Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 26-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 30. april

Dagsordenens punkt 26.

 

 

Fastsættelse af grænsestørrelser m.v. i boligsikrings­ordningen.

(Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Ar­bejds­marked).

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen.

 

 

Henriette Rasmussen, landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejds­marked:

Ifølge landstingsforordningen om boligsikring skal Landstinget hvert år tage stilling til forskellige grænsestørrelser, som skal være gældende for det kom­mende boligsikringsår.

 

På efterårssamlingen 1991 lovede landsstyremedlemmet for det daværende Bolig og Teknik at ville fremsætte forslag til forbedring af boligsikringsordningen, financieret ved en afskaffelse af boligbørnetilskuddet.

 

Der pågår i Hjemmestyret fortsat udredningsarbejde omkring de forskellige tilskud til børnefamilier og til husleje. Skolesøgende elever i de ældste klasser indgår ikke som tidligere oplyst i disse overvejelser, idet landsstyreområdet for Kultur og Undervisning har ønsket dem udtaget af forhandlingerne.

 

Da det har vist sig nødvendigt at få forholdene yderli­gere belyst, og da det ikke har været muligt at få lavet en levevilkårsundersøgelse inden for den fast­

satte tidshorisont, har Landsstyret besluttet at fast­holde de nuværende støtteordninger på boligområdet, for ikke at forringe forholdene for børnefamilierne.

 

Samtidig har Landsstyret besluttet at fastfryse husle­jen på 1992-niveauet i de næste par år, indtil der er sket en afklaring omkring tilskuddene.

 

Med disse bemærkninger indstiller jeg i medfør af landstingsforordningen om boligsikring, at

 

      -       grænsebeløbet fastsættes uændret til 128.000 kr. pr. år,

      -       øverste procentsats for husstandens egenandel fastsættes uændret til 21%,

      -       maksimum for den årlige boligsikringsydelse fast­sættes uændret til 36.000 kr.,

      -       minimum for den årlige ydelse fastsættes uændret til 360 kr., samt

      -       en egenandel under 500 kr. årligt ikke opkræves.

 

De foreslåede grænsestørrelser m.v. skal have virkning fra den 1. oktober 1993.

 

Ane-Sofie Hammeken, ordfører for Siumut:

Vi skal fra Siumut komme med følgende kommentarer til fastsættelse af grænsestørrelser m.v.:

 

At de allerede fastlagte grænsestørrelser, som lands­styre­medlemmet for Sociale Anliggender anbefaler, skal fortsætte i uændret form også for i år, kan vi fra Siumut tilslutte os.

 

Vi begrunder vores accept af forslaget med, at in­fla­tionen har stagneret de sidste par år, ligesom vi vil afvente resultatet af undersøgelsen af familiernes vilkår i Grønland.

 

Vi vil i den forbindelse opfordre kommunerne om at vise et større initiativ til oplysningsarbejde om boligsi­kringsordningen m.v., da vi har erfaret, at flere kommuner ikke benytter boligsikringsordningen eller oplyser om mulighederne derfor.

 

Vi skal fra Siumut også gøre opmærksom på, at Kommunal­reformkommissionen i øjeblikket beskæftiger sig med ændringer af boligsikringslovgivningen.

 

Man sigter på en deling af udgifterne mellem Hjem­mestyre og kommunerne og i Siumut vil vi gerne afvente Kommunal­reformkommissionens arbejde.

 

Vi skal gøre Landsstyret opmærksom på, at der er mulig­hed for reduktion i midlerne, der bruges til boligsi­kringsordningen, igennem nedsættelse af de nuværende husle­jeudgifter. På langt sigt skal muligheden stå åben for at sætte loft for huslejens størrelse, som passer til standarden og størrelsen af boligerne.

 

Med disse ord tilkendegiver vi fra Siumut vores støtte til indlægget.

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

Boligsikringsordningen er blevet indført for at støtte modtagere af sociale pensioner samt lavtlønsgrupper, som har stærkt behov for at få støtte til deres husle­jer.

 

Det er imidlertid beklageligt at høre, at ord­ningen ikke udnyttes fuldt ud, især af pensionsmodta­gerne. Det forklares med, at en stor del af støttegrup­pen ikke altid er klar over ansøgningsfrister m.v.

