Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 51-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj

 

Dagsordenens punkt 51.

 

 

Betænkning afgivet af Forfatningsudvalget.

(Udvalgets formand)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert.

 

 

Bendt Frederiksen, Siumut, formand for Landstingets Forfatnings­udvalg:

Atassut har fremsat forslag om, at Landstinget pålæg­ger Lands­styret at optage forhandlinger med Justits­mini­steriet for at få gennem­ført en ændring af den grøn­landske retsplejelov således, at der i lighed med den danske retspleje­lov, åbnes mulighed for at ned­sætte kommis­sionsdomstole.

 

Begrundelsen for at foreslå indført en adgang til at nedsætte særlige kommis­sionsdomstole er, at der er et behov herfor i forbindelse med sager om lands­styremed­lemmers ansvar.  

 

I Grundlovens ? 61, sidste pkt., fastsættes, at sær­dom­stole med dømmende myndighed ikke kan ned­sættes. Ned­sættelse af kommis­sions­doms­tole vil således ikke kunne bruges som middel til at fastslå enkelte landsstyremed­lemmers ansvar i konkrete sager.

 

Den ordning som gælder i Danmark, og som ønskes ind­ført i Grønland, vedrører kommissionsdomstole og dom­mer­un­dersø­gel­ser med det formål at belyse nærmere afgrænsede sagsforløb.

 

Ansvar for landsstyremedlemmers fejl og forsømmelser

kan alene pla­ceres ved retssager i det almindelige

domstolssystem. Det som er afgørende i den forbindelse er tilstedeværelsen af et regelsæt, som formaliserer et kriminal­retligt ansvar for landsstyre­med­lemmernes em­bedsførelse.

 

Vedtagelsen af landstingsloven om landsstyremedlemmers an­svarlighed har med­ført, at der ikke er et udtalt be­hov for en yderli­gere regel­regulering af domstol­enes mulig­heder for at føre kontrol med Landsstyret.

 

Udvalget er således af den opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at pålægge Lands­styret at optage forhandling med Justitsmini­steriet for at få gennemført en ændring i bekendtgørelsen om lov om rettens pleje i Grønland, således at der i lighed med bestemmelsen om den danske retsple­jelov, åbnes mulighed for at nedsætte kommisionsdomstole.

 

Udvalget erkender samtidig, at forslaget endvidere er vanske­ligt at ind­passe i det eksi­sterende grøn­land­ske dom­stolssystem: Kommis­sionsdoms­tole efter den model, som kendes i Danmark, forud­sættes at skulle ledes af ud­nævnte, juridi­ske dommere.

 

I Grønland findes kun een sådan dommer, Landsdommeren, og det vil i givet fald få den uheldige konse­kvens, at Landsdommeren er af­skåret fra at deltage i be­hand­lingen af en sag ved de almin­de­lige dom­stole, hvis den først havde været gen­stand for under­søgelse ved en kommis­sions­domstol.

 

Udvalget består af følgende medlemmer:

Jonathan Mot­z­feldt, Siumut,

Otto Steenholdt, Atassut,

Lars Chemnitz, Atassut

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit og

undertegnede, Bendt Frederiksen som formand for ud­valget.

 

Lars Emil Johansen, landsstyreformand:

Jeg skal på Landsstyrets vegne takke Forfatningsudval­gets formand for ud­val­gets be­tænkning, som Landsstyret vil tage til efter­retning med følgende be­mærkninger:

 

Som det fremgår af betænkningen, ville en ændring af den grønlandske retsple­jelov således, at der også her i lan­det kunne nedsættes kommissionsdomstole, på samme måde som den danske retsplejelov være begrænset af Gru­ndlo­vens ? 61, sidste pkt., hvorefter kommissions­doms­tole aldrig vil kunne opnå dømmende myndighed.

 

Formålet med kommissionsdomstole eller dommerundersø­gel­ser efter den danske retsplejeord­ning har navnlig været at klarlæg­ge, om nogen i offentlig tjeneste eller hverv i forbindelse med forløbet af en bestemt sag af almen interesse har begået fejl eller forsøm­melser, som kan begrunde at et retligt ansvar søges gennemført.

 

Kommissionsdomstole eller dommerundersøgelser arbejder efter retsple­jelovens øvrige regler, det vil navnlig sige, at vidner afhøres under vidnepligt og -ansvar, ligesom retsplejelov­givningens retssikkerhedsgarantier i almindelighed finder anvendelse på de personer, som inddrages i undersøgelsen.

 

Både efter grønlandsk såvel som efter dansk ret, be­-

h­andles sager om tjenest­lige forsømmelser hos tjene­ste­mænd ved undersøgelser i medfør af tjeneste­mands­lovens regler. Der eksisterer således for denne per­sonkategori al­lerede et særligt undersøgelses­system.

