Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 20-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 21. april kl. 13.00

 

Dagsordenens punkt 20.

 

 

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1994.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender)

 

 

 

Mødeleder: Bendt Frederiksen

 

 

Emil Abelsen, landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender:

Landstinget skal i medfør af landstingslov om indkomst­skat under indeværende samling fastsætte de skatte­mæssi­ge fradrag m.m. for 1994.

 

Det drejer sig om følgende fradrag m.m.:

 

1. Personfradrag ‑ ? 32, stk. 1.

2. Standardfradrag ‑ ? 16, stk. 2.

3. Skattefrit beløb for B‑indkomst ‑ ? 15, stk. 2.

4. Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodta-

   gere ‑ ? 2, stk. 2.

5. Fast fradrag for uddannelsesstøttemodtagere ‑ ? 16 A,

   stk. 4.

6. Fast fradrag for aldersrentemodtagere ‑ ? 16 B, stk. 4.

7. Fast fradrag for erhvervsudygtighedsrentemodtagere -

   ? 16 C, stk. 4.

8. Fælleskommunal skat ‑ ? 28 A, stk. 2.

 

For så vidt angår den nærmere omtale af de enkelte fra­drag m.m., deres virkning samt tidligere års fastsæt­tel­se skal jeg henvise til forelæggelsesnotatets bilag 1, ligesom der i bi­lag 2 er redegjort for det forvente­de indkomstgrundlag i 1994 samt forventede beløbsstør­rel­ser i 1994 for uddannel­sesstøtte og de sociale pensio­ner.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg indstille de skattemæs­sige fra­drag m.m. for 1994 fastsat således:

 

1. Personfradrag:                                                       kr.          40.000 (år)

2. Standardfradrag:                                                                6.000 (år)

3. Skattefrit beløb for B‑indkomst:                          5.000 (år)

4. Fradrag begrænset skattepligtige:                     1.000 (år)

5. Fradrag uddannelsesstøtte:                                     0 (mdl.)

6. Fradrag aldersrente:                                         0 (mdl.)

7. Fradrag erhvervsudygtighedsrente:                         0 (mdl.)

8. Fælleskommunal skat:                                                            4 %.

 

Fradragene m.m. for 1994 indstilles således fastsat til samme be­løb m.m. som fastsat for 1993.

 

De grønlandske kommuners Land­sforening har tilsluttet sig, at den fælleskommunale skat fastsættes uændret til 4% for 1994.

 

Mødeleder:

Idet jeg som nævnt indledningsvis for nærmere oplysnin­ger skal henvise interesserede til bilag 1 og 2, skal jeg anmode Skat­teudvalgets formand om at fremlægge ud­valgets betænkning om de skattemæssige fradrag m.m. for 1994.

 

Formanden for Skatteudvalget har p.g.a. at han skal til læge, anmodet Knud Sørensen om at fremlægge udvalgets betænkning.

 

Knud Sørensen, medlem af Skatteudvalget:

Som sagt har formanden anmodet mig om, at fremsætte betænkt­ning­en fra Skatteudvalget.

Skatteudvalget har følgende med­lemmer:

 

Josef Motzfeldt, IA (formand)

Bendt Frederiksen, Siumut

Peter Grønvold Samuelsen, Siumut

Lars Chemnitz, Atassut

Knud Sørensen, Atassut.

 

Skatteudvalget har i sit mødet den 18. april 1993, behandlet det af landsstytret fremlagte forslag til fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1994. Et enigt skatteudvalg kan tilslutte sig, at de skatte­mæssige fradrag m.m. for 1994, fastsættes som indstil­let af Landsstyret.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

I henhold til landsstyremedlemmet for økonomi's fore­læggelse til Landstinget, om fastsættelse af de skatte­mæssige fradrag m.m. for 1994, fremgår det at der foreslås ingen ændringer af samtlige fradrag. Da et enigt Skatteudvalg går ind for det foreslåede ændrin­ger, har Siumut ingen yderligere bemærkning­er til forslaget.

 

Vi gennemlever for tiden en periode hvor der er stor arbejds­løshed og i den henseende mener Siumut, at investeringslysten til at skabe nye arbejdspladser bør stimuleres, og at det er på tide at vi i forbindelse med behandlingen af fastsættelse af de skattemæssige fradrag, overvejer hvilke tiltag der skal etableres.