 

Fra Atassut og Issittup Partiia skal vi anmode lands­styremedlemmet for Sociale Anliggender m.v. om at benytte TV i forbindelse med informationsarbejdet omkring dette for­hold, altså på lige fod med andre emner, der er af betydning for sam­fundet, og som be­folk­ningen idag infor­meres om via TV.

 

Vi har bemærket, at boligsikringsordningen ikke ud­nyttes fuldt ud og blandt andet ikke af dem, som har et stort behov for det, og at mange ikke er klar over an­søgnings­fri­ster m.v. Eftersom mange ældre er gangbe­sværede, kan det måske også være en med­årsa­g til dette forhold.

 

Myndighederne har pligt til at hjælpe og støtte vore æl­dre og erhvervsudygtighedsrentemodtagere. Ud fra dette for­hold skal Atassut og IP foreslå, at udfyldelse og ind­sen­del­se af ansøg­ningsskemaet fremover foretages af det of­fentlige, således at man kan sikre, at den be­folk­nings­gruppe, der har behov for bo­ligsikringsord­ningen, også får gavn af den.

 

Endvidere skal Atassut og IP foreslå, at nuværende til­skud fra Hjemmestyret til kommunerne på 40% sættes op til 60%, således at man på den måde kan afhjælpe kommu­nernes store økonomiske problemer.

 

Vi er enig med landsstyremedlemmet i, at hjemmegående børn ind­til 18 år skal være berettiget til at modtage børnetilskud, da mange familier er tilfredse med denne ordning.

 

Indtægtsloftet op til kr. 128.000,- og det højeste til­skud op til kr. 36.000,- giver store problemer for mange personer og famili­er.

 

De lavtlønnede og dem, der lige overskrider indtægt­slof­tet, har store problemer med at betale husleje, selvom de har viljen til og ønsket om at betale.

Der er således mange, der er tvunget til at have flere arbejds­pladser for på den måde at kunne betale husle­jen.

 

Skal vi blive ved med at påberåbe den ordning om husle­je efter betalingsevne, som Atassut i mange år har råbt op om?

 

Skal man forsat overhøre befolkningens råb om en sådan ordning?

 

I betragtning af den voksende arbejdsløshed med deraf faldende indkomster skal Atassut og IP kræve, at Lands­styret under denne samling kommer med et forslag om en af­hjælpning af dette problem.

 

Ole Lynge, ordfører Inuit Ataqatigiit:

IA går indfor Landsstyrets forslag om grænsestørrelser m.v. i boligsikring, og at disse skal have virkning fra den 1. oktober 1993.

 

Vi finder det på sin plads, at grænsestørrelserne fast­holdes som tidligere, idet man i det mindste må sikre, at man ikke forvær­rer børnefamiliernes vilkår.

 

Vi tager det også til efterretning, at det er nødven­digt med mere tid til en levevilkårsundersøgelse.

 

Med disse ord går vi indfor de foreslåede grænsestør­rel­ser, samt at disse får virkning fra den 1. oktober 1993.

 

Hans Pavia Egede, ordfører Akulliit Partiiat: 

AP støtter de i henhold til landstingsforodningen om boligsi­kring foreslåede grænsestørrelser og satser, som vil gælde fra den 1. oktober 1993.

 

Endvidere vil vi udtrykke vores tilfredshed vedrørende be­slut­ningen om fastfrysning af huslejen på 1992-

ni­veau­et i de næste par år.

 

Vi vil blot ønske, at arbej­det omkring undersøgelserne og be­lysningen af levevil­kårene snarest kan blive til­endebragt.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejds­marked:

Flertallet af partierne støtter forslaget, nemlig at grænsestør­relserne uændret også gælder for det kommen­de år.

 

Atassut foreslår også noget, som må be­tegnes som et sær­skilt dagsordensforslag, som har stærk til­knytning til loven.

 

Atassuts dagsordensforslag er meget vanskelig at få inddraget i det dagsordensforslag, som vi nu be­handler.

 

Det er korrekt, at der har været et meget lavt forbrug af boligsi­kring på grund af, at folk ikke kendte noget til mulighederne, men vi mener nu, at man kender denne mulighed vedrørende tilskud til børn, også udfra de generelle økonomi­ske problemer, og den bliver næ­sten udnyt­tet fuldt ud.