 

Kommissionsdomstole kan således alene anvendes til at kortlægge et faktisk handlingsforløb eller handlemåden hos personer, som ikke er omfattet af tjene­stemands­sy­stemet, hvilket for Grøn­lands vedkommende navnlig vil sige Lands­styrets medlemmer og evt. personer ud­peget af Landsstyret eller Landstinget, som er udpeget til vare­tagelse af særlige hverv.

 

Man står herefter i en situation, hvor den personkreds og de sagstyper, som vil kunne tænkes behandlet af kom­missionsdoms­tole i Grønland, er yderst be­grænset.

 

Ved vedtagelsen af landstingsloven om lands­styremed­lem­mernes ansvarlighed, vil behovet for kommissions­doms­tole blive yderli­gere begrænset.

 

Når ordningen i Danmark har en vis praktisk betydning, skal dette naturligvis ses på baggrund af statsadmini­strationens betydelige størrelse, som gør det vanske­ligere for Folketinget og regeringen at følge de en­kel­te sagskomplekser tæt.

 

Er­faringen i Danmark viser endvidere, at sådanne ret­lige under­søgelser er yderst kostbare: I for­bindelse med den ændring af den danske retsple­jelov, hvorved dommer­undersøgelser blev for­maliseret, under­søgte Land­sstyret omkost­ningsniveauet for kommis­sionsdoms­tole, som viste, at udgifter i al­minde­lighed ligger på mellem 0,5 mio. og 6,5 mio. kr. pr. undersøgelse.

 

Henrik Lund, ordfører for Siumut:

Eftersom forslaget er klart formuleret, og betænknin­gens konklusioner er lige så klare, skal vi fra Siumut begrænse os til følgende korte bemærkninger.

 

 

Vi har tidligere givet udtryk for, at forslagets inten­tioner ikke kan føres ud i livet, så længe vi ikke har en forvaltningslovgivning.

 

Derfor er vi enige i Forfat­ningsudvalgets begrundelser, hvor man blandt andet ud­taler, at tiden ikke er inde til at bemyndige Lands­styret til at optage forhandling med det danske ju­stitsministerie med henblik på ændring af den grøn­landske retspleje­lov.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut henstille, at forslaget afvises, hvorfor vi skal meddele, at vi stem­mer imod forslaget.

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Når man læser udvalgets betænkning, kan man kun komme til den konklusion, at udvalget har misforstået Atas­suts forslag, og jeg må i den forbindelse erken­de, at kontak­ten mellem gruppen og udvalget ikke har været, som den burde være.

 

Atassut skal gentage, at lovforslaget gik ud på at ska­be lovgrundlag for, at ekstraordinære dommerundersøgel­ser kan etableres, når der er behov for dette.

 

Atassut har med sit forslag ikke ønsket, at det danske system indføres fuldt ud i Grønland.

 

Hvad Atassut har ønsket er, at der samtidig hermed ta­ges lovgivningsmæssige tiltag. Så skal der sideløbende laves undersøgelser af, hvilket system der er bedst egnet til vores samfund.

 

Landstinget har for få dage siden vedtaget ansvarlig­hedsloven for landsstyre­medlemmer, og jeg skal her gøre opmærksom på, at denne lov ikke kan finde anvendelse, uden at der samtidig kan nedsættes undersøgelsesdoms­tole, idet politiet ikke samtidig kan undersøge sager med et politisk indhold, idet Grundloven klart adskil­ler den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt.

 

Atassut skal derfor anbefale, at Landsstyret fortsætter det lovgivende arbejde samtidig med, at der foretages undersøgelser af, hvilket system, der er bedst egnet til vores samfund.

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit vil uden yderligere bemærkninger til de spørgsmål, vi her behandler, hen­vise til udvalgets betænkning samt landsstyreformandens udførli­ge svarno­tat hertil, idet vi tager begge til efterretning.

 

Vi skal dog ikke undlade at bemærke, at vi fra Inuit Ataqatigiit for nogle dage siden sammen med samtlige partier har vedtaget, at vi her i landet skal have en an­svarlig­hedslov for vore landsstyremedlemmer, og at det­te i sig selv har overflødig­gjort det forslag, der her er frem­sat.

 

Med disse korte bemærkninger tager vi således betænk­ning afgivet af Forfat­ningsudvalget samt landsstyrefor­mandens svarnotat hertil til efterretning.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akuliit Partiiat:

Akuliit Partiiat tager Forfatningsudvalgets betænkning til orientering.

 

Blot ved en ændring af retsplejeloven vil det kunne opnås, at der også her i landet ved nedsættelse af for­fatningsdomstole og eller kommissionsdomstole.

