Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 09-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Torsdag den 17. februar 1994 kl 13.35.

 

Dagsordens punkt 9.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stem­­pelafgift.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Landstingsformand Bendt Frederiksen

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske an­lig­gen­der og boliger:

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til lands­­tingslov om ændring af landstingslov om stem­pelafgift.

 

Forslaget har til hensigt at gøre dispositioner mellem æg­te­­­­fæller og mellem personer i ægteskabslignende forhold stem­­pelfri.

 

I realiteten er der tale om, at den nuværende stempel­frihed i forbindelse med skilsmisse og separationer og samlivs­op­hæ­­­velser udvides til at omfatte dispositioner, som foreta­ge­s under ægteskabet og under samlivet.

 

På samme måde udvides stempelfriheden til også at omfatte arv mellem ægtefæller o.l..

 

Forslaget har primært baggrund i følgende 3 forhold.

For det 1. sker overdragelse mellem ægtefæller i langt de fle­ste tilfælde udelukkende af planlægningsmæssige grunde. Over­dragelserne har derfor ikke helt samme

 

karakter, som de al­min­delige overdragelser mellem en køber og en sælger.

 

For det 2. skal der kun betales stempelafgift ved overdra­gel­se mellem ægtefæller, hvis overdragelserne sker direkte fra særeje til særeje. Hvis ægtefællerne bruger en mere tek­nisk besværlig løsning, kan de i praksis gennemføre de sam­me overdragelser stempelfrit. Med andre ord afhænger spørgs­målet om betaling af stempelafgift i disse situati­o­ner udelukkende af ægte­fællernes kendskab til stempelloven. Det er Landssty­rets opfattelse, at vi så vidt muligt skal und­gå, at spørgsmål om betaling af afgifter alene skal bero på så­danne individuelle forhold, som et mere eller mindre ind­­gående kendskab til lovgivningen.

 

For det 3. trådte der 2 nye love i kraft 1. juli 1993, som re­gu­lerer ægteskabslovgivningen, som følge af disse kan man for­vente, at der i større omfang end tidligere vil ske over­­dragelse af stempelpligtige aktiver mellem ægtefæller. Lo­­ve­ne har således aktualiseret problem­stillingen. Det er Lands­­styrets opfattelse, at vi af de nævnte grunde bør fri­ta­­­ge dispositioner mellem ægtefæl­ler og personer i ægte­skabs­­lignende forhold for stempe­lafgift.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne over­la­­de forslaget til landstingslov om ændring af lands­tings­lov om stempelafgift til Landstingets be­handling og efter­be­­­handling i Skatteudvalget, overgang til 2. behandling.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut.

Af bemærkninger til de fremlagte forslag har vi for­stået, at det handler om, at der ikke skal betales stempelafgift ved overdragelse mellem ægtefæller, fordi det sker i et luk­­ket kredsløb, hvilket jo ikke er tilfældet ved overdra­gel­­­se mellem uafhængige parter.

I den nye ægteskabslov har man jo også lagt op til, at æg­te­­­fæl­ler løbende kan justere i deres fælles formue­forhold, alt efter hvilke faktiske formål der nu måtte råde på et gi­­­vet tidspunkt.

 

Vi er også enige i, at som en konsekvens af stempelfri­heden ved overdragelse mellem ægtefæller i levende live bør di­­s­po­sitioner som følge af arv også fritages for stempel­af­gift.

 

Derfor kan Siumut støtte det fremlagte forslag og gå ind for­ at forslaget behandles i Skatteudvalget for­inden det over­­går til 2. behandling. Det er ellers 3. gang, at vi ind­­stiller sådan, så må vi håbe, at det lykkes her til 3. gang.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Atassut vil tiltræde ændringsforslaget, idet vi som sagt i det forrige er inde i forenkling i administra­tion indenfor af­­giftssystemet, og ikke mindst i ens­artet behandling af æg­­te­skabelige forhold uanset om man er lovkyndig eller ej.