 

Atassut har mi­sfor­stå­et noget i forbindelse med beta­ling af boligsikring, idet Hjem­mestyret betaler 60%, og Kommuner­ne betaler 40%. Derfor har deres forslag ud­spring i en mis­forståelse.

 

Det, som jeg blandt også nævnte i mit forelæggelses­notat, var, at landsstyreområdet for Kultur og Under­visning har ønsket at få udtaget tilskuddet til skole­sø­gende elever i de ældste klasser, som bor hjemme, dvs. de tilskud der ydes til forældrene.  Man vil ikke have dem med i over­vejelserne, men jeg har for­stå­et, at det er ikke noget stort problem.

 

Jeg skal samtidig gøre opmærksom på det, der blev nævnt i min forelæg­gelse, nemlig at man i 1991 har tænkt på, at samordne de forskellige til­skud, der ydes til børne­fa­milierne.

 

Man er igang med en undersøgelse, men denne under­sø­gelse er ikke tilendebragt endnu. Det vi­dere ar­bejde vil vise forståelse overfor lands­styremedlemmet for Kul­tur og Undervisning omkring det tilskud, der ydes til børne­familierne med skole­søgende børn, og det kan medtages i det kommende arbej­de.

 

Men efter det jeg har forstået, og hvis Atassut ikke vil gentage deres krav, så kan man gå ind for, at græn­se­størrelserne er uændret fortsat gældende for det næste år.

 

Marianne Jensen, landsstyremedlemmet for Kultur, Uddan­nelse, Forskning:

Med hensyn til det dagsordenspunkt, som vi drøfter, har jeg ikke nogen stærk tilknytning dertil, men for at undgå misforståelser så vil jeg blot sige, at med den foreliggende ord­lyd, så er der sket en misfor­ståelse.

 

Eftersom jeg fra dire­ktoratet for Kultur og Undervis­ning har haft deltagende medar­bejdere, har de oplys­ninger, som man har fået ikke været tilstrækkelige, og man afventer så, at der frem­kommer andre oplysninger, hvorefter dette udlægges, som om man så pludselig ikke vil deltage i ar­bejdet.

 

Så snart man modtager de sup­ple­rende oplysnin­ger, så vil mit an­svarlige direktorat deltage deri.

 

Jakob Sivertsen, Atassut:

Vedrørende det fremsatte ændringsforslag til græn­sestørrelser så vil jeg lige komme med mit forslag der­til.

 

Vi drøftede i forgårs uddannelser og tilskud til uddan­nelses­støtte, samt forslaget om, at man sløjfer den ene måned. Dette forslag blev den straks behandlet, og vi mener også, at det, som vi her fremlagde, kan medtages straks i de vi­dere vurderinger.

 

Med hensyn til 60/40 ordningen så skal vi sige, at hvis vi har misforstået noget, så vil vi beklage, men de oplysninger, som vi har fået, har vi gentaget i fore­læggelsen.

 

Vi finder ud af, at flertallet ikke kan gå ind for vores ønske. Derfor vil vi fra Atassut komme med nogle æn­dringsforslag til efteråret.

 

Landsstyremedlemmet for Sociale anliggender og Arbejs­marked:

Jeg mener, at Atassuts meget omfattende forslag også vil kan have meget store økonomiske konsekvenser. Derfor opfatter jeg det som et nyt forslag, også fordi det vil bevirke yderligere økonomiske konsekvenser.

 

Uddannelsesstøtten er allerede blevet medta­get i

ove­rvejelserne til det kommende forslag til TB 1, som skal behandles af Landstinget, og derfor kan Lands­tin­get tage stil­ling dertil, og få den ændret, hvis det ønsker det. Men det omfattende forslag fra Atassut vil have meget store økonomiske konsekvenser.

 

Men set under et har jeg forstået, at grænsestørrel­ser­ne for boligsikringsydelserne forbliver uændret også til næste år.

 

Mødeleder:

Således er behandlingen af dagsordenens punkt 26, fast­sættelse af grænsestørrelser m.v. i boligsikringsord­nin­gen blevet støttet herfra, men Atassut nævner, at de vil fører sagen videre.

 

Punktet sluttet.