 

Kommissionsdomstole vil ikke kunne opnå dømmende myn­dighed. Formålet med kommissionsdomstole er at klar­lægge om nogen i offentlig tjeneste eller er­hverv i forbindel­se med forløbet med en bestemt sag af alminde­lig inter­esse, har begået fejl eller forsømmelser, der kan begrunde, at et retligt ansvar skal søges gennem­ført.

 

Kommissionsdomstolene vil arbejde efter retsplejelovens øvrige regler med afhøring af vidner under vidnepligt og vidneansvar.

 

Med disse korte bemærkninger tager vi betænkningen til efterretning.

 

Landsstyreformanden:

Jeg takker for partiordførernes indlæg samt at et enigt Forfatningsudvalg er fremkommet med en betænk­ning. Derfor er det ikke mærkeligt, at flertallet at par­tiord­førerne tager betænkningen til efterretning.

 

Men Atassuts midlertidige formand, som fremstår som gruppeformand, vil jeg kommentere, da der fremkom visse urigtige oplysninger.

 

Peter Ostermann nævnte, at Landstinget for nogle dage siden har vedtaget ansvarlighedsloven for landstings­medlemmer, og han fortsatte, at Atassut derfor må gøre opmærksom på, at denne lov ikke kan tages i anvendelse, uden at der samtidig kan nedsættes kommissionsdomstole.

Dette er ikke korrekt, det er fejlfortolkning, da de to ting ikke har berørings­flader med hinanden. Ministeran­svarstolsloven i Danmark trådte i kraft i 1954, og derefter blev der lavet en lovgivning om kommissions­domstole. Således er der ikke noget i vejen for, at man kan bruge ansvarlighedsloven for lands­styremedlemmer.

 

Jeg gjorde opmærksom på dette, idet Atassut har udtalt sig forkert i denne forbindelse.

 

Efter at have sagt dette, skal jeg også udtale at det er et enigt udvalgs indstilling som vi tager til efter­retning fra Landsstyrets side.

 

Peter Ostermann, ordfører for Atassut:

Først med hensyn til Akulliit Partiiat skal jeg lige udtale, at man ikke blot ved en ændring af Retspleje-lo­ven kan nedsætte kommissionsdomstole.

 

Spørgsmålet er hvem, der skal lave under­søgelser ved kommissionsdomstolen.

 

Politiet kan jo ikke fore­tage sådan nogen. Det kunne man ellers tage som 1. instans. I Grundloven adskiller man klart de 3 instanser - den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt.

 

Landstinget, den lovgivende forsamling kan, hvis man mis­tænker, at Landsstyret har overtrådt ansvarligheds­loven, overlade sagen til politiet. Det er en mulighed. Derfor er det lidt mærkeligt, at man nogen gange til­sidesætter Grund­loven. Derfor har vi foreslået, at vi får indført en selv­stændig ansvar­lig­hedslov, uden fuldt ud kopierer det danske system, men en ordning der er tilpasset de grøn­landske forhold.

 

I mit forrige indlæg beklager jeg, at der ikke har været en korrekt kontakt med gruppen og udvalgsmed­lemmerne, det beklager jeg.

 

 

Landsstyreformanden:

Hvis et landsstyremedlem efter ansvarlighedsloven over­træder reglerne, eller hvis man mistænker vedkommende for at have overtrådt denne lov, så kan man i henhold til reglerne rejse tiltale imod vedkommende.

 

Jeg vil ikke undlade at kommentere bemærkningen om at man har over­trådt Grundloven. Sådan et udsagn man står her og siger, som om man er jurist, det blot at forhale debat­ten. Vi har et udvalg, der skal kunne under­søge sådan noget.

 

Hvis en del af partierne ikke har forberedt sig til udvalgets virke korrekt, så kan man kun bebrejde dis­se.

Vi har vurderet denne sag i sam­arbejde med vores juri­ster. Vi har endda haft et sam­arbejde med det danske Justitsministerium. Derfor er udsagnet, at man har lavet en ordning, der tilsidesæt­ter Grundloven, for­kert.

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

Meget kort vil jeg blot gentage at formålet med kommis­sionsdomstole er som bekendt, at klarlægge om loven, i forbindelse med en bestemt sag kan lave nogle under­søgelser.

 

Mødeleder:

Således er indstillingerne fra Forfatningsud­valgets betænkning taget til efterretning og derved kan vi gå videre.

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen:

Da klokken er så mange, vil jeg foreslå for Landstin­gets medlemmer, at punkt 6, forslag til ny Forretnings­orden, punkt 48, betænkning afgivet af Socialudvalget samt punkt 36, 2. behandling af landstingsforordning om erhvervsstøtte udsættes til i morgen, men at vi behand­ler de resterende punkter for i dag.

 

Der er ikke nogen, der er imod skal vi således gå over til afstemningerne.

 

Punktet sluttet.