 

Siumut opfordrer derfor Landsstyret og Skattedi­rek­tora­tet til, at der indledes en undersøgelse af mulighe­der­ne for at foretage en skattemæssig afskrivning af inve­ste­­ret kapital over en årrække i forbindelse med ska­belsen af nye arbejds­pladser. Siumut mener, at etabler­ing af en sådan ord­ning er en farbar metode, der vil med­virke til øgede in­ve­ste­ringer og til at skabe nye arbejds­pladser og at etable­ringen af ord­ningen kan admini­streres enkelt.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Atassut og Issittup Patiia har den grundlæggende hold­ning, at skattetrykket skal lettes. De skattemæssige fradrag er et red­skab til at lette skattetrykket. Og derfor kunne det være fristende at foreslå visse for­højelser på fradragende. På den anden side, er vi også klar over behovet for skatteindtægter, og vi mener ikke, at vi har råd til at sænke skatteprovenuet, og det vejer tungest i vores vurdering. Derfor vil vi til­slut­te indstillingen om uændrede fradrag fra sidste år, og at forsla­get går videre til 2. behandling i den nuværende form.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit tilslutter sig Landsstyrets indstil­ling om de skattemæssige fradrag m.m. for 1994. Som bekendt forhøjede Landstinget personfradraget pr. 1. januar 1992, fra 35.000 kr. til 40.000 kr. Stan­dard­fradraget blev fra 1990 forhøjet fra 4.000 kr. til 6.000 kr. Ligesom de skattefrie beløb for B-indkomst, med start fra indeværende år blev forhøjet fra 4.000 kr. til 5.000 kr.

 

Sålænge der ikke er flertal for indførelse af progres­siv beskatning, er IA tilfreds med den aktuelle fra­dragsmæssige ordning, som trods alt tilgodeser lavind­komstgrupperne.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat er enig og går ind for forslaget til fast­sættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 1994, som Lands­styremedlemmet for økonomiske anliggender har forelagt, og som indeholder samme beløb m.m. som for indeværende år.

 

Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender:

Jeg har ikke så meget at tilføje, men jeg vil dog takke for den positive holdning til vores forslag, og at Siumut har fo­re­slået en undersøgelse om muligheden af at foretage en skat­temæssig afskrivning af investeret kapital over en årræk­ke. Det skal vi hermed tage til overvejelse og arbejde videre med sagen.

 

Kaj Egede, Siumut:

Det ønske fra Siumut's side om nytænkning i forbindelse med skattelovgivningen, er modtaget positivt. Derfor vil jeg lige understrege vores overvejelser. Der er stort behov for ska­bel­se af nye arbejdspladser her i landet, og vi har også be­hov for at bruge den kapital der står til rådighed i sam­fun­det, og at det ligger sådan, at Hjemmestyret og kommuner­nes muligheder for at investere er begrænsede.

 

Hvis vi skal komme med et eksempel på vores forslag, så er det sådan, at man i for­­bindelse med skabelsen af nye arbejds­pladser kan inve­stere 100.000 kr. Så vil der være mulighed for at afskri­ve dette be­løb i løbet af en årrække, f.eks. i løbet af 5. år, således at skabelsen af nye ar­bejdspladser bliver mere attraktiv. Vi håber at vores forslag vil skabe mulighe­der eller bane vejen for skabelsen af nye arbejds­pladser her i landet.

 

Lars Chemnitz, Atassut:

Jeg vil blot bemærke at, vi i høj grad støtter Siumut's for­slag, idet vi for et par år siden har foreslået en lig­nende ordning, og at Siumut derfor kan regne med, at vi støt­ter de­res forslag.

 

Mødeleder: Bendt Frederiksen

Inden vi går over til dagsordenen, vil jeg gerne til lands­tingsmedlemmernes orientering sige, at vi har lavet en proce­durefejl igår, nemlig vedr. punkt 20 skattemæssige fradrag, hvor jeg afslutningsvis sagde, at vi således afslut­tede 1. be­handlingen af punktet, men punktet skulle kun behandles en gang, hvorfor punktet rent faktisk blev færdig behandlet igår.

 

Punktet sluttet.