumut følgende bemærkinger.

 

For det første, at man som en fornyelse til lovforslaget ønsker, at det bliver muligt at godkende indførsel af vin og spiritus selvom man ikke har alkoholbevilling, men at man her helt klart forstår kravet om, at vedkommende importør har til formål at videre­sælge de indførte varer til personer eller virksomheder, som er in­de­havere af en alkoholbevilling.

 

Her skal man understrege, at formålet alene ikke er lettel­se til indførsel af spiritus, idet virkningerne af KNI's om­struk­turering indebærer at ifølge denne landstingslov om ind- og udførsel af varer, er KNI's monopol på indførsel af spiri­tus til Grønland ophørt.

 

Således at butiksejere og restauratører fik mulighed for ind­førsel når disse er indehavere af en alkoholbe­villing. Men det der er tale om her, er at en hvilken som helst impor­tør af varer kan indføre spiritus, selvom vedkommende ikke er in­dehaver af en alkoholbevilling, med det formål at vedkommende videresælger de indførte varer til indehavere af alkohol­be­vil­ling, og dermed kan få tilladelse til ind­førsel af vin og spiritus.

 

Som den anden fornyelse foreslås, at der indsættes en hjemmel for Landsstyret til at godtgøre indførselsaf­gifter når en va­re her i Grønland anvendes til er­hvervsmæssig fremstilling af en anden vare som ikke er belagt med ind­førselsafgifter.

 

Det der er tale om her støtter Siumut fuldt ud, nemlig at man sig­ter mod at skabe bedre vilkår til at kunne konkurrere med de indførte varer fra udlandet. Som et eksempel arbejder man her med oprettelse af en læskedriks­fabrikation med saftevand.

Men til fremstilling af dette, er en del af råvarerne såsom sukker belagt med ret stor afgift således at indførte læske­drikke af saftevand kan være væsentligt billigere end tilsva­rende varer fremstillet her i landet, fordi de forbrugte va­rer til fremstil­ling af dette her i Grønland er belagt med en ret stor afgift.

 

Man ville gerne rette op på dette forhold gen­nem dette for­slag, og det støtter Siumut stærkt, idet hvis vi skal udbygge oprettelsen af sådanne industrier her i vort land, er dette en af de bedste veje til at give en sådan mulighed.

 

Med disse bemærkninger ønsker vi fra Siumut at for­slaget overgår til 2. behandling.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Vi fra Atassut og Issittup Partia vil tiltræde forslag om præcisering af muligheden for engrosvirksomhed inden for spiritushandlen.

 

Efter omstrukturering af KNI må der jo opstå behov for en an­den form for engrosvirsomhed. Og i dag bliver der behov for så­danne virksomheder i så begrænset grad, at kon­trol ikke vil være noget problem.

 

 

Men hvis den form for virksomhed breder sig i frem­tiden, øn­sker vi, at man vil være vågne over for kon­trol­spørgsmålet, så der ikke opstår misbrug af mulig­heden.

 

Med disse bemærkninger anbefaler vi, at forslaget går videre til 2. behandling i sin foreliggende form.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Idag importerer vi meget af det vi behøver i hverdagen som færdige pro­dukter. Nogle af disse varer kan færdig­produ­ceres herhjemme og således være med til afhjælp­ning af beskæftigel­sessituatio­nen og oparbejdning af vores egen know-how.

 

Vore egne love, som vedtages og ikraftsættes løbende, skal efter brugerens bedømmelse kunne korrigeres for mangler, li­ge­som eventuelle ikke tilsigtede konsekven­ser, som be­græns­ning af konkurrencedygtighed skal tilrettes løbende.

 

Således støtter Inuit Ataqatigiit herværende ændrings­for­slag, som bl.a. skal tilgodese vore egne produkters lige­stilling i konkurrencen med importerede produkter.

 

Og med disse bemærkninger går vi ind for at forslaget går vi­de­re til 2. behandling i sin foreliggende form.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiaat:

Akulliit Partiaa konstaterer, at for­slaget til lands­tings­lov om ind- og udførsel af varer vil gøre indfør­sels­lovgiv­ningen mere smidig, og at den ikke forhin­drer etab­lering af nye frem­stillingsvirksom­heder.

 

Akulliit Partiaa går derfor ind for følgen­de:

1. Forslaget hvori det præciseres, at det er muligt at få ud­stedt tilladelse til indførelse af vin og spiritus, selvom man ikke har en alkoholbevilling hvis vedkommen­de importør ude­lukkende videresælger de indførte varer til personer eller virk­somheder, som er indehaver af en alkoholbevil­ling.

2. At der indsættes en hjemmel for Landsstyret til at godtgø­re indførselsafgifter, når en vare her i Grønland anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af en anden vare, som ikke er be­lagt med indførselsafgift.

 

I Akulliit Partiaa ønsker vi en udvik­ling i retning af, at der skabes bedre vilkår for grønlandske frem­stillingsvirksom­heder, og at de varer der frem­stilles i Grønland, ikke skal være dyrere end de færdigvarer, der indføres.

 

Med disse korte bemærkninger overlader vi sagen til 2. be­handling.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender:

Jeg takker for samtlige partiers støtte for forslaget, og i min forelæggelse har jeg i ? 7, stk. 3, vil jeg lige under­strege i forbindelse med de bemærkninger der er knyttet til, at der står: Varer som nævnt i stk. 1 kan indføres efter til­ladelse fra Skatte­direktoratet såfremt indførelsen sker med hen­blik på er­hvervsmæssig videresalg til virksom­heder som op­fylder bestemmelser i stk. 2.

 

Punktet sluttet.