Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 03-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 1. marts 1994 kl. 18.25.

 

Dagsordenens punkt 3.

 

Tidspunkt for næste samling.

(Formandsskabet).

 

 

 

Mødeleder:  Emilie Lennert.

Vi går over til punkt 3, Fastsættelse af tidspunktet for næste samling, det er Formandsskabet og formanden for Formandsskabet der fremlægger.

 

Bendt Frederiksen, Landstingsformand:

Formandsskabet har spurgt de enkelte partier, om ønsker med hensyn til fastsættelse af tidspunktet for næste samling. På baggrund af flertallets ønsker skal For­mandsskabet indstille overfor Landstinget, at for­års­samling II 1994 indledes tirsdag den 24. maj 1994.

 

Formandsskabet skal ligeledes gøre opmærksom på, at forslaget fra Landstingets medlemmer skal være For­mandsskabet eller dettes sekretariat i hænde senest den 24. marts 1994 kl. 18.00. Forslag fra Landsstyret skal være Formandsskabet eller Landstingets Bureau i hænde senest den 24. april 1994.

 

Med disse bemærkninger skal Formandsskabet overlade afgørelsen til Landstingets medlemmer.

 

Mødeleder:

Vi går over til partiernes ordførere, først Kaj Egede, Siumut.

 

 

Kaj Egede, Ordfører for Siumut:

Fra Siumut skal vi meddele, at mødedag 24. maj 1994 er vi enige i og vi skal fra Siumut's side, i forbindelse med afslutningen af denne samling, rette en tak til Landstingsmedlemmerne. Vi vil ligeledes bruge anled­ningen til fra Siumut's side at rette en tak til Lands­styret for deres gode arbejde og vi vil udtrykke vores tillid til samt­lige Landsstyremedlemmer, også til Landsstyremed­lemmet for Økonomiske anliggender.

 

Med disse bemærk­ninger retter vi en tak til jer alle for denne samling.

 

Lars Chemnitz, Ordfører for Atassut:

Når man kigger på kalenderen, har vi ønsket at respek­tere Pinsen, så Landstingsmedlemmerne kan være hjemme i Pinsen, men da flertallet tilsyneladende har besluttet mødedatoen vil vi gå ind for det og vi takker for delta­gelse i denne samling.

 

Ole Lynge, Ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit går også ind for forslaget. Udfra Landsstyrets ønske har vi fremskyndet mødedatoen og det er på sin plads. IA vil ligeledes takke partierne og vi vil også understrege vores tillid til det siddende Landsstyre.

 

Bjarne Kreutzmann, Ordfører for Akulliit Partiiat:

I Akulliit Partiiat går vi ind for forslaget for fast­sættelsen af næste møde, selvom vi har ønsket, at det kunne ske noget tidligere. Vi har ikke noget i mod det foreslåede. Vi skal også fra Akulliit Partiiat takke for en spændende samling.

 

Den har som sædvanlig været spændende, hvor der har været debatter og det sker jo også af og til, at man kommer ud på et sidespor en gang i mellem. Det har vi peget på før, hvorfor vi kun skal beklage det her fra talerstolen, at det skete igen. Vi takker.

 

Nikolaj Heinrich, Ordfører for Issittup Partiiat:

Indførelse ved 3 årlige samlinger har medført, at mødetidspunkterne bliver forskudt. Da Landstingets Bureau har fremsat, at der er 3 valgmuligheder 17., 24. eller 31. maj, har jeg sagt, at jeg vil være tilfreds med, at det skete den 24. maj, også med hensyn til tidsfristerne ved indgivelse af forslag. Det viser sig, at Formandsskabet har valgt den dato og det er jeg tilfreds med.

 

Jeg vil gerne udtrykke, at vi har oplevet denne sam­ling, hvor vi har behandlet alvorlige problemer og visse punkter har skullet behandles på kort tid. Det er en af de ting man skal igennem, når man arbejder poli­tisk og det vil blive ved med at være sådan.

 

Vi har haft travlt. I har måske haft mindre travlt, fordi I er mange i et parti, men vi har dog set, at administra­tionspersonalet også har haft lige så travlt, også tolkene. Jeg siger tak for denne samling, selvom den har været alt for kort.

 

Mødeleder:

Landstingets formand kommer med en bemærkning.

 

Bendt Frederiksen, Landstingsformand:

Jeg kan forstå, at samtlige partier går ind for, at den næste forårssamling starter den 24. maj. Der er ingen uenighed herom. Jeg vil blot gentage, at man fastholder de tidsfrister, som er nævnt i forelæggelsesnotatet.

 

 

 

Mødeleder:

Landsstyreformanden har bedt om ordet.

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

Man har rettet en tak til Landsstyret og den vil jeg gerne takke for. Vi siger fra Landsstyret tak for denne korte, men til tider hektiske samling og at vi har haft et godt samarbejde. Vi glæder os til den næste for­årssamling. At vores arbejde også set fra Landsstyrets side har været godt, selvom vi oplever, at der måske sommetider er utilfredshed med Landsstyret.

 

Partierne har vist ikke altid opfattet, at Landsstyret ønsker et sammenhold, men jeg takker for, at man alli­gevel har vist, at der er forståelse for det.

 

Mødeleder:

Således er denne første forårssamling ved at være slut og jeg vil rette en tak til samtlige Landstingsmed­lemmer og for dem der bor uden for Nuuk, vil jeg ønske en god rejse hjem og en hilsen til familien.

 

Således er vores første forårssamling 1994 slut.

 

Punktet sluttet.