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit:

Inuit Ataqatigiit går ind for forslaget om stempelfri­hed ved overdragelse af stempelpligtige aktiver mellem ægte­fæl­ler eller samlevende par, når der ikke er tale om særeje. Der er bl.a. tale om en tilpasning af loven om stempel­af­gift til de ændrede forhold vedr. ægte­skabslovgivningen.

 

Peter Hammeken, Akulliit Partiiat:

Akulliit Partiiat lægger vægt på, at alle i samfundet har li­­ge muligheder, og da vi dermed finder de i fore­læggel­ses­no­­tatet nævnte baggrunde, der ligger til grund for for­sla­get, som indebærer ligebehandling af personer i ægteskaber og personer i ægteskabslignende forhold uanset deres mere el­­ler mindre indgående kendskab til lovgivningen samt over­dra­­gelserne mellem ægtefæller og mellem personer i ægte­skabs­­lignende forhold ikke læn­gere karateriseres som al­min­de­lig handel mellem en køber og sælger tilfredsstillende, er Akulliit Partiiat enig i de fremsatte forslag og ind­stil­­ler hermed, at forslaget efter dette har været drøftet i Skat­teudval­get går over til 2. behandling, og da vi vist­nok alle er enige, så vil vi gå ind for, hvis der sættes for­­­slag herom, at det overgår direkte til 2. behandling.

 

Nikolaj Heinrich, Issittup Partiia:

Efterhånden som administrationen af vort samfund bliver or­ga­niseret tilpasset vore verdensmedborgeres forhold, er det ef­­­terhånden ikke så sjældent, at der dukker forhold op, der træn­ger til at blive bragt i orden. Da man ikke bør forbigå så­­dan­ne forhold, må justeringer i den gældende lovgivning til stadighed foretages for at bringe forholdene ajour. Et af disse forhold er det nærværende ændringsforslag.

 

Vi er et grønlandsk samfund, og mellem os har vi bor­gere, som føler sig stærkt beskyttet af vor kulturelle arv, og et af de forhold vi værner om i denne arv er et samliv efter et indgået ægteskab.

 

I forelæggelsesnotatet af lovændringsforslaget er det kræ­vet, at der ikke skal genbetales stempelafgift for senere om­­stændigheder mellem ægtefæller og personer, der lever i et ægteskabslignende forhold.

 

Jeg har foran anført, at vi grønlændere i vor kulturarv vær­ner om et samliv efter indgået ægteskab, og efter min me­­ning er dette det eneste forhold, der kan siges at være, hvor et egentligt fællesejeforhold eksisterer.

Må jeg derfor uden at gøre mine bemærkninger unødigt læn­ge­re udtale, at jeg mener, at en fritagelse af en genbetaling af stempelafgiften kun skal være gældende for ægteviede par, der dermed kan fremvise dokumenta­tion for indgået æg­te­­skab. Hvis vi ikke beslutter dette, risikerer vi at have dø­­ren åben for eventuelt misbrug, og vi mener også ligesom Si­­u­mut, at sagen ikke skal behandles i Skatteudvalget.

 

Mødeleder:

Sidste orfører kom med en anderledes slutreplik, at en sådan stempelafgift kun skal være gældende for dem, der har ind­gået ægteskab, derfor skal den behandles i Skatte­ud­val­get, og derfor er det vist nødvendigt, at den går videre til Skatteudvalget, men landsstyremed­lemmet for økonomiske an­liggender har bedt om ordet igen.

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske an­lig­gen­der og boliger:

Med hensyn til Nikolaj Heinrich og Isittup Partiiat, og med hen­syn til hans sidste replik, så skal jeg lige gøre op­mærk­­som på, at vi fra Landsstyret ønsker, at de ægte­skabs­vi­­e­de og dem der lever i par bliver ligestil­let, og jeg har ik­­ke noget imod, at det bliver behand­let i Skat­te­ud­valget, jeg vil blot gøre opmærksom på, at det er en til­pas­ning af de samfundsændringer, der sker.

 

Mødeleder:

Og således skal det forinden 2. behandlingen behandles i Skat­­­teudvalget, og dermed er 1. behandlingen færdig.

 

Punktet sluttet.